Burghsluis


Context VN set links: model = Burghsluis


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Burghsluis

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Basalt, Breuksteen gepenetreerd, Betonzuil met ecotop, Open steenasfalt, Overlaging met ecotop
Specifieke constructie 
Haven
Voorland 
Slik, Stroomgeul, Vis- of mosselperceel
Ruimtegebruik 
Cultuurhistorie, Ecologie
Jaar 
2014
Locatie 
Schouwen-Duiveland
Coördinaten 
51° 40' 52", 3° 46' 13"
Dijktraject 
dp 26 +85 meter - dp 53 +93 meterHet dijkvak Haven Burghsluis Koudekerksche inlaag ligt aan de Oosterschelde, aan de zuidzijde van Schouwen-Duiveland nabij het buurtschap en gelijknamige haven Burghsluis. Het totale dijkvak heeft een lengte van ongeveer 2,7km, en valt onder het eigendom en beheer van het waterschap Scheldestromen, uitgezonderd de loskade tussen dp 30,9 en dp 32 die in het beheer is van gemeente Schouwen-Duiveland. De waterkeringen in de haven behoren tevens tot het projectgebied. Direct achter de dijk zijn inlagen aanwezig, waarvan de Koudekerksche inlaag de grootste is. Bij dp 45,7 staat aan de binnenzijde van de dijk de Plompe Toren. Direct voor het dijktraject is een geul gesitueerd waardoor over het grootste deel van het traject geen droogvallend voorland aanwezig is.

Bijzonderheden

 • In dit dijkvak staat de Plompe toren als baken van cultuurhistorie.
 • In dijktraject Burghsluis is voor het eerst op grote schaal de duurzame variant van Hillblocks toegepast.
 • Gelijktijdig met de dijkversterking in Burghsluis wordt op het traject Westenschouwse Inlaag asfaltherstel uitgevoerd. Het gaat om het deel waar vroeger de hulpbrug naar Neeltje Jans was gesitueerd.

Kaart werkgebied

Werkgebied Burghsluis.jpg

Lessons learned
Lesson learned: Hillblocks

Ecologische variant
In 2012 zette Zeeweringen voor het eerst Hillblocks op de dijk bij de Stavenissepolder. Dit nieuwe model bleek in het begin niet geheel vrij te zijn van kinderziektes. Lopende de toepassing op volgende werken is het model verbeterd. Op verzoek van PbZ zijn in overleg met de beheerder en de fabrikant afspraken gemaakt over herstel/vervanging voor de komende jaren.


Andere pagina's met deze lesson learned: Stavenisse, Stavenissepolder, Viane

Omgevingsmanagement werkprocessen

Stakeholders
2014 Burghsluis nieuwe aansluiting aan steiger
2014 Burghsluis aanbrengen onderste deel trap

Projectbureau Zeeweringen heeft voor dijktraject Burghsluis, net als voor alle andere dijktrajecten, een omgevingsplan gemaakt. Dat plan omvat een inventarisatie van alle stakeholders die voor dit dijktraject relevant zijn. Daarnaast staat hierin beschreven op welke manier het projectbureau deze doelgroepen geïnformeerd heeft over de werkzaamheden.

Omwonenden

Projectbureau Zeeweringen heeft onder andere de inwoners van het buurtschap Burghsluis, de watersportvereniging als eigenaar van de jachthaven, en de eigenaar van rondvaartboot ‘De Onrust’ al in een vroeg stadium nauw betrokken bij de dijkversterking. Eén van de onderwerpen van gesprek was het bepalen van de juiste oplossingsrichting voor de onstabiele loskade in de jachthaven. Omwonenden wilden graag dat projectbureau Zeeweringen een damwand voor de loskade zou laten plaatsen. Projectbureau Zeeweringen wilde de onstabiele loskade slopen en dat deel van de haven onderdeel maken van de dijk, want deze optie was sterker en economisch gunstiger. Omdat projectbureau Zeeweringen alle stakeholders betrok bij het besluitvormingsproces, kon iedereen zich vinden in de voorkeursoptie van het projectbureau. Voordat de dijkversterking plaatsvond, liep er een doorgaande weg op het dijktraject ter hoogte van de haven. Op de loskade waren bovendien enkele parkeerplaatsen voor minder validen, bestemd voor passagiers van ‘De Onrust’. Als gevolg van de dijkversterking zijn de doorgaande weg en de parkeerplaatsen verdwenen. In overleg met de schipper van ‘De Onrust’ heeft projectbureau Zeeweringen vlak voor de aanlegsteiger een plateau geplaatst, groot genoeg voor een touringcar. Via dat plateau kunnen mensen, ook met rolstoelen, veilig de steiger van de rondvaartboot bereiken om aan en van boord te gaan. De doorgaande weg is vervangen door een fiets- en wandelpad. Ter compensatie van de parkeerplaatsen op de loskade heeft projectbureau Zeeweringen een deel van het terrein aan de westkant van de haven verhard. Daardoor is het bestaande parkeerterrein daar twee maal zo groot geworden.

Recreatie

In het dijktraject ter hoogte van de Plompe Toren ligt een populaire duiklocatie, die projectbureau Zeeweringen tijdens de dijkversterkingswerkzaamheden moest afsluiten. In overleg met de NOB (Nederlandse Onderwaterbond) legde het projectbureau na afloop van de werkzaamheden op deze locatie een duiktrap aan, die qua ontwerp en uitvoering was afgestemd met de duikers en daardoor tegemoet komt aan hun wensen. Daarnaast maakte projectbureau Zeeweringen net boven de hoogwaterlijn drie visplateaus. Daarbij heeft Zeeweringen de locatie van deze plateaus afgestemd met de sportvissers. De plateaus zijn voorzien van roestvaststalen pijpjes, waar de vissers hun hengels in kunnen zetten.


Referenties

Cultuurhistorie

Westenschouwen, 't zal u rouwen dat ge heeft geroofd mijn vrouwe, Westenschouwen zal vergaan alleen de toren zal blijven staan

De Plompe Toren is het laatste restant van het Schouwense dorp Koudekerke, dat eind 16de eeuw in de golven verdween. De gerestaureerde toren is nu een informatiecentrum over de geschiedenis, legenden en natuur van de streek. De toren biedt een weids uitzicht over het omringende natuurgebied, waar veel steltlopers en andere watervogels te zien zijn. Natuurmonumenten heeft in de Plompe toren een informatiecentrum ingericht. Dagelijks toegankelijk en bijzonder aanbevolen! Van af de toren heb je een mooi zicht op de Koudekersche Inlaag en de Oosterschelde. Gelegen ten oosten van Burgh-Haamstede langs Oosterschelde.Ecologie
2014 Burghsluis maaien om vogels te ontmoedigen
2014 Burghsluis vogelnest
2014 Burghsluis bijenhotel Schelphoek west

In het ecologisch detailadvies worden de aanwezige planten geïnventariseerd, zowel in de getijzone als ter plaatse van de boventafel. Op basis hiervan wordt een advies verstrekt over de soort nieuwe bekleding die moet worden gekozen om minstens een gelijkwaardige begroeiing in de toekomst te verkrijgen. Dit detailadvies is opgenomen als bijlage van de ontwerpnota.

Dijktraject Burgsluis is ter hoogte van de laagwaterlijn rijk begroeid met verschillende soorten wier. Op de bestaande basaltbekleding groeide groefwier, een zeldzaam wiersoort dat hier en daar in de Oosterschelde voorkomt. In een groot deel van het dijktraject was de basaltbekleding goed getoetst. Om het groefwier op het basalt te behouden, werden deze locaties vooraf duidelijk gemarkeerd. De aannemer herzette het goed getoetste basalt op sommige plekken en moest het opnieuw inwassen. Dat is vanwege de aanwezigheid van groefwier handmatig en heel voorzichtig gebeurd. In een gedeelte van het dijktraject werden op de ondertafel EcoHillblocks toegepast. Deze Hillblocks hebben een ruwere, meer poreuze bovenkant. Verwacht wordt dat wieren hier sneller op hechten waardoor wiergroei bevorderd wordt. Of dit echt zo is, is objectief onderzocht door het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). In december 2014 en in mei 2015 zijn deze EcoHillblocks gemonitoord.

Binnen dit project wordt een bijenhotel aangelegd in het naastliggende traject Schelphoek West. Tijdens de werkzaamheden is daar per ongeluk een reeds bestaand bijenhotel verloren gegaan. Voor de aanleg is geen vergunning benodigd in het kader van de Nb wet.
Referenties

Vergunningen

Door het projectbureau is een planbeschrijving opgesteld. Op basis hiervan wordt door het waterschap vastgesteld dat een milieueffectrapport niet behoeft te worden opgesteld. Een verzoek tot goedkeuring Waterwet wordt aan de provincie verzonden. Deze geeft goedkeuring.

In het kader van de Natuurbeschermingswet wordt een Passende beoordeling natuurtoets opgesteld. De vergunning wordt onder voorwaarden verleend. De voorwaarden dienen on de verstoring van de natuurwaarden zo veel mogelijk te beperken.

Verder wordt in het kader van een mogelijk benodigde vergunning in het kader van de Flora- en faunawet een Soortenbeschermingstoets opgesteld. Deze vergunning is niet nodig, de toets voldoet indien de genoemde mitigerende maatregelen worden nagekomen.


Referenties

Transportroutes
2014 Burghsluis wegafsluiting

Burghsluis

Bij het vaststellen van de transportroutes voor aan- en afvoer van materiaal probeert projectbureau Zeeweringen woonkernen altijd zoveel mogelijk te mijden. Bij dijktraject Burghsluis lukte dat niet helemaal. Ter hoogte van de haven lopen twee wegen parallel aan elkaar: één aan de buitenkant van de dijk, over de loswal bij de haven, en één aan de binnenzijde van de dijk langs een aantal woningen van buurtschap Burghsluis. Omdat de loswal bij de haven erg onstabiel was, kon hier geen vrachtverkeer overheen rijden. Het vrachtverkeer moest daardoor noodgedwongen over de weg aan de binnenzijde van de dijk rijden. Projectbureau Zeeweringen zocht in samenwerking met de gemeente Schouwen-Duiveland naar een oplossing. Daaruit kwam naar voren dat de gemeente graag een nieuwe weg wilde aanleggen om het buurtschap te ontzien. Uiteindelijk verwijderde projectbureau Zeeweringen de verkeersdrempels op de bestaande weg om zo de overlast voor omwonenden te beperken. De Plompetorenweg was tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten. Omdat de Plompetoren aan deze weg veel bezoekers trekt en de weg onderdeel uitmaakt van een fietsroute, stelde projectbureau Zeeweringen daarvoor een omleidingsroute vast, die duidelijk gecommuniceerd werd ondermeer door middel van folders, die op de rondvaartboot ‘De Onrust’ werden uitgedeeld.

Westenschouwse Inlaag

Om de werkzaamheden ter plaatse van het traject Westenschouwse Inlaag uit te voeren wordt het fietspad (vanaf de parallelweg over de stormvloedkering naar de Westerseweg) afgesloten en omgeleid. De parkeerplaats aan het einde van de Westerseweg blijft wel in gebruik, maar mensen die parkeren worden geweerd van de duinoprit en het fietspad. Ze worden omgeleid via voetpaden naar een andere opgang naar het strand.

Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
Muraltmuur Burghsluis
2014 Burghsluis oude bekledingen

Bijzonderheden

 • Direct voor het dijkvak liggen visvakken en mosselpercelen.
 • Achter de visvakken en mosselpercelen loopt de geul ‘Hammen’ met een diepte tot meer dan dertig meter. Ten zuiden van deze geul ligt een zandplaat, de Roggenplaat, die bij laagwater droogvalt.
 • Direct onderlangs de dijk is het water overal diep. Er is een steile vooroever, die niet droogvalt.
 • Tussen dijkpaal 32+30 meter en dijkpaal 53+93 meter staat een Muraltmuur op de dijk.
 • Bij dijkpaal 45+70meter staat de Plompe Toren aan de binnenzijde van de dijk, een restant van de kerk van het verdronken dorp Koudekerke.
 • Achter het dijktraject, tussen dijkpaal 32 en dijkpaal 53+93 meter liggen de Bootsinlaag en de Koudekerksche Inlaag. Ter hoogte van dijkpaal 40 loopt een persleiding door de dijk.
 • Aan de westkant van het dijkvak ligt de jachthaven van Burghsluis. Rondvaartboot ‘De Onrust’, die ’s zomers op de Oosterschelde vaart, heeft daar een aanlegsteiger.
 • Ten westen van de haven bevinden zich het havengebouw van de watersportvereniging, een restaurant en een parkeerterrein.
 • Aan de kruin van de dijk, tussen dijkpaal 26+85 meter en 28+5 meter, grenst een parkeerterrein, een picknickplaats, een fietsenstalling en de voormalige lichtkoepel van de vuurtoren van Westenschouwen.
 • Tussen dijkpaal 29 en 32 staat aan de binnenkant van de dijk een aantal woningen die bij het buurtschap Burghsluis horen.

In de haven bestond de waterkering uit een havenplateau met stalen damwand, een glooiing van basalt met daarboven vlakke betonblokken en een loskade waar een betonnen damwand onderdeel van was. Aan de zuid- en oostzijde wordt de haven omsloten door twee havendammen. Op het traject tussen de haven en het aansluitende, reeds verbeterde, dijkvak Schelphoek West bij dp 53+93m bestond de bekleding uit basalt, met zowel daaronder als daarboven een bekleding van Vilvoordse steen. De bovengrens van de steenbekleding in de haven tussen dp 28,5 en dp 30,9 lag op ca. NAP +3,1m. Het havenplateau, voorzien van betonklinkers, lag op NAP +2,4m en de loskade met klinkers en kasseien had een niveau van NAP +2,2m. De bovengrens van de bekleding op het traject tussen dp 32 en dp 53,9 varieerde van NAP +2,2m tot NAP +2,5m. Alleen tussen dp 32 en dp 33 was de bekleding doorgetrokken tot ca. NAP +3,4m en nabij dp 47 was deze doorgezet tot ca. NAP +4,3m. Op deze locaties was boven de basaltbekleding een bekleding van Haringmanblokken aanwezig. Op het gehele traject tussen dp 32 en dp 53+93m was boven de aanwezige steenbekleding de dijk met klei en gras bekleed. Bovenaan dit talud was een Muraltmuur aanwezig, de voet van deze muur lag op een niveau van gemiddeld NAP +4,4m. Aan de binnenzijde sluit de Plompetorenweg op de Muraltmuur aan.Toetsing
2014 Burghsluis onderzoek holle ruimten onder Muraltmuur
2014 Burghsluis oude situatie loswal

Waterschap Scheldestromen heeft het dijktraject getoetst aan de veiligheidsnorm, zoals die is voorgeschreven in de Waterwet. Volgens deze norm is de bestaande bekleding van basalt en betonblokken tussen dijkpaal 28+50 meter en dijkpaal 30+90 meter nagenoeg helemaal afgekeurd. Alleen een hele smalle strook basalt aan de bovenkant van de basalttafel voldeed nog aan de norm. Omdat deze strook qua oppervlakte te klein was, is besloten deze bekleding toch te vervangen.

Het waterschap heeft de bestaande basalt tussen dijkpaal 34 en dijkpaal 53+93 meter goedgekeurd. Dit deelgebied is ingepast in het nieuwe ontwerp.

Alle overige dijkbekledingen in dit dijktraject zijn afgekeurd.

Het waterschap heeft de kreukelberm tussen dijkpaal 32 en dijkpaal 53+93 meter afgekeurd. Op basis van vernieuwde rekenregels bleek de bestaande steensortering voor het ontwerp wel te voldoen. Daardoor was het niet nodig de hele kreukelberm te vernieuwen; projectbureau Zeeweringen moest alleen de bestaande steensoort herprofileren en indien nodig aanvullen met nieuwe breuksteen.

Deze actualisatie van de toetsing is door het projectbureau gecontroleerd, waarna het dijkvak is vrijgegeven voor verbetering. Deze procedure is ook gevolgd voor het werk aan de Westerschouwse Inlaag, waar binnen dit project enige aanpassingen worden verricht
Referenties

Ontwerp
2014 Burghsluis overzicht werkzaamheden
2014 Burghsluis sloop loskade
2014 Burghsluis haven tpv gesloopte loswal
2014 Burghsluis nieuwe overlaging en zuilen
2014 Burghsluis nieuwe zuilen, open steenasfalt en behouden muraltmuur

Het voorontwerp, de variantenafweging en het definitieve ontwerp van het dijktraject zijn uitgebreid omschreven in de ontwerpnota. Volgens deze nota is het dijktraject Burghsluis opgedeeld in zeven deelgebieden: - deelgebied 1: van dijkpaal 26+85 meter tot dijkpaal 28+50 meter - deelgebied 2: van dijkpaal 28+50 meter tot dijkpaal 30+90 meter - deelgebied 3: van dijkpaal 30+90 meter tot dijkpaal 32 meter - deelgebied 4: van dijkpaal 32 tot dijkpaal 34 - deelgebied 5: van dijkpaal 34 tot dijkpaal 42 - deelgebied 6: van dijkpaal 42 tot dijkpaal 46+50 meter - deelgebied 7: van dijkpaal 46+50 meter tot dijkpaal 53+93 meter In deelgebied 1, ten westen van de haven, heeft projectbureau Zeeweringen de bestaande situatie gehandhaafd. De ondertafel van de deelgebieden 2 en 3 is bekleed met gepenetreerde breuksteen, die vervolgens is afgestrooid met lavasteen. De ondertafel van deelgebied 4 heeft een bekleding van betonzuilen met een eco-toplaag gekregen. Op de ondertafel in de deelgebieden 5,6 en 7 heeft projectbureau Zeeweringen de bestaande basaltglooiing gehandhaafd. Alleen de dijkteen is daar overlaagd met gepenetreerde breuksteen. Deze is ingegoten met gietasfalt en afgestrooid met lavasteen om de vestiging van wieren te bevorderen. Voor de boventafel van de deelgebieden 2 t/m 7 heeft projectbureau Zeeweringen gekozen voor een bekleding van betonzuilen. Op de buitenberm heeft het projectbureau een nieuw onderhoudspad aangelegd met een toplaag van dicht asfaltbeton. Tussen dijkpaal 28+50 meter en dijkpaal 32 is het onderhoudspad toegankelijk voor alle verkeer. Tussen dijkpaal 32 en dijkpaal 42 is het alleen opengesteld voor fietsers en recreanten.

Bijzonderheden

Duurzame betonzuilen

In dit dijktraject zijn voor het eerst op grote schaal Hillblocks toegepast. Dat zijn betonzuilen met een bijzonder zandloperfiguur, waardoor ze minder beton bevatten. In deelgebied 4 van het dijktraject is op de ondertafel een proefvak met Ecohillblocks aangelegd. Dat zijn Hillblocks met een poreuze structuur. Naar verwachting zullen wieren hier sneller aan vasthechten en groeien. Gedurende vijf jaar wordt gemonitord in hoeverre deze verwachting waargemaakt wordt.


Haven

Aan de westzijde van dijktraject Burghsluis ligt een (jacht)haven, die beschermd wordt door twee havendammen. Voordat projectbureau Zeeweringen startte met het ontwerp voor de dijkversterking, onderzocht het of de havendammen als zeeweringen konden dienen. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat het beter was om de havendammen niet als zeewering in het ontwerp mee te nemen. Bij het ontwerp van de versterking van de dijk achter de havendammen en de haven liet projectbureau Zeeweringen de havendammen dan ook buiten beschouwing.


Muraltmuur

Op het hele dijktraject stond een Muraltmuur. Waterschap Scheldestromen, de beheerder van de dijk wilde deze muur in principe laten weghalen, tenzij met zekerheid vastgesteld kon worden dat er geen holle ruimtes onder de muur in de dijk zaten. Gezien de cultuurhistorische waarde van de Muraltmuur liet projectbureau Zeeweringen de dijk onder de muur met radardetectie onderzoeken. Het projectbureau controleerde de resultaten van deze metingen vervolgens steekproefsgewijs. Op basis daarvan werd vastgesteld dat de muur behouden kon blijven. De muur werd geïntegreerd in het nieuwe ontwerp en is vanaf het onderhouds-/fietspad aan de buitenkant van de dijk goed zichtbaar. Zie de Cultuurhistorishe kaart


Plompe toren

Ter hoogte van dijkpaal 45+70meter staat de Plompe Toren aan de binnenzijde half in de dijk. De toren is een restant van de kerk van het verdronken dorp Koudekerke. Voorafgaand aan de ontwerpfase van dijktraject Burghsluis onderzocht projectbureau Zeeweringen op welke manier de Plompe Toren ingepast kon worden in het dijktraject. Daarbij werd zelfs gekeken naar mogelijkheden om de dijk ter hoogte van de toren te verplaatsen, zodat de toren buitendijks zou komen te staan. Vanwege de veel te hoge kosten werd dit idee niet verder uitgewerkt en heeft de Plompe Toren zijn plaats in de dijk gehouden. Zie de Cultuurhistorishe kaart


Loskade

De loskade in de haven aan de westzijde van het dijktraject was erg instabiel. In de ontwerpfase onderzocht projectbureau Zeeweringen hiervoor twee oplossingen. De eerste oplossing bestond uit het plaatsen van een damwand voor de loskade. De instabiele loskade slopen en de locatie integreren in de dijk vormde de tweede optie. Omdat deze optie een sterkere zeewering zou opleveren en economisch gunstiger zou uitpakken, koos projectbureau Zeeweringen hiervoor.

Referenties

Revisietoetsing en overdracht

Na afloop van het werk is een toetsing uitgevoerd en is het dijkvak overgedragen aan het waterschap.

Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract en uitvoering
2014 Burghsluis overzicht haven, nieuwe situatie
2014 Burghsluis opmars materieel
2014 Burghsluis aansluiting verborgen glooiing tpv havendam
2014 Burghsluis bekleding van Hillblocks
2014 Burghsluis Westenschouwse Inlaag gepenetreerde breuksteen
2014 Burghsluis Westenschouwse Inlaag

Samenwerking aannemer

De samenwerking tussen projectbureau Zeeweringen en de aannemer verliep bij dit dijkversterkingstraject uitstekend. Ook de samenwerking tussen de werkvoorbereider, uitvoerder en de andere medewerkers van de aannemer op de werklocatie was heel goed.

Dijktraject Burgsluis lag in een toeristische omgeving met een jachthaven en een restaurant die tijdens de werkzaamheden voor publiek bereikbaar moesten blijven. Al in een vroeg stadium had projectbureau Zeewering hierover met alle betrokkenen goede afspraken gemaakt. Deze afspraken waren opgenomen in het contract met de aannemer. Bij de uitvoering van alle werkzaamheden slaagde hij er goed in deze afspraken na te komen en hield hij steeds op een goede manier rekening met de omgeving.

Afzetten dijktraject

Op basis van negatieve ervaringen uit het verleden moest de aannemer het dijktraject dusdanig afzetten, dat het ontoegankelijk zou zijn voor fietsers. Dit was belangrijk omdat het dijktraject onderdeel uitmaakt van een drukke en toeristische fietsroute. De fietsroute werd omgeleid en de aannemer plaatste langs het hele traject bouwhekken. Aan de westkant van de werklocatie ging dat niet, omdat er bouwverkeer op de locatie moest kunnen komen. De aannemer sloot de locatie daar af met een mobiele slagboom, die chauffeurs met behulp van een afstandsbediening konden openen.

Grondverbetering

In het dijktraject moest een grondverbetering worden uitgevoerd over zo’n 1200 meter lengte, omdat de dijk daar bestond uit veenachtige klei die niet draagkrachtig genoeg was. Bovendien was een deel van de grond die vrij kwam vervuild. Deze grond moest afgevoerd worden en vervangen worden door slak. Zowel de samenstelling van de grond, als de vervuiling was vooraf lastig in te schatten, daarom was er in het contract geen rekening mee gehouden.

Hillblocks

In dit dijktraject werden Hillblocks als dijkbekleding toegepast. In het begin was het door gebrek aan ervaring hiermee lastig om deze betonzuilen netjes en recht te plaatsen. Na verloop van tijd kreeg de aannemer hier ervaring mee en ging het plaatsen ervan steeds beter.Duiktrap en visplateaus

Volgens het contract moest de aannemer op de dijk een duiktrap en drie visplateaus maken. Over de locatie van de duiktrap bleek projectbureau Zeeweringen geen duidelijke afspraak met de Nederlandse Onderwaterbond gemaakt te hebben. Uiteindelijk werd de trap in overleg met de duikers op een andere plek geplaatst dan in het contract vermeld stond. De locaties van de visplateaus waren wel goed in het contract opgenomen.

Gelijktijdig met de dijkversterking in 2014 in Burghsluis wordt op het traject Westenschouwse Inlaag asfaltherstel uitgevoerd. Het gaat om het deel waar vroeger de hulpbrug naar Neeltje Jans was gesitueerd. Gedurende circa 6 weken wordt hier gewerkt, in deze periode zal het nodige materiaal (voornamelijk breuksteen en asfalt) aangevoerd worden voor deze werkzaamheden.Referenties


Projectbeheer controleprocessen

Planning en financiën

Er waren bij dijktraject Burghsluis geen bijzonderheden op het gebied van projectbeheersing.
Kerndocumenten

Referenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares