Vergunning aanvragen voor binnendijkse aquacultuur


Context VN set links: model = BA Aanvraag vergunningen


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = BA Aanvraag vergunningen

Result = BA Binnendijkse aquacultuur VN

End Set VN link

Context VN set links: model =


Hier wordt nader ingegaan op het aanvragen van vergunningen, hoe dat het beste kan gebeuren en met welke instanties u te maken krijgt en wat een bevoegd gezag is. Een bevoegd gezag is een bestuursorgaan dat bevoegd is om voor een bepaalde taak besluiten te nemen of beschikkingen af te geven. Voorbeelden van bevoegd gezag zijn:

  • Provincie
  • Waterschap
  • Gemeente
  • Rijkswaterstaat.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares