Productie van kweekwater voor binnendijkse aquacultuur


Context VN set links: model = BA Kweekwater produceren


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = BA Kweekwater produceren

Result = BA Binnendijkse productie VN

End Set VN link


Onderstaand schema geeft het proces weer, wat nodig is om te komen tot geschikt water voor het kweken van aquacultuur organismen. De kwaliteit die het water moet hebben is per organisme verschillend.


BA Toepassing van zout grondwater VN BA Afwegingskader toepassing zout grondwater VN BA Kwaliteit grondwater VN BA Kwaliteit oppervlaktewater VN BA Kwaliteit kweekwater VN BA Kweekwater VN BA Onbehandeld water innemen VN BA Water behandelen VN BA Onbehandeld water VN BA Afvalwater VNBA Kweekwater produceren
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares