Het Volkerak-Zoommeer


Context VN set links: model = GVZM Het Volkerak-Zoommeer


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = GVZM Het Volkerak-Zoommeer

Result = ZWD De Zuidwestelijke Delta VN

End Set VN link

Figuur 1: Zicht op het Volkerak-Zoommeer.

Het Volkerak-Zoommeer is ontstaan door de uitvoering de deltawerken na de watersnoodramp in 1953. In tegenstelling tot de overige werken in het Deltagebied waren het geen veiligheidsoverwegingen die tot de afsluiting van het Krammer-Volkerak hebben geleid. Vooral milieuoverwegingen en afspraken ten aanzien van scheepvaart en landbouw speelden een belangrijke rol.
Het Volkerak-Zoommeer bestaat geografisch gezien uit twee meren met een kanaal ertussen, maar waterhuishoudkundig is het één geheel. Het totale watersysteem bestaat uit het voormalige Krammer-Volkerak (nu Volkerakmeer), het Zoommeer, de Eendracht en het Bathse Spuikanaal. Het oppervlak van het Volkerakmeer bedraagt 4.530 ha, exclusief de drooggevallen gronden die 1.775 ha beslaan. Het Zoommeer en de Eendracht bestrijken een oppervlakte van 1.580 ha. Het oppervlak drooggevallen gronden bedraagt hier ongeveer 220 ha. De morfologie van het Volkerakmeer heeft nog de kenmerken van een getijdesysteem. Het meer bestaat uit een geul die een maximale diepte heeft van 24 m en een relatief steil talud (Tosserams et al. 2000).

Waterkwaliteitsproblemen

Sinds het midden van de jaren negentig veroorzaakt de slechte zoetwaterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer grote problemen. De jaarlijks optredende explosieve groei van blauwalgen maakt het water onbruikbaar voor de landbouw, ondrinkbaar voor vee, ongeschikt voor beregening en als zwemwater zelfs gevaarlijk. Dat komt vooral omdat gifstoffen vrijkomen als blauwalgen na de bloeiperiode afsterven, wat een risico voor de gezondheid vormt. Ook ontstaan er rottende, stinkende, groene drijflagen met grote overlast voor mens en dier als gevolg (Min. Infrastructuur en Milieu 2014).

Kerndocumenten

De onderstaande documenten en rapporten zijn te beschouwen als kerndocumenten van deze context (nog verder aanvullen):

 • Tosserams et al. (2000) geven een overzicht van de ecologische ontwikkelingen vanaf de totstandkoming van het zoetwatersysteem Volkerak-Zoommeer, met de afsluiting van de Philipsdam in 1987 tot het moment van opstellen van het rapport in 2000.
 • Het ontwerpmilieueffectrapport (RWS 2012) geeft een uitgebreide beschrijving van de huidige, zoete waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer en de uitwerking van de (zoute) oplossingsrichtingen.
 • De ontwerprijksstructuurvisie (Min. Infrastructuur en Milieu 2014) verbindt de oplossingen van beide watersystemen met elkaar en plaatst ze in het bredere perspectief van de Zuidwestelijke Delta.

Achtergronddocumenten

 • Het rapport Deltaverbanden: Waterhuishoudkundige samenhang en interacties in de Zuidwestelijke Delta laat zien in welke mate de werkingssfeer en reikwijdte (scope) van de projecten overlapt en welke kansen er zijn voor synergie, focus en synchronisatie. Het gaat daarbij om de volgende projecten
  • Project 1: Kierbesluit Haringvliet;
  • Project 2: Planstudie/MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer;
  • Project 3: Bestuurlijk advies Zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta
  • Project 4: Verlengde verkenning/planMER Grevelingen (inclusief de kansen voor waterberging);
  • Project 5: Waterberging Volkerak-Zoommeer
  • Project 6: Deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden
  • Project 7: Rijn-Schelde Corridor
 • Deltares heeft voor zeven inrichtingsvarianten voor de Zuidwestelijke Delta met een model de effecten op de waterverdeling, getijslag, zoet-zoutgradiënt, nutriëntenstromen en primaire productie berekend. De uitkomsten geven een eerste indicatie van de gevolgen van inrichtingsmaatregelen (Nolte et al. 2013).

Verder lezen

Onder de referenties ziet u een zogenaamde conceptmap die als navigatiemiddel fungeert om toegang te krijgen tot de informatie over deze context. De onderdelen van de conceptmap zijn aan te klikken waardoor de onderliggende informatie beschikbaar komt. Meer uitleg over het gebruik van de conceptmaps vindt u op de pagina Leeswijzer conceptmap.Referenties
GVZM Wet- en regelgeving VN GVZM Relevante programmas VN GVZM Doelstelling waterbeheer VN GVZM Doorzicht VN GVZM Nutriënten en microverontreinigingen VN GVZM Chlorideconcentratie VN GVZM Zoetwatervoorziening en zoutbestrijding VN GVZM Groei van quaggamosselen VN GVZM Groei van blauwalgen VN GVZM Landbouw VN GVZM Verblijftijd VN GVZM Klimaatverandering VN GVZM Peilbeheer VN GVZM Ontwikkeling van oevers VN GVZM Scheepvaart VN GVZM Visstandsbeheer VN GVZM Recreatie en wonen VN GVZM Ontwikkeling van waterplanten en bodemfauna VN GVZM Waterbeheer van het zoete Volkerak-Zoommeer VN GVZM Het Volkerak-Zoommeer VN GVZM Verkenning en planvorming Volkerak-Zoommeer VN GVZM Opstellen rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer VN GVZM Verkenning Grevelingen VN GVZM Visie- en planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer VN Beheer van watersystemen VNGVZM VZM V20171122
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares