Bronnen en beeldmateriaal van meta-data voorzien

Bronnen en beeldmateriaal zoals pdf's, documenten, boeken, artikelen, websites, afbeeldingen, etc. worden in de Wiki Resources genoemd. De inhoud van Resources wordt beschreven door middel van metadata (titel, auteur, uitgever, etc.), dit doen we in de Wiki met behulp van Resource Descriptions. Resource Descriptions worden op de wiki gebruikt om in de tekst te refereren of verwijzen naar bronnen en beeldmateriaal. Resource Descriptions worden aan de wiki-tekst toegevoegd door middel van wiki-mark-up.

Resource Descriptions voor bestanden

Elk bestand dat op de wiki wordt gezet, krijgt bij het uploaden een aparte Wiki-pagina1. Aan die aparte Wiki-pagina moet een Resource Description worden toegevoegd. Controleer vooraf of de bron of afbeelding die je wilt toevoegen al op de Wiki staat door er via de zoekfunctie naar te zoeken.

1. Voeg het bestand toe aan de wiki via de knop "Bestand uploaden" in de linker menubalk van de wiki (zie figuur 1). Rapporten worden idealiter toegevoegd als PDF en afbeeldingen worden idealiter toegevoegd als PNG.

Figuur 1: Een bestand uploaden op de Wiki.


2. Klik op de knop "Brontekst bewerken", zie figuur 2.

Figuur 2: Een Resource Description toevoegen aan het bestand "File name.pdf" dat aan de wiki is toegevoegd.


3. Voeg toe aan het tekstveld: [[Category:Resource Description]] (zie figuur 3) en klik op de knop "Pagina opslaan".

Figuur 3: Het formulier Resource Description oproepen met [[Category:Resource Description]] en toevoegen aan het geüploade bestand.


4. Klik op de knop "Bewerken met formulier" (zie figuur 4).

Figuur 4: Het formulier Resource Description openen.


5. Vul het formulier Resource Description (zie figuur 5) en verwijder de regel [[Category:Resource Description]] uit de 'vrije tekstruimte' . Klik zodra het formulier is ingevuld op de knop: "Pagina opslaan" (voor het resultaat: zie figuur 6). Voor aanwijzingen bij het invullen van de velden, zie tabel hieronder. N.B.: De waarschuwing kun je negeren.

Figuur 5: Het formulier Resource Description invullen.


Figuur 6: De leesvariant van de ingevulde Resource Description bij de pdf "File name".


Resource Descriptions voor websites

1. Als de website nog niet op de Wiki is beschreven met een Resource Description, maak dan een nieuwe Resource Description aan.

2. Verrijk dit formulier met de metadata behorend bij de website. In het geval van websites is het vereist dat je de hyperlink (URL) toevoegt aan het daarvoor bestemde veld in het formulier (onderaan). Verdere aanwijzingen voor het invullen van dit formulier vind je in de tabel hieronder.


Het Resource Description-formulier vullen met metadata2

Veld In ieder geval invullen Aanwijzingen
type X Conceptual: als er algemene (SKOS/thesaurus) begrippen worden beschreven of genoemd

Factual: als er specifieke (SKOS/thesaurus) begrippen of data uit een casus/project/onderzoek/etc. worden genoemd

Situational: als er processen en activiteiten worden beschreven in een zekere context of situatie op een meer algemeen of theoretisch niveau

Case: als er processen en activiteiten worden beschreven in een zekere context of situatie op casus-niveau (uit een case study/project/onderzoek/etc.)

bibtex type X Type rapport (keuzemenu): selecteer of laat leeg in het geval dit niet van toepassing is.
title X Titel van het bestand, document, website, afbeelding etc., eventuele ondertitel scheiden door middel van een puntkomma (;).
booktitle Titel van het boek.
alt tag
creator X Auteur(s) (persoon of instituut), fotograaf, etc. van het document: Naam, Voorletter(s), geen titel. Geen auteur bekend = Anon. Bij meerdere auteurs de eerste auteur vermelden met naam, voorletters; de rest voorletters, naam. De lijst met referenties onder aan de pagina's wordt op alfabet van de eerste auteur gegenereerd, daarom is het belangrijk NIET met de voorletters te beginnen, omdat anders de voorletters worden meegenomen bij het alfabetiseren.
date X Datum van het document: als er alleen een maand en een jaar staat in het document, bij de dag 1 invullen.
chapter Voeg toe indien relevant.
organization Organisatie behorend bij de resource (bestand, website, etc.).
institution Instituut behorend bij de resource (bestand, website, etc.).
address
location
journal Invullen indien professioneel of wetenschappelijk tijdschrift.
edition Invullen indien professioneel of wetenschappelijk tijdschrift.
publisher X Invullen indien professioneel of wetenschappelijke uitgeverij.
howpublished
series Invullen indien professioneel of wetenschappelijk tijdschrift.
volume Invullen indien professioneel of wetenschappelijk tijdschrift.
number Invullen indien professioneel of wetenschappelijk tijdschrift.
crossref
description
subject (SKOS concepts) X (!!) Dit zijn de SKOS-termen die van toepassing zijn voor het document. Het is heel belangrijk dat dit goed gebeurt. Kies maximaal vijf begrippen en kies de meest gedetailleerde (narrower term). Belangrijk is iedere Resource Description te voorzien van de juiste SKOS-termen. Dat gebeurt in het veld ‘subject’ waar SKOS-concepten worden ingevoerd. De concepten worden gescheiden door een komma. Een vuistregel is tussen de twee en vijf SKOS-concepten op te nemen. De SKOS-concepten moeten zo specifiek mogelijk zijn. Met generieke termen schieten we niet veel op, die hoeven dan ook niet te worden opgenomen. Bijvoorbeeld, via de ‘broader than’-relatie weten we toch al dat een kleidijk ook een dijk en uiteindelijk een waterkering is. Het is belangrijk om dit consequent te doen, omdat we hiermee een kwalitatief hoogwaardige zoekmachine gaan maken (beter dan Google). Uiteindelijk krijgen we een zelflerend systeem dat automatisch nieuw informatiemateriaal kan voorzien van de juiste SKOS-concepten.
hyperlink X Voeg de link (URL) toe van de website waarnaar je wilt verwijzen. De URL voeg je alleen toe als er GEEN file aan de Resource Description is verbonden. Dit is belangrijk in dit geval, omdat de lezer dan wel naar de juiste plaats (bijvoorbeeld de webpagina waarop een wetenschappelijk artikel van een bekende uitgever staat) wordt geleid om meer over de literatuurverwijzing te vinden.
Free text Mocht er tekst in staan, dan kun je dat laten staan.
Samenvatting Dit veld kan leeg blijven.

1. Resource Description zonder bestand (uitzondering): als je wilt verwijzen naar een artikel dat, vanwege bijvoorbeeld auteursrechtelijke regels, niet op de Wiki kan worden geplaatst, dan maak je een Resource Description aan zonder dat daar een bestand aan gekoppeld is.

2. De metadata behorend bij een document is gebaseerd op Bibtex. Bibtex wordt meestal gebruikt in combinatie met het documentverwerkingsysteem Latex, waarmee documenten professioneel worden opgemaakt. Het is de standaard in de wetenschappelijke wereld. Bibtex maakt onderscheid in typen van documenten. Afhankelijk van het type, moeten sommige velden verplicht aanwezig zijn en een aantal optioneel. De velden staan per type gedefinieerd in Bibtex entry types. In het Resource Description-formulier kan ook het soort content uit het bestand of website worden aangegeven (meer dan één optie mag worden gekozen).Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = EMM Bronnen en beeldmateriaal van meta-data voorzien

Result = Manual EMM VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = EMM Bronnen en beeldmateriaal van meta-data voorzien

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = EMM Bronnen en beeldmateriaal van meta-data voorzien

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = EMM Bronnen en beeldmateriaal van meta-data voorzien

Result = EMM Wiki-paginas en bijbehorende teksten aanmaken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = EMM Bronnen en beeldmateriaal van meta-data voorzien

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = EMM Bronnen en beeldmateriaal van meta-data voorzien

Result =

End Set VN link
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares