Breede Watering bewesten Yerseke


Context VN set links: model = Breede Watering bewesten Yerseke


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Breede Watering bewesten Yerseke

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Basalt, Losse breuksteen
Specifieke constructie 
Havendam
Voorland 
Slik, Stroomgeul
Ruimtegebruik 

Jaar 
2000
Locatie 
Zuid-Beveland
Coördinaten 
51° 27' 12", 3° 59' 22"
Dijktraject 
dp 261,4 - dp 290Het dijkvak ligt in de polder De Breede Watering bewesten Yerseke in Zuid-Beveland tussen dijkpaal 261,4 en 290, in het beheersgebied van het Waterschap Scheldestromen, tijdens de aanleg het waterschap Zeeuwse Eilanden. Het is gelegen ten zuiden en westen van Hansweert. Het traject tussen dp 261-40m en dp 263,5 ligt voor de bebouwde kom van Hansweert en maakt deel uit van de Kruiningenpolder. Het gedeelte dat is geselecteerd voor verbetering heeft een lengte van ongeveer 2900m. De dijk ten oosten van het huidige dijkvak tot de Zuider Voorhaven vereist een nader onderzoek naar de aanpak, vandaar dat dit deel niet in het verbeteringswerk is opgenomen De uitvoering hiervan vindt plaats in 2015. De grens met de Willem-Annapolder ter plaatse van dp 290 vormt de westgrens.

Bijzonderheden

Een aantal zaken begon een gestructureerd karakter te krijgen. De toetsing werd uitgevoerd door het waterschap, waarna er controle plaatsvond door het Projectbureau Zeeweringen. De manier van gegevensverwerking, toetsing en controle nam nog veel tijd in beslag, omdat nog niet alles optimaal functioneerde.

  • In de beginperiode was de scoop van het projectbureau beperkt. Daardoor was er vaak hoop dat bekledingen die twijfel gaven in de gedetailleerde fase, tot goedkeuring zouden komen in een geavanceerde toetsing. Deze geavanceerde toetsingen werden dan ook vaak uitgevoerd.
  • In een laat stadium werden extra onderhoudswerkzaamheden aan een nabijgelegen dam toegevoegd.
  • Oorspronkelijk was de bedoeling het gehele werk in 2001 af te ronden. In de praktijk kwam het er op neer dat alleen de afstrooilaag op de onderhoudsweg nog in 2001 werd aangebracht.


Omgevingsmanagement werkprocessen

Stakeholders

Om de dorpskern van Hansweert te ontlasten is aan de Dienstkring Schelde-Rijn gevraagd om gebruik te maken van de wegen rond het sluizencomplex onder toezegging dat mogelijke schade via Projectbureau Zeeweringen kan worden vergoed.
Ecologie

Ten aanzien van flora en fauna worden aspecten belicht in het detailadvies natuurwaarden Breede Watering bewesten Yerseke. Vanuit het oogpunt van begroeiing (er zijn mogelijkheden voor zoutminnende planten) wordt voor het gehele dijkvak een ruwe bovenlaag aanbevolen, bestaande uit een ecotoplaag op betonzuilen of een constructie van open steenasfalt. In het noordwestelijke deel, van dp 290 tot ca. 276, is een buitendijks fietspad ongewenst vanwege foeragerende vogels op de Kapellebank.


Projectbureau Zeeweringen wil vanuit onderzoeksprogramma Rijke Dijken het effect van de ecozuilen onderzoeken. Daarom wordt een proefstrook van gladde blokken aangelegd naast de ecozuilen om het effect te onderzoeken. De proefstrook is 50 meter breed en wordt aangelegd ter hoogte van dwarsprofiel zes. Dit geeft als consequentie dat ca. 600m2 extra zuilen 45/2300 geleverd moeten worden en ca. 600m2 minder ecozuilen 45/2300.
Referenties

Vergunningen

De planbeschrijving geeft een vertaling en een samenvatting van onderliggende studies en technische uitwerkingen van het ontwerp van de aangepaste steenbekledingen. Op basis van dit plan keurt de provincie volgens artikel 7 van de Wet op de waterkering de werkzaamheden goed.

Referenties

Communicatie

De dijkverbetering is kenbaar gemaakt door een mededeling dat het plan kan worden ingezien bij het Waterschap. Voor het eerst worden gedachten op papier gezet over de ontwikkeling van de Zeeweringenkrant. Omdat de weg onderlangs de dijk een veelgebruikte fietsroute is, wordt een vergadering belegd waarin wordt gediscussieerd over het gebruik als transportweg. Voor de fietsers wordt een omleidingsroute opgesteld en de bevolking en gemeente wordt uitgebreid geïnformeerd.Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
Breede Watering bewesten Yerseke voor de verbetering

De bestaande bekleding in het traject wordt gekenmerkt als een lappendeken van veel verschillende bekledingstypen, maar is globaal te verdelen in een gedeelte dat overwegend bestond uit Vilvoordse steen ingegoten met beton, afgewisseld met basalt, plaatselijk ingegoten met beton of asfalt. Een klein deel bestaat uit basalton, deels ingegoten met asfalt. De hoger gelegen bekleding bestaat voornamelijk uit betonblokken met afmetingen van 0,5x0,5x0,25m en 0,4x0,4x0,2m.Toetsing

Toetsing van de huidige bekleding van het dijkvak is nodig om vast te stellen welke delen van de bekleding moeten worden verbeterd. Deze toetsing is door het Waterschap Zeeuwse Eilanden uitgevoerd conform de Leidraad Toetsen op Veiligheid. Daarbij is rekening gehouden met de aspecten beheerdersoordeel, afschuiving, materiaaltransport, stabiliteit toplaag onder golfaanval en reststerkte. Voor een aantal glooiingstafels heeft het projectbureau een geavanceerde toetsing uit laten voeren. Bijna het gehele beschouwde traject is beoordeeld als 'onvoldoende' op een enkele strook basalt na.

Om te bezien of er voldoende vertrouwen was over de kwaliteit van de gedetailleerde toetsing door het waterschap is de toetsing door het project Zeeweringen gecontroleerd. Hieraan is in de beginperiode veel tijd besteed. In aanvulling op de toetsing van het waterschap is bovendien een klein strookje basalt rond dp 285,5 beoordeeld als 'goed'.

Omdat er na de gedetailleerde toetsing nog twijfel was over een aantal dijkstrekkingen zijn nog geavanceerde toetsingen uitgevoerd. Er zijn drie trajecten geavanceerd getoetst waarvan er twee waren overgoten met voornamelijk gietasfalt. Beide dijkvakken zijn afgekeurd. Een vervolgfase waarbij een getijmeting plaatsvindt wordt hier niet zinvol geacht mede omdat de kwaliteit van de bekleding te wensen overlaat. Het derde vak bleek niet te zijn overgoten. Dit was niet in overeenstemming met het resultaat van de inventarisatie, waarin wel van een overgoten bekleding werd gesproken. Dit vak is geavanceerd onderzocht maar als niet overgoten bekleding was een gedetailleerde toets ook voldoende geweest. De geavanceerde toetsing van dit dijkvak heeft er helaas niet toe geleid dat een gedeelte van de bekledingen met gedetailleerde twijfel kon worden goedgekeurd.
Referenties

Ontwerp

Over het gehele traject wordt het bermniveau verhoogd tot NAP + 6m. Voor een klein deel is de aanwezige basalt goed getoetst. Deze strook blijft gehandhaafd en wordt tot de berm aangevuld met daartoe geschikte basalt. Onder de te handhaven basalt wordt de 'onvoldoende' bekleding overlaagd met losse breuksteen, sortering 60-300 kg. Op het overige deel van het traject worden betonzuilen toegepast, boven NAP+3m zijn deze voorzien van een eco-toplaag. Op de delen waar de ondertafel wordt vervangen wordt een nieuwe kreukelberm met bijbehorende teenconstructie aangebracht. De toplaag van de kreukelberm bestaat uit nieuw aan te voeren breuksteen, sortering 60-300 kg. Het ontwerp wordt officieel gemaakt door ondertekening van het ontwerpdocument.

Landschap

De landschapsvisie is nader uitgewerkt. Er is een aantal punten waaraan de ontwerpen zo veel mogelijk dienen te voldoen:

  • Het benadrukken van de horizontale opbouw door het toepassen van verschillende materialen in de onder- en de boventafel;
  • Donkere materialen gebruiken in de ondertafel;
  • Lichte materialen gebruiken in de boventafel;
  • Verticale overgangen beperken en zo min mogelijk in de boven- en ondertafel laten samenvallen;
  • Onderhoudspad niet met asfalt verharden, maar bijvoorbeeld met betonblokken, om zo min mogelijk de grasberm te onderbreken;
  • In de Landschapsvisie genoemde cultuurhistorische en recreatieve elementen krijgen extra aandacht;
  • Het afstrooien van de bovenste 4 meter van de glooiing met grond voor de sneller vestiging van grassen.


Referenties

Revisietoetsing en overdracht

De revisietoetsing heeft plaatsgevonden in 2006. Geconcludeerd werd dat het dijkvak kon worden overgedragen aan het waterschap.

De overdracht is in 2007 met een protocol bevestigd.


Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract

Door de Stafafdeling Control is het contract met contractnummer ZL-4918 onderzocht. De bevindingen naar aanleiding van de inhoudelijke controle zijn vastgelegd. De administratieve behandeling van dit contract is van zodanig niveau dat het de kwalificatie voldoende heeft gekregen. De bevindingen zijn besproken met de directie UAV en CP. In de rapportage wordt een groot aantal gedetailleerde opmerkingen geplaatst, met als gevolg de kwalificatie voldoende.Contract

Van afwijkingen tijdens de werkzaamheden ten opzichte van het bestek worden rapporten opgesteld door de aannemer. Nadat overeenstemming met de directie is bereikt wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Op basis hiervan kunnen de kosten worden verrekend. Het gaat o.a. over uitstel van het aanbrengen van de oppervlaktebehandeling, het ontgraven duin Nollestrand en het repareren van scheuren in waterbouwasfaltbeton.


Uitvoering

Er is een verzakking opgetreden ter hoogte van een oude uitwateringssluis. De slappe grond is verwijderd en er is betonpuin in aangebracht Het afstrooien van de onderhoudsweg wordt in 2001 uitgevoerd.
Projectbeheer controleprocessen


Kerndocumenten

Referenties

Context VN set links: model =

Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares