Biezelingse Ham


Context VN set links: model = Biezelingse Ham


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Biezelingse Ham

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Gekantelde blokken, Betonzuil met ecotop
Specifieke constructie 
Strekdam, Spuisluis
Voorland 
Slik
Ruimtegebruik 

Jaar 
2001
Locatie 
Zuid-Beveland
Coördinaten 
51° 26' 45", 3° 55' 25"
Dijktraject 
323 - 353,5Het dijkvak Biezelingsche Ham is in beheer bij het Waterschap Zeeuwse Eilanden, dat nu deel uitmaakt van waterschap Scheldestromen. Het dijkvak omvat de volgende polders: Willem-Annapolder (deels), Heer-Janzpolder, Boonepolder, Noordpolder en de Hoedekenskerkepolder (deels). Het traject is gelegen tussen dp 323 en dp 353,5 en is ongeveer 3100 m lang.

Bijzonderheden:

  • Door de mond-en-klauwzeer crisis moest de planning worden gewijzigd, moest de aannemer een extra administratie aanleggen met betrekking tot aanwezigheid van personeel en moesten desinfecterende maatregelen worden genomen als terreinen waren betreden waar schapen werden gehouden.
  • Dit is een tweejarig project


Omgevingsmanagement werkprocessen

Cultuurhistorie

Dit dijkvak vormt een aparte enclave langs de Westerschelde kust. De inham is geheel voorzien van een hoog voorland. Het grootste deel van de ondertafel wordt daarmee aan het oog onttrokken. De grens tussen boven en ondertafel is daarmee vrijwel onzichtbaar en minder van belang dan in andere dijkvakken. Voor de eenheid van het dijkvak is het goed om zoveel mogelijk één bekleding toe te passen. Het advies uit de landschapsvisie is dan ook zoveel mogelijk gekantelde betonblokken toe te passen. Afwijking hiervan kan eventueel aan de grens met andere dijkvakken.
Ecologie

Vanuit het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Zeeland is een detailadvies opgesteld betreffende natuurwaarden. Dit advies is gebaseerd op Rapport Milieu-Inventarisatie Westerschelde en op een recente inventarisatie.

Referenties

Vergunningen

De planbeschrijving is een samenvatting van het ontwerp en hieronder liggende studies. De planbeschrijving bevat de nodige informatie waarop inspraak en besluitvorming kan plaatsvinden. De Directie Ruimte, Milieu en Water van de Provincie Zeeland heeft het vastgestelde Plan verbetering gezette steenbekleding dijkvak Biezelingsche Ham volgens artikel 7 van de Wet op de waterkering in de vergadering van 12 december 2000 goedgekeurd, met uitzondering van de alinea waarin wordt aangegeven dat het waterschap recreatief medegebruik toestaat op het aan te leggen onderhoudspad op de buitenberm van het dijkvak Biezelingsche Ham, hoewel dit mogelijk leidt tot een intensiever recreatief gebruik. De aanleg van een verharde onderhoudsstrook in het kader van de glooiingverbetering heeft als risico dat door toename van het recreatief gebruik de verstoring van vogels aanzienlijk zal toenemen. De Provincie acht het noodzakelijk dat de aanleg van deze strook gepaard dient te gaan met adequate voorzieningen om de toegankelijkheid ten opzichte van de huidige situatie niet te doen verbeteren. De Provincie neemt aan dat de in uw aanbiedingsbrief daartoe genoemde maatregelen deel uitmaken van de planuitvoering en dat over deze maatregelen overleg gevoerd zal worden met de ZMF. Naar aanleiding van het vooroverleg over het concept-plan ter verbetering van de gezette steenbekleding Biezelingsche Ham heeft het waterschap besloten alsnog in te stemmen met het afsluiten van de onderhoudsweg voor recreatief medegebruik. Het waterschap zal zorg dragen voor afsluiting door het plaatsen van borden en het aanbrengen van een fysieke afsluiting.


Communicatie

Voordat het werk begint worden de betrokken gemeenten op de hoogte gebracht en wordt hen verzocht een exemplaar van het ontwerp-plan alsmede een exemplaar van het korte overzicht gedurende de genoemde periode ter inzage te leggen op hun kantoor. Verder kunnen de gemeenten nog reageren op het ontwerpplan. De aandacht wordt gevestigd op de onderhoudsweg, die zal worden afgesloten voor recreatief medegebruik. In een brief werd door een particulier vastgesteld dat een groot deel van de schorvegetatie in de Biezelingsche Ham was vernietigd als gevolg van de hier uitgevoerde dijkverbetering. Dit kwam door graafwerk langs de dijkvoet maar vooral door gebruik van het schor als gronddepot. In de brief werden enige onjuistheden geponeerd over het al dan niet juist interpreteren van de regel met betrekking tot de MER procedure. Door de Directie Ruimte, Milieu en Water van de Provincie Zeeland is deze brief beantwoord en is uitleg gegeven over de gevolgde procedure.

ReferentiesTechnisch management werkprocessen

Inventarisatie

In de bestaande situatie werd de basis van de dijk tot aan het huidige bermniveau gevormd door de oude dijk, zodat tot hier een kleikern aanwezig was. Boven dit niveau dekte een kleilaag van meer dan 70 cm dik het zandlichaam af. De bekleding werd gekarakteriseerd als een lappendeken. Er was bovendien nauwelijks sprake van een scheiding tussen onder- en boventafel. De bekleding van de onderste zone bestond voor het overgrote deel uit Vilvoordse steen, verder kwamen hierin diverse vakjes graniet, basalt, Doornikse steen, Lessinische steen en betonblokken (voornamelijk van het type Haringman) voor. De bovenste zone van de bekleding (tot ca. NAP+ 4 m) bestond voornamelijk uit Haringmanblokken met daarboven een smal strookje Vilvoordse steen; verder kwamen hier in het oostelijke deel ook graniet, ingegoten Vilvoordse steen, basalt, vlakke betonblokken en doorgroeistenen voor. Tot aan het bermniveau (variërend rond NAP + 5,5 m) was de glooiing begroeid met gras.Toetsing
oude bekledingen
Oude bekleding,overgang tussen Haringmanblokken en Vilvoordse steen

De toetsing is door het Waterschap Zeeuwse Eilanden uitgevoerd conform de Leidraad Toetsen op Veiligheid. Daarbij is rekening gehouden met de aspecten beheerdersoordeel, afschuiving, materiaaltransport, stabiliteit toplaag onder golf aanval en reststerkte. Voor een aantal glooiingstafels heeft het projectbureau een geavanceerde toetsing uit laten voeren. Het ging om twee stukjes graniet en een stukje basalt. Deze stukjes zijn alle drie goedgekeurd. Hoewel de geavanceerde toets voor de basalt het oordeel 'goed' geeft, heeft de beheerder een negatief oordeel over dit gedeelte vanwege in het verleden opgetreden schade. de basalt is toch afgekeurd omdat de ervaring slecht was. Het projectbureau onderschrijft dit beheerdersoordeel.


Referenties

Ontwerp
Nieuwe bekleding, overgang tussen blokken op kant en hydroblocks met eco toplaag

Voordat het ontwerp werd uitgewerkt heeft een vergadering plaatsgevonden om te bezien of een groene dijk mogelijk zou zijn. Er is besloten om dit alternatief niet mee te nemen in de ontwerpfase. Omdat het leek dat een deel van de waterkering in verband met hun ligging op strijkgolven werd belast, waardoor de laagdikte van de bekleding kon worden beperkt, is hierover aan RIKZ advies gevraagd. Het bleek dat ondanks de ligging van de dijk toch rekening moet worden gehouden met de eerder afgegeven golfrandvoorwaarden. Verder zijn de grenzen van de randvoorwaardenvakken aangescherpt en is RIKZ advies gegeven over de toe te passen golfrandvoorwaarden tabel. Het middengedeelte van het traject wordt bekleed met gekantelde betonblokken met aansluitend betonzuilen met eco toplaag. Boven de gekantelde betonblokken worden betonzuilen aangebracht als overgang naar de onderhoudsstrook. Met uitzondering van een klein deel, waar de graniet gehandhaafd blijft, wordt een nieuwe kreukelberm met bijbehorende teenconstructie aangelegd. Apart is bepaald welke dikte de graniet moet hebben die opnieuw wordt geplaatst bij de overgang naar de blokken. De toplaag van de kreukelberm bestaat uit nieuw aan te voeren breuksteen, sorteringen 10-60 kg en 40-200 kg met een dichtheid van tenminste 2650 kg/m3. Ter plaatse van de strekdam wordt als verborgen glooiing een bekleding aangebracht van gebroken blokken, vol en zat gepenetreerd met asfalt, dik 0,5 m. Aan weerszijden van dit middengedeelte ligt een bekleding van betonzuilen. Het bermniveau ligt te laag, deze wordt verhoogd tot NAP + 5,9 m. De onderhoudsstrook bestaat deels uit koperslakblokken, deels uit asfalt.

Referenties

Revisietoetsing en overdracht

Revisietoetsing

De revisietoetsing heeft plaatsgevonden, de bekledingen zijn hierbij goed getoetst. Wel wordt een geval van schade vermeld. Een schip is tegen de glooiing gevaren waardoor een gedeelte van de bekleding moest worden herzet. Hier is een lichte deuk in het talud zichtbaar. De revisie is afgerond met een getekende revisietoetsing.

Overdracht

De overdracht van het werk werd ondertekend in 2008.


Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract

Op grond van de bevindingen kan door Rijkswaterstaat Directie Zeeland, afdeling ex BA geconcludeerd worden dat het financieel beheer ten aanzien van het contract voldoende is. Het bestedingsvoorstel is op gedegen wijze tot stand gekomen en voldoet aan de daaraan gestelde criteria en de aanbesteding- en gunningprocedure is in overeenstemming met de vigerende regelgeving doorlopen. Met betrekking tot de aankondiging in Staatscourant zijn echter geen bewijsstukken in de contractadministratie aanwezig. Ook van de officiële mandaatverlening door het Hoofdkantoor is, met uitzondering van enkele vastleggingen inzake e-mailverkeer, niets in de contractadministratie aangetroffen. Samenvattend kan geconcludeerd worden dat het contract op juiste wijze tot stand is gekomen en gegund. Voor zover gebleken uit de controle kan gesteld worden dat de vastlegging door de toezichthouders tijdig geschiedt en dat de opgeleverde gegevens in het algemeen duidelijk en overzichtelijk door hem zijn opgesteld en onderbouwd. De vastlegging door de toezichthouders geschiedt in overeenstemming met de controlemaatregelen zoals deze in het controleplan zijn opgenomen.Uitvoering

De melding aan de Directie Zeeland in het kader van het Bouwstoffenbesluit betreft het vervangen van de glooiing constructie ter plaatse van de "Biezelingse Ham" is daar op 5 april ontvangen. In beide meldingen staat dat het werk zal aanvangen op 1 april 2001 hetgeen inhoud dat er te laat gemeld is! Ingeval van "eigen werk" dient dit 2 dagen voor aanvang gemeld te worden bij de directeur-generaal van Rijkswaterstaat in Den Haag. Om een dergelijke melding tijdig in Den Haag te doen zijn, dient deze minstens 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden in Middelburg te zijn zodat er tijd genoeg is om de melding te behandelen en ter goedkeuring door te sturen naar Den Haag. Ook ontbreken er kwaliteitsverklaringen van de te gebruiken materialen. Zolang deze er niet zijn kan er niet gemeld worden naar Den Haag.

In verband met een uitbraak van mond en klauwzeer (MKZ) wordt de lengte van het werk beperkt. De aannemer dient vanaf de aanvang van het werk een lijst bij te houden waarop per dag de op het werk aanwezige personen, het aangevoerde materiaal en materieel (inclusief de plaats van herkomst) worden vermeld. De directie verzoekt alle consequenties voortvloeiende uit de MKZ problematiek apart te archiveren. Probleem is dat de her te gebruiken blokken uit het werk Paviljoenpolder komen, waarvan de start vertraging heeft opgelopen. De directie deelt mee dat het MKZ beleid van Rijkswaterstaat en het Waterschap is gewijzigd, het dijkvak waar momenteel niet gewerkt mag worden wordt i.o.m. de pachter vrijgemaakt, waarna nog veertien dagen gewacht dient te worden alvorens met de werkzaamheden in dit vak begonnen mag worden. Het grootste probleem ligt echter bij het middelste stuk omdat de werkzaamheden daar afhangen van de aanvoer van de her te gebruiken blokken vanuit de Paviljoenpolder. Indien percelen, waar schapen lopen, betreden moeten worden, moet dit worden gemeld aan de pachter en de aannemer dient er tevens op toe te zien dat zijn personeel zorg draagt voor afdoende ontsmetting na het eventueel betreden van een perceel waarop schapen lopen. Het MKZ beleid van Rijkswaterstaat is gewijzigd, vanaf 7 juni behoeft de aannemer geen lijsten meer bij te houden. Wel blijft nog steeds toestemming van de pachter nodig voor het betreden van percelen waar schapen lopen en moet de aannemer er op blijven toezien dat zijn personeel zorg draagt voor afdoende ontsmetting voor en na het betreden van een perceel waarop schapen lopen. Alle beperkende maatregelen i.v.m, de M.K.Z. crisis zijn met ingang van 26 juni ingetrokken. Er is een constructie-wijziging t.p.v. dwarsprofiel 2, de gekantelde Haringmanblokken 0,25 m worden doorgezet tot een hoogte van N.A.P. + 3.90 m i.p.v. NAP. + 3.00 m. Dit komt doordat over een groot gedeelte van de Paviljoenpolder Haringmanblokken 0,25 m vrijkomen i.p.v. Haringmanblokken 0,20 m. Hiertoe wordt een bestekswijziging opgesteld. Ter plaatse van de uitwateringssluis zullen hydroblocks worden toegepast in plaats van blokken op hun kant. Door een mechanische storing aan een shovel is motorolie terecht gekomen op Haringmanblokken 0,15. De blokken zullen in een container worden afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf waar ze gerecycled worden. Over dit proces zal door de aannemer een rapport worden ingediend. De zaak is aangemeld bij de verzekering. De waarde van blokken, ca. 300 stuks, zal door de directie aan de aannemer worden opgegeven. De Provincie heeft bezwaar met de wijze waarop de berm wordt afgewerkt aan het einde van het werkseizoen in 2001, het waterschap toont aan dat van een verzwakking geen sprake is. De opleveringsdatum wordt uitgesteld tot 15 juli 2002.Referenties


Projectbeheer controleprocessen

Financieel beheer

De nol ter plaatse van de Ruigendijk maakt geen deel uit van de te verbeteren waterkering. De nieuwe bekleding wordt achter de nol doorgetrokken. Het waterschap zal in het lopende werk verbeteringswerk uitvoeren. De kosten hiervan zijn voor rekening van het waterschap.

De schade, die de aannemer heeft opgelopen ten gevolge van de mond en klauwzeer crisis wordt vergoed.Planning

Voor het eerst is een planning opgesteld waarin zichtbaar wordt wanneer bepaalde acties in de ontwerpfase dienen plaats te vinden.

ReferentiesKerndocumenten
Referenties

Context VN set links: model =

Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares