Baarlandpolder


Context VN set links: model = Baarlandpolder


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Baarlandpolder

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Breuksteen gepenetreerd, Open steenasfalt
Specifieke constructie 
Strekdam, Spuisluis
Voorland 
Slik
Ruimtegebruik 

Jaar 
2003
Locatie 
Zuid-Beveland
Coördinaten 
51° 24' 17", 3° 54' 20"
Dijktraject 
376,6 - 410De Baarlandpolder ligt ten oosten van Baarland in Zuid-Beveland, tussen dp 410 en dp 376,6 en heeft een lengte van ongeveer 3300 m. Het dijkvak werd beheerd door het Waterschap Zeeuwse Eilanden, nu deel uitmakend van het Waterschap Scheldestromen.

Bijzonderheden:

  • Dit project is in twee jaren uitgevoerd.
  • Op de boventafel zijn een paar proefvakken aangelegd. Het betreft het toepassen van een bekleding van open steenasfalt op een onderlaag van zandasfalt.


Omgevingsmanagement werkprocessen

Ecologie

Door de Meetinformatiedienst Zeeland is een detailadvies gegeven waarin wordt aangegeven welke bekledingen de voorkeur verdienen. Ten aanzien van verstoring van vogels vind een gedachtewisseling plaats tussen LNV directie Zuidwest en Rijkswaterstaat. Hierna is een procedure op gang gezet om ontheffing te verkrijgen ten aanzien van de flora- en faunawet. De ontheffing wordt verleend van de verbodsbepalingen voor wat betreft exemplaren van de Bosmuis, Dwergmuis, Dwergspitsmuis, Gewone bosspitsmuis, Huisspitsmuis, Ondergrondse woelmuis en Tweekleurige bosspitsmuis. Er wordt geen ontheffing verleend voor verbodsbepalingen ten opzichte van de broedvogels. Op grond van de Flora- en Faunawet is het verboden om dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten dan wel hun nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. Er mogen derhalve geen activiteiten worden ondernomen op locaties waar nesten of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de vogels aanwezig zijn. Uiteindelijk bleek er geen noodzaak om de dijk ten aanzien van eventuele nesten te inspecteren.
Referenties

Vergunningen

Op basis van de planbeschrijving, die door het projectbureau is opgesteld, wordt de aanvraag voor de mer procedure verzonden, evenals aanvragen voor diverse vergunningen. Een mer procedure is niet nodig en de ontheffing in het kader van de Flora- en fauna wet wordt verleend.Referenties

Communicatie

Voorafgaand aan de dijkversterking wordt het projectplan ter inzage gelegd bij het waterschap. Daartoe wordt een kort overzicht van het plan opgesteld. De eigenaar van de camping achter de dijk dient een verzoek in om de kwaliteit van het strandje te verbeteren. Naast het belang voor de camping spelen andere belangen. Het waterschap zou onderhoud aan een eventueel aan te leggen dammetje moeten uitvoeren, de milieu organisatie zou positief moeten reageren, enz. Hieraan is door verschillende instanties de nodige aandacht besteed.


Om omwonenden en andere belangstellenden te informeren, verspreidt het projectbureau een huis-aan-huiskrant.
Referenties

Juridische zaken

Nadat schade is ontstaan aan een 50 KV hoogspanningskabel wordt deze gemeld bij Rijkswaterstaat directie Zeeland. Het projectbureau zeeweringen ontvangt van Delta N.V. de aansprakelijkstelling van de schade. Daarnaast heeft Delta ook de aannemer aansprakelijk gesteld, deze is ook al gestart met de afwikkeling van de schade. De aanleg van twee proefvakjes met een bekleding van open steenasfalt wordt geregeld, waarna er toestemming kan komen om tot uitvoering over te gaan.
Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie

Op de ondertafel van het dijktraject bevonden zich bekledingen van Doornikse steen, Vilvoordse steen, plaatselijk gepenetreerd met beton, Basalton, soms gepenetreerd met asfalt, basalt, plaatselijk gepenetreerd met asfalt, en Haringmanblokken. De boventafel was niet geheel met steen bekleed. De steenbekleding bestond uit grote vlakken met Haringmanblokken, met daartussen enkele kleine vlakken Basalton, wel of niet gepenetreerd met asfalt. Boven de steenbekleding lagen enkele rijen doorgroeistenen. Het overige deel van de boventafel, de berm en het bovenbeloop waren met gras bekleed. De buitenkniklijn van de berm lag op circa NAP + 5,3 à 6,0 m. De ondertafel lag voor een deel onder zand en/of stortsteen.Toetsing
infiltratieproef
infiltratieproef

In 1999 is de toetsing door het waterschap uitgevoerd. Uit de resultaten van deze toetsing bleek voornamelijk dat er veel twijfel was bij basaltbekledingen die met asfalt waren ingegoten. Dit gold niet alleen voor dit soort bekledingen bij dit dijktraject, het probleem lag veel breder. Daarom is naast de specifieke geavanceerde toetsingen voor dit dijkvak een aantal infiltratieproeven uitgevoerd die tot wijziging in de toets methodiek ten aanzien van met asfalt ingegoten basaltbekledingen moeten leiden. Bij deze proef is vanaf de bovenkant water in de granulaire laag onder de bekleding geïnfiltreerd. Hierbij zijn de verticale verplaatsingen van en de drukken onder de toplaag gemeten. Tevens is tijdens een getijperiode voorafgaand aan en volgend op de infiltratieproef het verloop van de drukken onder de toplaag gemeten. Over de infiltratieproef is rapport Infiltratieproef Baarlandpolder verschenen, de verticale verplaatsingen zijn apart beschreven in Concept rapport verplaatsingsmetingen tijdens inpompproeven Willem Annapolder.

Nadat de waterschaptoetsing in 1999 was geanalyseerd door het projectbureau is in een kennisnotitie aangegeven voor welke onderdelen een geavanceerde toetsing moest worden uitgevoerd. Mede op basis van deze (eerste fase) geavanceerde toetsing is eind 2001 door het waterschap de actualisatie van de toetsing opgesteld. Hierin is de twijfel omtrent de ingegoten basalt nog aanwezig evenals onduidelijkheid over de toetsing van doornikse bloksteen, omdat deze vaak uit een samenstel bestaan van rijen blokken die plat zijn gelegd en rijen die gekanteld zijn. Ook de toetsing van Doornikse steen is onderwerp van een kennisnotitie geweest.

Uit de toetsing is gebleken dat de grotere vlakken met gepenetreerde basalt op de ondertafel kunnen worden gehandhaafd. De gehele bekleding van de boventafel moet worden vervangen.
Referenties

Ontwerp
betonzuilen boven goedgekeurde ingegoten basalt
overlaging en hydroblokken

De ontwerpwaterstand (ontwerppeil2060) van de dijken bedraagt circa NAP + 6,4 m, uitgaande van een zeespiegel rijzing van 0,60 m/eeuw. De bijbehorende ontwerpwaarden voor de golfhoogte Hs en de golfperiode Tp variëren van 1,8m tot 2,4m en van 4,3s tot 7,2s.

Het ontwerp gaat uit van een overlaging vanaf de teen tot aan de onderzijde van de goedgekeurde basaltbekledingen, en bekledingen van gepenetreerde breuksteen tussen die basaltbekledingen. Tussen dijkpaal 377 en 380 is een overlaging aanwezig van breuksteen 5/40 kg gepenetreerd met gietasfalt met 'schone' koppen en een laagdikte van 0,50 meter. Op het gedeelte tussen dijkpaal 380 en 405 is een overlaging aanwezig van breuksteen 5/40 kg vol-en-zat gepenetreerd met gietasfalt, afgestrooid met lavasplit en een laagdikte van 0,40 meter. Op de boventafel worden nieuwe betonzuilen aangebracht. De kreukelberm wordt langs het gehele dijktraject vernieuwd. De toplaag van de nieuwe kreukelberm wordt uitgevoerd in breuksteen 40-200 kg en 60-300 kg. De berm moet worden verhoogd tot NAP + 6,4 m. De nieuwe onderhoudsstrook wordt uitgevoerd in grindasfaltbeton of dicht asfaltbeton. Tijdens de uitvoering zijn twee stukken van de boventafel bekleed met open steenasfalt. Het gaat om de delen tussen dijkpaal 390+65m en 391 +50m en tussen dijkpaal 397+55m en 399+05m. De laagdikte van de open steenasfalt bedraagt 0,20 m, deze is aangebracht op zandasfalt met een laagdikte van 0,15 m.
Referenties

Revisietoetsing en overdracht

Revisietoetsing

Om de overdracht voor te bereiden is door het waterschap een toetsing uitgevoerd. Hieruit bleek da de bekledingen goed gekeurd konden worden. Deze toetsing is samengevat in een getekende revisietoetsing van het projectbureau.

Overdracht

De overdracht vond plaats in 2008.
Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract

Er worden drie alternatieven aangeboden die goedkoper zijn dan de goedkoopste aanbieding. De aanbiedingen behelzen een bekleding van waterbouw asfalt en een bekleding van open steenasfalt op een laag zandasfalt. Deze oplossingen voldoen om verschillende redenen niet aan de eisen. Het derde alternatief, ook nog lager dan de aanbieding volgens het bestek, kan de toets der kritiek doorstaan en is dan ook acceptabel. Het alternatief bestaat in hoofdzaak uit het gebruik van een steen met een hoger soortelijk gewicht. Hierbij is het gezamenlijke gewicht in kg/m2 minimaal gelijk aan die van de besteksoplossing. Dit resulteert in geringe laagdikten steen en dus geringer gebruik van gietasfalt. Voorgesteld wordt om mandaat te verlenen om de aangeboden oplossingen volgens de alternatieve aanbiedingen 1 en 2 te passeren en het werk op te dragen volgens het derde alternatief. De Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt heeft in een schrijven betreurd dat asfalt vaak negatief wordt beoordeeld als alternatief. In antwoord op deze brief wordt gesteld dat de alternatieven serieus zijn overwogen, maar afgewezen zijn op eisen, waaraan gedegen onderzoeken en rapportage ten grondslag liggen. Naar aanleiding van deze briefwisseling wordt besloten om het alternatief van open steenasfalt op een onderlaag van zandasfalt of direct op een geotextiel nader te bestuderen en er zullen een paar proefvakken worden aangelegd binnen dit project. De benodigde laagdikten worden vastgesteld.Uitvoering
overgangsconstructie tussen open steenasfalt en hydroblokken

In verband met ruimtegebrek zal de fundering van de gehele onderhoudsweg reeds dit jaar worden aangelegd. Het asfalteren hiervan geschiedt aan het eind van het werk. In het gebied voor de camping zal zoals afgesproken dit jaar niet worden gewerkt. In profiel 1 wordt de teen ontgraven, de ondergrond is vanaf het kopje bij de haven van Hoedekenskerke over een lengte van ongeveer 200 meter slecht. De directie heeft voorgesteld om de toe te passen breuksteen 5-40 kg met een dichtheid van 3050 kg/m3 te vervangen door breuksteen 5-40 kg met een dichtheid van 2650 kg/m3.

Er zijn afspraken gemaakt met camping Scheldeoord. Hierdoor is de planning aangepast. Doordat de werklengte is ingekort, de beschikbare werkruimte aan de zeezijde van de dijk beperkt is en er ter plaatse van de camping beperkingen zijn t.a.v. de werktijden onstaan er aanzienlijke logistieke problemen. Het gevolg hiervan is dat er maar met één set machines werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor kan de vooraf door de aannemer gecalculeerde productie niet gehaald worden. Hierdoor wordt de in het bestek genoemde tijdsbepaling ruimschoots overschreden. Volgens een concept planning die de aannemerscombinatie heeft gemaakt zullen de werkzaamheden pas eind september 2004 gereed zijn. De aannemer geeft aan de voornoemde zaken financiële consequenties zullen hebben en stelt voor om een bestekswijziging door te voeren. De directie vraagt de aannemer om een voorstel te maken met aangepaste prijzen en een goede onderbouwing. De aannemer gaat dit verzorgen. De aannemer meldt dat er van de zijde van de transporteur bezwaren waren tegen de voorgeschreven transportroute. Het gedeelte vanaf de Willem-Annapolder tot Hoedekenskerke zou niet veilig zijn. Dit gedeelte van de transportroute wordt afgesloten (m.u.v. bestemmingsverkeer) waardoor dit probleem grotendeels is opgelost. Er zal een proefvak van open steenasfalt worden aangelegd.

De directie vraagt aandacht voor het aanbrengen van lavasteen op de vol en zat gepenetreerde overlaging. Op sommige locaties is veel van de lavasteen verdwenen. Dit heeft de aandacht van de aannemer Er zijn een aantal bijna ongevallen geweest: De schipper van de "Leendert" is bijna tussen twee schepen gevallen. Tijdens de werkzaamheden is een 50 kV kabel van Delta Nuts op twee plaatsen beschadigd. Hierbij hebben zich geen ongelukken voorgedaan. De werkzaamheden t.b.v. het herstellen zullen ongeveer 2 tot 3 weken in beslag nemen. Wellicht zullen er maatregelen getroffen moeten worden om de transporten over de buiten berm door te kunnen laten gaan. In het vervolg zullen kabels en leidingen vooraf gemarkeerd en gelokaliseerd worden. Een trekker met grondkar is van het talud afgereden doordat de motor afsloeg waardoor besturing niet meer mogelijk was. De chauffeur is met de schrik vrijgekomen.

De directie meldt dat de aannemer een plan van aanpak heeft ingediend voor het aanbrengen van de open steen asfalt. De aannemer meldt dat het vak t.p.v. dwarsprofiel 7A in week 37 wordt aangebracht. Het vak t.p.v. dwarsprofiel 9 wordt in week 39 aangebracht.

De directie vraagt aandacht voor het winterveilig maken van het gedeelte van het dijkvak dat volgend jaar uitgevoerd wordt. De aannemer zorgt hiervoor.

De directie meldt dat de claim m.b.t. extra kosten van werkzaamheden i.v.m. Camping Scheldeoord in oktober 2003 ter goedkeuring is doorgestuurd naar het hoofdkantoor in Den Haag. Tot op heden is daar nog geen reactie op gekomen. De afdeling contractzaken van Rijkswaterstaat directie Zeeland is bezig om dit z.s.m. af te handelen. Bitumarin BV wordt in de loop van dit jaar opgeheven. De aannemer meldt dat verplichtingen voortvloeiende uit de aanleg van de proefvakken van open steenasfalt zullen worden overgenomen. Door wie is momenteel nog niet bekend. E.e.a. zal worden kortgesloten met Waterschap Zeeuwse Eilanden.

De directie meldt dat m.b.t. extra kosten van werkzaamheden i.v.m. Camping Scheldeoord een staat van meer werk is opgesteld die inmiddels door de aannemer is ondertekend zodat deze afgerekend kan worden.

Er zijn klachten gekomen van campinggasten over de openingen tussen de betonzuilen. Daarom zal tegenover de trap een paadje van beton over de glooiing gemaakt worden.
Projectbeheer controleprocessen

Financieel beheer

Door afspraken met de achter de dijk gelegen camping en de daaruit voortvloeiende langere duur van dit project waren er extra kosten voor de aannemer. Deze heeft de stagnatiekosten begroot en geclaimd na tot overeenstemming te zijn gekomen met de opdrachtgever. Om tot uitbetaling te komen is toestemming nodig van hogerhand. Deze toestemming is gevraagd en verleend.Planning

Door afspraken met de achter de dijk gelegen camping wordt de oorspronkelijke planning aanzienlijk gewijzigd. Het leidt tot een bestekswijziging.


Kerndocumenten

Referenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares