Kustwerk Katwijk


Context VN set links: model = HWBP Kustwerk Katwijk


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = HWBP Kustwerk Katwijk

Result = HWBP Hoogwaterbeschermingsprogramma VN

End Set VN linkFiguur 1: Kustwerk Katwijk: een parkeergarage in de duinen.

Inleiding

De waterkering zoals die in het begin van de eenentwintigste eeuw in Katwijk aanwezig was, voldeed niet meer aan de wettelijke veiligheidsnormen voor de bescherming tegen hoogwater. De waterkering lag namelijk niet langs de kustlijn, maar liep door het dorp. Hierdoor woonden ongeveer 3000 mensen buitendijks. Als uitvloeisel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 (HWBP-2) werden daarom in de periode oktober 2013 tot en met februari 2015 kustversterkingswerken uitgevoerd onder de naam Kustwerk Katwijk.

Figuur 2: Luchtfoto Kustwerk Katwijk

Doel

Het doel van Kustwerk Katwijk te voldoen aan waterveiligheid en parkeerbehoefte met een hoge ruimtelijke kwaliteit.

Ontwerp

De betrokken overheden hebben verschillende alternatieven voor kustversterking onderzocht. Deze staan beschreven in het Milieueffectrapport Kustwerk Katwijk (Arcadis, 2012). Uiteindelijk hebben ze gezamenlijk gekozen voor het voorkeursalternatief van een dijk-in-duin met een parkeergarage. Het Beeldkwaliteitsplan parkeergarage Katwijk aan Zee (Royal HaskoningDHV, 2013) geeft een visuele impressie van de parkeergarage en in de brochure wordt het plan en het ontwerp gepresenteerd.

De dijk-in-duin, parkeergarage en de inrichting van de kuststrook zijn tot in detail ontworpen. De resultaten zijn beschreven in het Projectplan Kustversterking Katwijk (Arcadis, 2013) en het Bestemmingsplan Kustwerk Katwijk (Gemeente Katwijk, 2013).

Uitvoering

Figuur 3: Verbreding strand richting zee

Met de aanleg van het kustwerk is de hoogwaterbescherming van Katwijk in de richting van de zee uitgevoerd (zie figuur 3). Langs de boulevard is een nieuw tracé voor de dijk gekomen. De bestaande duinenrij is verbreed en in de duinen is een dijk aangelegd (dijk-in-duin). Door de nieuwe bredere duinenrij kon de dijk relatief laag blijven. De duinen rondom de dijk verminderen de golfslag op de dijk. Deze oplossing biedt de meeste mogelijkheden voor zowel de veiligheid als de ruimtelijke kwaliteit in Katwijk. Door de bredere duinen is er langs de Katwijkse kust ook meer ruimte gekomen voor natuur en recreatie.
De kustversterking ging ten koste van de bestaande parkeervoorzieningen aan zee. Daarom is er een nieuwe ondergrondse parkeergarage aangelegd tussen de dijk en de boulevard (zie figuur 4). De ondergrondse parkeergarage biedt ruimte aan 670 auto's en bestaat uit één parkeerlaag en vier parkeerrijen over een lengte van 500 meter.

Figuur 4: Parkeergarage in duin in uitvoering

Aanbesteding

De werkzaamheden aan Kustwerk Katwijk zijn uitgevoerd door bouwcombinatie Ballast Nedam - Rohde Nielsen. De projectorganisatie (bestaande uit de gemeente Katwijk en het Hoogheemraadschap van Rijnland) heeft tijdens de aanbesteding zeven inschrijvingen vergeleken op verschillende aspecten zoals kosten, planning, fasering en beperking van de omgevingshinder tijdens de werkzaamheden. Uit deze beoordeling bleek de combinatie Ballast Nedam & Rohde Nielsen de meest gunstige.

Het contract was een engineering & construct-contract. Dit houdt in dat de combinatie het bestaande ontwerp in detail heeft uitgewerkt en vervolgens heeft uitgevoerd.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares