Buitendijkse aquacultuur


Context VN set links: model = BU Buitendijkse aquacultuur


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = BU Buitendijkse aquacultuur

Result = AQ Aquacultuur VN

End Set VN linkWat is buitendijkse aquacultuur?

Buitendijkse aquacultuur is de (op)kweek van organismen in natuurlijke watersystemen buitendijks. Vaak wordt het uitgangsmateriaal uitgezet, en kan er geen of zeer beperkt invloed worden uitgeoefend worden op omgevingsvariabelen als waterkwaliteit. Wereldwijde voorbeelden van buitendijkse aquacultuur zijn de kweek van vis in kooien, zoals de zalmkweek in Noorwegen of de kweek van zeewier aan de oosttkust in China (figuur 1).

Figuur 1: Zalmkweek in Noorwegen (links) en wierkweek in China (rechts).

In veel gevallen vindt de kweek dichtbij de kust plaats en zijn er conflicten (‘competing claims’) met andere functies zoals recreatie of natuur. Door middel van vergunningen, pacht of concessies worden gebieden aangewezen voor specifieke aquacultuuractiviteiten. Off-shore aquacultuur vindt nog beperkt plaats. Talrijke studies zijn in de afgelopen jaren gedaan naar de mogelijkheden voor aquacultuurmedegebruik bij windmolenparken.

Buitendijkse aquacultuur in Nederland

In Nederland bestaat de buitendijkse aquacultuur hoofdzakelijk uit de kweek van schelpdieren (mosselen en oesters). Bij deze extensieve vorm van aquacultuur eten de schelpdieren het voedsel (algen) dat van nature voorkomt. De hoeveelheid algen in een systeem wordt bepaald door de hoeveelheid voedingsstoffen, de graasdruk en overige omgevingscondities. Dit leidt ertoe dat er ruimtelijke verschillen zijn in de groei en kwaliteit van de schelpdieren, maar dat ze ook van jaar tot jaar fluctueert en moeilijk te voorspellen is. De schelpdieren zorgen ervoor dat de nutriënten sneller worden hergebruikt. Zo bevorderen ze de productie van algen . Als echter de graasdruk door de schelpdieren te groot wordt, vindt er overbegrazing plaats, waardoor de productie van algen afneemt en er dus minder voedsel beschikbaar komt voor de schelpdieren. De natuurlijke algenproductie bepaalt in belangrijke mate de draagkracht voor schelpdieren (Wijsman, 2014). Naast schelpdieren als mosselen en oesters, wordt ook geëxperimenteerd met de kweek van tapijtschelpen en kokkels. Daarnaast zijn er verschillende pilots gestart met de kweek van zeewier.Referenties


Context VN set links: model =

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares