Buitenhaven Vlissingen


Context VN set links: model = Buitenhaven Vlissingen


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Buitenhaven Vlissingen

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Asfalt, Breuksteen gepenetreerd, Ingegoten basalt
Specifieke constructie 
Havendam
Voorland 
Stroomgeul
Ruimtegebruik 

Jaar 
2005 - 2006
Locatie 
Walcheren
Coördinaten 
51° 26' 30", 3° 35' 31"
Dijktraject 
364 - 375De Eilanddijk en de Buitenhaven van Vlissingen liggen op Walcheren, in de gemeente Vlissingen. Binnen dit project worden de nieuwe dijkbekledingen voor de volgende dijktrajecten beschreven: de Eilanddijk ten oosten van de Oranjemolen, de havendam van de Buitenhaven van Vlissingen, de glooiing naast het fiets-voetveer Vlissingen-Breskens en de glooiing tussen het dijktraject Zuidwatering en de Buitenhaven. De totale lengte van de trajecten is circa 1800 m. De Eilanddijk werd beheerd door het Waterschap Zeeuwse Eilanden, nu onderdeel van het Waterschap Scheldestromen, de havendam door de Provincie Zeeland. De glooiing naast het fiets-voetveer en de glooiing tussen het dijktraject Zuidwatering en de Buitenhaven zijn in eigendom van en in onderhoud bij Zeeland Seaports, maar worden feitelijk beheerd door de Directie Zeeland van Rijkswaterstaat. De havendam van de Buitenhaven maakt deel uit van het stelsel van primaire waterkeringen rond de haven.

Bijzonderheden:

  • In 2005 zijn de Eilanddijk en de havendam nauwelijks bereikbaar voor vrachtverkeer, daarom dienen de werkzaamheden t.b.v. de Eilanddijk en de havendam in 2006 te worden uitgevoerd. De werkzaamheden t.b.v. de glooiing naast het fiets-voetveer en de glooiing naast Zuidwatering worden uitgevoerd in 2005.
  • Binnen dit project zijn drie beherende organisaties betrokken. Het Waterschap beheert de Eilanddijk, de Provincie de havendam en de overige stukken zijn in eigendom van en in onderhoud bij Zeeland Seaports, maar worden feitelijk beheerd door Rijkswaterstaat.


Omgevingsmanagement werkprocessen

Landschap

De landschapsvisie wijkt af van de algemeen opgestelde visie waarin een scheiding in kleur tussen de ondertafel en de boventafel. Dit komt omdat het hier stedelijk gebied en een havendam betreft en de ingang van de haven. Voor alle dijkgedeelten komt men tot de conclusie dat een donker aanzien het meest benadrukt dat hier een ander karakter gewenst is dan op landelijke locaties. Alleen op de havendam zou een bekleding van basaltzuilen de voorkeur verdienen, maar het is de vraag of er voldoende zuilen beschikbaar zijn bij de ter plaatse geldende randvoorwaarden.
Referenties

Ecologie

De detail adviezen die worden verstrekt, dienen om de keuze van de bekleding te ondersteunen.


Referenties

Vergunningen

Door het projectbureau wordt een planbeschrijving opgesteld. Hieruit wordt de benodigde informatie gebruikt om alle aanvragen op het gebied van vergunningen te kunnen onderbouwen. Een onderbouwing bij de ontheffingsaanvraag inzake flora- en faunawet en een Habitattoets voor effecten Eilanddijk/Buitenhaven Vlissingen zijn opgesteld, waarna een aanvraag ontheffing artikel 75, Flora- en faunawet wordt aangevraagd bij Agentschap LASER van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het waterschap heeft aan de Provincie Zeeland een Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Verbetering gezette steenbekleding Eilanddijk/Buitenhaven Vlissingen toegestuurd. Omdat het bij een dijkverbetering gaat om een wijziging of uitbreiding van een zeedijk is deze activiteit m.e.r.-beoordelingsplichtig op grond van de Besluit m.e.r. De Provincie wordt verzocht om op grond van de aanmeldingsnotitie te beoordelen of voor het uitvoeren van de beoogde dijkversterkingwerken een m.e.r. moet worden opgesteld. De Provincie antwoordt dat de aanmeldingsnotietie voldoet. Hierna verleent de Provincie toestemming om het verbeterplan tot uitvoering te brengen.Communicatie

Voorafgaand aan de dijkversterking wordt een samenvatting van het plan ter inzage gelegd. Om omwonenden en andere belangstellenden verder te informeren over de werkzaamheden, verspreidt het projectbureau een huis-aan-huiskrant in het voorjaar en in het najaar.

Met de betrokkenen op het gebied van kabels en leidingen worden afspraken gemaakt over de aanleg van mantelbuizen. Rijkswaterstaat levert een bijdrage om de scheepvaartborden Westhavenweg en verlichting buitenhaven-Oost aan te passen na de verbetering van de havendam.

Met gemeente Vlissingen en de frietkiosk is meerdere malen overleg geweest, onder andere over de verlichting op de havendam en de tijdelijke locatie van de frietkiosk.


Referenties

Transportwegen.

Er vinden besprekingen plaats met de gemeente Vlissingen. Het transport van materiaal levert in 2005 grote problemen op. Vooral de veelheid aan asfalt transport voor de verbetering van de havendam is door het centrum bijna onmogelijk. In 2006 komt waarschijnlijk een tweede ontsluiting van de binnenstad gereed, dan worden geen problemen voorzien.

Referenties

Explosieven

Nabij de brandweer kazerne is een granaat gevonden. Dit leidde tot vertraging.
Technisch management werkprocessen

Inventarisatie

Van de Eilanddijk was de ondertafel bekleed met basaltzuilen en de boventafel met breuksteen, die was ingegoten met asfalt. Deze bekleding ging verder op de berm en sloot aan op de asfaltverharding. De berm begon op NAP + 4,8 m. Aan de oostzijde van de dijk bevonden zich vakken met Doornikse steen en granietblokken, die beide met beton zijn ingegoten, en een vak met basaltzuilen, dat met asfalt was ingegoten.

Het buitentalud en de kop van de havendam waren bekleed met granietblokken, ingegoten met beton, en basaltzuilen, grotendeels ingegoten met beton. De bekleding op het binnentalud was een lappendeken van natuursteen, betonelementen, gras en asfalt. Een aantal van deze bekledingen was ingegoten met beton. De kruin van de havendam was gedeeltelijk bekleed met vlakke betonblokken. De kruinhoogte van de dam varieerde van NAP + 5,2 m tot NAP + 5,9 m. De binnenzijde van de dam had steile taluds, met hellingen tot 1:1,8.

De taludbekleding naast het fiets-voetveer bestond uit een smalle strook van basaltzuilen aan de teen en een groot vlak van vlakke betonblokken daarboven. De betonblokken eindigden op circa NAP + 4,5 m tegen een betonnen keerwand.

De steenbekleding tussen Zuidwatering en de Buitenhaven bestond grotendeels uit basaltzuilen. Er waren kleine vlakken met Vilvoordse steen en granietblokken aanwezig. Hier sloot de bovengrens van de steenbekleding, die varieerde van NAP + 2,7 m tot NAP + 4,3 m, aan op een grasbekleding en een aantal bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Deze grasbekleding liep door tot op de berm, die begon op NAP + 6,3 m.
Referenties

Toetsing
Eilanddijk, te verbeteren asfalt ingieting
Eilanddijk, kreukelberm en goed getoetste basalt
Buitenhaven Vlissingen nabij fietsveer, afgekeurde bekleding
Buitenhaven Vlissingen oostzijde, te verbeteren kreukelberm

De eerste actualisatie vond plaats in 2002, toen lag het nog in d bedoeling dat dit dijkvak in 2004 zou worden aangepast. Deze actualisatie is gecontroleerd door het projectbureau. Mede op basis van deze controle heeft het waterschap een definitieve versie van de actualisatie opgesteld. Hierna waren er nog enige onderdelen van de bekleding die geavanceerd moeten worden. Hierover heeft de werkgroep Kennis een oordeel geveld. Werkgroep Kennis heeft over de vakken graniet mondeling een uitspraak gedaan en heeft in Memo K031122 de basalt beoordeeld. Het resultaat is dat de graniettafels alle onvoldoende zijn. De delen van de tafels onder de kreukelberm kunnen worden "goed" getoetst als hierop een goede kreukelberm aanwezig is of alsnog wordt aangebracht, verder wordt geoordeeld dat de strook basalt boven het" goed" getoetste niveau ook" goed" is. Wel wordt aangeraden deze strook te verbeteren door een asfaltpenetratie.

Op de Eilanddijk zijn de vakken met Doornikse steen en granietblokken als 'onvoldoende' getoetst. Op de havendam en op de glooiing naast het fiets-voetveer zijn alle bekledingen als 'onvoldoende' getoetst. Op de glooiing naast Zuidwatering zijn de kleine vlakken met Vilvoordse steen en granietblokken als 'onvoldoende' getoetst.

Van de havendam is in eerste instantie alleen het buitentalud getoetst. Het projectbureau heeft ook toetsingen nodig van kruin en binnentalud en van de twee dijkstukken die niet door het waterschap zijn getoetst. In het vrijgavedocument wordt een aantal kennis notities aangehaald die ingaan op de toetsing ter plaatse.Referenties

Ontwerp
Eilanddijk
Havendam Vlissingen, gepenetreerde breuksteen met schone koppen
Buitenhaven Vlissingen oostzijde, nieuwe kreukelberm en overlaging
Buitenhaven Vlissingen nabij fietsveer, gepenetreerde breuksteen

Op de Eilanddijk wordt de basaltstrook schoongemaakt en ingegoten met asfalt. Voor dit deel zijn de eerder bepaalde golfrandvoorwaarden in een kennis notitie verder gedetailleerd.

Op de havendam komt op het binnentalud en het buitentalud een overlagingen van ingegoten breuksteen en op een deel van de kruin en op de hoogste binnenberm een bekleding van waterbouwasfaltbeton. Het betreft hier een gecompliceerd deel van de waterkering. Daarom is door de werkgroep kennis een aanzet gegeven tot een goed ontwerp. Omdat de havendam in beheer en onderhoud is bij de Provincie zijn aparte besprekingen gevoerd om duidelijkheid te verschaffen over het ontwerp.

Op de glooiing naast het fiets-voetveer komt een overlaging van ingegoten breuksteen. Voor dit deel binnen de Buitenhaven zijn de hydraulische randvoorwaarden apart aangeleverd.

Op de glooiing aansluitend aan de Zuidwatering komt een bekleding van ingegoten breuksteen en er wordt een reparatie van de basaltbekleding uitgevoerd. Ook voor dit deel binnen de Buitenhaven zijn de hydraulische randvoorwaarden apart aangeleverd.

Alle ingegoten breuksteen wordt met 'schone koppen' uitgevoerd, dit om begroeiing te bevorderen. De kreukelbermen worden verzwaard met een nieuwe toplaag van 60-300 kg, behalve ter plaatse van de Eilanddijk.


Referenties

Revisietoetsing en overdracht

Na het aanbrengen van de verbeteringen is dit dijkdeel door het waterschap getoetst, waarna door het projectbureau de revisietoetsing is opgesteld. Op basis hiervan kon de dijk worden teruggegeven aan het waterschap. De overdracht heeft plaatsgevonden door ondertekening van het overdrachtsprotocol.Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract

Om het de aannemer mogelijk te maken om als aanvulling op het werk te Vlissingen een proefproject uit te voeren wordt een contract wijziging opgesteld. De opdrachtnemer verbindt zich tot het aanbrengen van een asfaltpenetratie (schone koppen) van een vak reeds aangebrachte breuksteen in de voorhaven Hansweert. Indien blijkt dat de aangebrachte constructie verstoring van het radarbeeld oplevert, dient de constructie te worden opgebroken en te worden verwerkt in de kreukelberm ter plaatse.

Het gaat hier om een zogenaamd prestatiebestek op het gebied van glooiingen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden hebben zich een aantal zaken voorgedaan waarbij het, om een correcte uitvoering van het bestek mogelijk te maken, nodig bleek aanvullende opdrachten aan de aannemer te verstrekken. In alle gevallen betrof het werkzaamheden die in het originele bestek niet waren voorzien en waarmee de aannemer bij inschrijving dan ook geen rekening kon houden. Aangezien het bij dit soort bestekken niet mogelijk is staten van meerwerk te sluiten, is met de aannemer de afspraak gemaakt dat de werkzaamheden zouden worden uitgevoerd waarna achteraf de meerkosten ter verrekening konden worden geclaimd bij de opdrachtgever. Het gaat om de extra kosten ten gevolge van de gevonden granaat te verrekenen wordt ook een contractwijziging opgesteld. De stagnatiekosten, het uitvoeren van grondwerk met beveiligd materieel en gespecialiseerd personeel en het onderzoeken van een gronddepot als gevolg van het aantreffen van munitie worden verrekend. De kosten gemoeid met het aanleggen van het tegelpad en het aanbrengen een mantelbuizenstelsel worden eveneens verrekend.Uitvoering
Eilanddijk, schoonspuiten oude bekleding
Eilanddijk, nieuw ingegoten basalt
Havendam Vlissingen, aanbrengen asfalt
Havendam Vlissingen, aanbrengen breuksteen
Havendam Vlissingen, binnentalud
Buitenhaven Vlissingen, borstel voor schone koppen
Buitenhaven Vlissingen oostzijde, borstel in functie

In het kader van het bouwstoffenbesluit worden de benodigde certificaten van bouwstoffen aan rijkswaterstaat overlegd. Tijdens de werkzaamheden is tussen Zuidwatering en de Buitenhaven (trainingscentrum Brandweer) een granaat aangetroffen. Politie en EOD zijn onderweg om de situatie op te nemen. Na de vergadering is de granaat tot ontploffing gebracht. De medewerkers van de EOD gaven aan dat de kans op herhaling op deze locatie groot is en adviseerden om het verdere grondwerk met aangepast materieel uit te voeren. Dit om de veiligheid van de mensen en het trainingscentrum te garanderen. De werkzaamheden zijn na overleg tussen directie en aannemer stilgelegd. De aannemer heeft de activiteiten verplaatst naar de glooiing naast het fiets-voetveer. Het resterende grondwerk zal met aangepast materieel worden uitgevoerd. De breuksteen dient niet geheel door asfalt te worden bedekt. Op deze manier is het mogelijk dat wieren zich aan de steen kunnen hechten. Een aantal malen spreekt de directie uit dat de schone koppen niet overal voldoende schoon zijn. De aannemer heeft proeven gedaan met een hoge druk spuit. Ook een overlaging met een fijnere sortering breuksteen behoort tot de mogelijkheden. De werkzaamheden zullen in 2006 plaatsvinden. De aannemer komt vervolgens met de gedachte dat de glooiing zal worden schoongemaakt d.m.v. schrapen. De directie heeft een Email ontvangen van de afdeling AXE van Rijkswaterstaat Zeeland waarin toestemming wordt verleend voor het schoonspuiten van de glooiing. Omgevingseigen materialen (zand, mos, zeewier etc.) mogen in het water terechtkomen maar de eventueel afkomende vreemde stoffen (gietasfalt, verfresten etc.) mogen niet in het water terechtkomen en dienen te worden opgevangen en afgevoerd als afval. Wanneer de aannemer de glooiing gaat schoonspuiten dient de bovenvermelde Email op het werk aanwezig te zijn. De directie merkt op dat op enkele locaties op de havendam is geconstateerd dat de overlaging niet goed is ingegoten met asfalt en dat er wat schades zijn ontdekt. Ook meldt de directie dat geconstateerd is dat de openingen tussen de basalt (waar mogelijk) goed schoon zijn. Op enkele plaatsen bleek dat er ruim voldoende gietasfalt tussen de basaltzuilen aanwezig is.

Referenties


Projectbeheer controleprocessen

Planning

Omdat in 2005 de Eilanddijk en de havendam slecht bereikbaar waren voor de veelvuldige zware transporten door het centrum van Vlissingen zijn deze onderdelen verplaatst naar 2006. Dan is de bereikbaarheid aanzienlijk verbeterd door een tweede ontsluiting.

Kerndocumenten


Referenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares