Visie- en planvorming Grevelingen en Volkerak-ZoommeerContext VN set links: model = GVZM Visie- en planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = GVZM Visie- en planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

Result = ZWD De Zuidwestelijke Delta VN

End Set VN link

In zowel het Volkerak-Zoommeer als de Grevelingen zijn problemen met de waterkwaliteit die om een oplossing vragen. De Grevelingen is na de voltooiing van de Deltawerken een stilstaand zout meer geworden, het Volkerak-Zoommeer een stilstaand zoet meer. In beide gebieden ontstonden in het stagnante water na verloop van tijd problemen met de waterkwaliteit en natuur. Voor de Grevelingen is dat zuurstofloosheid, vooral in de diepere delen van het meer, met als gevolg schade aan bodemleven, vissen en vervolgens ook de dieren die daarvan leven. Het water van de Grevelingen is wel zeer helder, in tegenstelling tot het Volkerak-Zoommeer waar in het zoete, voedselrijke water dat de rivieren aanleveren steeds meer blauwalgen zijn gekomen. Deze giftige zoetwateralgen vertroebelen het water en zijn schadelijk voor mens en dier, wat negatieve gevolgen met zich meebrengt voor recreatie, visserij en de levering van zoet water aan de landbouw. Naar verwachting zal de toestand van ‘Goed Ecologisch Potentieel’ volgens de Kaderrichtlijn Water voor diverse kwaliteitskenmerken van deze wateren niet haalbaar zijn. Voor beide watersystemen zijn verkenningen en planvormingsprocessen gestart die in deze context worden beschreven. Het schema (conceptmap) onderaan deze pagina geeft een overzicht van de het gehele proces van visie- en planvorming van het Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer.

Figuur 1: Overzichtskaart van het gebied. Zie voor een vergroting van het plangebied hier (RWS 2004).

Kerndocumenten

De belangrijkste documenten in de visie- en planvorming van de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer zijn:

  • Het rapport Verkenning oplossingsrichtingen Volkerak-Zoommeer (Sliepen en Tosserams 2003);
  • Het ontwerp-milieueffectrapport (ontwerp-MER) van de planstudie waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer (RWS 2012);
  • Het ontwerp-MER bij de rijkstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer (Min. Infrastructuur en Milieu 2014);
  • Het bekkenrapport Grevelingenmeer: meer kwetsbaar? (Wetsteijn 2011) geeft een beschrijving van de ecologische ontwikkelingen van de periode 1999 t/m 2008-2010 in vergelijking met de periode 1990 t/m 1998.
  • In de milieueffectrapportage bij de MIRT-verkenning (Nieuwkamer 2012) zijn vijf alternatieven met elkaar vergeleken die ontwikkeld zijn om antwoord te geven op vijf opgaven waarvoor het gebied van de Grevelingen gesteld staat, te weten: klimaatveiligheid, waterkwaliteit, getijdecentrale, ontwikkeling van toerisme en natuurdoelstellingen.
  • De conclusies en resultaten van de MIRT-verkenning (Anon. 2012).

Verder lezen

Onder de referenties ziet u een zogenaamde conceptmap die als navigatiemiddel fungeert om toegang te krijgen tot de informatie over deze context. De onderdelen van de conceptmap zijn aan te klikken waardoor de onderliggende informatie beschikbaar komt. Meer uitleg over het gebruik van de conceptmaps vindt u op de pagina Leeswijzer conceptmap.Referenties
GVZM Doelstelling verkenning VN GVZM Verkennen van oplossingsrichtingen Volkerak-Zoommeer VN GVZM Kansrijke oplossingsrichtingen VN GVZM Maken startnotitie VN GVZM Milieueffectrapportage (m.e.r.) VN GVZM Maatschappelijke kosten- en batenanalyse VN GVZM Projectnota waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer VN GVZM Ontwerp-MilieuEffectRapport (Ontwerp-MER) VN GVZM Uitvoeren planstudie waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer VN GVZM Doelstelling planstudie VN GVZM Scenariostudie Markiezaatsmeer en Binnenschelde VN GVZM Verkenning en planvorming Volkerak-Zoommeer VN GVZM Afbakening van de rijksstructuurvisie VN GVZM Formuleren rijksstructuurvisie VN GVZM MER Grevelingen Volkerak-Zoommeer VN GVZM Maatschappelijke kosten-batenanalyse VN GVZM Natuureffectstudie VN GVZM Beoordeling door commissie voor de m.e.r. VN GVZM Aanvulling op MER maken VN GVZM Onderliggende studies VN GVZM Opstellen rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer VN GVZM Uitvoeren MIRT-verkenning Grevelingen VN GVZM Opstellen milieueffectrapport MIRT-verkenning VN GVZM Kosten- en batenanalyse uitvoeren VN GVZM Relevante studies en rapporten VN GVZM Maatschappelijk draagvlak verkrijgen VN GVZM Verkenning Grevelingen VN GVZM Doelstelling rijksstructuurvisie VN GVZM Waterberging in Volkerak-Zoommeer VN GVZM Watervraagstukken en de alternatieven VN GVZM Visie- en planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer VN GVZM Wet- en regelgeving VN GVZM Relevante programmas VN GVZM Waterbeheer van het stagnante Grevelingenmeer VN GVZM Het Grevelingenmeer VN GVZM Waterbeheer van het zoete Volkerak-Zoommeer VN GVZM Het Volkerak-Zoommeer VN Beheer van watersystemen VNGVZM visie V20180126
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares