Bruinissepolder


Context VN set links: model = Bruinissepolder


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Bruinissepolder

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Betonzuil met ecotop, Overlaging met ecotop
Specifieke constructie 
Strekdam, Haven
Voorland 
Vis- of mosselperceel, Schor, Stroomgeul
Ruimtegebruik 

Jaar 
2008
Locatie 
Schouwen-Duiveland
Coördinaten 
51° 38' 8", 4° 4' 30"
Dijktraject 
361,2 - 401Het dijktraject Bruinisse polder was in beheer bij het Waterschap Zeeuwse Eilanden dat nu onderdeel is van het Waterschap Scheldestromen. Het ligt aan de Oosterschelde op Schouwen Duiveland. Het gedeelte dat is geselecteerd voor verbetering ligt tussen dp 361 en dp 401. De totale lengte bedraagt 4,0 km.

Bijzonderheden:

  • Aan de oostzijde van dit dijkvak bevindt zich in de voormalige haven een mosselkwekerij.


Omgevingsmanagement werkprocessen

Landschap

De landschapsvisie geeft de voorkeur aan een bekleding van betonzuilen, waarbij de ondertafel door inwerking van het getij in de loop van de tijd vanzelf donker zal kleuren. Deels wordt hieraan voldaan.
Ecologie

Op basis van het detailadvies worden bekledingen gekozen waarvan wordt verwacht dat de kwaliteit van de aanwezige begroeiing minimaal gelijk is aan die van de oude bekleding.

Daarnaast is een meer algemeen rapport verschenen met een inventarisatie van broedvogels, amfibieën, reptielen en zoogdieren rondom de Oosterschelde in 2005.

Eén van de mitigerende maatregelen die voor de werkzaamheden bij de Bruinissepolder is genomen, is het aanleggen van een alternatieve broedplaats voor de Bontbekplevier. Deze is aangelegd nabij de voormalige landbouwhaven van de Anna Jacobapolder.


Referenties

Vergunningen en projectplan

Door het projectbureau is een planbeschrijving opgesteld. Op basis hiervan wordt door het waterschap een aanmelding gedaan voor een mer beoordeling en er worden vergunningen aangevraagd in het kader van wetgeving. Verder wordt in het kader van een mogelijk benodigde vergunning in het kader van de Flora- en faunawet een Soortenbeschermingstoets opgesteld. Deze is niet nodig, de toets voldoet. In het kader van de Natuurbeschermingswet wordt een Passende beoordeling natuurtoets opgesteld. De vergunning wordt verleend en aan het eind van het werk wordt bericht dat er tijdens controlebezoeken geen onregelmatigheden zijn opgemerkt. Verder geeft de gemeente Schouwen Duiveland toestemming om een depotruimte in gebruik te nemen.

Communicatie
mosselvisserij
voorlichtingsbijeenkomst

Er vindt overleg plaats met de gemeente Schouwen Duiveland. Ook de eigenaren van mosselpercelen en de camping worden schriftelijk benaderd.


Op 5 februari organiseert het projectbureau een informatieavond voor omwonenden en andere belangstellenden. Ook de aannemer is aanwezig ook uitleg te geven en kennis te maken met de omgeving. Naar aanleiding van de bijeenkomst verzoeken bewoners van de Zuidweg om een bouwkundige vooropname van hun woning. Dit verzoek wordt niet ingewilligd, omdat er geen werkverkeer langs de Zuidweg zal rijden; de transportroute loopt daar over de berm aan de buitenzijde van de dijk.

Om omwonenden en andere belangstellenden verder te informeren over de werkzaamheden, verspreidt het projectbureau een huis-aan-huiskrant in het voorjaar en in het najaar.
Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
oude bekleding, systeem Leenderse

De glooiing bestond uit diverse soorten bekleding, voornamelijk betonblokken volgens systeem Leendertse, diverse vakken van Vilvoordse en Lessinese steen (al dan niet ingegoten), basaltzuilen, Haringmanblokken en vlakke betonblokken. Tussen dp 361 en dp 383 was geen berm aanwezig. Vanaf dp 384 tot dp 395 was een smalle onderhoudsberm aanwezig van ca. 2,5 m. Tussen dp 395 en dp 399 was een brede berm (ca. 50,0 m) aanwezig, die op het niveau van gemiddeld hoogwater lag. De berm op dit stuk was niet bekleed met een steenachtig materiaal. Tussen dp 384 en dp 388 zijn strekdammen aanwezig. Tussen dp 375 en dp 383 ligt een inlaag.Toetsing
toetsing, bepalen kleilaagdikte
oude bekleding, basalt en betonblokken
oude bekleding, betonblokken
overzicht haven

Nadat de toetsing door het waterschap is geactualiseerd, is de controle door het projectbureau uitgevoerd en is dit dijktraject vrijgegeven voor verdere aanpak. Op een paar kleine vakken na is de gehele bekleding onvoldoende getoetst.

Referenties

Ontwerp
te handhaven strekdam

Vanwege de stagnante waterstand in het Oosterscheldebekken bij gesloten kering zal de golfaanval gedurende langere tijd op hetzelfde deel van de bekleding plaatsvinden. Hiermee wordt bij de dimensionering rekening gehouden.

Het goed getoetste deel van de bekleding is dermate klein dat dit niet gehandhaafd kan blijven. De ondertafel bestaat deels uit zuilen, al dan niet met een eco toplaag en deels uit een overlaging van gepenetreerde breuksteen met schone koppen. De boventafel wordt ontworpen in betonzuilen.


Referenties

Revisietoetsing en overdracht

Het waterschap heeft de nieuwe bekledingen getoetst en goed bevonden, het projectbureau heef in een revisietoetsing aangegeven dat de nieuwe bekleding voldoet en kan worden overgedragen aan het waterschap. De overdracht is geformaliseerd in het overdrachtsprotocol.Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract

Het meer- en minderwerk wordt door de aannemer vastgelegd in afwijkingsrapporten. Deze worden door de directie goedgekeurd, waarna de financiën worden geregeld in vaststellingsovereenkomsten. Het gaat bijvoorbeeld over het aanbrengen van 6300m2 zuilenbekleding en over het verrichten van extra asfalteringswerkzaamheden.

Referenties

Uitvoering
nieuwe bekleding, betonzuilen en gepenetreerde overlaging afgestrooid met lava
nieuwe zuilen
kruisende leiding

Tijdens het start-up overleg wordt nagegaan of alle voorbereidingen worden getroffen om de werkzaamheden volgens planning te kunnen uitvoeren. Voordat met het werk wordt begonnen wordt in het kader van het bouwstoffenbesluit gemeld welke materialen worden gebruikt en hoe de keuring is geregeld. Met betrekking tot de melding over gebroken beton is nog een rectificatie verzonden omdat eerst een opmerking over het niet tijdig verzenden van de aanmelding was gebaseerd op verkeerde data.

Ecologen zijn uitgenodigd om het belang van dit dijkvak aan de orde te stellen. Het gaat om bijzondere vegetatie op de schorren bij vluchthaven Zijpe, foeragerende vogels op de Slikken van Viane, de bontbekplevier die mogelijk op de schorren bij vluchthaven Zijpe zal nestelen en een paddenscherm dat geplaats moet worden. Het paddenscherm wordt geplaatst. Ter plaatse van een leiding bleek tijdens de uitvoering dat deze de waterkering te ondiep kruist. Daarom was het niet mogelijk om de teenconstructie aan te brengen en de glooiing bestaande uit hydroblokken te leggen zo als op de rest van het dijkvak. Ter plaatse van de leiding is gekozen voor een andere oplossing die ook aan de toetsing voldoet, er is gebruik gemaakt van gepenetreerde breuksteen.

Er is een klacht geweest over het te hard rijden op de Verloren Kostweg en de Langeweg. Deze is behandeld en er zijn maatregelen genomen. Er wordt afgeweken van de transportroute t.p.v. de Zuidweg. Na gebruik van deze route zal de weg worden beoordeeld op mogelijke schade. Deze schade moet hersteld worden door de aannemer. Deze afwijking moet middels een afwijkingsformulier gemeld worden. Later blijkt dat er inderdaad schade is aan de Zuidweg. Na voltooiing van de werkzaamheden aan de glooiing zal dit moeten worden hersteld.
Referenties


Projectbeheer controleprocessen


Kerndocumenten
Referenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares