Hellegatpolder


Context VN set links: model = Hellegatpolder


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Hellegatpolder

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Gekantelde blokken
Specifieke constructie 

Voorland 
Schor, Slik
Ruimtegebruik 

Jaar 
2002
Locatie 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen
Coördinaten 
51° 21' 55", 3° 56' 53"
Dijktraject 
301 - 317Het traject van de Hellegatpolder ligt aan de zuidzijde van de Westerschelde, ten oosten van Terneuzen. Ten tijde van de aanleg was het dijkvak in beheer bij het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, nu onderdeel van het Waterschap Scheldestromen. Het dijktraject heeft een lengte van circa 1600 m en is gelegen tussen twee reeds eerder verbeterde dijkvakken, te weten de Ser-Arendspolder (het gemaal Campen) en de Eendragtpolder tot dijkpaal 317. Het omvat derhalve de volledige Hellegatpolder en ruim 200 m van de Eendragtpolder.

Bijzonderheden:

  • Gedurende de eerste jaren was er onzekerheid over aanpassing van dit dijkvak. Het was aangewezen als één van de mogelijkheden om te ontpolderen als mitigerende maatregel in het kader van de verdieping van de Westerschelde.
  • Een deel van dit dijkvak achter het schor is uitgevoerd als groene dijk.Omgevingsmanagement werkprocessen

Ecologie

Het detailadvies van RIKZ handelde uitsluitend over harde bekledingen. Daarnaast was een deel van de waterkering geschikt voor aanleg van een kleidijk of een groene dijk. Een groene dijk heeft een grasbekleding die verantwoordelijk is voor de veiligheid. Een kleidijk heeft eveneens een bekleding van gras, maar de veiligheid wordt verkregen door een erosiebestendige kleilaag van voldoende dikte. Het waterschap heeft geen probleem met een groene dijk, op voorwaarde dat wanneer zou blijken dat een dergelijke oplossing te kort schiet, er een harde bekleding zal worden aangelegd op rijks kosten. Het voornemen om te komen tot het ontwerpen van een kleidijk of een groene dijk houdt in dat er op ecologisch en landschappelijk gebied een afweging moet worden gemaakt. Ecologen strijden vaak voor een zo groot mogelijk oppervlak aan schor, vanwege de specifieke vegetatie. De taludhelling van een groene dijk is flauwer dan de taludhelling van een met harde bekleding ontworpen dijk. Verkleinen van het schor areaal is eigenlijk alleen te overwegen als de kans groot is dat door aanleg van een dijk zonder harde bekleding op die locatie winst valt te behalen. Het gaat dan om de aanwezigheid van zoutminnende vegetatie. Als wordt gekozen voor een groene dijk is het gevolg dat er ook na aanleg kennis wordt verkregen over de ontstane vegetatie. Hiervoor is monitoring wenselijk. In eerste instantie is grondonderzoek verricht ter plaatse van het schor.

Referenties

Vergunningen

De planbeschrijving is een samenvatting van het ontwerp en hieronder liggende studies. De planbeschrijving bevat de nodige informatie waarop inspraak en besluitvorming kan plaatsvinden.

Door het projectbureau wordt een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Hellegatpolder opgesteld. Daarna wordt aan het waterschap verzocht om zo snel mogelijk de procedure" m.e.r.- beoordeling groene dijk / kleidijk Hellegatpolder" te starten. Het waterschap dient de aanvraag in en ten slotte volgt het antwoord van de Provincie Zeeland. In dit antwoord wordt verwoord dat voor de constructiealternatieven groene dijk en kleidijk voor de verbetering van de steenglooiing op het dijkvak langs de Hellegatpolder het opstellen van een milieueffectrapport (MER) niet nodig is. Wel wordt aandacht gevraagd voor de aanwezigheid van het geultje nabij de teen van de bestaande dijk. Zowel bij een groene dijk en kleidijk, als bij een harde constructie, is aandacht vereist voor het effect van de werken op genoemd geultje.

Referenties

Communicatie

Voor de terinzagelegging is een kort overzicht opgesteld van de komende werkzaamheden. Binnen de voormalige gemeente Hontenisse bleek uitgebreid weerstand te bestaan tegen de geplande dijkverbetering. Gelukkig voor de voortgang bleek de officiële reactie van burgemeester en wethouders aanzienlijk positiever.Referenties

Juridische zaken

Om vast te stellen of er door transporten schade is ontstaan aan de gebruikte wegen zijn rapporten opgesteld. Voor de wegen in de omgeving van de Hellegatpolder geldt dat er geen schade is ontstaan ten gevolge van transporten.

Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie

Voor een groot gedeelte van het dijkvak gold dat er zich voor de dijk een hoog begroeid voorland boven gemiddeld hoog water (schor) bevond. Bij dijkpaal 311 ging het schor over in een pakket van zand en schelpen dat plaatselijk reikte tot aan de bovenzijde van de ondertafel. Voorbij dp 315 was er geen hoog voorland meer. De kern van de dijk bestond uit zand, afgedekt met een kleilaag met een laagdikte van circa 0,80 m. De ondertafel van het gehele traject, tussen circa NAP + 0,5 à 1,5 m en NAP + 3,2 m, was bekleed met koperslakblokken. Deze waren geplaatst op steenslag met daaronder twee vlijlagen op een onderlaag van klei. Op de boventafel en op een gedeelte van de berm op circa NAP + 6,0 m lagen vlakke betonblokken. De betonblokken waren direct op de klei geplaatst. Op het resterende deel van de berm en het bovenbeloop bevond zich een grasbekleding.Toetsing
afgekeurde bekleding van koperslakblokken en betonblokken

Door het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen zijn zowel een inventarisatie als een gedetailleerde toetsing uitgevoerd. Het projectbureau Zeeweringen heeft vervolgens op een aantal punten aanvullende toetsingen uitgevoerd. Er heeft een geavanceerde toetsing plaatsgevonden bestaande uit locatiebezoek en het uitvoeren van trekproeven op koperslakblokken. Op basis van de toetsingen hebben de steenzettingen, bestaande uit koperslakblokken en betonblokken, over het gehele traject de score 'onvoldoende' gekregen. Vervolgens is de toetsing door het projectbureau vrijgegeven als basis voor het ontwerp.
Referenties

Ontwerp
betonzuilen boven gekantelde blokken
kleidijk
onderhoudsweg van koperslakblokken

Aan de oostzijde, nabij het gemaal Campen, is een klein stuk bekleed met een harde bekleding, de ondertafel bestaat uit blokken op hun kant, de boventafel is bekleed met betonzuilen. Het naastliggende deel heeft een groen uiterlijk, de ondertafel is een kleidijk, waar de veiligheid wordt bepaald door de laagdikte en de erosiebestendigheid van de klei, bij de boventafel wordt sterkte toegekend aan de grasmat en volstaat een dunner kleipakket. De taludhelling van dit deel is flauw. Dit beperkt naar het westen toe de lengte van de groene dijk. In het voorliggende schor is een getijdegeultje ontstaan. Verwacht wordt dat na aanleg van een flauw talud weer zo een geultje zal ontstaan, als gevolg waarvan het talud zal worden aangetast. Daarom kon hier geen verflauwing van het talud worden toegepast. Hier is de ondertafel bekleed met blokken op hun kant en de boventafel met betonzuilen. In de ontwerpfase is ter plaatse van de groene dijk de onderliggende bekleding van koperslakblokken gehandhaafd om eventueel tijdens maatgevende omstandigheden reststerkte te genereren. Later is besloten om deze bekleding te verwijderen. Voordat een groene of kleidijk kon worden toegepast is eerst toestemming van het waterschap verkregen, nadat er een kennisnotitie is verschenen met ontwerpcriteria. Vervolgens nog een vak dat geheel bestaat uit betonzuilen met eco toplaag, het laatste deel zonder eco toplaag. Het concept van de ontwerpnota is door de Toetsgroep van commentaar voorzien, dat is verwerkt in de hier genoemde versie. De toetsgroep heeft later ook het bestek van commentaar voorzien. Om de juiste randvoorwaarden te verkrijgen zijn korte notities verschenen van RIKZ, Het ontwerppeil is gewijzigd, waardoor de toepassing van betonblokken op hun kant niet meer overal mogelijk was. Bij de dimensionering van de kleilaag bleek deze 0,15 m dikker te moeten worden.
Referenties

Revisietoetsing en overdracht

Revisietoetsing

In 2004 is de revisie toetsing uitgevoerd, waarin is geconcludeerd dat de steenbekledingen zijn goedgekeurd. Het gehele dijkvak is inclusief de kleidijk goedgekeurd in 2006. Deze toetsing is ondertekend en diende als basis voor de overdracht.

Overdracht

De overdracht heeft plaatsgevonden in 2008, het hele werk is weer in onderhoud en beheer bij het waterschap.
Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Uitvoering

Uit de verslagen van de bouwvergaderingen blijkt niet dat er bijzonderheden zijn opgetreden die vermeldingswaard zijn. Wel is een melding bouwstoffenbesluit zodanig laat verzonden, dat de goedkeuring kwam, nadat de materialen al enige dagen werden toegepast. Aan het einde van het werk is een audit uitgevoerd. Daarin wordt vermeld dat niet alle controles zichtbaar zijn in documenten. Gezien de late datering van de audit heeft het geen gevolgen voor de werkzaamheden, die inmiddels bijna zijn afgerond.


Referenties


Projectbeheer controleprocessen


Kerndocumenten


Referenties

Context VN set links: model =

Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares