Gat van Westkapelle


Context VN set links: model = Gat van Westkapelle


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Gat van Westkapelle

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Asfalt, Breuksteen gepenetreerd
Specifieke constructie 
Strekdam
Voorland 
Strand
Ruimtegebruik 

Jaar 
2011
Locatie 
Walcheren
Coördinaten 
51° 31' 20", 3° 26' 27"
Dijktraject 
211 - 225,1Het dijkvak “Gat van Westkapelle” ligt aan de Noordzee, aan de uiterste westzijde van Walcheren, direct ten zuiden van het dorp Westkapelle. Dit dijkvak ligt in de gemeente Veere en heeft een lengte van ongeveer 1,4 km. Het valt onder het beheer van het waterschap Scheldestromen. Het werk omvat twee dijkvakken, aan beide zijden van het voormalige stroomgat, waar zich nu een duingebied heeft ontwikkeld.

Bijzonderheden:

  • Het Gat van Westkapelle is in de Tweede Wereldoorlog ontstaan, de geallieerden hebben Walcheren onder water gezet om de bezetters van het eiland te verdrijven.


Omgevingsmanagement werkprocessen

Cultuurhistorie
Westkapelle Zuiderhoofd voor verbetering
Westkapelle overlaging tpv paalhoofd
Westkapelle paalrij voor verbetering
nieuwe trap Westkapelle
bank nabij reddingsbrigade

De landschapsvisie is weergegeven in de bijlagen van de ontwerpnota. Het dijktraject omvat een aantal elementen die cultuur historisch van belang zijn. Het gaat dan om de basaltbekleding, de paalhoofden, de palenrijen en het Groot Hoofd. In een eerste bespreking was het niet duidelijk geworden hoe het projectbureau met deze elementen zou omgaan. De gemeente heeft in een brief verzocht om deze waarden zo veel mogelijk te behouden. Het projectbureau heeft in een reactie medegedeeld dat paalhoofden en palenrijen gehandhaafd zullen blijven, zij het dat er een geringe aanpassing dient plaats te vinden ter hoogte van de nieuwe glooiingconstructie. Ook het Groot Hoofd wordt met grote zorg ingepast in de nieuwe constructie. Over de basaltbekleding zal, waar nodig, een laag met gietasfalt gepenetreerde breuksteen worden aangebracht omwille van de veiligheid. Wel blijft de basalt in het deel tussen dijkpaal 221 en 224 zonder aanpassingen gehandhaafd.Ecologie

Met betrekking tot het voorkomen van flora en fauna worden aandachtspunten aangedragen. Het detailadvies is weergegeven in de bijlagen van de ontwerpnota.

Na oplevering van het werk heeft een Ecologische controle dijkwerkzaamheden plaatsgevonden waarbij is geconstateerd dat de uitvoering van het werk geen invloed heeft gehad op de ecologische waarden.


Referenties

Vergunningen

Door het projectbureau is een planbeschrijving opgesteld. Op basis hiervan wordt een aanmelding gedaan bij de Provincie voor een mer beoordeling. Ook wordt Verzoek tot goedkeuring Wet op de waterkering aan de provincie verzonden. De provincie acht een Milieueffectrapport niet noodzakelijk en geeft goedkeuring in het kader van de Waterwet. De ingediende Zienswijze Bedenkingen Gat van Westkapelle van de dorpsraad Westkapelle is in onderling overleg met het projectbureau opgelost. Verder wordt de planbeschrijving gebruikt bij de aanvraag van vergunningen in het kader van verschillende wetgeving.

In het kader van de Natuurbeschermingswet wordt een Passende beoordeling natuurtoets opgesteld. De vergunning is niet benodigd omdat in het onderhavig geval hooguit sprake is van een zeer geringe verstoring van beschermde natuurwaarden. De werkzaamheden kunnen daarom worden uitgevoerd op de wijze zoals beschreven in de Passende beoordeling Gat van Westkapelle, zonder dat daar een vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 voor benodigd is.

Verder wordt in het kader van een mogelijk benodigde vergunning in het kader van de Flora- en faunawet een Soortenbeschermingstoets opgesteld. In deze soortentoets is geconstateerd dat bij uitvoering van de aangegeven mitigerende maatregelen geen ontheffing behoeft te worden aangevraagd in het kader van de Flora- en faunawet. Een specifieke maatregel is dat stroken binnen het werktraject en het opslagterrein waarin Grote Kaardebol en Blauwe Zeedistel voorkomen tot min. 30 cm diep worden opgenomen, in depot gezet en na afronding op dezelfde locaties teruggezet.

Referenties

Communicatie
veiligheidsmaatregelen
Westkapelle afscherming werk
waarschuwing losgepakt zand

Om omwonenden en andere belangstellenden te informeren over de werkzaamheden, verspreidt het projectbureau een huis-aan-huiskrant in het voorjaar en in het najaar. Verder wordt een omgevingsplan opgesteld waarin de interactie van het werk op de omgeving wordt beschreven. De belanghebbenden worden uitgenodigd om een voorlichtingsbijeenkomst te bezoeken.

Er heeft overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Veere, Stichting Strandexploitatie Walcheren (SSW), Waterschap Zeeuwse Eilanden (WZE) en Projectbureau Zeeweringen (PBZ) betreffende de versterking van de Westkappelse zeedijk, Gat van Westkapelle. De transportroute komt aan de orde. Besproken wordt dat de overgang bij de Westkaap niet gebruikt moet worden, aangezien dit gedeelte reeds is verbeterd. De gemeente stelt vast dat de transportroute gedurende het gehele werk de verkeersstroom tussen de dorpskern en het strand doorkruist. Maatregelen hieromtrent worden noodzakelijk geacht. Voor het werk is veel breuksteen nodig, de mogelijkheden om transporten over water te bevorderen door dit in het bestek op te nemen zijn nader onderzocht, er is echter geen geschikte locatie gevonden. Ten aanzien van de planning van het werk wordt aangegeven dat de strandhuisjes van april tot sept/okt. aanwezig zullen zijn. Ook zal tijdens de uitvoering de jaarlijkse Race by the Sea worden gehouden en ook de kustmarathon wordt genoemd. Tijdens de werkzaamheden moet het te water laten van sportvissersboten mogelijk blijven. Hiertoe moet in overeenstemming met de gemeente en sportvissersbond naar tijdelijke uitwijklocaties gekeken worden. Verder dient de reddingsboot van de KNRM te allen tijde te water gelaten kunnen worden. Een tweedeling in uitvoering aan weerszijden van de KNRM lijkt hiertoe een goede oplossing. Ook ten behoeve van recreanten zou een dergelijke tweedeling gunstig zijn. Het opknippen van het werk in twee delen zal in de besteksfase nader beschouwd worden. In de zomermaanden is een groot aantal strandhuisjes en een tweetal strandtenten aanwezig op de stranden voor de dijk. De planning van de werkzaamheden zal goed afgestemd moeten worden met de Stichting strandexploitatie Walcheren.

De Bond Heemschut houdt zich bezig met de bescherming van cultuurhistorie in de breedste zin van het woord. Daarom zijn zij bij een melding betrokken over het verloren gaan van een deel van de basaltbekleding. In een gesprek wordt hen uitgelegd dat voor een deel voor een overlaging met gepenetreerde breuksteen is gekozen omdat de aanwezige bekleding van basalt onder maatgevende omstandigheden niet voldoet. Ook aanleg van een bekleding van betonzuilen zal niet leiden tot een veilige constructie. Het weer aanbrengen van de huidige basalt over de nieuwe bekleding stuit op financiële en constructieve bezwaren.

De eigenaar van het strandpaviljoen Zuiderhoofd wordt uitgenodigd voor een gesprek waarin duidelijk wordt welke maatregelen zijn getroffen om de hinder voor dit bedrijf zo veel mogelijk te beperken. Wanneer er sprake is van inkomstenderving als gevolg van de uitvoering van werkzaamheden door projectbureau Zeeweringen, wordt de mogelijkheid geboden om een verzoek tot nadeelcompensatie in te dienen.

Met de Stichting Strandexploitatie Walcheren wordt overleg gevoerd waarin de werkzaamheden aan de orde komen. De planning wordt besproken en de stichting voorziet het projectbureau van de nodige informatie met betrekking tot de eigenaren van de strandhuisjes. Deze worden in een brief op de hoogte gebracht, voor de eigenaren die voor een langere periode hun huisjes niet kunnen plaatsen wordt een alternatieve plaats aangeboden. Tevens worden zij uitgenodigd om de voorlichtingsavond te bezoeken. Ook wordt een overleg gevoerd met de grootverhuurders van strandhuisjes. Zij zullen schade hebben als gevolg van de werkzaamheden. Hiervoor is een nadeelcompensatieregeling opgesteld waarover zij zijn ingelicht.

De dorpsraad wordt eveneens op de hoogte gebracht, in dit gesprek komen alle zaken aan de orde die de dorpsraad ook in hun zienswijze aan de orde hadden gesteld. In het KNRM- gebouw is een praathuis gevestigd. Tijdens werkzaamheden zal deze voor de gebruikers hiervan toegankelijk blijven. Hierover zullen nadere afspraken worden gemaakt bij aanvang van de werkzaamheden.

In een gesprek met de KNRM wordt aangegeven dat in het contract is opgenomen dat de Opdrachtnemer ervoor dient te zorgen dat het personeel van de KNRM geenszins belemmerd mag worden bij het uitoefenen van haar taken. Derhalve dient het dan ook ten allen tijde mogelijk te zijn om reddingsvaartuigen te water te laten. Tijdens uitvoering zal nader overleg plaatsvinden tussen de uitvoerder en de KNRM om de toegankelijkheid van het gebouw ten tijde van het asfalteren van het plateau te bespreken.

Begin 2011 wordt duidelijk dat er bezwaar wordt aangetekend tegen de keuze van de opdrachtgever ten aanzien van de gekozen opdrachtnemer. Dit leidde tot een kort geding waarbij de opdrachtgever in het gelijk is gesteld. Dit kort geding leidde tot vertraging van de aanbesteding en gaf enige vertraging in de planning. Dit is met de betrokkenen gecommuniceerd, waarbij de Regeling Nadeelcompensatie en de toelichting daarop onder de aandacht wordt gebracht. Ten slotte is een persbericht verschenen.

Tijdens het werk op het badstrand wordt veel zand verplaatst. Zo ontstaan bergen zand. Het is zeer aantrekkelijk voor kinderen om daarop te spelen. Dit is echter levensgevaarlijk, want het zand is instabiel, kinderen kunnen er in wegzakken. In een brief aan de omwonenden wordt op dit gevaar gewezen.

In april worden gastlessen gegeven op een tweetal scholen. Na de les wordt een bezoek gebracht aan het werk.

Op 12 juli wordt een persbericht opgesteld waarin het voltooien van het werk is vermeld. Dit is 10 dagen eerder dan in de planning was voorzien, ondanks vertraging tijdens de aanbestedingsprocedure en de aanwezigheid van een zware vliegtuigbom..
Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
oude situatie tpv oorlogsmonument
oude situatie Westkapelle noordzijde

De steenbekleding op de dijk bestond vooral uit grote vakken met basaltzuilen, een aantal kleinere vakken met vlakke betonblokken en asfalt. Op de berm lagen deels vlakke betonblokken en deels koperslakblokken. Langs een groot deel van het traject was het bovenbeloop bekleed met diaboolblokken (PIT -systeem), die niet zichtbaar waren, doordat deze bedekt waren door een dikke laag zand. Op de Zuiderdam was een plateau aanwezig met grasbekleding, waarop zich een monument bevond, een radarpost en een gebouw van de reddingsbrigade. Vanaf dp 214 tot dp 218 is een duingebied aanwezig, waaronder geen steenbekleding aanwezig is. Op deze locatie is na de inundatie in 1945 het dijkgat gedicht, waarbij allerlei soorten materialen van klei en steen zijn gebruikt. Vervolgens is voor deze dijk deels kunstmatig en deels natuurlijk een duin ontwikkeld.Toetsing
oude bekleding beverkop
oude bekleding tpv reddingsbrigade
oude situatie tpv banaan

De actualisatie van de toetsing is door het waterschap uitgevoerd en weergegeven in een rapport waarin het gehele zuidelijk deel van de Westkappelse Zeedijk is beschreven. In 2007 heeft nog een bezoek aan de bekleding plaatsgevonden, waarna de controle toetsing heeft plaatsgevonden. Later is de aanwezige basalt nogmaals onderzocht hetgeen heeft geleid tot een erratum van de controletoets en de definitieve vrijgave.

Conclusie van de toetsing van de bekleding is dat de asfaltbekleding op de boventafel tussen dp 211 en dp 214+12m, de gepenetreerde breuksteen op de ondertafel tussen dp 211 en dp 212 en de basaltbekledingen tussen dp221 en dp224, 'goed' zijn getoetst. Alle overige bekledingen zijn afgekeurd. Daarnaast is gebleken dat de kruin achter het gebouw van de reddingsbrigade te laag is. Op verzoek van waterschap Zeeuwse Eilanden wordt daarom een kruinverhoging uitgevoerd. De aanwezige duingebieden tussen dp 214 en dp 218, en ten zuiden van dp 225+10m vallen buiten de scope van het Projectbureau Zeeweringen.
Referenties

Ontwerp
overzicht Westkapelle noordzijde
overzicht werkzaamheden duinverhoging
Westkapelle asfaltcentrale
Westkapelle duin tpv verhoging

Het detailadvies met betrekking tot de hydraulische randvoorwaarden is opgesteld. Ter plaatse van dp 211 is de zogenaamde "Banaan" aanwezig. Deze strekdam is aangelegd met behulp van vrijkomende stenen uit andere werken en bestaat dan ook uit een grote variëteit van bekledingen, die gepenetreerd zijn met asfalt. De Banaan is aangelegd om erosie van het achterliggende strand te verminderen. Vanwege de geringe effecten van de Banaan op golfreductie onder maatgevende omstandigheden maakt deze geen onderdeel uit van de huidige verbeteringswerken.

Het duingebied tussen dp 214 tot dp 218 wordt niet voorzien van een steenbekleding. Op deze locatie is na de inundatie in 1945 het dijkgat gedicht, waarbij allerlei soorten materialen van klei en steen zijn gebruikt. Vervolgens is voor deze dijk deels kunstmatig en deels natuurlijk een duin ontwikkeld. Tussen het duin en de aansluitende dijkstrekking worden overgangsconstructies gerealiseerd, evenals ter plaatse van de beëindiging van het werk aan de zuidzijde van dit dijkvak.

Er staat een grootschalige geulwandsuppletie gepland aanliggend aan het dijkvak. Daarnaast wordt om de circa 4 jaar een strandsuppletie uitgevoerd op de stranden binnen het projectgebied. De dijkverbeteringswerkzaamheden en de suppleties moeten op elkaar worden afgestemd, zodat deze geen hinder van elkaar ondervinden. Er moet bovendien voorkomen worden dat eerst een grote hoeveelheid zand wordt gesuppleerd die vervolgens weer moet worden afgegraven voor de dijkwerkzaamheden.

De kruinhoogte ter hoogte van het gebouw van de reddingsbrigade is te laag. De werkzaamheden aan de kruin worden op verzoek van het Waterschap meegenomen, mede omdat door een gecombineerde aanpak van steenbekleding en kruinhoogte het plateau kan worden ontzien.

Ter plaatse van de overgangen van de nieuwe glooiingen naar de duingebieden zullen aansluitingsconstructies moeten worden aangelegd. Door middel van afslagberekeningen van het duingebied is door het waterschap berekend tot hoever de bekleding onder het duingebied moet worden doorgezet. Daarnaast moet vanaf dp 220 tot dp 223+30m een duinvoetverdediging worden aangelegd, bestaande uit gepenetreerde breuksteen op een geotextiel. Indien er geen duinvoetverdediging wordt aangebracht kan onder maatgevende omstandigheden een groot deel van het duin eroderen (ook landwaarts van de steenbekleding), waardoor vervolgens de steenbekleding instabiel wordt en wegzakt. De duinvoetverdediging voorkomt deze erosie niet, maar zorgt er wel voor dat de dijk in die situatie niet bezwijkt.

In het voorontwerpoverleg wordt aangegeven dat het behandelen van gepenetreerde breuksteen met lavasteen, om aangroei van wieren te bevorderen, niet succesvol zal zijn in verband met de golfgrootte. Wel kunnen over het deel waar de ondertafel bloot ligt kommetjes worden aangebracht waar water blijft staan. Dit is gunstig voor foeragerende vogels.

In het voorontwerpoverleg van de dijkverbetering van het Gat van Westkapelle is gediscussieerd over mogelijke oplossingen ter plaatse van het plateau van Westkapelle. Omdat daaruit geen definitieve oplossing naar voren kwam en aanvullend onderzoek noodzakelijk bleek is toen besloten de principe oplossing later naar betrokken op te sturen. In de beschrijving van deze principe oplossing wordt aangegeven op welke manier het plateau kan worden aangepakt, waarbij het aanwezige grasoppervlak kan blijven gehandhaafd.

Waar de ondertafel niet voldoet wordt een overlaging van gepenetreerde breuksteen toegepast. Hierboven wordt waterbouwasfalt toegepast.

Referenties

Revisietoetsing en overdracht

Na toetsing door het waterschap en controle door het projectbureau is het dijkvak overgedragen aan het waterschap.

Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract
keet tpv reddingsbrigade

Eén van de deelnemers aan de aanbesteding maakt bezwaar, hij stelt dat de verkozen aannemer goedkoper kon begroten omdat hij inhoudelijk op de hoogte was van de studie naar explosieven. Het hierop volgend kort geding heeft tot gevolg dat de planning zes weken uitloopt.

Tijdens de uitvoering zijn er altijd onvoorziene omstandigheden die het nodig maken dat wordt afgeweken van het bestek. Deze wijzigingen worden door de aannemer vastgelegd in afwijkingsrapporten. Na goedkeuring van de directie wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld de kosten van meer- en minderwerk worden benoemd. Hierna kan de aannemer een rekening indienen. Het gaat hier onder andere over het aanpassen van het plateau rondom het KNRM gebouw en het verrichten van extra detectiewerkzaamheden van munitie. In 2012 wordt nog een nota ingediend over stijgende brandstofprijzen en bitumenprijzen. Deze wordt niet gehonoreerd.

Referenties

Uitvoering
Westkapelle aanbrengen overlaging en schoonspoelen oude bekleding
Westkapelle aanbrengen overlaging
Westkapelle aanbrengen asfaltpenetratie

Tijdens de project start-up is de traject ecoloog aanwezig om de mitigerende maatregelen te bespreken. Ook hier dient het gras tijdig gemaaid te worden zodat vogels er niet gaan broeden. Aan de zuidzijde van het werk is een kolonie zijdebijen aangetroffen. De kolonie zit buiten het werkgebied. De aannemer wordt verzocht rekening te houden met de bijen.

De aannemer zal gehouden worden in de in het plan van aanpak door hem aangegeven zaken die meegenomen zijn in de EMVI-beoordeling. Te denken valt hierbij aan afzettingen, bebordingen, maatregelen om overlast te beperken en doorlooptijden van bepaalde fases van het werk. Uiteraard schuift de planning op vanwege de late start als gevolg van het aangespannen kort geding. Wel is het zo dat de uitvoeringsduur van de diverse fases gelijk blijft aan de in het plan van aanpak aangeven uitvoeringsduur. De directie geeft wel aan dat wanneer er op dit vlak problemen ontstaan of dreigen te ontstaan waardoor deze doorlooptijden overschreden worden, de directie hiermee coulant om zal gaan vanwege het feit dat de aannemer zich positief en flexibel heeft opgesteld n.a.v. de late gunning van het werk en een zo snel mogelijke start van de werkzaamheden.

Het einde van het werk aan de zuidzijde is anders dan op tekening is aangegeven. De bestaande constructie loopt hier verder door. Afgesproken wordt dat de nieuwe constructie conform tekening wordt aangelegd, waardoor extra ontgraving niet noodzakelijk is.

Engelse soldaat

Op 12 mei is gezocht naar een mogelijk onder de glooiing begraven Engelse soldaat. Het veldgraf is echter niet gevonden.

Hergebruik koperslakblokken

Om de aanwezige koperslakblokken eventueel te kunnen hergebruiken zijn proeven uitgevoerd om te bekijken of koperslakblokken milieutechnisch mochten worden gebruikt in een gepenetreerde bekleding.


Referenties


Projectbeheer controleprocessen

explosieven
ontmantelen bom

In dit gebied hebben veel oorlogshandelingen plaatsgevonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vooral tijdens de bombardemente en de daaropvolgende invasie is daarbij veel munitie gebruikt. In de lijn der verwachtingen wordt in het vooronderzoek de conclusie getrokken dat het te ontgraven zand door middel van oppervlaktedetectie en benadering vrij moet worden gemaakt van conventionele explosieven en/of restanten daarvan.

Er komen meerdere illegale munitiezoekers op het werkterrein. Ter plaatse van de werkzaamheden wordt een bom gevonden. Deze is ter plaatse onschadelijk gemaakt. De wijze waarop wordt besproken in een bijeenkomst waarbij alle betrokkenen aanwezig zijn. Op 31 mei is de bom succesvol verwijderd.


ReferentiesKerndocumentenReferenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares