Breskens Kom


Context VN set links: model = Breskens Kom


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Breskens Kom

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Basalt, Asfalt, Breuksteen gepenetreerd, Losse breuksteen
Specifieke constructie 
Havendam
Voorland 
Strand, Stroomgeul
Ruimtegebruik 

Jaar 
2013
Locatie 
West-Zeeuws-Vlaanderen
Coördinaten 
51° 23' 47", 3° 34' 2"
Dijktraject 
dp649 +20 - dp666 +40Dijktraject Breskens Kom, inclusief Port Scaldis en proefvakken Elisabethpolder (roepnaam Breskens Kom) ligt aan de Westerschelde, deels in het dorp Breskens. Het dijktraject ligt tussen dijkpaal 649 + 20 meter en dijkpaal 666 + 40 meter en heeft een totale lengte van ongeveer 1,7 kilometer. In het meest oostelijk deel van het dijkvak liggen proefvakken met verschillende soorten steenbekleding die in 2001 zijn aangelegd (dijktraject Elisabethpolder). Hoewel het een relatief kort dijktraject betrof, waren er zeer veel belanghebbenden en werd er sterk ingezet op omgevingsmanagement en communicatie. De beheerder van het dijktraject is waterschap Scheldestromen.

Bijzonderheden:

  • Het was een complex dijktraject met een lange voorbereidingstijd. Het betrof de versterking van de dijk langs de jachthaven, het herstel van proefvak Elisabethpolder en een kruinverhoging.
  • Het dijkvak ligt aan de monding van de Westerschelde dicht langs de vaargeul en heeft daardoor een grote golfbelasting.

Kaartjes werkgebied

Werkgebied Breskens deel1.jpg
Werkgebied Breskens deel2.jpg

Lessons learned
Lesson learned: Architect betrekken bij project

Ontwerper loopbrug
Bij de versterking van een waterkering in een bebouwde kom zoals in Breskens is het verstandig om al in een vroeg stadium een architect bij het proces te betrekken.
Lesson learned: Communicatie vertraging

Kritiek op radiostilte
De tijd tussen de aanbesteding en de start van de werkzaamheden was zeer kort. Hierdoor kwam de communicatie onder druk te staan: er moest veel werk worden verzet in korte tijd en veel details uit het contract waren pas laat bekend. Tijdens de vertraagde start communiceerde het projectbureau nauwelijks. Het managementteam van het projectbureau wilde pas communiceren wanneer de oplossing voor de vertraging duidelijk was. Deze radiostilte riep in de omgeving vragen op. Beter was geweest in ieder geval te communiceren dát er vertraging was en dat aan een oplossing werd gewerkt.

Omgevingsmanagement werkprocessen

Omgevingsplan

Direct omwonenden

Er waren twee groepen direct omwonenden: bewoners van de Scheldekade die direct aan het werk aan de loopbrug wonen en bewoners appartementencomplex Port Scaldis bij het werk in de haven. De woningen aan de Scheldekade stonden op vijf meter afstand van het werkgebied. Vooraf werd ingeschat dat deze groep veel overlast kon verwachten van stof, trillingen, lawaai en transporten. Ook zouden ze tijdelijk geen parkeerplaats hebben voor de deur, iets wat normaal wel zo is. De bewoners van Port Scaldis zouden een groot depot voor de deur krijgen, waardoor ze last zouden hebben van lawaai, stof en stank. De bereikbaarheid van hun parkeergelegenheid was wel altijd gegarandeerd. Contact met de bewoners van Port Scaldis verliep via de voorzitter van de Vereniging van Eigenaren.

Ondernemers

Er waren verschillende groepen ondernemers. Aan de Scheldekade ligt een aantal restaurants. Horecaondernemers zouden overlast hebben van lawaai, trillingen en stof. Ook zouden ze mogelijk tijdelijk geen parkeergelegenheid hebben bij hun restaurant. In het voortraject is verschillende keren met deze ondernemers gesproken over de te verwachten overlast en over de mogelijkheden voor nadeelcompensatie. De groep ondernemers werd gezamenlijk benaderd in besloten bijeenkomsten.

Op advies van het waterschap werd besloten één ondernemer apart te benaderen, omdat hij onenigheid zou hebben met de andere ondernemers, wat een negatieve invloed zou kunnen hebben op de bijeenkomsten. Horecaondernemers en winkeliers in de haven konden overlast verwachten van een slechtere bereikbaarheid en overlast in de vorm van stank en stof. Ook voor deze groep zijn besloten bijeenkomsten georganiseerd, samen met twee ondernemersverenigingen. Omdat de bereikbaarheid van de winkels en restaurants gegarandeerd kon worden, was deze groep snel tevreden.

Op het havenplateau staat een rij houten kantoren met makelaars in boten en verhuurbedrijfjes. Het was lang niet duidelijk welke overlast deze groep zou ondervinden. Daarnaast was het lastig te achterhalen wie de eigenaar van deze gebouwen was. Uiteindelijk zou het met de te verwachten overlast meevallen. Een directielid van het projectteam heeft deze mensen daarom kort persoonlijk op de hoogte gesteld van de planning. Ook hebben ze een brief ontvangen met aanvullende informatie (planning etc.) en contactgegevens van het projectbureau.

Evenementen

Begin augustus vinden in Breskens altijd de havenfeesten plaats, een belangrijk evenement voor bewoners en toeristen. Vanwege het belang van deze feesten, moesten de werkzaamheden afgerond zijn vóór augustus.

In januari van het uitvoeringjaar (toen het werk eigenlijk al aan de gang zou moeten zijn) werd bekend dat Breskens aanlegplaats was voor de Tour de France à la Voile, een evenement vergelijkbaar met de reguliere Tour de France in omvang en aanloop. Dit spektakel zou plaatsvinden in juni, wanneer de werkzaamheden aan de loopbrug al klaar zouden zijn. In principe zouden de werkzaamheden het evenement niet in de weg staan.

Jachthaven

Breskens heeft een populaire, drukke haven. Het komen en gaan van jachten en het aanleggen in de haven zou niet gestremd worden. Ook was er geen gevaar voor beschadigingen van jachten of stofoverlast. Dit is in een persoonlijk gesprek besproken met de Watersportvereniging.

Jachtwerf

In de haven ligt een jachtwerf. Met de eigenaar is uitgebreid contact geweest, in de eerste plaats over het transport van jachten. Deze liggen in de winter in opslag op een industrieterrein binnendijks. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zouden de boten naar de haven gebracht moesten worden. Normaal gesproken gaat het hier om een lastige klus over smalle wegen, maar de wegen waren door de werkzaamheden nog smaller geworden. Uiteindelijk kon de bereikbaarheid van de jachtwerf voor dit soort transporten gegarandeerd worden. Tijdens de uitvoering is de ondernemer in contact gebracht met de uitvoerder van de aannemer. Samen keken ze per week wanneer de boten getransporteerd konden worden. Uiteindelijk waren er maar een paar dagen waarop er echt geen transporten met jachten konden plaatsvinden. De eigenaar van de werf gaf naderhand te kennen dat hij het contact met de aannemer heel belangrijk heeft gevonden.

Informatiebijeenkomst

Naast de vele persoonlijke gesprekken die plaatsvonden, organiseerde het projectbureau een openbare informatiebijeenkomst in het clubgebouw van de watersportvereniging. De bijeenkomst was bestemd voor alle omwonenden en overige belangstellenden en werd goed bezocht. Bij de informatiebijeenkomst was er een ontstemde ondernemer die meende dat er geen contact met hem gezocht was. Om een negatief effect op de sfeer van de bijeenkomst te voorkomen, is tijdens de pauze met deze persoon gesproken. De volgende dag kon het projectbureau vrij eenvoudig aantonen dat er verschillende malen tevergeefs contact met hem was gezocht. Daarna was de kou uit de lucht.Landschap

De gemeente Sluis had duidelijke ideeën over de vormgeving van de haven. De architect zorgde ervoor dat de vormgeving in het hele plan consequent werd uitgewerkt. Dit resulteerde in een ontwerp waarover alle partijen zeer tevreden waren.Ecologie

Door de aanleg van een wandelpad op de Oostelijke Havendam verdween een hoogwatervluchtplaats voor scholeksters. Door onduidelijkheid over de eigendom van de dam en het feit dat er in een laat stadium besloten werd het pad aan te leggen, werd niet de juiste procedure van de natuurbeschermingswet gevolgd.

Wandelpad havendam.

Referenties

Vergunningen

Op basis van de planbeschrijving wordt door het waterschap vastgesteld dat een milieueffectrapport niet behoeft te worden opgesteld. Sinds 1 april 2011 is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd, waardoor Gedeputeerde Staten hiervoor niet meer de verantwoordelijke instantie is maar de waterkering beheerder. Een verzoek tot goedkeuring Waterwet wordt aan de provincie verzonden. Deze geeft goedkeuring.

Als onderbouwing voor de NB vergunning wordt een Passende beoordeling opgesteld. Naast de standaard mitigerende maatregelen moeten aanvullende maatregelen getroffen worden. Om te voorkomen dat kleine zoogdieren gedood worden tijdens de werkzaamheden, dient het aanwezige biotoop voor aanvang van de werkzaamheden ongeschikt gemaakt te worden als leefgebied. Dit kan door alle grasvegetatie op het talud van de waterkering en op het havenplateau kort te laten grazen of te maaien vanuit één richting (dieren kunnen dan vluchten) en kort te houden tijdens het werk.

Referenties

Communicatie

Voorafgaand aan de werkzaamheden werden veel gesprekken gevoerd met belanghebbenden en omwonenden. De horecaondernemers aan de Scheldekade werden gezamenlijk benaderd in besloten bijeenkomsten. Op advies van het waterschap werd besloten één ondernemer apart te benaderen, omdat hij onenigheid had met de andere ondernemers, wat een negatieve invloed zou kunnen hebben op de bijeenkomsten.

Bedrijven bereikbaar.

Het projectbureau organiseerde voor omwonenden en overige belangstellenden een openbare informatiebijeenkomst in het clubgebouw van de watersportvereniging. Bij de bijeenkomst was een ontstemde ondernemer die meende dat er geen contact met hem gezocht was voor een persoonlijk gesprek. Om een negatief effect op de sfeer van de bijeenkomst te voorkomen, werd tijdens de pauze met deze persoon gesproken. Het projectbureau had eerder verschillende malen tevergeefs contact met hem had gezocht.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden werd de eigenaar van de jachtwerf in contact gebracht met de uitvoerder van de aannemer. Samen keken ze per week wanneer er transporten van jachten konden plaatsvinden. Uiteindelijk waren er maar een paar dagen waarop er dat niet mogelijk was. De eigenaar van de werf ervoer het contact met de aannemer heel positief.

Jachtwerf.Referenties

Juridische zaken

De kruinverhoging leverde meerwerk op. Het projectbureau heeft hier met de aannemer over onderhandeld. Hierdoor kon een kostbare, langdurige juridische procedure worden voorkomen.Explosieven

Voorafgaand aan de werkzaamheden werd explosievenonderzoek uitgevoerd. Historisch vooronderzoek had uitgewezen dat er in het werkgebied restanten uit de Tweede Wereldoorlog zouden kunnen liggen. Ter hoogte van de kruinverhoging werd om de 30 meter een dieptemeting gedaan. Er werden geen explosieven aangetroffen.Technisch management werkprocessen

Inventarisatie

De voorbereidingstijd van Breskens Kom was de langste in de geschiedenis van het projectbureau. Reden was het groot aantal stakeholders en uiteenlopende wensen en eisen van gemeente en waterschap ten aanzien van de kruinverhoging. Hierdoor werd de uitvoering een paar keer uitgesteld.

Proefvakken Elisabethpolder

Proefvak Elisabethpolder.

Eind jaren negentig was in de Elisabethpolder een proefvak aangelegd met verschillende soorten steenbekleding. In proefvakken is geëxperimenteerd met het o.a. aanbrengen van breuksteen met asfalt en colloïdaal beton, mede om de uitvoeringstechnische kant te toetsen. Omdat de meeste proefvakken niet voldeden aan de eisen, moesten ook deze proefvakken worden hersteld.


Toetsing

Het binnen- en buitentalud, zijn afgewerkt met basalt. Deze bekleding was, dankzij vernieuwde rekenregels (in 2004 geïmplementeerd) die gebaseerd zijn op deltagootproeven, nauwkeuriger te toetsen. Vanwege de extra voorbereidingstijd van het project was er vervolgens voldoende mogelijkheid om deze basaltglooiing beter te toetsen en te behouden. Vóór 2004 werd deze bekleding afgekeurd vanwege de toen geldende rekenregels.


Referenties

Ontwerp
Aanleg van de nieuwe stijlvolle waterkering.

Een deel van het ontwerp werd in samenwerking gedaan met een architect. Deze had eerder ontwerpen gemaakt voor het havengebied. Op verzoek van de gemeente werd het ontwerp van de dijkversterking en de kruinverhoging ingepast in deze ontwikkelvisie. Het ontwerp werd ook afgestemd met direct omwonenden en de dorpsraad. De kruinverhoging zou het uitzicht ontnemen van bewoners. De oplossing werd gevonden in twee componenten: • De Oostelijke Havendam werd opgenomen in de primaire kering. Hierdoor werd de golfbelasting in de haven beperkt en kon de kruinverhoging minder hoog uitgevoerd worden. • De kruinverhoging zelf werd grotendeels uitgevoerd in glas.

Glazen wand

Doordat de Oostelijke Havendam onderdeel is gemaakt van de primaire waterkering kon de kruinverhoging in de vorm van een glazen wand op de waterkering worden uitgevoerd. Deze wand is geplaatst op een betonnen wand die in het dijklichaam is verwerkt. Het projectbureau heeft de leverancier geïnformeerd over de belastingen die het glas moet kunnen weerstaan, de leverancier heeft vervolgens het glas geleverd. Bij het waterschap Scheldestromen waren nog wel vragen over de mate waarin het glas tegen vandalisme bestand is. De leverancier heeft deze vragen afdoende beantwoord.

Glazen waterkering.

Extra wensen

De gemeente wilde aanvankelijk ook een parkeergarage in de waterkering. Dit was financieel echter niet haalbaar. De inzet van de gemeente was bij het begin van het project om de projectgelden te gebruiken voor de financiering van de aanvullende wensen van de gemeente. Er zijn daardoor veel alternatieven langsgekomen die niet allemaal gerealiseerd konden worden. Projectbureau Zeeweringen heeft altijd duidelijk de financiële grenzen aangegeven. De gemeente had ook wensen ten aanzien van de aankleding van de kruinverhoging. Hiervoor werd subsidie aangevraagd bij [Transcoast.]

Havendam

De taluds van de havendam behoefden niet beloopbaar te worden. Daarom konden deze worden versterkt met een zware sortering losse breuksteen. In de oude situatie lag ook al grote breuksteen. Het aanbrengen van grove breuksteen is goedkoper dan versterken met een kleinere sortering, ingegoten met gietasfalt en kan vanaf het water plaatsvinden.


Referenties

Revisietoetsing en overdracht

Nadat het project is afgerond heeft een revisie toetsing plaatsgevonden en is het dijkvak overgedragen aan het waterschap

Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract

Tijdens de voorbereiding was vastgesteld dat de werkzaamheden voor een complexe verkeerssituatie zouden zorgen. Het projectbureau won advies in bij een verkeersdeskundige van het waterschap. Op basis van haar advies werden contractuele eisen opgesteld.

Verkeersafsluiting.

Uitvoering

Bij start van de werkzaamheden koos de aannemer echter voor een andere werkmethode dan in de voorbereiding was voorzien. Hierdoor ontstond ook een andere verkeerssituatie dan verwacht. De aannemer loste dit op door het instellen van een verkeersregelinstallatie die hij later verving door verkeersregelaars. Het projectbureau ontving klachten over een bepaalde verkeersregelaar. De aannemer loste ook dit zelf op.Projectbeheer controleprocessen

Financieel beheer

Een deel van het werk (loopbrug) werd gefinancierd door de gemeente met behulp van een subsidie Transcoast-subsidie. De kosten van de loopbrug werden rechtstreeks in rekening gebracht bij de gemeente.Planning en risicobeheer
Damwand.

In het contract was de volgende planning opgenomen:

  • Werkzaamheden in de haven, inclusief de kruinverhoging: 1 januari – 1 juli
  • Werkzaamheden in de rest van het dijktraject: 15 maart – 1 november

De einddatum van 1 juli was gekoppeld aan het verkrijgen van de Transcoast subsidie en aan het minimaliseren van overlast voor recreanten in het hoogseizoen. De aannemer moest voor half juni klaar zijn met de betonnen constructie van de loopbrug, omdat Breskens tegen die tijd finishplaats was van [Tour de France à la voile].

Fasering.

Volgens de planning mocht de aannemer per 1 januari beginnen met de werkzaamheden aan de kruinverhoging. De daadwerkelijke start vond echter pas in april plaats. Reden hiervoor was dat bij het openbreken van de bestaande damwand (waar de kruinverhoging moest plaatsvinden) een ongelijke betonconstructie tevoorschijn kwam. De hoeveelheid meerwerk werd discussiepunt tussen projectbureau en aannemer. Uiteindelijk werkte de aannemer het uit in een detailontwerp en pakte hij het werk verder op. De late start van de werkzaamheden verkleinde de uitvoeringsperiode aanzienlijk. Dit was een groot risico. Het werd door de aannemer opgelost door de inzet van extra ploegen.

Kerndocumenten

Referenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares