Algen toevoegenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Algen toevoegen

Result = BA Algen en schelpdieren produceren VN, BA Proeflocatie Colijnsplaat VN, BA Proeflocatie Zeeland Aquacultuur VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Algen toevoegen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Algen toevoegen

Result = BA Algen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Algen toevoegen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Algen toevoegen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Algen toevoegen

Result =

End Set VN linkConcentratie algen

Bij het toevoegen van algen aan schelpdiervijvers spelen 2 factoren een rol, namelijk hoe snel kunnen de schelpdieren een algenvijver uitputten, en bij welke concentratie in de vijver zullen de schelpdieren minder gaan eten omdat de kieuwen verstoppen. Wat betreft de bovengrens van de algenconcentratie, kan gesteld worden dat de concentratie waarbij de schelpdieren pseudofaeces gaan produceren, de pseudofaeces drempel, in acht genomen zou moeten worden omdat er anders algen worden verspild omdat ze niet ingeslikt maar uitgespuugd worden. Dit ligt op 4 – 6 mg per liter. Groeiremming van de schelpdieren treedt echter pas bij veel hogere concentraties op, in de orde van 100 mg/l, en dit verschilt per soort (Prins & Smaal, 1989). Een beperkte overschrijding van de pseudofaeces drempel heeft geen groeiremmend effect; het is wel een kostenfactor omdat de algen dan niet maximaal benut worden.

Debiet

De vereiste water/voedsel toevoer in relatie tot de schelpdier biomassa, kan worden berekend aan de hand van de clearance ratio: de verhouding tussen de filtratie capaciteit van de schelpdieren, de clearance time CT = de tijd die nodig is om de watermassa te filtreren, en de verblijftijd van het water, de residence time RT: Bij CT/RT < 1 treedt er refiltratie van het water op en kan er voedseluitputting optreden. De CT is direct gerelateerd aan de totale biomassa van de schelpdieren. Voor een vijver van Proeflocatie Zeeland Aquacultuur is de clearance ratio berekend op 0.12 onder de condities dat bij een hogere dichtheid uitgegaan is van meer verversing. De ratio geeft aan welke deel van het gefilterde water wordt ververst bij een gegeven debiet. De tapijtschelpen filteren het zelfde water in dit geval gemiddeld 8 x, dit betekent enerzijds een efficiënte benutting van het voedsel maar kan anderzijds ook tot tekort leiden.

FCR Feed Conversion Rate

In de visteelt wordt veel gebruik gemaakt van de FCR = hoeveelheid voedsel nodig voor de productie van 1 kg vers product. In de schelpdiercultuur is deze parameter minder gebruikelijk omdat er tot nu toe geen productie van schelpdieren plaats vindt die is gebaseerd op een volledig gecontroleerde kweekcyclus. Dat is bij onderhavig project wel het geval, dus is er de mogelijkheid de FCR te berekenen indien er gegevens zijn van de voergift en de oogst. Onder FCR wordt in dit geval verstaan de hoeveelheid droge stof in de vorm van algen, nodig voor de productie van 1 kg schelpdieren met schelp. Er kan worden overwogen de FCR uit te drukken per hoeveelheid vlees omdat de vergelijkbaarheid met viskweek mogelijk te maken, hoewel bij vis de graten ook worden meegeteld. Dit maakt echter een minder groot deel uit van het gewicht dan de schelpen, waarvan de bijdrage tot 85 % kan bedragen. FCR data op basis van schelpdiergewicht met schelp zijn gerapporteerd in (Roem v. Yerseke en Prins & Dingemanse, 2013). Daarbij wordt wel het voorbehoud gemaakt dat er niet over de hele kweekcyclus betrouwbare data zijn en dat de hoeveelheid algen niet geheel bekend is omdat er ook in de schelpdiervijvers algenproductie optreedt die niet is verdisconteerd in de algentoevoer uit de algenkweekvijvers. Een FCR van circa 0.2 betekent dat er met 1 kg voer 5 kg schelpdieren met schelp kunnen worden gekweekt. Bij een vleespercentage van 20 % betekent dit een FCR =1 op basis van vlees, hetgeen een gangbare waarde is in de viskwekerij.

Algen toevoegen bij Proeflocatie Colijnsplaat

Vier van de 12 vijvers op de proeflocatie zijn in gebruik als algenvijver. De vijvers worden gevuld met bemest water afkomstig uit de tong en zagervijvers. Dit water in nutriëntrijk en er vindt natuurlijke algenbloei plaats. De algen worden middels pompen verplaatst naar de schelpdiervijvers.

Algen toevoegen bij Proeflocatie Zeeland Aquacultuur

De gekweekte algen zijn aan de schelpdiervijvers gevoerd via een mengtank (zie ook Oogsten van algen). Door het gebruik van deze mengtank worden de algen gemixt voordat ze naar de schelpdieren gaan en is het mogelijk de hoeveelheid algen per schelpdiervijver te regelen (Roem v. Yerseke en Prins & Dingemanse BV).
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares