Breskens veerhaven


Context VN set links: model = Breskens veerhaven


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Breskens veerhaven

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Asfalt, Breuksteen gepenetreerd, Ingegoten basalt, Overlaging met ecotop
Specifieke constructie 
Havendam
Voorland 
Strand
Ruimtegebruik 

Jaar 
2005
Locatie 
West-Zeeuws-Vlaanderen
Coördinaten 
51° 24' 3", 3° 33' 3"
Dijktraject 
682 - 696De Veerhaven Breskens ligt aan de zuidkant van de monding van de Westerschelde in de gemeente Sluis. Het dijktraject omvat het oostelijk deel van de haven en een klein deel van de waterkering ten oosten ervan. Het dijktraject is in beheer bij Rijkswaterstaat Zeeland. Het westelijk gedeelte van de Veerhaven wordt in het kader van het project Zwakke Schakels in een later stadium beschouwd. Het deel tussen dit traject en Breskens-kom wordt gezien als een duin met duinvoetverdediging. Dit deel wordt naar behoefte gesuppleerd om de veiligheid te waarborgen.

Bijzonderheden: Het is een klein project dat zeer snel is uitgevoerd. Het project grenst niet aan een naastliggend dijkvak.Omgevingsmanagement werkprocessen

Ecologie

In het detailadvies wordt aangeduid welk soort bekleding de voorkeur verdient. In dit advies wordt aandacht besteed aan de Bijenorchis, die vooral aan de voet van het naastgelegen duingebied voorkomt.
Referenties

Vergunningen

Op basis van de planbeschrijving wordt een verzoek bij de provincie ingediend om tot een mer-beoordeling te komen, deze beoordeling is niet benodigd, de provincie keurt het plan tot verbetering goed.

Om vrijstelling te verkrijgen in het kader van de Flora en fauna wet worden een Voortoets Vogel- en Habitatrichtlijn dijktraject Breskens Veerhaven en een Soortenbeschermingstoets Flora- en faunawet dijktraject Breskens Veerhaven opgesteld.

Referenties

Communicatie

Voordat het plan voor de dijkversterking wordt goedgekeurd, wordt een samenvatting ter inzage gelegd. Om omwonenden en andere belangstellenden verder te informeren over de werkzaamheden, verspreidt het projectbureau een huis-aan-huiskrant in het voorjaar en in het najaar.
Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
overzicht veerhaven Breskens

Het havenbekken van de Veerhaven was aan beide zijden afgeschermd met havendammen. De havendammen maken geen deel uit van de primaire waterkering en vallen buiten het projectgebied. In de oostelijke havendam is een verborgen bekleding aanwezig in de vorm van een damwand. De bekleding op de aansluitende taluds in de Veerhaven bestonden uit gepenetreerde breuksteen en betonblokken De onderhoudsstrook boven deze bekleding bestond uit betonblokken. De bekleding op het op de oostelijke havendam aansluitende deel van het talud van het dijkvak Veerhaven-Handelshaven bestond uit basaltonzuilen op een asfaltlaag. De onderhoudsweg en het boven beloop zijn bekleed met WAB. In eerste instantie zou de bekleding op het onderbeloop tot aan de westelijke havendam van de Handelshaven) ook moeten worden verbeterd, echter gezien de grote hoeveelheid zand in de vorm van strand en kunstmatig duin wat zich voor en op de bekleding bevindt wordt hiervan afgezien.Toetsing
oude blokken bekleding in veerkom
oude bekleding basalton

Het dijkvak Veerhaven en Promenade Breskens is in beheer bij Rijkswaterstaat, district Westerschelde. De toetsing van dit dijkvak is door de toenmalige dienstkring Zeeuws-Vlaanderen van Rijkswaterstaat in 1998 uitgevoerd. De toetsing is in 2004 door Projectbureau Zeeweringen geactualiseerd. De in de veerhaven voorkomende gepenetreerde breuksteen is "goed" getoetst. De betonblokken op het talud oostelijk van de veerfuik en de betonblokken die als onderhoudsstrook boven het talud liggen zijn "onvoldoende" getoetst.

Het dijkvak aan de oostzijde van de oostelijke havendam is beperkt. Op het deel dat binnen dit project valt is de bekleding niet geheel bedekt met een zandpakket. De rest van de strekking tot aan de handelshaven wordt gezien als een duingebied met een duinvoetverdediging. Het zich in het bovenste gedeelte van de bekleding bevindende Waterbouwasfaltbeton is "goed" getoetst, de resterende bekledingen zijn "onvoldoende" getoetst. Op basis van de controletoetsing is door het projectbureau een vrijgavedocument opgesteld waarna ontwerp en uitvoering konden aanvangen.


Referenties

Ontwerp
ingegoten basalton en overlaging
overgang gepenetreerde breuksteen en blokken op dam (havenzijde)

De betonblokken op het talud oostelijk van de veerfuik worden vervangen door gepenetreerde breuksteen met schone koppen. De betonblokken op de onderhoudsstrook worden vervangen door WAB. Ten oosten van de havendam worden de betonzuilen op een onderlaag van asfalt (hoog 0,25 m) ingegoten met asfaltmastiek en lager gelegen betonzuilen op een filter van Doornikse steen (hoog 0,35) overlaagd met gepenetreerde breuksteen.

Referenties

Revisietoetsing en overdracht

De revisietoetsing is uitgevoerd dor het projectbureau. De gehele nieuwe bekleding wordt goedgekeurd, waarna dit dijkvak is overgedragen aan het Waterdistrict Westerschelde.

Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract en Uitvoering
detail ingegoten basalton
overgang ingegoten basalton en blokken op dam

De aannemer deelt mee dat hij er alles aan heeft gedaan om de openingen tussen de basaltonzuilen schoon te spuiten tot 0.25 m diep. In de praktijk blijkt dit hier niet haalbaar te zijn, de maximaal gespoten diepte was ca 10 cm. In overleg met de directie besloten om tot deze diepte de openingen tussen de basaltonzuilen in te gieten met asfaltmastiek.
Referenties


Projectbeheer controleprocessen


KerndocumentenReferenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares