Alteklein


Context VN set links: model = Alteklein


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Alteklein

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Gekantelde blokken
Specifieke constructie 
Nol
Voorland 
Schor, Slik
Ruimtegebruik 

Jaar 
2006
Locatie 
Noord-Beveland
Coördinaten 
51° 35' 9", 3° 52' 41"
Dijktraject 
1767,6 - 1797Het dijktraject ligt langs de AlteKleinpolder en Oud-Noord-Bevelandpolder. Dit dijktraject was tijdens de dijkverbetering in beheer bij het Waterschap Zeeuwse Eilanden dat nu onderdeel is van Waterschap Scheldestromen. Het ligt op Noord-Beveland ten noorden van Kats aan de Oosterschelde, en heeft een lengte van ongeveer 3 km.

Bijzonderheden: De dijkverbetering van de AlteKlein- en Oud-Noord-Bevelandpolder is één van de eerste werken in het "Nationaal Park Oosterschelde". Daarom moet ook een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet worden verkregen.

Lessons learned
Lesson learned: Spontane werkzaamheden eerst afstemmen met directie/project

Spontane werkzaamheden aannemer eerst afstemmen met directie/project
Plaatselijk is buiten de werkgrenzen van het werk, maar wel met toestemming van de eigenaar van deze grond, door de aannemer grond in depot gezet. De directie wijst de aannemer er op dat dit een broedplaats van vogels is en geeft aan dat er afspraken zijn gemaakt met de ecologen dat hier niet gewerkt zal worden. Vanaf nu is de afspraak dat zaken, zoals het in gebruik nemen van gronddepots, zullen worden afgestemd met de directie.

Omgevingsmanagement werkprocessen

Landschap

Bij de Westerschelde kwam het advies vaak neer op toepassen van een donkere bekleding op de ondertafel en een lichte bekleding op de boventafel. Langs de Oosterschelde zijn echter veel Haringmanblokken te hergebruiken. Om deze reden zal in veel gevallen het advies zijn om deze Haringmanblokken te gebruiken als gekantelde blokken te beginnen in de onderste rand van de ondertafel en aanvullend betonzuilen toe te passen. Door verwering en aangroei van materiaal op de betonblokken en de zuilen zal na verloop van tijd de hoogwaterlijn weer waarneembaar zijn alsmede de scheiding tussen onder- en boventafel.
Referenties

Ecologie

Op basis van het detailadvies worden de bekledingen gekozen, liefst bekledingen die verbetering van de ecologische waarden kunnen teweegbrengen, maar in ieder geval bekledingen die de vroegere situatie evenaren.

De Oosterschelde staat bekend om zijn zeer gevarieerde en bijzondere wiervegetaties die in de getijdezone op de dijken groeien. Deze wiervegetaties zijn in het kader van het NB-wetbesluit beschermd, in tegenstelling tot de situatie in de Westerschelde.

Voor de dijk is zeegras aanwezig dat een Europees beschermde plantensoort is binnen de Flora- en Faunawet. Om deze reden zijn de werkstroken zeer krap.

Referenties

Vergunningen

Door het waterschap wordt op basis van het projectplan aan de provincie gevraagd of een mer beoordeling moet worden opgesteld. Later worden twee zienswijzen ontvangen, van de gemeente Noord Beveland en van de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF). In beide gevallen ging het om de openstelling van de onderhoudsweg voor recreatie. De gemeente pleitte voor openstelling en ZMF vond dat de plannen nog niet voldoende zijn uitgewerkt. De provincie deelt mee dat een mer beoordeling niet nodig is, waarna het plan Oud Noord Bevelandpolder wordt goedgekeurd.

Ontheffing in het kader van de Flora en faunawet is niet benodigd. De onderbouwing wordt gevonden in de opgestelde Passende beoordeling in kader Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn langs de Oosterschelde en de Soortenbeschermingstoets Flora- en faunawet langs de Oosterschelde.

Het waterschap verzorgt de aanvraag voor een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet voor het uitvoeren van dijkversterkingswerken bij het dijkvak Oud-Noord-Bevelandpolder. De vergunning wordt verleend door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.Communicatie

De dijk is in eigendom van de Ambachtsheren van Kats. Het waterschap heeft met hen afgesproken dat zij tijdens hun tweejaarlijkse bijeenkomst een rondleiding krijgen op het werk.

Om omwonenden en andere belangstellenden te informeren over de werkzaamheden, verspreidt het projectbureau een huis-aan-huiskrant in het voorjaar en in het najaar.
Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
oude bekleding ter plaatse van Zeelandbrug

De ondertafel en de boventafel zijn tot circa NAP + 3,1 à 4,1 m met zetsteen bekleed. Deze steenbekleding bestaat uit grote vlakken met Haringmanblokken, die worden afgewisseld door kleinere vlakken en stroken met basaltzuilen, Vilvoordse steen, Petit graniet, vlakke betonblokken en Polygoonzuilen. Aan de bovengrens van de harde bekleding, aansluitend op de Haringmanblokken, ligt een smalle strook doorgroeistenen. Het overige deel van de boventafel, de stormvloedberm die begint op circa NAP + 4,6 à 4,9 m, en het bovenbeloop zijn met klei en gras bekleed. Voor een deel van de dijk ligt een tweede, lagere berm, met een breedte van 16 m. Het talud onder deze tweede berm is grotendeels bekleed met Petit graniet, basaltzuilen, Lessinische steen en Vilvoordse steen, beide ingegoten met bitumen, en Polygoonzuilen. Op het begin van deze berm zijn, onder andere, een strook vlakke betonblokken en een betonmat aangebracht. Het grootste deel van de tweede berm is echter met klei en gras bekleed, net als het talud naar de hoger liggende stormvloedberm, de stormvloed berm zelf en het bovenbeloop.Toetsing
toetsing, onderzoek kleilaagdikte
af te voeren vlijlaag onder oude bekleding

De eerder op basis van voorlopige gegevens uitgevoerde toetsingen zijn in een tweetal rapporten geactualiseerd en gecontroleerd door het projectbureau. Hierna is door het projectbureau dit dijkvak vrijgegeven om te ontwerpen en uit te voeren.

De gehele bekleding wordt onvoldoende getoetst, met uitzondering van één strook basalt.Referenties

Ontwerp
breuksteen voor nieuwe kreukelberm
aanbrengen ondertafel
nieuwe bekleding van betonzuilen
onderlaag voor onderhoudsweg

De berekende dikten van de gezette bekledingen zijn 15% extra vergroot, omdat de waterstanden op de Oosterschelde tijdens de maatgevende stormen minder variëren dan op de Westerschelde, waardoor de golfaanval langer op één niveau blijft. Op een deel van de ondertafel is gekozen voor het hergebruik van de aanwezige betonblokken, in gekantelde opstelling en voor het aanbrengen van nieuwe betonzuilen op het overige deel van de ondertafel en de boventafel. Voor de dijk wordt een nieuwe kreukelberm aangelegd, met toplagen van 10-60 kg, 40-200 kg en 60-300 kg. Op de stormvloedberm wordt een nieuwe onderhoudsstrook aangelegd, die slechts over een beperkt deel toegankelijk zal zijn voor fietsers. Het afgesloten deel van de onderhoudsstrook wordt uitgevoerd in Haringmanblokken, plat geplaatst, met de inkassing aan de onderzijde. De toplaag van het toegankelijke deel wordt in asfalt uitgevoerd. Voor het dijkvak t.p.v. dp 1788 en 1790 zijn 3 kleine strekdammen aanwezig. Deze moeten worden gehandhaafd en dienen na aanbrengen van de nieuwe glooiing hier weer op aan te sluiten. Nadat de ontwerpnota gereed was zijn nieuwe inzichten ontwikkeld met betrekking tot de benodigde kleidikten. Omdat in de ontwerpnota de kleidikten zodanig waren dat op veel plaatsen een aanpassing nodig was, is hier een herberekening uitgevoerd, waardoor veel werk kon worden bespaard.


Referenties

Revisietoetsing en overdracht
onvoldoend ingegoten overgang
ingegoten overgang na verbetering

Door het Waterschap is een toetsing uitgevoerd. Om de revisie op te stellen is een veldbezoek uitgevoerd door het Waterschap Zeeuwse Eilanden en het Projectbureau Zeeweringen. Het schorrengebied voor de glooiing lag over een klein deel vol bouwafval en houten paaltjes. De fatsoenering van het schorrengebied liet te wensen over. De overlaging was over een lengte van 400 m minimaal uitgevoerd en was slecht aangesloten op de bekleding van hydroblocks. De geconstateerde tekortkomingen zijn in het najaar 2008 verholpen. Dit is gecontroleerd door het projectbureau Zeeweringen en middels foto's vastgelegd. Hierna kon de overdracht aan het Waterschap worden ondertekend.

Contractmanagement werkprocessen

Uitvoering
ongeluk met grondkar
hersteld slik, aanbrengen boventafel met betonzuilen
gekanteld te herplaatsen haringman blokken
terug aangebracht slik

Er wordt een project startup gehouden. Dit is bedoeld om afspraken en bijzonderheden vanuit het voortraject (ontwerp, vergunningaanvraag, overleg met omgeving) duidelijk te maken richting de mensen die daadwerkelijk met de uitvoering van het werk te maken hebben. Omdat de dijkverbetering van de Oud-Noord-Bevelandpolder één van de eerste werken in het "Nationaal Park Oosterschelde" is, is het hier des te belangrijker om vooral de afspraken op het gebied van het milieu goed na te komen.

Om hinder van vogels zo veel mogelijk te voorkomen is het werkgebied in delen opgesplitst. Om deze splitsing beter tot uitvoer te brengen wordt verzocht kleiwinning in een deel naar voren te verschuiven. Hiervoor wordt toestemming verleend door de gemeente. Plaatselijk is buiten de werkgrenzen van het werk, maar wel met toestemming van de eigenaar van deze grond, door de aannemer grond in depot gezet. De directie wijst de aannemer er op dat dit een broedplaats van vogels is en geeft aan dat er afspraken zijn gemaakt met de ecologen dat hier niet gewerkt zal worden. Vanaf nu is de afspraak dat zaken, zoals het in gebruik nemen van gronddepots, zullen worden afgestemd met de directie.


Projectbeheer controleprocessen

Planning

Nadat de voorbereiding van dit werk al vergevorderd was, kwam het verzoek om een klein stuk aan de zijde van de haven van Kats aan het project toe te voegen. Dit bleek te veel bezwaren met zich mee te brengen, het stukje is in 2008 meegenomen bij het project Leendert Abrahampolder.

ReferentiesKerndocumenten


Referenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares