Building with Nature-interventies op het systeem


Context VN set links: model = Building with Nature-interventies op het systeem,


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Building with Nature-interventies op het systeem,

Result =

End Set VN link


Traditioneel wordt hoogwaterbescherming benaderd vanuit een technisch perspectief. Daarbij worden vooral interventies met harde materialen gedaan, zoals door middel van dammen en dijken. Deze traditionele benadering bieden in steeds mindere mate de enige oplossing voor de negatieve gevolgen van extreem weer en stijgende waterniveaus op delta’s. Voorbeelden van negatieve gevolgen zijn de afname van sedimentatie en de verkleining van leefgebieden van specifieke organismen. Daarnaast heeft de traditionele benadering een negatieve invloed op succesvolle ontwikkeling van natuurgebieden in en vlakbij een delta.

Een innovatieve benadering ter bescherming van kusten en waterkanten is die van het benutten van 'biobouwers', zoals planten en schelpdieren in combinatie met bestaande waterbouwkundige oplossingen. Hoogwaterbescherming vanuit het Building with Nature-perspectief is een combinatie van interventies, bestaande uit sediment en biobouwers die een duurzame interactie stimuleren tussen ecologie en bouwkundige techniek. Deze benadering draagt positief bij aan de ontwikkeling en veerkracht van een kustregio (Van Wesenbeeck et al., 2014; Temmerman et al., 2013; De Vriend en Van Koningsveld, 2012; Borsje et al., 2011).

Verder lezen

Hieronder ziet u een zogenaamde conceptmap die de kennis over dit onderwerp structureert en tevens als navigatiemiddel fungeert. Om toegang te krijgen tot de achterliggende pagina's klikt u de onderdelen van de conceptmap aan waardoor de onderliggende informatie beschikbaar komt. Meer uitleg over het gebruik van de conceptmaps vindt u op deze pagina: Leeswijzer conceptmap.Referenties
Ecosysteemdiensten door BwN-interventies VN Veiligheid-natuur-recreatie stimuleren VN Programma van eisen BwN VN Motivatie van keuze voor BwN-interventie(s) VN Ontwerpen BwN VN Uitvoeren van Building with Nature-interventies VN Building with Nature-interventies VN Menselijke activiteiten VN Sedimentatie- en erosieprocessen VN Habitatvoorwaarden biobouwer VN Morfologische processen VN Abiotische factoren VN Sedimentbalans VN Ecologische functies BwN VN CO2-gehalte VN Aanwezigheid van biobouwers VN Biotische factoren VN Zeespiegel VN Klimaatverandering VN Variëteit biobouwers VN Menselijk- en ecosysteem VN Building with Nature-interventies op het systeem VNBuilding with Nature interventies op het systeem
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares