Innovaties van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HBWP-2)


Context VN set links: model = HWBP Hoogwaterbeschermingsprogramma


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = HWBP Hoogwaterbeschermingsprogramma

Result = Hoogwaterbescherming VN

End Set VN link


Dijkversterking in de Hoekse Waard (foto: Beeldbank Rijkswaterstaat/J. Lousberg).


De Hoogwaterbeschermingsprogramma’s (HWBP's) zijn onderdeel van het Deltaprogramma. Zij vallen onder Deltaplan Waterveiligheid. In het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma en het nieuwe, doorlopende Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) worden afgekeurde waterkeringen verbeterd en versterkt. Het HWBP-2 heeft geduurd van 2006-2017, met enige projecten tot 2021. In het HWBP werken het Rijk en de waterschappen intensief samen, dragen beide de verantwoordelijkheid en delen de kosten. Het programma wordt jaarlijks geactualiseerd en steeds voor een periode van zes jaar opgesteld, met een doorkijk van twaalf jaar (momenteel: programma 2021-2026). In het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt kennis over alle aspecten van het verbeteren van de primaire waterkeringen gedeeld. Dit draagt bij aan een doelmatigere realisatie en leidt uiteindelijk tot besparing van maatschappelijke kosten. Het gaat om kennis van projectmanagement, innovatieve ontwerpen en contracten, toepassing van nieuwe normering, omgevingsmanagement, beheersing van risico’s, ramingen en planningen.

Deze wiki beschrijft een aantal innovaties die het HWBP-2 heeft opgeleverd. Tabel 1 geeft een overzicht van de innovatieve technieken en dijkversterkingen en verwijst door naar de pagina's die de innovaties verder beschrijven. Innovaties die binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma worden ontwikkeld zijn te vinden op deze pagina.

Tabel 1: Overzicht van een aantal innovaties die het HWBP-2 heeft opgeleverd.
Innovatie Aanleiding Product/resultaat
Innovatieve technieken
Nieuwe methode corrosie stalen damwanden Corrosietoeslag stalen damwanden was te conservatief Lagere waarde corrosietoeslag vastgelegd in nieuw protocol
Dijken op veen Bepaling sterkte van veenlaag Nieuwe rekenmethode voor Markermeerdijken
Herziening trillingsrichtlijn Oude richtlijn leek te behoudend 1 Trillingsrichtlijn (2017)
2 Omgevingsbeïnvloeding bij inbrengen en trekken van damwanden
Inspectie vol en zat gepenetreerde breuksteen Betere controle van dijkbekleding met gepenetreerde breuksteen gewenst Nieuw inspectieprotocol
Monitoring Waddendijk Ameland Nader onderzoek naar pipingrisico op locatie Nieuwe rekenregels voor piping ontwikkelen
Vernieuwing inzicht gebruik van klei bij dijken Nieuwe kennis over eigenschappen van klei 1 Tabel met veertien aanbevelingen
2 Vier uitgewerkte quick wins
Hondsbossche Duinen Monitoring van de ontwikkeling van zandige versterking Hondsbossche en Pettemer zeewering Eindrapport
Pilot zandige versterking Houtribdijk Ervaring opdoen met vooroever in een meer Verschillende leidraden en lessons learned
Innovatieve dijkversterkingen
Kustwerk Katwijk Dijkversterking en oplossing parkeerprobleem Aanpak kustversterking met dijk en parkeergarage in duin
Boulevard Scheveningen Dijkversterking en verbetering boulevard van Scheveningen Dijk in Boulevard en verbreding strand
Flexibele kering Spakenburg Beperkte ruimte in bebouwde kern Zelfopdrijvende waterkering
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares