Ellewoutsdijkpolder


Context VN set links: model = Ellewoutsdijkpolder


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Ellewoutsdijkpolder

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil
Specifieke constructie 

Voorland 
Slik, Stroomgeul, Valgevoelig
Ruimtegebruik 

Jaar 
1999
Locatie 
Zuid-Beveland
Coördinaten 
51° 23' 34", 3° 48' 8"
Dijktraject 
dp 473,1 - dp 504,2Het dijkvak van de Ellewoutsdijkpolder ligt op Zuid-Beveland, in het beheersgebied van het voormalige Waterschap Zeeuwse Eilanden, nu in Waterschap Scheldestromen. Het dijkvak ligt nabij Ellewoutsdijk. Het gedeelte dat is geselecteerd voor verbetering heeft een lengte van ongeveer 3,5 km en ligt tussen dp 473,1 (oostgrens) en dp 504,2 (westgrens). In het grootste, westelijke gedeelte heeft het dijkvak het gebruikelijke profiel. Het meest oostelijke deel van het dijkvak is afwijkend van profiel: de voorste, beklede dijk heeft een lage kruin en achter deze beklede dijk ligt een groene dijk waarvan de kruin voldoende hoog ligt om de maatgevende storm te weerstaan. Tussen deze twee dijken ligt het fort Ellewoutsdijk ingeklemd. Dit deel is in 1999 niet meegenomen.

De belangrijkste bijzonderheden waren:

  • In dit dijkvak ligt de onderdoorgang van de Westerscheldetunnel.
  • In verband met de steile vooroever is de kreukelberm uitgevoerd in patroon gepenetreerde breuksteen.


Omgevingsmanagement werkprocessen

Ecologie

Op basis van een in-situ bezoek door het Rijksinstituut voor Kust en zee en de rapportage daarvan is besloten om in de boventafel eco-zuilen toe te passen.

Referenties

Vergunningen

De planbeschrijving geeft een vertaling en een samenvatting van onderliggende studies en technische uitwerkingen van het ontwerp van de aangepaste steenbekledingen. De provincie deelt mede dat het vastgestelde Plan volgens artikel 7 van de Wet op de waterkering is goedgekeurd.


Referenties

Communicatie

Bij de ter inzage legging is een kort plan opgesteld, waarin de werken aan dit dijkvak worden besproken. Ook wordt via de plaatselijke nieuwsbladen aandacht besteed aan de komende werkzaamheden. Achter de waterkering bevindt zich, oostelijk van het dijkvak, een depot, waar breuksteen wordt opgeslagen voordat het in de kreukelberm wordt verwerkt. Een naastliggende camping ondervindt hier hinder van. Men wil weten hoelang de verstoring van de rust zal aanhouden.Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie

De teen lag in het gehele dijkvak rond het niveau NAP-1m. Onderaan de bekleding was een bestorting aanwezig. Voor het oostelijke gedeelte geldt dat een diepe geul (de Everingen) dicht bij de teen van de dijk ligt, het voorland is daardoor erg smal en steil.

De bekleding werd in tweeën gedeeld door een overgang die voor het grootste deel rond het niveau NAP+3,2m lag. Dit is ongeveer 1m boven Gemiddeld hoogwater (GHW).

De taludhelling van de ondertafel varieerde tussen 1:2,7 en 1:4. Voor het grootste deel bestond de bekleding van onder naar boven uit Doornikse steen (onder NAP+0,6m, dikte 0,2m) en uit gepenetreerde basalt (tot aan de overgang, dikte 0,25 à 0,3m). Op een deel van het vak lagen in de ondertafel bekledingen van vlakke betonblokken en diaboolblokken. De toplaag van de ondertafel lag op een laag van granulair materiaal. Op grond van locatie-onderzoek is vastgesteld dat deze granulaire laag ondoorlatend was. Het basismateriaal van de ondertafel bestond uit klei.

De taludhelling van de boventafel varieerde tussen 1:4 en 1:3,5,de berm lag tussen NAP+5,5m. en NAP+6,1m. De bekleding van de gehele boventafel bestond uit Haringmanblokken van 0,5m bij 0,5m op klei. Op de berm lag een onderhoudsstrook van betonblokken, met een breedte van 5 blokken. De rest van de berm en het bovenbeloop tussen berm en kruin hadden een bekleding van gras op klei.Toetsing

De toetsing is uitgevoerd door het Projectbureau Zeeweringen en wordt in de ontwerpnota weergegeven. Alle bekledingen worden onvoldoende getoetst.

De gepenetreerde basaltzuilen en de diaboolblokken worden op beheerdersoordeel afgekeurd. De ervaring van de beheerder met de gepenetreerde basaltzuilen is slecht. Er treedt regelmatig stormschade op. Bovendien is bij locatie-onderzoek geconstateerd, dat de aansluiting tussen toplaag en granulaire laag slecht is. Op grond van deze overwegingen wordt de gepenetreerde bekleding van basaltzuilen als ‘onvoldoende’ beoordeeld. Bij de diaboolblokken geldt dat ze ongunstig zijn uit het oogpunt van beheer. Door de onderlinge samenhang van de blokken zakt de toplaag niet als er uitspoeling van filtermateriaal optreedt: deze vorm van schade is dan niet waarneembaar.Ontwerp

In de eerder door RIKZ afgegeven golfrandvoorwaarden voor de Westerschelde kwamen golfhoogten voor tot 3,1m. Dit zou inhouden dat ook dit dijkvak voorzien zou moeten worden van een harde bekleding boven de berm. Op verzoek van het Projectbureau is een nadere analyse gepleegd. Op basis hiervan is geconcludeerd dat de golven niet groter zijn dan 3,0m Daarom was een harde bekleding boven de berm niet nodig.

Het gehele talud wordt voorzien van betonzuilen, boven NAP+2,70m worden eco-zuilen toegepast. In het algemeen moet vermeden worden dat in een bepaald dwarsprofiel op onder- en boventafel betonzuilen met dezelfde hoogtes worden geplaatst, maar verschillende dichtheden worden toegepast, gelet op eventuele reparaties na schade. Echter, het is aanvaardbaar dat de zuilen in de ondertafels dezelfde hoogten krijgen als de zuilen in de boventafels, omdat het visuele verschil wordt gecreëerd doordat de zuilen in de boventafel worden voorzien van een eco-toplaag.

Langs de voet van de dijk loopt een diepe geul, waardoor het onderwatertalud vrij steil is (ca. 1:2,5). Voor een maatgevend dwarsprofiel is door de DWW onderzocht of dit problemen t.a.v. verlies aan macro-stabiliteit oplevert voor het gekozen ontwerp. Dit bleek niet het geval te zijn.Referenties

Revisie en overdracht

In 2006 is de vernieuwde bekleding van de dijk door het waterschap getoetst en in orde bevonden. Deze toetsing is met een begeleidend schrijven aan het bestuur van het waterschap verzonden. Op basis hiervan is de overdracht tot stand gekomen.


Referenties


Contractmanagement werkprocessen


Uitvoering
Uitvoering Ellewoutsdijkpolder

De acht kabels van Delta zijn gelokaliseerd en gemarkeerd (strook van 1,50m breed) op 1m tot 1,30m diep in het dijklichaam. Bij het ontgraven worden problemen verwacht omdat de kabels vrij ondiep liggen en de grond in het dijklichaam niet zo stabiel is, waardoor er een golfbeweging, veroorzaakt door een kraan in de buurt, voor storingen in de kabels kan zorgen. De aannemer is niet verantwoordelijk voor de schade, en vraagt of het mogelijk is hier een vrijwaring voor te krijgen. De teen constructie kan ter hoogte van de kabels ook niet geplaatst worden, er dient een aangepaste constructie voor te worden gemaakt. Dit alles geeft extra werk en de aannemer wil de kosten hiervan graag in rekening brengen. De directie kan de aannemer hier geen vrijwaring voor verlenen, maar er moet iemand van Delta aanwezig zijn bij graafwerkzaamheden dicht bij een kabel en ook de directie houdt toezicht dus als de aannemer zorgvuldig te werk gaat kan hem niets verweten worden.

De aannemer wordt verzocht meer aandacht te schenken aan de staalbanden die rond de sets met zuilen zitten, zodat deze niet tussen de zuilen achter blijven. Het aanslibben tussen de stortsteen kan problemen veroorzaken bij het penetreren. Om dichtslibben tussen de stortsteen te beperken dient de aannemer het uitvlakken van de stortsteen zolang mogelijk uit te stellen. Een medewerker van Bitumarin komt uitleg geven over de te volgen procedure bij de proef met de patroonpenetratie van de kreukelberm.

Er heeft een geschiktheidsonderzoek naar de uitgevoerde patroonpenetratie van de kreukelberm plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat het penetreren met "plots" geen geschikt resultaat oplevert. In plaats hiervan is besloten om in een blokkenpatroon te penetreren d.w.z. 3 stroken in langsrichting met daartussen sporten om de 1,75m. De onderste strook in langsrichting dient om losse stenen vast te leggen. Ter plaatse van de Westerscheldetunnel wordt een lekwater afvoer aangebracht. Hier zijn buizen onder de glooiing aangebracht. Uitstroombak moet nog gemaakt worden.

Er is schade ontstaan aan een gekoelde hoogspanningskabel van de Deltanuts, deze ligt buiten het werkgebied. Dit heeft tot gevolg gehad dat er een nieuwe kabel gelegd moest worden. Om te voorkomen dat later weer werkzaamheden door het Projectbureau moeten worden uitgevoerd is besloten om nu het werk met 30 meter uit te breiden. De kosten hiervan zijn gedeeltelijk voor rekening van de Deltanuts en een gedeelte is voor rekening van het Projectbureau Zeeweringen. De werkzaamheden die het Projectbureau voor zijn rekening zal nemen bestaan uit de aanleg van de kreukelberm, de zware breuksteen met gietasfalt, de complete nieuwe glooiing en 30m onderhoudspad.

Er heeft een bijna ongeval plaatsgevonden met een statische wals. De wals is van de glooiing afgereden en is in de kreukelberm tot stilstand gekomen, door een hapering in de schakelkast. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor, de machinist is er tijdig afgesprongen. Er zal een ongevalsrapport over worden opgesteld.
Projectbeheer controleprocessen

Risicobeheer

Bij de aanbesteding werd een alternatief aangeboden dat bestond uit een ondertafel van gepenetreerde breuksteen en een boventafel van waterbouwasfalt. Dit alternatief was 7 miljoen euro goedkoper dan de in het ontwerp beschreven constructie. Het alternatief voldeed niet aan de eisen die voor de werken in 1999 waren opgesteld. Heroverwegen van de gemaakte keuze zou uitstel van het werk en wellicht ook de overige werken in 1999 tot gevolg hebben. Dit werd niet wenselijk geacht. Ook in het gunningsvoorstel werd aangegeven dat een asfaltalternatief nog niet kon worden meegenomen in de overwegingen.

Kerndocumenten


Referenties

Context VN set links: model =

Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares