Building with Nature


Context VN set links: model = Building with Nature


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Building with Nature

Result = Hoogwaterbescherming VN

End Set VN link


Het principes van BwN

Building with Nature (Bouwen met de Natuur) is een aanpak in de kustverdediging die erop gericht is robuuste innovatieve oplossingen te ontwikkelen die duurzame waterveiligheid op een kosteneffectieve en duurzame wijze combineren met versterken van andere functies als natuur en recreatie. Building with Nature-oplossingen voor kustveiligheid richten zich in de eerste plaats op het inzetten van natuurlijke materialen als zand en slib. In toenemende mate wordt levende natuur ingezet voor (voor)oeverversteviging, opslibbing en golfremming, zoals schelpdieren en vegetatie. Dit onderdeel van Building with Nature wordt aangeduid als Building with Living Nature (Bouwen met Levende Natuur).

Building with Nature zoekt naar bruikbare innovatieve oplossingen voor het handhaven van waterveiligheid door onder andere gebruik te maken van natuurlijke processen, zoals golfgedreven transport van zand en 'biobouwers'-capaciteiten van schelpdieren en vegetatie, die ook landschappelijke meerwaarde en waarde voor natuur en economische activiteiten leveren. Voorbeelden zijn werken met zand, inzetten van organismen voor stabilisatie van sediment en golfremming en maatregelen om harde structuren zoals dijken een meerwaarde te geven voor het functioneren van ecosystemen. Deze concepten worden onder de noemer van ‘Building with Nature’ (BwN) geschaard: meebewegen met het water en benutten van de natuurlijke en ecologische processen in kust- en deltagebieden. Het Building with Nature-concept is vooral in Nederland ontwikkeld om in onze dichtbevolkte delta multifunctionele oplossingen te vinden die veiligheid waarborgen en tegelijkertijd een meerwaarde bieden voor natuur en economische ontwikkelingen op het grensvlak van land en water. Een sprekend voorbeeld is de handhaving van de veilige Hollandse kust met behulp van zand, waarbij de natuur- en recreatiewaarden behouden blijven en economische ontwikkelingen worden gefaciliteerd.

Congres Bouwen aan de veerkrachtige Scheldedelta

Joost opening.jpg

Op 1 en 2 juni 2017 vond het congres Bouwen aan een veerkrachtige Scheldedelta plaats. Initiatiefnemer van het congres was de onderzoeksgroep van de Delta Academie, onderdeel van HZ University of Applied Sciences. De bedoeling van de tweedaagse bijeenkomst was om ideeën en draagvlak te generen voor het opzetten van een Living Lab Eco-Engineering Scheldedelta. Meer over dit congres leest u via deze link of klik hiernaast onder 'cases'.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares