Bruinisse Vissershaven


Context VN set links: model = Bruinisse Visssershaven


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Bruinisse Visssershaven

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Asfalt, Breuksteen gepenetreerd, Open steenasfalt
Specifieke constructie 
Damwand, Haven
Voorland 
Stroomgeul
Ruimtegebruik 

Jaar 
2011
Locatie 
Schouwen-Duiveland
Coördinaten 
51° 39' 55", 4° 5' 43"
Dijktraject 
422,5 - 428,7Dit ontwerp behelst de nieuwe dijkbekledingen voor het dijkvak van Vissershaven Bruinisse. Het dijkvak ligt rond de haven van Bruinisse aan de oostzijde van het voormalige eiland Schouwen Duiveland aan de Oosterschelde in de gemeente Schouwen Duiveland. Het gedeelte dat is geselecteerd voor verbetering ligt tussen de sluisingang dp 428,7 en dp 422,5 en heeft een lengte van ongeveer 400m.

Bijzonderheden: De steenbekleding in het traject Bruinissepolder, Vluchthaven Zijpe, Stoofpolder, Bruinisse stond gepland om te worden verbeterd in 2013. Een deel van het traject is in 2011 uitgevoerd omdat de gemeente Schouwen Duiveland met Europese subsidie de infrastructuur in en rond de vissershaven kon verbeteren, door de remmingswerken en aanlegsteigers in de vissershaven te vernieuwen en het havenplateau opnieuw in te richten. Projectbureau Zeeweringen heeft in overleg met de gemeente Schouwen Duiveland besloten om het gedeelte in de Vissershaven eerder uit te voeren om de overlast voor de omgeving te beperken door de haven in één keer aan te pakken. Projectbureau Zeeweringen heeft daarom deelgenomen aan het project, door een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de gemeente Schouwen- Duiveland. De gemeente gaat het verbeteren van de steenbekleding meenemen in het totale uitvoeringscontract voor het herinrichten van de vissershaven. Het ontwerp voor de bekledingen is opgesteld door het Projectbureau.


Omgevingsmanagement werkprocessen

Landschap

Voor de vissershaven Bruinisse bestaat een goedgekeurd Herinrichtingsplan. Hierover worden in de landschapsvisie verder geen opmerkingen geplaatst.

Referenties

Ecologie

Het detail advies met betrekking tot de ecologische omstandigheden is weergegeven in de bijlagen van de ontwerpnota. Getracht wordt zo veel mogelijk rekening te houden met de hierin gegeven voorkeur voor de nieuwe bekleding. Omdat de taludhelling hier de keuze beperkt tot het aanbrengen van een bekleding van gepenetreerde breuksteen zijn de resultaten van het onderzoek minder relevant.Vergunningen

Om een aanmelding voor een mer beoordeling te doen en diverse vergunningen te bekomen wordt door het projectbureau een planbeschrijving opgesteld. Deze wordt ook ter inzage gelegd, zodat overheden, organisaties en particulieren een zienswijze kunnen ontwikkelen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

Door het waterschap wordt de aanmelding voor een mer beoordeling aan de provincie verzonden. Deze wordt door de provincie tevens gezien als aanmeldingsnotitie en onderschrijft de hierin uitgevoerde toetsing van de voorgenomen werken en de daarbij te verwachten effecten. Er behoeft geen Milieueffectrapport te worden opgesteld. Het Waterschap stuurt ook een aanvraag in voor een vergunning in het kader van de Waterwet. De provincie verleent goedkeuring.

Het waterschap vraagt aan de provincie of een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet voor dit dijkdeel wordt verlangd. Deze blijkt niet nodig, zo luidt het antwoord van de provincie.

Op grond van de Keur van het waterschap Zeeuwse Eilanden 2009 is het verboden, zonder te zijn voorzien van een vergunning van het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden, binnen het waterstaatswerk en de beschermingszones van een waterkering werken te maken, te hebben, te vernieuwen of op te ruimen. Omdat de gemeente bij dit project binnen deze zone aanpassingen aanbrengt wordt vergunning aangevraagd en verkregen.

Communicatie

De communicatie bij dit project is verzorgd door de gemeente Schouwen-Duiveland. Wel is het gebruikelijke vooronderzoek gepleegd om schade die is ontstaan door werkverkeer te kunnen onderscheiden. Tijdens de werkzaamheden is een schademelding ontvangen. Op basis van het schadepatroon is door de deskundige vastgesteld dat de schade tijdens de strenge vorstperiode is ontstaan.

Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
Bruinisse vissershaven oude situatie
Bruinisse vissershaven oude bekleding Haringmanblokken

Op het haven plateau bestond de bekleding uit een klinkerverharding met daaronder zand. Aan de dijkzijde van het haven plateau waren parkeerplaatsen aanwezig. De verharding bestond daar uit een asfaltlaag op een puinfundering met daaronder zand. De dijk achter het havenplateau was afgedekt met klei en begroeid met gras. De dijkovergangen die achter het havenplateau in de hoogwaterkering liepen hadden een asfaltverharding met daaronder een puinfundering. In de gehele haven aan de westzijde van het havenplateau was een gezette steenbekleding van Haringmanblokken aanwezig tot aan het bermknikpunt. Deze werd ondersteund door een kleine kreukelberm. In de bochten waren betonzuilen (basalton) toegepast. Op de berm waren vlakken betonblokken gesitueerd. De verharding van de wegconstructie rond de haven bestond uit een asfaltverharding met daaronder een puinfundering. De dijk rond de haven was afgedekt met klei en begroeid met gras. Voor de loodsen was een klinker verharding aanwezig die aansloot op de asfalt wegconstructie, De steenbekleding was aan de noordzijde van de haven zowel aan de onderzijde (t.p.v. de kreukelberm) als aan de bovenzijde (op de berm) opgesloten door een damwandconstructie.Toetsing
Bruinisse vissershaven oude bekleding
Bruinisse vissershaven oude klinkerbekleding

De actualisatie van de toetsing heeft plaatsgevonden in een rapport waarin de Bruinisse- en Stoofpolder, tot de Grevelingendam (dp 401-428) in zijn geheel is beoordeeld. De damwand is apart geïnspecteerd en op basis daarvan goedgekeurd.

Alle aanwezige gezette bekledingen zijn onvoldoende getoetst. De vereiste dikte van het asfalt dient minimaal 0,12 te bedragen. Deze laagdikte is niet overal aanwezig, bovendien zal door de transporten schade optreden.


Referenties

Ontwerp
Bruinisse vissershaven overzicht nieuwe bekleding
Bruinisse vissershaven nieuwe bekleding gepenetreerde breuksteen

De ter plaatse geldende hydraulische randvoorwaarden worden in het detailadvies toegeleverd, omdat deze door nader onderzoek zijn gewijzigd, is later een update verschenen. Ter hoogte van de vissershaven ligt de Grevelingensluis. Aanliggend aan de sluis is een dam aangelegd, zodat de scheepvaart de sluis goed kan bereiken met minimale hinder door golven. Het golf reducerende effect van deze dam op de achterliggende waterkering is niet meegenomen in de golfcondities van de achterliggende waterkering.

Ter plaatse van de goedgekeurde damwand wordt het havenplateau verbeterd met een asfaltconstructie. Als deklaag wordt een mastiek asfaltlaag (SMA) aangebracht. Deze toplaag past in de herinrichtingsplannen van de gemeente Schouwen Duiveland. De gemeente is voornemens om op de verharding parkeervak markeringen aan te brengen. Om het plateau aantrekkelijker te maken komt er een alternatieve markeringen, in de vorm van bijvoorbeeld een kleur. Deze toevoegingen hebben geen gevolgen voor de sterkte van de bekleding. Aan de landzijde komt een talud van open steenasfalt, die wordt overlaagd met grond en ingezaaid met graszaad. In het herinrichtingontwerp worden nog meer constructies op het haven plateau aangebracht. Alle aan te brengen constructie zullen boven op de steenbekleding worden aangebracht en hebben zodoende geen invloed op de sterkte van de bekleding.

In het westelijk deel wordt de bestaande bekleding overlaagd met gepenetreerde breuksteen. Aansluitend wordt de kreukelberm op sterkte gebracht. Aan de bovenzijde wordt een weg aangelegd van asfalt, die aansluit op het naastliggende haventerrein. Aan de landzijde wordt het boven talud bekleed met open steenasfalt, afgedekt met grond en ingezaaid. Plaatselijk wordt de weg verbreed en sluit dan aan aan de aanwezige bebouwing.

De Gemeente Schouwen Duiveland gaat de steigers in de Vissershaven vernieuwen. Deze vernieuwing is een onderdeel van de herinrichtingsplannen van de havens rond Bruinisse. De gemeente heeft voor de vernieuwing van de steigers Europese subsidie gekregen. Omdat de verbetering van de bekledingen onderdeel uitmaakte van de renovatie van de vissershaven is veel contact geweest tussen het projectbureau zeeweringen en de gemeente Schouwen-Duiveland. Eind 2009 vindt een eerste inhoudelijk gesprek plaats, reeds eerder was er overeenstemming over het naar voren halen van de verbetering van de bekledingen in de vissershaven. Begin 2010 heeft de gemeente de plannen rond en vindt weer overleg plaats. Vervolgens wordt op voorstel van het projectbureau besloten dat het havenplateau zal worden voorzien van een asfaltbekleding omdat deze goed aansluit aan de ondergrond en ongelijke zettingen direct volgt. Vervolgens wordt de samenwerkingsovereenkomst opgesteld en ondertekend. De gemeente stelt voor om het project uit te breiden door het verlengen van de damwand. Dit heeft voor de gemeente het voordeel dat het havenplateau wordt vergroot terwijl de oplossing ook voor het projectbureau voordelen biedt. De oplossing met een damwand is eenvoudiger dan om op deze moeilijke locatie een verbetering van de taludbekleding uit te voeren. Het projectbureau gaat akkoord met het voorstel.Referenties

Revisietoetsing en overdracht

Na afloop van de werkzaamheden is het werk door het waterschap getoetst en goed bevonden. De toets is gecontroleerd door het projectbureau waarna het dijkvak weer aan het waterschap is overgedragen.Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract
Bruinisse vissershaven nieuwe bekleding
Bruinisse vissershaven nieuw aangelegde bekleding

Het contract is opgesteld door de gemeente Schouwen-Duiveland die ook de uitvoering heeft begeleid. Het projectbureau heeft de bekledingen ontworpen en financiert het deel van het project dat de aanleg hiervan betreft. Tijdens de bouwvergaderingen was een vertegenwoordiger van het projectbureau aanwezig.
Projectbeheer controleprocessen


Kerndocumenten

Referenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares