Abraham Wissepolder


Context VN set links: model = Abraham Wissepolder


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Abraham Wissepolder

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Overlaging met ecotop
Specifieke constructie 

Voorland 
Schor, Slik
Ruimtegebruik 

Jaar 
2011
Locatie 
Sint Philipsland
Coördinaten 
51° 37' 40", 4° 6' 44"
Dijktraject 
640 - 657Het dijkvak Willempolder, Abraham Wissepolder ligt aan de Oosterschelde, op de zuidwesthoek van St. Philipsland en heeft een lengte van ongeveer 1,7km. Het viel onder het beheer van het waterschap Zeeuwse Eilanden, dat nu deel uitmaakt van waterschap Scheldestromen. Het grootste gedeelte van het dijkvak ligt tegen het schor Krabbenkreek.

Bijzonderheden:

  • De Philipsdam Noord en Willem-, Abraham Wissepolder zijn in aparte ontwerpnota’s uitgewerkt. In de uitvoering zijn ze samengevoegd tot een gezamenlijk project. Dit is opmerkelijk omdat de Philipsdam in beheer en onderhoud is bij Rijkswaterstaat en de Willem-, Abraham Wissepolder bij waterschap Scheldestromen. Dit houdt in dat voor het ene deel de vergunningaanvraag via het waterschap loopt en voor het andere deel via rijkswaterstaat.

Lessons learned
Lesson learned: Tekst vergunning vs contracttekst

Controle contracttekst op tekst vergunningen
In de vergunning van de provincie Zeeland was bepaald dat na afronding van de dijkwerkzaamheden een dwarsafrastering geplaatst moest worden tot op het slik. Er bleek echter een hek geplaatst te zijn, aangevuld met stenen op het talud. Een handhaver van de provincie merkte op dat dit niet overeenkomstig was met de voorschriften in de vergunning. De voorschriften in de vergunning bleken af te wijken van de voorschriften in de contractstukken bij het contract. Het projectbureau had deze beter moeten controleren.

Omgevingsmanagement werkprocessen

Landschap
Willem A Wisse nieuwe bekleding en inpassing oude nollen

Het grootste deel van de nieuwe bekleding is in overeenstemming met de landschapsvisie. De bestaande breukstenen kribben aan de noordzijde van het dijktraject zijn van cultuurhistorische waarde. In de nieuwe situatie dienen deze daarom behouden te blijven en te worden ingepast in de nieuwe bekleding van gepenetreerde breuksteen.

Referenties

Ecologie

In de detailadviezen wordt een inventarisatie weergegeven van de vegetatie op de oude, te vervangen bekledingen, zowel in de getijdezone als hoger op het talud. Op basis hiervan wordt geadviseerd over de nieuw aan te leggen bekledingen. Op deze bekledingen moet zich een vegetatie kunnen ontwikkelen die minimaal gelijkwaardig is als die van voor de dijkverbetering. De detailadviezen zijn weergegeven in de bijlagen bij de ontwerpnota.Vergunningen

Door het projectbureau is een planbeschrijving opgesteld. Deze is ter inzage gelegd. Op basis van de planbeschrijving wordt een aanmelding gedaan bij de Provincie voor een mer beoordeling. Ook wordt Verzoek tot goedkeuring Waterwet aan de provincie verzonden. De provincie acht een Milieueffectrapport niet noodzakelijk en geeft goedkeuring in het kader van de Waterwet.

Verder wordt de planbeschrijving gebruikt bij de aanvraag van vergunningen in het kader van verschillende wetgeving. In het kader van de Natuurbeschermingswet wordt een Passende beoordeling natuurtoets opgesteld. Op basis hiervan wordt onder voorwaarden goedkeuring verleend. Onder andere wordt ingegaan op de wijze waarop met zeegras moet worden omgegaan dat zich ter plaatse van het werk bevindt. Verder geeft het waterschap aan dat de onderhoudsweg ter plaatse van het schor bij dijkpaal 645 en 657 met een dwarsafsluiting zal worden afgesloten. Deze afsluiting wordt conform de aanvraag van het waterschap in de voorwaarden opgenomen.

In een afwijking van de vergunning wordt aangegeven dat er zich in het schor grote hoeveelheden stenen zijn vrijgekomen, afkomstig van de dijkwerkzaamheden in de jaren '70 van de vorige eeuw. Tijdens de huidige werkzaamheden zijn de vrijgekomen materialen verwerkt of verspreid over het voorland van de dijk en dus over het schor. Deze stenen zitten in de bovenste 60-70 cm van de bodem en dus ook in de toplaag van het schor. Onder de laag met oud dijkmateriaal zit de oude klei van het schor zonder stenig materiaal. Dit vereist een aanpassing van de werkwijze. De nieuwe werkwijze leidt tot een afwijking van de voorschriften van de verleende vergunning, maar leidt niet tot effecten op het schorherstel en geeft zelfs een verbetering van de uitgangssituatie door een afname van de hoeveelheid stenen.

Een andere afwijking van de vergunning is het niet aanbrengen van een schelpenlaag die moest dienen om op een locatie de terugkeer van zeegras te bevorderen. Omdat bleek dat de verstoring niet heeft geleid tot het verdwijnen van het aanwezige zeegras is geconcludeerd dat het aanbrengen van schelpen meer kwaad dan goed zou doen.

Tijdens de ecologische controle van de dijkwerkzaamheden zijn naast bovengenoemde afwijkingen die officieel zijn behandeld nog een paar zaken aangestipt die wellicht nog enige nazorg verdienen. Ter hoogte van het schor waren duidelijk rijsporen aanwezig op de werkstrook. Deze sporen zijn diep genoeg voor stagnerend water. Langs het grootste deel van het schor zijn de sporen duidelijk zichtbaar. Om belasting van de dijk en aanwezige natuurwaarden te voorkomen, is het aan te bevelen om de winter af te wachten. Als na het komend winterseizoen deze sporen nog duidelijk aanwezig zijn is een eenmalige ingreep nodig om de rijsporen uit te vlakken. Om het depot aan de Del Campoweg is een paddenscherm geplaatst om te voorkomen dat de rugstreeppad zich hier vestigt. Tijdens het veldbezoek is waargenomen dat het scherm op verschillende plaatsen plat ligt en dat vegetatie over het scherm heen hangt. Dit dient in voldoende mate gecontroleerd en ook aangepast te worden.

Tijdens de ecologische eindcontrole waren nog geen dwarsafrastering geplaatst, zoals was voorzien en vereist in de vergunning. Het lag in de bedoeling dat dit op korte termijn zou worden uitgevoerd. Bij controle bleek echter dat de aannemer de constructie volgens het contract had uitgevoerd, dat afweek van de omschrijving in de vergunning. Dit is hersteld en door de inspecteur van de afdeling Handhaving Natuur en Milieu van de Provincie Zeeland in orde bevonden.


‘’Lessons Learned’’

In de vergunning van de provincie Zeeland was bepaald dat na afronding van de dijkwerkzaamheden een dwarsafrastering geplaatst moest worden tot op het slik. Er bleek echter een hek geplaatst te zijn, aangevuld met stenen op het talud. Een handhaver van de provincie merkte op dat dit niet overeenkomstig was met de voorschriften in de vergunning. De voorschriften in de vergunning bleken af te wijken van de voorschriften in de contractstukken bij het contract. Het projectbureau had deze beter moeten controleren.

Verder wordt in het kader van een mogelijk benodigde vergunning in het kader van de Flora- en faunawet een Soortenbeschermingstoets opgesteld. In deze soortentoets is geconstateerd dat bij uitvoering van de aangegeven mitigerende maatregelen geen ontheffing behoeft te worden aangevraagd in het kader van de Flora- en faunawet.

Communicatie

Om omwonenden en andere belangstellenden te informeren over de werkzaamheden wordt in een brief de nodige informatie verstrekt. In het najaar van 2011 wordt in de door het projectbureau verspreide huis-aan-huiskrant aangestipt dat er op een deel van de buitenberm een rijwielpad is aangelegd. Er is een omgevingsplan opgesteld om er zeker van te zijn dat alle belanghebbenden op de hoogte worden gebracht van de komende werkzaamheden.Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
Willem A Wisse schor met te herstellen geulen
Willem A Wisse oude bekleding, fixtone, diaboolblokken, vlakke blokken

De boventafel van de Willem-, Abraham Wissepolder was over het gehele traject voorzien van een bekleding van open steenasfalt. De bestaande steenzettingen op de ondertafel van noord naar zuid bestond voornamelijk uit polygoonzuilen, basaltonzuilen met ecotoplaag en basaltzuilen, voor een klein deel uit Haringmanblokken en vlakke blokken. Voor de teen tussen dp640 en dp643 was een kreukelberm van stortsteen aanwezig, en vier korte kribben om de stroming van de voorliggende geul uit de kant te houden.Toetsing
Willem A Wisse oude bekleding fixtone met schadeplekken
Willem A Wisse oude bekleding met verzakking

Voor de dijkstrekking is de oude toetsing door het waterschap geactualiseerd. Daarna volgde controle en vrijgave voor verbetering door het projectbureau. Later is nog een erratum verschenen waarin de cultuurhistorie nader is belicht.

Conclusie van de toetsing van de bekleding van de Willem-, Abraham Wissepolder is dat het grootste deel van de gezette steenbekleding, alsmede de toplaag van open steenasfalt afgekeurd is. De goedgekeurde delen zijn zo klein dat ze niet in het nieuwe ontwerp kunnen worden gehandhaafd. Het gehele dijkvak moet dus worden verbeterd.


Referenties

Ontwerp
Willem A Wisse grondonderzoek als voorbereiding nieuw werk
Willem A Wisse oude basalt
Willem A Wisse oude bekleding fixtone, haringmanblokken

De dimensionering van de bekledingen vindt plaats op basis van de ter plaatse geldende randvoorwaarden. Deze worden weergegeven in het detailadvies. Later is nog een vraag gesteld door het projectbureau met betrekking tot mogelijke erosie van het schor.

De in de voorontwerpnotitie beschreven voorkeursvariant wordt getoetst aan de adviezen van de verschillende disciplines. Hierbij zijn enige aandachtspunten aan de orde geweest, die voornamelijk van invloed zijn op natuurwaarden. Zo zijn op het depot rugstreeppadden aangetroffen die middels een paddenscherm moeten worden geweerd. Ook is een Bijenorchis waargenomen ter plaatse van de aan te brengen tijdelijke dijkovergang. Eventueel kan deze tijdelijk worden verplaatst.

In het kwartet overleg komen de mitigerende maatregelen aan de orde, zoals die verwoord zijn in de Passende beoordeling en de Soortenbeschermingstoets.

In het ontwerp is gekozen voor een ondertafel van betonzuilen en een kleiner deel overlaging met gepenetreerde breuksteen, afgestrooid met lavasteen, de boventafel bestaat uit betonzuilen. Op de buitenberm wordt een nieuwe onderhoudsstrook aangelegd. Voor een klein deel wordt deze toegankelijk gemaakt voor fietsers. In het overige deel wordt open steenasfalt afgestrooid met grond.

Referenties

Revisietoetsing en overdracht

Na afloop van het werk is het dijkvak door het waterschap getoetst. Na controle door het projectbureau is de Willem- en Abraham Wissepolder overgedragen aan het waterschap.Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract
Philipsdam Noord werkzaamheden nabij sluis
Willem A Wisse aansluiting met naastliggende bekleding

Tijdens de uitvoering zijn er altijd onvoorziene omstandigheden die het nodig maken dat wordt afgeweken van het bestek. Deze wijzigingen worden door de aannemer vastgelegd in afwijkingsrapporten. Na goedkeuring van de directie wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld de kosten van meer- en minderwerk worden benoemd. Hierna kan de aannemer een rekening indienen. Het ging hier voornamelijk om kleitransport en herstel werkzaamheden aan een deel van het onderhoudspad. Dat was gemaakt met hydraulisch steenpuin. Bij regenval is dit verweekt waardoor spoorvorming is opgetreden. Verder heeft de aannemer verzocht om compensatie van de gestegen brandstof- en asfaltprijzen. De directie meldt dat RWS landelijk geen regeling heeft getroffen met Bouwend Nederland waardoor de aannemer geen positief antwoord kan verwachten.Uitvoering
Philipsdam te herplaatsen blokken
Philipsdam Noord breuksteen deels ingegoten
Willem A Wisse aanleg nieuwe zuilen bekleding en herstel schor

Ruim voordat de werkzaamheden plaatsvinden, is er een overleg over het dijkvak Philipsdam noord met de beheerder en de vaste aannemer voor de onderhoudswerkzaamheden. Aan de arbeidsinspectie wordt melding gemaakt van de dijkverbeteringswerken. Aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat worden eveneens meldingen verzonden. Deze meldingen hebben betrekking op de toepassing van schone grond bij werken aan de glooiing van de zeewering aan de Philipsdam.

Tijdens de project startup komt de procedure met betrekking tot de kwaliteitsborging aan de orde waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor het borgen van zijn kwaliteit. De opdrachtnemer heeft ondervonden meer tijd kwijt te zijn doordat de opdrachtgever systeem gerichte contractbeheersing gaat toepassen.

In de tweede bouwvergadering is de projectecoloog aanwezig. Deze geeft een toelichting op de Natuurbeschermingswet en Flora/Fauna wet. Hij geeft aan dat de aannemer de betreffende vergunningen ten allen tijde op verzoek moet kunnen vertonen. Verder wordt aandacht gevraagd voor het zeegras en de bestaande kreekjes in het schor, voornamelijk in het gebied van de Abraham Wisse polder en de Willemspolder, die weer in oorspronkelijke staat terug moeten worden gebracht. Tevens wijst de ecoloog op het aan te brengen paddenscherm op depot Del Campo. Het natuurgebied t.p.v. loslocatie Philipsdam Noord moet vrij blijven i.v.rn. broedende vogels. Dit gebied moet afgezet worden met lint.

Tijdens de bouwvergaderingen worden enige zaken aan de orde gesteld die niet geheel naar wens verlopen. Bij het opnemen van oude blokken treedt bovenmatige schade op zodat er minder blokken zijn om te hergebruiken. Verder heeft de aannemer een extra dijkovergang aangelegd zonder hier overleg over te hebben gepleegd. Ook is buiten de afgesproken werktijden gewerkt zonder overleg, hierover is een klacht van een omwonende ontvangen. Omdat dit reeds eerder is voorgevallen is hiervoor een korting opgelegd.

Projectbeheer controleprocessen


Kerndocumenten


Referenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares