Grevelingendam


Context VN set links: model = Grevelingendam


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Grevelingendam

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Breuksteen gepenetreerd, Betonblok
Specifieke constructie 
Havendam
Voorland 
Slik
Ruimtegebruik 

Jaar 
2009
Locatie 
Schouwen-Duiveland
Coördinaten 
51° 40' 34", 4° 7' 15"
Dijktraject 
431 - 470,5Het dijkvak langs de Grevelingendam ligt aan de Oosterschelde, aan de noordoostzijde van Schouwen-Duiveland. In het westen grenst het aan de Grevelingensluis bij dp 431 en in het oosten aan de Flakkeese Spuisluis bij dp 470+50m. Het dijkvak heeft een lengte van ongeveer 3,95 km en valt onder het beheer van Rijkswaterstaat, Waterdistrict Zeeuwse Delta.

Bijzonderheden:

  • De Grevelingendam is een verbindende dam van Schouwen-Duiveland naar de Philipsdam die valt onder dijkring 1. Voor het ontwerp is gekozen voor een robuuste aanpak. Vanwege de onzekerheden bij het gebruik van een andere norm en onwenselijkheid van trendbreuk binnen het project wordt gerekend met een overschrijdingskans van 1:4000.

Kaart werkgebied

Werkgebied Grevelingendam.jpg


Omgevingsmanagement werkprocessen

Ecologie

In het detailadvies wordt nauwkeurig geïnventariseerd welke flora op de oude bekleding aanwezig is, zowel in de getijzone als in de hoger gelegen zone. Verder wordt geadviseerd welke nieuwe bekledingen in staat zijn om minstens een begroeiing te verkrijgen met een zelfde kwaliteit.

Referenties

Vergunningen

Door het projectbureau is een planbeschrijving opgesteld. Op basis hiervan wordt een aanmelding gedaan bij de Provincie voor een mer beoordeling. Ook wordt de planbeschrijving aan de Zeeuwse Milieufederatie, Vogelbescherming Nederland, de Provincie Zeeland, Gemeente Schouwen-Duiveland en het Waterdistrict Zeeuwse Delta verzonden om een eventuele zienswijze te kunnen ontwikkelen en indien van toepassing om ter inzage te leggen. Naar aanleiding hiervan zijn geen zienswijzen ingediend. Verder wordt de planbeschrijving gebruikt bij de aanvraag van vergunningen in het kader van verschillende wetgeving.

De provincie acht een Milieueffectrapport niet noodzakelijk en geeft goedkeuring in het kader van de Wet op de waterkering.

In het kader van de Natuurbeschermingswet wordt een Passende beoordeling natuurtoets opgesteld. Nadat het ontwerp is gewijzigd is een erratum verschenen waarin de invloed van deze wijziging wordt behandeld. Dit leidde ook tot een nieuwe aanvraag van de vergunning Natuurbeschermingswet.

Verder wordt in het kader van een mogelijk benodigde vergunning in het kader van de Flora- en faunawet een Soortenbeschermingstoets opgesteld. In deze soortentoets is geconstateerd dat er geen verbodsbepalingen overtreden worden ten aanzien van beschermde soorten als uitgegaan wordt van de standaard mitigerende maatregelen. Daarnaast wordt aanbevolen om gedurende de uitvoering op enige locaties niet te werken om vogels de mogelijkheid te bieden om daar te foerageren. Het is dan niet nodig een ontheffing in het kader van de Flora en faunawet aan te vragen.

Bij het door de gemeente Schouwen-Duiveland in behandeling nemen van de melding op grond van het Activiteitenbesluit die voor het depot Grevelingendam is ingediend, is er vanuit gegaan dat het niet gaat om de opslag van afvalstoffen, maar dat op voorhand bekend is waar en wanneer de opgeslagen grond en bouwmaterialen zullen worden toegepast. Daarom is geen vergunning Wet milieubeheer benodigd.


Referenties

Communicatie
overzicht werkzaamheden bij restaurant
nieuw strandje bij restaurant

Om de communicatie over het werk gestructureerd te laten verlopen wordt door het projectbureau een communicatieplan opgesteld.

Met betrekking tot de aanlegmogelijkheden in de Oostkophaven en de damwand ter plaatse van de Flakkeese spuisluis is onduidelijkheid ontstaan. Dit resulteerde in het aanleggen van diverse voorzieningen door het projectbureau ten behoeve van de mosselvissers en het niet uitvoeren van het deel van het project nabij de gebrekkige damwand. Door het Rijk is toegezegd dat er na de sloop van de loswallen enkele maatregelen worden getroffen, zodanig dat afmeren aan dezelfde of een soortgelijke paalconstructie mogelijk blijft. Tevens is aangegeven dat door het Rijk een alternatief wordt gezocht voor het plaatsen van de transportband ten behoeve van mosseltransport, alsmede voor het aanpassen van de 380V krachtstroom voorziening.

Na het aanbrengen van een nieuwe bekleding op het deel tussen de Westkophaven en Bruinisse is de tussenberm halverwege de glooiing niet meer aanwezig. Hierover is een vraag gesteld met betrekking tot de veiligheid van voetgangers. Deze vraag is door het projectbureau doorgegeven aan Waterdistrict Zeeuwse Delta (Rijkswaterstaat Zeeland), de beheerder van het gebied.Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
oude situatie strandje
oude bekleding

De steenbekleding op de dijk van dp 431 t/m dp 470,5 bestond uit vlakke betonblokken en Haringmanblokken. De bekleding rondom de Flakkeese Spuisluis van dp 470+50m tot en met dp 472 bestond uit Polygoonzuilen. Het ontwerp van dp 470,5 tot en met dp 473 is een jaar later uitgevoerd door Rijkswaterstaat Zeeland, bij de aanpassing van de Flakkeese Spuisluis. De bovengrens van de steenbekleding varieerde van NAP + 3,5 m tot NAP + 4,3 m. De gedeelten daarboven tot en met de "Parallelweg" waren met klei en gras bekleed.Toetsing
breek onderzoek tbv ontwerp
onderzoek tbv ontwerp

De actualisatie van de toetsing is uitgevoerd door het waterschap. Deze is gecontroleerd door het projectbureau, waarna dit dijkvak is vrijgegeven voor verbetering. Uit de toetsing volgt dat de gehele bekleding moet worden verbeterd.


Referenties

Ontwerp
afgekeurde kreukelberm
overlaging met gebroken blokken
overlaging gepenetreerde breuksteen boven Kreukelberm
gepenetreerde bekleding met afstrooilaag

De hydraulische randvoorwaarden voor het ontwerp zijn weergegeven in een detailadvies en een bijbehorende aanvulling.

Een deel van de kreukelberm bestond uit een asfaltslab die in eerste instantie was goedgekeurd. Uit nader onderzoek bleek dat onder de asfaltslab tussen dp 439,5 en dp 465,5 geen steen aanwezig is, maar slechts zand. Deze constructie voldeed niet als kreukelberm en is alsnog afgekeurd. Verwacht werd dat bij het gewijzigde ontwerp de teen over een groot deel een stuk dieper zal komen te liggen dan in het eerste ontwerp omdat het voorland veel lager ligt dan de asfaltslab. Verder is besloten dat de havendammen van de Oostkophaven niet tot de primaire zeewering behoren en bij de maatgevende storm als verloren kunnen worden beschouwd. De primaire zeewering zal achterlangs worden doorgetrokken door middel van een verborgen glooiing van gepenetreerde breuksteen.

De in de ontwerpnota gepresenteerde bekleding bestaat voor het grootste deel op de benedentafel uit gekantelde blokken en op de boventafel uit betonzuilen. Ter plaatse van parkeerplaats “De Westkop” wordt een bekleding van gepenetreerde breuksteen aangelegd. Op het oostelijke deel ligt een klein stuk bekleding van betonzuilen. Achterlangs de havendammen van de Oostkophaven wordt een verborgen glooiing van gepenetreerde breuksteen aangebracht. In de haven wordt een overlaging van gepenetreerde breuksteen aangebracht.

Nadat de ontwerpnota gereed was gekomen bleek dat op het gedeelte van dp 440,5 tot dp 466,5 de bestaande bekleding niet door een betonband maar door een betonnen damwand werd gesteund. De damwand verkeerde in goede staat. Aangezien de betonnen damwand een nieuwe bekleding zeer goed kan ondersteunen bestond de voorkeur om deze te behouden. De opbouw van de nieuwe constructie van dp 440,5tot dp 464,9 zal dan boven de damwand bestaan uit betonblokken en gekantelde betonzuilen en onder de damwand uit gepenetreerde breuksteen. Betonzuilen of gekantelde blokken onder de damwand zijn niet aan te brengen. Voor dit gedeelte geldt dat de constructie gesteund wordt door de damwand en dat volstaan kan worden met een smallere kreukelberm. Daardoor zal ook de breedte van de te gebruiken werkstrook tijdens de uitvoering afnemen. Deze wijziging wordt in een erratum weergegeven.


Referenties

Revisietoetsing en overdracht

De rapportage van de revisietoetsing wordt opgesteld door het waterschap omdat hier de meeste ervaring is op het gebied van revisie toetsen. Na de controle door het projectbureau wordt het overdrachtsprotocol getekend.
Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract
opnemen oude blokken
breken oude bekleding
gepenetreerde bekleding met afstrooilaag
werkzaamheden bij restaurant

Dit bestek wijkt in belangrijke mate af van de traditioneel door de Rijkswaterstaat te gebruiken activiteit- of productgerichte bestekken. In het kader van innovatief aanbesteden wil de Rijkswaterstaat het bedrijfsleven op andere wijze betrekken bij het realiseren van projecten ten behoeve van de Nederlandse infrastructuur. Door de toepassing van andere contractvormen dan de traditionele wenst de Rijkswaterstaat het bedrijfsleven bij de uitvoering van werken in staat te stellen tot het doorvoeren van product- en procesinnovaties. Na afloop van het werk heeft een evaluatie plaatsgevonden. In deze fase van het projectbureau werd omgeschakeld van de oude vertrouwde manier van samenwerken tussen de directie en de aannemer naar een manier waarbij van de aannemer meer verantwoordelijkheden werden verwacht. Daarbij speelde dat de opdrachtgever vreesde dat hierdoor de grip op het door hen gewenste resultaat zou afnemen. Verder werd geconcludeerd dat de combinatie van de nieuwe werkwijze met de door de directie geformuleerde eisen niet tot grote innovaties te kunnen leiden. Wat haast zeker lijkt is dat er een algemeen gunningcriterium m.b.t. duurzaam bouwen (beperken CO2-uitstoot) zal komen. Voor Zeewering bestekken zal dat betekenen dat andere materialen zullen gaan scoren. Deze materialen zijn aanzienlijk duurder (tot zelfs 30%) dan de gewone materialen en het is de vraag of de (rijks)overheid dat er voor over heeft. Komende jaren zal Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) bij de meeste werken belangrijker worden en verder doorgevoerd worden. De aannemer zal (in de nabije toekomst) zoveel mogelijk producttoetsen moeten doen. De opdrachtgever beperkt zich tot proces- en systeemtoetsen. De aannemer merkt op dat de directies en toetsers worstelen met de nieuwe manier van werken. Voor hen betekent het meer afstand nemen van het werk. Het gezamenlijk uitvoeren van producttoetsen (uitvoerder met toetser) zou misschien beter zijn, echter is dit in tegenspraak met SCB.

De aanbesteding stuitte bij één van de aannemers die had ingeschreven op problemen. Er waren meerdere onderdelen waar men vond dat men bij de beoordeling te kort is gedaan. Men verzocht een heroverweging van de toetsing aan de gunningscriteria. In een antwoord van de aanbesteder wordt op de argumenten van de inschrijver ingegaan en wordt duidelijk gemaakt dat het schrijven van betreffende aannemer niet zal leiden tot wijziging in de opdrachtverlening.

Werkzaamheden waarvan de uitvoering afwijkt van het bestek worden door de aannemer beschreven in afwijkingsverslagen. Nadat deze door de opdrachtgever zijn goedgekeurd wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld op basis waarvan de kosten kunnen worden verrekend. Het gaat hier onder andere over afvoeren van zand, aanbrengen van een grindkoffer, aanbrengen van hekwerk en extra verwerken asfalt.Uitvoering
sloop caisson
verwijderen caisson
verwijderen zand
aanbrengen verborgen bekleding bij havendam

Tijdens de Project start-up wordt benadrukt dat de inhoud van het Plan van Aanpak bij inschrijving ook daadwerkelijk moet worden toegepast en dat hierop zal worden toegezien en getoetst tijdens de uitvoering. De aannemer zegt de intentie toe zich hieraan houden.

Er moet een steiger gebouwd worden in de Oostkophaven ter vervanging van de caisson. De directie vraagt de aannemer een offerte op te stellen voor het vervaardigen van een steiger.

Lopende het werk blijkt dat de planning niet wordt gehaald. Er zal de eerste week van de bouwvak doorgewerkt worden om het project af te ronden. Eind week 32 is het project gereed.

Er heeft een incident plaats gevonden tussen een dumper en een automobilist. De schade wordt afgehandeld door de onderaannemer. Voor de aannemer moet het voorop blijven staan dat de veiligheid voor het verkeer op de parallelweg gewaarborgd blijft.

De directie maakt zich zorgen over de kwaliteit van het aanbrengen van gietasfalt, er is veel toezicht nodig. De directie en de aannemer gaan tijdens het aanbrengen van gietasfalt kijken. De aannemer delt mee dat de gehele dam nagetrokken wordt op plekken waar te weinig gietasfalt zit. Deze plekken worden uitgebroken en opnieuw ingegoten. De laatste 150 meter in vak 3 wordt er in zijn geheel uitgehaald en hersteld. Ten slotte heeft de aannemer na de bouwvak op verzoek van de opdrachtgever boringen laten verrichten in de overlaging. Uit deze boringen is gebleken dat de overlaging voldoet. De aannemer betreurt de twijfel die de directie hierover had.
Projectbeheer controleprocessen


Kerndocumenten


Referenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares