Boulevard Bankert en Evertsen


Context VN set links: model = Boulevard Bankert en Evertsen


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Boulevard Bankert en Evertsen

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Breuksteen gepenetreerd
Specifieke constructie 
Strekdam, Nol
Voorland 
Strand
Ruimtegebruik 

Jaar 
2009
Locatie 
Walcheren
Coördinaten 
51° 26' 52", 3° 33' 43"
Dijktraject 
335 - 350De Boulevard Bankert en Evertsen ligt aan de Westerschelde, in Vlissingen, heeft een lengte van ongeveer 1,7km. Het dijkvak ligt van dp335 tot dp350. Dit dijkvak viel onder het beheer van het waterschap Zeeuwse Eilanden, dat nu deel uitmaakt van Waterschap Scheldestromen. Het overgrote deel van het dijkvak ligt tegen het badstrand van Vlissingen.

Bijzonderheden:

  • Dit is een voor het toerisme belangrijk gebied, op de boulevard zijn veel horeca gelegenheden en het strand wordt druk bezocht.

Kaart werkgebied

Werkgebied Boulevard Bankert en Evertsen.jpg


Omgevingsmanagement werkprocessen

Ecologie

In het detail advies wordt de vegetatie op het dijkvak geïnventariseerd. Op basis hiervan wordt geadviseerd welke nieuwe bekledingstypen in aanmerking komen om de oude bekleding te vervangen waarbij de oorspronkelijke vegetatie zich weer kan ontplooien. Dit dijkvak geeft niet veel mogelijkheden voor vegetatie, zand op de bekleding, grote golfaanval en recreatie spelen hierbij een rol.

Referenties

Vergunningen

Door het projectbureau is een planbeschrijving en een erratum opgesteld. Op basis hiervan wordt door het waterschap een aanmelding gedaan bij de Provincie voor een mer beoordeling. Ook wordt de planbeschrijving aan de Zeeuwse Milieufederatie, Vogelbescherming Nederland, de Provincie Zeeland en de Gemeente Vlissingen verzonden om een eventuele zienswijze te kunnen ontwikkelen en indien van toepassing om ter inzage te leggen. Verder wordt de planbeschrijving gebruikt bij de aanvraag van vergunningen in het kader van verschillende wetgeving. De provincie acht een Milieueffectrapport niet noodzakelijk en geeft goedkeuring in het kader van de Wet op de waterkering.

Het betreffende plan is in de ontwerp-fase door de beheerder op de voorgeschreven wijze ter inzage gelegd. Naar aanleiding hiervan zijn een tweetal zienswijzen ingediend. Deze hebben geleid tot een geringe aanpassing van het plan. De zienswijze van de gemeente ging onder andere over aanpassing van de werktijden, transport over water, aanbrengen van de zonneplateau’s en het maken van een botenhelling. Naar aanleiding tot deze zienswijze heeft het waterschap een drietal reacties geformuleerd. De werktijden zijn vastgelegd en niet aan wijzigingen onderhevig. Het lossen per schip is in het voorjaar problematisch in verband met vaak optredende wind en de manier van transport wordt aan de aannemer overgelaten om zeker te zijn van de opgestelde planning. De aanleg van een botenhelling op deze locatie brengt veiligheidsproblemen met zich mee en wordt niet uitgevoerd. Voor het op 3 plaatsen aanleggen van zonneplateau’s wordt door het waterschap ontheffing van de Keur verleend. In het kader van de Natuurbeschermingswet wordt een Passende beoordeling natuurtoets opgesteld. Gezien de ligging van het dijkvak voor de bebouwde kom van Vlissingen en de hoeveelheid mensen die gebruik maken van de boulevard en het voorliggende strand zullen de verstoringen tijdens de uitvoering van het werk geen of geringe extra belasting vormen. Een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet is daarom niet nodig.

Verder wordt in het kader van een mogelijk benodigde vergunning in het kader van de Flora- en faunawet een Soortenbeschermingstoets opgesteld. In deze soortentoets is geconstateerd dat er geen verbodsbepalingen overtreden worden ten aanzien van beschermde soorten als uitgegaan wordt van de volgende mitigerende maatregelen. -Vóór 15 maart zal de vegetatie op het buitentalud en kruin van de Nolledijk zeer kort gemaaid worden, om de vestiging van broedvogels te voorkomen. -Voor de bekleding keuze in de getijdenzone wordt het bijgesteld detailadvies en de ontwikkeling van de wiervegetatie op het naastgelegen traject Boulevard De Ruiter in beschouwing genomen. -Om te voorkomen dat eventuele grondgebonden diersoorten als amfibieën en kleine zoogdieren vanuit natuurgebied De Nollen het werkgebied intrekken, wordt aan de noordzijde van het werkgebied een tijdelijk raster geplaatst. Het is niet nodig een ontheffing in het kader van de Flora en faunawet aan te vragen.
Referenties

Communicatie
zonneplateaus
zonneplateaus bij storm
zonneplateaus, plaatsen leuning
herplaatste strandtent
nieuwe houten trap
bezoek school

Om omwonenden en andere belangstellenden te informeren over de werkzaamheden, verspreidt het projectbureau een huis-aan-huiskrant in het voorjaar en in het najaar.

Om de communicatie met gemeente, omwonenden en (horeca)ondernemers gestructureerd te laten verlopen wordt een communicatie plan opgesteld. Op basis van dit plan wordt een extra overleg gepleegd met de gemeente Vlissingen. Hierin wordt aangegeven dat het reeds bestaande regelmatige contact met de gemeente van groot belang blijft. Ook wordt geïnventariseerd welke instanties en particulieren van belang zijn bij realisatie van de dijkverbetering. Op 28 oktober 2008 is een informatiebijeenkomst gehouden voor belanghebbenden. De bijeenkomst werd als positief ervaren. Er waren geen schokkende zaken. De meeste vragen en opmerkingen hadden te maken met het werkverkeer en eventuele overlast en gevaarlijke situaties die hierdoor kunnen ontstaan. De horeca ondernemers worden apart op de hoogte gebracht van de komende werkzaamheden. Met de uitbater van “Panta Rhei” is een regeling getroffen waarbij dit bedrijf tijdelijk wordt verwijderd en na verbetering van de dijk wordt teruggeplaatst.

Een aanvraag van een particulier om extra trappen aan te leggen wordt door het projectbureau niet gehonoreerd omdat het alleen verantwoordelijk is voor herstel van infrastructuur ten gevolge van de aanpassing aan de glooiing. Voor nieuwe trappen dient de aanvrager zich te wenden tot gemeente en waterschap.

Het overleg met de gemeente heeft plaatsgevonden tussen september 2007 en maart 2009. Onderstaand worden per overleg de belangrijkste punten van gesprek aangestipt.

-De opgestelde ontwerpvarianten worden besproken en van beide varianten worden voor- en nadelen toegelicht. Gemeente Vlissingen zal de varianten bekijken. De gemeente geeft aan dat het oostelijk deel belangrijk is voor recreanten. Hier zou de uitvoering het best kunnen plaats vinden buiten het hoogseizoen. De sokkel van een reeds verwijderd monument wordt volgens een afspraak tussen het waterschap en de gemeente Vlissingen verwijderd door projectbureau Zeeweringen. Afgesproken wordt dit te verifiëren bij het waterschap.

-Het opgestelde ontwerp en de twee ontwerpvarianten voor het Nollehoofd worden ter sprake gebracht. In het voorontwerpdocument is reeds aangegeven dat de voorkeur van zowel waterschap als projectbureau Zeeweringen uitgaat naar de variant de overlaging van breuksteen zowel op de ondertafel als de boventafel aan te brengen. De gemeente sluit zich bij deze visie aan. Wel wordt aangegeven dat de aanwezige zandruggen met helmgras en riet moeten worden teruggeplaatst. Het projectbureau geeft aan dat meenemen van de sokkel van het monument kan worden gecombineerd met het aanbrengen van de nieuwe bekleding, maar dat zij de kosten van het verwijderen niet zal dragen. In nader overleg tussen waterschap en gemeente zal hierover afstemming plaatsvinden. Ook de planning wordt behandeld.

-Door het projectbureau wordt aangegeven dat de werkzaamheden met betrekking tot de boulevard geen vertraging oplopen door het uitstel van het naastgelegen project van Zwakke Schakels. De gemeente Vlissingen bespreekt een aantal plannen, die het doel hebben om de huidige recreatie op de boulevard een nieuwe impuls te geven. Er wordt afgetast of het mogelijk of wenselijk is deze plannen te integreren in de werkzaamheden van projectbureau Zeeweringen. Het plan is het realiseren van drie of vier zonneplateau's op de glooiing. Dit zijn trapconstructies van ca 20m breed, waarvan de afzonderlijke treden ca. 1 á 2m diep zijn. Enerzijds vergroten deze trappen de bereikbaarheid van het strand, anderzijds kunnen recreanten op deze treden zitten en liggen. De betonnen trap zal echter wel aanmerkelijk duurder zijn. Het projectbureau zal mogelijkheden met bijbehorende globale kostenraming opstellen. Uitgangspunt is dat gemeente Vlissingen aan de hand van de kostenraming op korte termijn een beslissing neemt. Na overeenstemming over de verdeling van de kosten kan dit worden geïntegreerd in het bestek van projectbureau Zeeweringen.

-Door het projectbureau is in overleg met het waterschap het plan van de zonneplateau's beoordeeld op toepasbaarheid en haalbaarheid en is er nagedacht hoe hier een praktische invulling te geven. Verder is op verzoek van de gemeente Vlissingen globaal gekeken hoe duur deze plannen zouden kunnen uitpakken. De kosten worden in eerste instantie geschat op € 210.000,- voor de door de gemeente gewenste trapconstructies (3 stuks). Het waterschap heeft ingestemd met het aanbrengen van deze constructie en zal zorg dragen voor het beheer van deze constructie. Het projectbureau Zeeweringen kan de werkzaamheden in het bestek van de versterkingen integreren. Waterschap en Projectbureau zullen niet delen in de kosten. De gemeente Vlissingen laat uiterlijk half juni weten of dit plan doorgaat en in welke vorm. Verder is gesproken over de fundatie van het milieu monument nabij de aanzet van het Nollehoofd. Het waterschap vraagt aan gemeente Vlissingen de fundatie voor oktober 2009 op kosten van de gemeente te verwijderen. Het is mogelijk de werkzaamheden op te nemen in het bestek van Zeeweringen, Gemeente Vlissingen vraag het projectbureau Zeeweringen een globale kostenraming voor de werkzaamheden voor het verwijderen van de fundatie.

-Voor de realisatie van de zonneplateau’s en de trappen op de glooiing van de boulevard Bankert stelt de gemeente, onder voorbehoud goedkeuring raad, een bedrag van € 140,000,-- beschikbaar. De gemeente wil nader overleg over de uitwerking van de zonneplateau’s en trappen, waarbij de gemeente nadere afspraken wil maken over de vormgeving, het aantal en de situering. Voor het verwijderen van het achtergebleven fundament van een inmiddels verwijderd kunstwerk op het badstrand gaat de gemeente er van uit dat dit in het werk wordt meegenomen en dat daarvoor geen extra kosten in rekening worden gebracht.

-Ook met de gemeentelijke strandwacht worden de vorderingen van de gesprekken met de gemeente besproken.

-De fasering en uitvoeringsperiode is vastgesteld. Een activiteitenkalender van evenementen op de boulevard wordt door de gemeente verstrekt. De gemeente Vlissingen wordt gevraagd op korte termijn aan te geven dat de fundatie van het milieumonument in het werk moet worden meegenomen. Projectbureau Zeeweringen geeft nogmaals aan dat gemeente Vlissingen ook voor de financiering zorg draagt. Betreffende de zonneplateau's geeft het projectbureau aan dat gemeente Vlissingen initiatiefnemer en financier is. Dit wordt als opmerking bij de vaststelling van de planbeschrijving toegevoegd. De trappen t.p.v. het badcaisson worden verwijderd. Omdat gemeente Vlissingen nieuwe trappen wil plaatsen, hoeft het herplaatsen niet in het bestek te worden opgenomen.

-Afhankelijk van een nieuwe raming zullen er twee of drie zonneplateau’s worden aangebracht. Het ontwerp wordt verder in detail besproken.

-De gemeente deelt het waterschap mee dat het volgens de nieuwe raming mogelijk blijkt om voor een bedrag van € 140,000,-- drie zonneplateau’s aan te leggen.

-De plaats van de zonneplateau’s wordt vast gesteld, evenals de leuningconstructie, die bij voorkeur met een bevestigingsconstructie wordt gerealiseerd. Betreffende de afwerking van de bovenzijde van de plateau's wordt de voorkeur uitgesproken om een antislip laag aan te brengen door er tijdens de aanleg een profiel in te drukken.


Tijdens de werkzaamheden is een bezoek gebracht door een school, hierbij wordt uitleg gegeven over de noodzaak van het verbeteren van de waterkering en worden de werkzaamheden ter plaatse nader bekeken. Om omwonenden en andere belangstellenden te informeren over de werkzaamheden, verspreidt het projectbureau een huis-aan-huiskrant in het voorjaar en in het najaar.


Referenties

Explosieven
gevonden munitie

Ter plaatse van de Nolledijk zijn explosieven uit de tweede wereldoorlog te verwachten. De kosten van het onderzoek hiernaar en de eventuele ruiming zijn aanzienlijk. Deze kosten worden neergelegd bij de gemeente. Wel is er een rijks subsidieregeling waarvan gebruik gemaakt kan worden, via deze regeling wordt een deel van de kosten vergoed. Het restant van de kosten blijft bij de gemeente. Rijkswaterstaat geeft een garantie dat dit deel van de kosten door het rijk worden vergoed.


Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
boulevard Vlissingen storm 1987
Nolledijk, bunker en windorgel oude situatie

De steenbekleding op de dijk bestaat uit grote vakken met basalt, plaatselijk overlaagd met gepenetreerde breuksteen of asfalt. Boven deze bekleding is waterbouw asfaltbeton aanwezig. Hierboven bevindt zich de verticale betonnen keermuur van de boulevard. Op de Nolle, onderdeel van de primaire waterkering, zijn kleine vakken Haringmanblokken, vlakke blokken en betonklinkers aanwezig. De bovengrens van de steenbekleding varieert van NAP +5,50m tot NAP +7,30m. De keermuur langs beide boulevards heeft een hoogte van NAP +7,50m tot NAP +8,50m. Het boven beloop tussen dp336 en dp337 is met klei en gras bekleed, het overige deel van de berm en het boven beloop is voorzien van asfaltbekleding. Op de boulevard is voor een groot deel bebouwing aanwezig.Toetsing
onderzoek tbv toetsing
oude basalt, deels ingegoten
ingegoten basalt

De actualisatie van de toetsing is, voor zover mogelijk, uitgevoerd door het waterschap. Zolang er nog een kennisleemte is ten aanzien van ingegoten basaltbekleding wordt over deze bekledingen geen eindoordeel geveld. Er worden valgewichtdeflectiemetingen uitgevoerd op basis waarvan een nader oordeel kon worden verwacht. Ondanks dit onderzoek bleek de conclusie van de toetsing dat het grootste deel van de gezette steenbekleding afgekeurd moet worden terecht. Dit gedeelte moet dus worden verbeterd. Nadat de resultaten van het onderzoek bekend werden is de toetsing door het projectbureau gecontroleerd en is het dijkvak vrijgegeven, later is nog een update van het detailadvies verschenen waardoor nog een eerder goedgekeurd dijkvak aangepast moet worden. In de vrijgave wordt de toetsing als volgt omschreven: De goedgekeurde basalt blijft behouden. Op de stormvloed berm is de bestaande asfaltbekleding goed getoetst en kan dus worden behouden. Aan het bovenbeloop hoeft eveneens niets te worden versterkt. Alle afgekeurde steenbekledingen moeten worden verbeterd.

Uit afslagberekeningen van het badstrand blijkt dat het gedeelte waar geen dijkbekleding aanwezig is (dp341 - dp342) voldoende wordt beschermd door het voorliggende strand en de keermuur onder de kade die voldoende diep reikt (een gedeelte tot NAP -2,00m en een gedeelte tot NAP).Ontwerp
aanbrengen kreukelberm
boulevard, nieuwe situatie
aanbrengen breuksteen overlaging

De randvoorwaarden worden toegeleverd in het detailadvies en de daarop volgende revisies. De ontwerpnota wordt ter goedkeuring aan de toetsgroep voorgelegd. Deze gaat akkoord met het gemaakte ontwerp, maar wil extra aandacht voor het badgastvriendelijk maken van de met asfalt gepenetreerde breuksteen overlaging. De steenbekledingen worden overlaagd met breuksteen, gepenetreerd met asfalt, een klein deel van de ingegoten basalt blijft gehandhaafd. Het goed getoetste vlak gepenetreerde breuksteen wordt overlaagd (met een enkele laag breuksteen), om een eenduidige bekleding te verkrijgen.

Op locaties waar de boulevard niet of in onvoldoende mate wordt ondersteund door een aansluitend talud wordt, waar nodig een bekleding van gepenetreerde breuksteen aangebracht en een kreukelberm. Tussen dp346+40m en dp350 ligt op het bovenbeloop een dunne laag asfaltbeton op een ondergrond van 0,4 m natuursteen. Deze asfaltbeton is goedgekeurd, maar wordt wel voorzien van een nieuwe oppervlaktebehandeling.

Referenties

Revisietoetsing en overdracht

Nadat het werk is uitgevoerd is de toetsing uitgevoerd door het waterschap. Vervolgens is deze toetsing gecontroleerd door het projectbureau. Ten slotte vond de overdracht aan het waterschap plaats.
Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract
ontgraving zand om kreukelberm aan te brengen
aanbrengen asfalt op berm
aanbrengen afstrooilaag
overlaging met gepenetreerde breuksteen
zonneplateaus aanleg
zonneplateaus, vastzetten losse treden
Nolledijk, breuksteen overlaging nabij bunker
Nolledijk, aanbrengen penetratie

Van afwijkingen tijdens de werkzaamheden ten opzichte van het bestek worden rapporten opgesteld door de aannemer. Nadat overeenstemming met de directie is bereikt wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Op basis hiervan kunnen de kosten worden verrekend. Het gaat o.a. over uitstel van het aanbrengen van de oppervlaktebehandeling, het ontgraven duin Nollestrand en het repareren van scheuren in waterbouwasfaltbeton.


Uitvoering

De aannemer meldt dat het lastig is om de glooiingconstructie 4 weken voor de start van de werkzaamheden in te meten, vanwege de hoeveelheid zand die op de glooiing aanwezig is. Afgesproken wordt om de glooiing in te meten op het moment dat deze vrij gegraven wordt t.b.v. het aanbrengen van de overlaging. Inmeten wordt dus lopende het werk meegenomen.

De acceptatie van het Projectkwaliteitsplan wordt in eerste instantie niet verleend. De door de directie gemaakte opmerkingen dienen eerst verwerkt te worden.

De directie meldt dat de Stichting Bunkerbehoud een verzoek heeft gedaan om de schietgaten in de bunker op het Nollehoofd vrij te houden.

Er is een melding binnengekomen dat vrachtauto's geladen met breuksteen over de Paul Krugerstraat in Vlissingen reden. Deze weg maakt geen deel uit van de transportroute. De aannemer zal dit opnemen met de chauffeurs en hen hierop aanspreken.

Er zijn bij het projectbureau enkele telefoontjes binnengekomen m.b.t. trillingen in woningen. Om te onderzoeken of deze trillingen schadelijk kunnen zijn voor de bebouwing zijn trillingsmeters geplaatst. Uit de rapportage blijkt dat de trillingen wel voelbaar zijn voor de bewoners, maar de grenswaarde waarbij mogelijk schade kan optreden ligt aanzienlijk hoger.

Na gereedkomen van het werk bleek dat aan de zonneplateau’s schade optrad. De aansluiting met de gepenetreerde breuksteen is aangepast en de losliggende treden zijn vastgezet, zodat ze niet meer door golven konden worden verplaatst.
Projectbeheer controleprocessen


Referenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares