Borsselepolder lage tafel


Context VN set links: model = Borsselepolder lage tafel


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Borsselepolder lage tafel

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Breuksteen gepenetreerd
Specifieke constructie 
Strekdam, Nol
Voorland 
Stroomgeul
Ruimtegebruik 

Jaar 
2002
Locatie 
Zuid-Beveland
Coördinaten 
51° 24' 47", 3° 44' 48"
Dijktraject 
511,6 - 549,3Het traject van de Borsselepolder ligt aan de noordzijde van de Westerschelde, ten zuiden van het dorp Borssele en is in beheer bij het Waterschap Scheldestromen, tijdens de dijkverbetering Waterschap Zeeuwse Eilanden. Het te verbeteren dijktraject had een lengte van circa 3300 m en is gelegen tussen het Sloegebied en dijkvak Ellewoutsdijk

Bijzonderheden:

  • Deze dijkverbetering omvat alleen delen van de ondertafel. De delen die in ernstige mate onvoldoende waren, zijn al in 1997 en 1998 aangepakt.Omgevingsmanagement werkprocessen

Cultuurhistorie

De ondertafel wordt versterkt door middel van overlaging, dit is de meest eenvoudige en minst kostbare mogelijkheid. De landschapsvisie beoordeelt overlaging echter als negatief en het idee van overlagingen is nog geen algemeen gedachtengoed. Dit vanwege de aantasting van het consistente beeld van de zeewering en de verandering van het profiel. De voorkeur is om de ondertafel te versterken met donkere materialen. Als toch voor overlaging wordt gekozen heeft ingieten met asfalt in de ondertafel de voorkeur.

Referenties

Ecologie

Uit het detailadvies blijkt dat er weinig mogelijkheden voor begroeiing zijn op de lage tafels. Vogelbescherming reageert afwijzend over deze dijkverbetering. Er zijn twee redenen voor. Ten eerste strookt een openstelling voor recreatie van de onderhoudsstrook niet met rust voor foeragerende en rustende vogels. Ten tweede is dit deel van de dijk een belangrijke broedplaats voor bontbekplevieren. Dat houdt in dat jonge vogels zonder obstakels naar het voorliggende slik moeten kunnen lopen. Een overlaging wordt als obstakel gezien, daarom worden er nog enige Vogeloversteekplaatsen gemaakt. Aan het einde van het werk is de bekleding met “niet vol en zat” gepenetreerde breuksteen beoordeeld (toegepast t.b.v. verbetering natuurwaarden). Het bleek dat 60 tot 70% van de bekleding niet met asfalt is bedekt, terwijl de stenen wel goed vastliggen.Referenties

Vergunningen

Deze plan beschrijving is een samenvatting van het ontwerp en hieronder liggende studies. De planbeschrijving bevat de nodige informatie waarop inspraak en besluitvorming kan plaatsvinden. Het plan wordt goedgekeurd door de provincie.

Referenties

Communicatie

In verband met de terinzagelegging wordt een kort overzicht plan van de werkzaamheden opgesteld.

Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie

De boventafel van de Borsselepolder was al verbeterd, deels in 1997 en deels in 1998. Daarbij was de ondertafel tussen dp 527,1 en dp 531,2 alsmede de ondertafel ten westen van dp 549,3 reeds verbeterd. De ondertafel van het te verbeteren traject, tussen circa NAP +0m en NAP +4,0m was bekleed met betonblokken (Haringman en vlakke betonblokken) en natuursteen (Lessinese, basalt en Doornikse). Deze bekledingselementen waren ingegoten met asfalt.Toetsing
afgekeurde bekleding van Doornikse bloksteen

Een groot aantal bekledingen van natuursteen, met name basalt, was min of meer ingegoten met asfalt. Voor deze bekledingen was geen goede toets methodiek voor handen. Als het mogelijk zou zijn om op basis van nader onderzoek deze bekledingen (deels) te kunnen goed toetsen, zou dat veel wek en geld besparen. De lage tafels van het dijkvak Borssele zijn deels ingegoten. Er is veel gedocumenteerd onderzoek verricht om tot meer inzicht te komen. De geavanceerde toetsing is in delen opgesplitst. Op basis van fase 1 van dit onderzoek zijn delen afgekeurd. De overige delen zijn nader onderzocht, er werden getijmetingen verricht om mogelijke overdrukken onder de bekleding te kunnen inschatten onder maatgevende omstandigheden. Resultaat van deze toetsing is dat slechts 1 van de zeven onderzochte deel-vakken voldoet. Een en ander is samengevat door het projectbureau in het ondertekende vrijgavedocument.


Referenties

Ontwerp
aanbrengen breuksteen

Het grootste deel wordt vol-en-zat gepenetreerd met breuksteen. Op basis van nieuwe inzichten is besloten om een deel 'niet vol-en-zat' te penetreren, waarbij de bovenkant van de stenen schoon blijft, dit betekent een verbetering van de natuurwaarden conform de aanbeveling in het detailadvies. De Toetsgroep vraagt aandacht voor een zorgvuldige uitvoering van dit vak. Het advies van de Toetsgroep om daar de overlaging 10 cm dikker te maken, en hierdoor de kans op nog vrij van asfalt zijnde steen te verhogen, wordt overgenomen. Overigens wordt aan die constructie, waarbij verbetering van natuurwaarden wordt beoogd, tijdens de uitvoering extra zorg besteed. De reden hiervoor is dat een dergelijke constructie nog weinig is toegepast op deze schaal. De kreukelberm wordt waar mogelijk los gestort. Op de dijkvakken waar dat nodig is vanwege de hydraulische randvoorwaarden, wordt de kreukelberm in patroon gepenetreerd (stroken). Daarmee is inmiddels ervaring opgedaan, toch heeft de Toetsgroep twijfel aan een gepenetreerde kreukelberm. Bij de strekdam bij dp 519 wordt de overlaging vanaf de dijk een stuk doorgezet op de strekdam. Op de aansluiting van de strekdam op de dijk wordt een verborgen constructie aangelegd. Ter plaatse van het plateau tussen dp 525 en dp 527 worden de overlaging en kreukelberm doorgezet op de huidige glooiing. Om niet de hele bovenkant van het plateau te hoeven herbekleden, is ervoor gekozen op de overgang van het plateau naar de boventafel een verborgen bekleding met kreukelberm aan te leggen. De verborgen constructie bestaat uit vol-en-zat gepenetreerde breuksteen 5 - 40 kg op een geotextiel aangebracht onder een helling van 1:2. De kreukel berm wordt op NAP +2,50 m gelegd. De kreukelberm wordt 2,50 m breed en bestaat uit gepenetreerde breuksteen 5 - 40 kg. Boven de uitstroomopening van het gemaal kunnen mogelijk betonzuilen geplaatst worden. Bij de gegeven hydraulische randvoorwaarden en de gegeven plaats op de ondertafel zijn betonzuilen 0,50/2700 nodig. Het is ook mogelijk om vol-en-zat gepenetreerde breuksteen 5 - 40 kg toe te passen als de glooiing niet in betonzuilen uit te voeren blijkt. De kreukelberm wordt verticaal aangesloten op de damwanden. Vanwege bekendheid met de lokaal aanwezige steilheid van de vooroever is hier ook aandacht aan besteed. Uit een DWW onderzoek bleek dat de stabiliteit van de vooroever niet afhankelijk is van de wijze waarop de dijkverbetering wordt gerealiseerd.


Referenties

Revisietoetsing en overdracht

Revisietoetsing

De revisie toetsing heeft plaatsgevonden in 2006. Hieruit blijkt dat de in 2002 uitgevoerde werkzaamheden hebben geleid tot goed getoetste bekledingen. Dit is weergegeven in een getekend rapport. Hiermee is het traject gereed voor overdracht aan de beheerder.

Overdracht

De overdracht heeft in 2007 plaatsgevonden.
Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract

Naast 6 inschrijvingen waren er twee alternatieve inschrijvingen. De goedkoopste aanbieding was met een penetratie met colloïdaal beton en is afgewezen. De tweede was op basis van een dunnere laag fijnere breuksteen met een hogere soortelijke massa. Bij dit alternatief is sprake van een oplossing die technisch gelijkwaardig te noemen valt en tevens past binnen hetgeen staat gesteld in de Landschapsvisie Westerschelde.Uitvoering

De directie vraagt hoe men omgaat met het stuk glooiing waarvan de koppen schoon moeten blijven. De aannemer meldt dat de stenen worden nat gehouden en met extra personeel het overtollige mastiek van de koppen tussen de stenen wordt gewerkt. Er zullen zo spoedig mogelijk aan het begin van het werk enige proefstukken worden uitgevoerd. Op basis van de uitkomst zal men de strategie bepalen. Voor een groot deel is stortsteen 40/200 kg op de kreukelberm aangebracht. Het gietasfalt met patroonpenetratie is aangebracht. Ook is er een klein gedeelte van het proefvak met deelpenetratie aangebracht. De directie heeft de uitgevoerde proeven met patroonpenetratie bekeken en goed bevonden. In verband met de slechte aanvoer van steen uit Duitsland heeft de aannemer een verzoek gericht aan de directie om ca. 7000 ton steen uit België te mogen leveren. De volgens het alternatief goedgekeurde breuksteen 40-200 kg met een dichtheid van gemiddeld minimaal 3000 kg/m3 dient zodoende te worden gewijzigd in breuksteen 60-300 kg met een dichtheid van 2650 kg/m3. Ook wordt de dikte van de aan te brengen stortsteen gewijzigd van 0,68 m in 0,80 m. Er zijn geen financiële consequenties aan deze wijziging verbonden. Er dienen, aan het einde van de werkzaamheden, nog vogeloversteekplaatsen te worden gemaakt.

Referenties


Projectbeheer controleprocessen

Financieel beheer

Door de Uitvoering Westerscheldetunnel is om medefinanciering van de overlaging van de werkweg Borsselepolder verzocht. Hieraan wordt door het Projectbureau tegemoet gekomen.

Kerndocumenten
Referenties

Context VN set links: model =

Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares