Bepalen dimensiesSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Bepalen dimensies Groene Dollarddijk

Result = Groene Dollarddijk VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Bepalen dimensies Groene Dollarddijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Bepalen dimensies Groene Dollarddijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Bepalen dimensies Groene Dollarddijk

Result = Ontwerpen Groene Dollarddijk VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Bepalen dimensies Groene Dollarddijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Bepalen dimensies Groene Dollarddijk

Result =

End Set VN link
Bij de bepaling van de geometrie van het bestaande dwarsprofiel en het ontwerpprofiel van de Groene Dollarddijk (voor 2070, het einde van de planperiode) zijn de volgende uitgangspunten toegepast:

 • Helling bij de overgang buitenteen - kwelder is 1:20.
 • Aanleghoogte buitenteen is 2,75 m +NAP.
 • Overhoogte buitenteen is 0,25 m.
 • Helling buitentalud bedraagt 1:7 (gras + klei).
 • Minimaal vereiste kruinhoogte (MHBN), zie Tabel 2.8.
 • Aanleghoogte kruin: MHBN + 0,50 m (overhoogte).
 • Kruinbreedte is 3 m.
 • Helling binnentalud bedraagt 1:3.
 • Stabiliteitsberm landzijde: hoogte Hberm = ½ × kerende hoogte, H en B2nodig volgen uit de berekeningen met het model Dam, afschot is 1:20 landwaarts; gekozen is voor een hoge korte berm om het ruimtebeslag als gevolg van de binnenwaartse verschuiving zo veel mogelijk te beperken.
 • Overhoogte stabiliteitsberm is 0,25 m.
 • Bij aanwezigheid van een kwelsloot aan de landzijde wordt deze kwelsloot landwaarts verplaatst; dit geldt ook voor het binnendijks gelegen boezemkanaal bij Nieuwe Statenzijl.
 • Horizontale kwelweglengte l is de afstand tussen intreepunt ter plaatse van de buitenteen en uittreepunt ter plaatse van de binnenteen of de bodem van de kwelsloot.

Bij de nadere uitwerking is uitgegaan van de bestaande buitenkruinlijn, die qua X- en Y-coördinaten niet verandert en die ook is gebruikt als referentielijn voor het ruimtebeslag van de ontwerpprofielen. Het geschematiseerde dwarsprofiel met de bijbehorende maatvoering is weergegeven in Figuur 1 (zonder overhoogte) en Figuur 2 (met overhoogte).

Figuur 1: Dwarsprofiel zonder overhoogte van de Groene Dollarddijk
Figuur 2: Dwarsprofiel met overhoogte van de Groene Dollarddijk

Overloop/golfoverslag

De kruinhoogten van de bestaande dijk en de aanleghoogten van de Groene Dollard Dijk zijn samengevat in Tabel 1 Hieruit blijkt dat bij de aanleg van een Groene Dollard Dijk de bestaande kruin met -0,3 m (geen kruinverhoging nodig) tot 0,7 m moet worden verhoogd.

Tabel 1: Kruinhoogte bestaande dijk en aanleghoogte Groene Dollarddijk.

Macro-instabiliteit binnenwaarts

De stabiliteitsberekeningen zijn gemaakt met het rekenmodel DAM (Dijksterkte Analyse Module) voor de situatie aan het einde van de planperiode (2070, als er klink en zetting is opgetreden). Voor de bepaling van de aanleghoogten aan het begin van de planperiode en het bijbehorende ruimtebeslag zijn de MHBN’s verhoogd met 0,50 m en de buitenteen en de stabiliteitsberm verhoogd met 0,25 m. De resultaten van de stabiliteitsberekeningen zijn samengevat in Tabel 2.

Tabel 2: Berekeningsresultaten macro-instabiliteit binnenwaarts (STBI)van de Groene Dollarddijk

Het extra ruimtebeslag (door kruinverhoging en de stabiliteitsberm) van een Groene Dollard Dijk (ten opzichte van de huidige situatie) is weergegeven in Tabel 3.

Tabel 3: Extra ruimtebeslag Groene Dollarddijk

Hieruit kan worden afgeleid dat het extra ruimtebeslag, afhankelijk van het beschouwde traject aan de zeezijde varieert tussen -1,3 m (geen extra ruimtebeslag nodig) en 31,0 m. Voor de landzijde varieert dat tussen -29,7 m (geen extra ruimtebeslag nodig) en 28,1 m.

Piping/heave

Voor de dwarsprofielen van de bestaande dijk en het Basisontwerp van de Groene Dollard Dijk zijn de aanwezige en benodigde kwelweglengten berekend, en de veiligheidsfactor afgeleid (aanwezige kwelweglengte/benodigde kwelweglengte). De resultaten zijn samengevat in Tabel 4.

Tabel 4: Berekeningsresultaten piping en heave Groene Dollarddijk

Hieruit blijkt dat in alle beschouwde trajecten de veiligheidsfactor tegen piping groter is dan de vereiste waarde van 1,2.

Gevoeligheidsberekeningen piping

Er zijn nieuwe pipingregels ontwikkeld die zijn vastgelegd in de Technisch Rapport Zandmeevoerende Wellen. Omdat deze nieuwe pipingregels soms kunnen leiden tot grotere kwelweglengten zijn voor de Groene Dollarddijk enkele gevoeligheidsberekeningen gemaakt om te controleren of de aanwezige kwelweglengten ook voldoen aan de nieuwe pipingregels.

Bij de gevoeligheidsberekeningen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:

 • Vereiste betrouwbaarheidsindex β = 5,1
 • Schadefactor γn= 1,5
 • Schematiseringsfactor γb= 1,1
 • Modelfactor γd= 1,0

Hieruit is een vereiste veiligheidsfactor van γn×γb× γd= 1,6 af te leiden.

Dit betekent dat de berekende veiligheidsfactoren voor piping en de bijbehorende kwelweglengten van het basisontwerp van de Groene Dollarddijk voldoen aan de nieuwe pipingregels.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares