Hoedekenskerke (haven)


Context VN set links: model = Hoedekenskerke Restant


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Hoedekenskerke Restant

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Basalt, Betonzuil, Breuksteen gepenetreerd
Specifieke constructie 
Havendam, Haven
Voorland 
Slik
Ruimtegebruik 

Jaar 
2012
Locatie 
Zuid-Beveland
Coördinaten 
51° 25' 12", 3° 54' 52"
Dijktraject 
dp 372 (+58m) - dp 375Dijkvak Hoedekenskerke Haven/Restant ligt aan de noordzijde van de Westerschelde in de gemeente Borsele, en valt nu onder het beheer van waterschap Scheldestromen (voorheen Zeeuwse Eilanden) en heeft een totale lengte van ca 242m. Het deel van dp 372(+58m) tot dp 375 is verbeterd.

Aan de oostzijde van de haven ligt de havendam “Zeedijk”, met een lengte van 300m, die de haven onder dagelijkse omstandigheden beschermt tegen golfaanval. Deze dam is geen onderdeel van de primaire kering en wordt als verloren beschouwd tijdens maatgevende omstandigheden. De ingang van de haven ligt aan de zuidoostzijde. In de haven, ter hoogte van de damwandkade, ligt een aanlegsteiger voor plezierjachten. Op het plateau is een paviljoen aanwezig, “De Steiger”. Daarnaast staat een oude wachtruimte van de voormalige veerdienst.


Bijzonderheden:

Hoedekenskerke luchtfoto uitvoering.jpg
  • Op het havenplateau staat een oude wachtlokaal. In het projectplan wordt uitgegaan van sloop. Na veel overleg wordt het verplaatst en gerestaureerd.
  • Op het havenplateau is Paviljoen De Steiger gesitueerd. De pacht loopt af en zal door het waterschap op de huidige locatie niet worden verlengd. Het pand wordt dus verwijderd.
  • De haven zelf wordt gebruikt als jachthaven door recreatievaartuigen en is middels een flexibele loopbrug verbonden met het haventerrein. Tevens is er een boothelling aanwezig.
  • In de haven is een grondverbetering aangebracht voor de damwand.
  • Over een lengte van 220 m wordt de bekleding van de boventafel, die reeds eerder was verbeterd, opgetrokken tot ontwerppeil.
  • Om het aanzicht van het havenplateau te verbeteren wordt een oppervlaktebehandeling met streetprint aangebracht.

Kaart werkgebied

Werkgebied Hoedekenskerke.jpg
Werkgebied Hoedekenskerke.jpg


Omgevingsmanagement werkprocessen

Cultuurhistorie
verplaatsen wachtlokaal

In het landschapsadvies wordt het betreurd dat de damwand niet wordt vervangen, maar de gekozen oplossing wordt een redelijk alternatief gevonden. Verder wordt geadviseerd om op het haventerrein een oppervlaktebehandeling van streetprint toe te passen. Dit advies is gevolgd. Op het havenplateau is een wachthuisje van de voormalige veerboot naar Terneuzen gesitueerd. Vanwege de dijkverbetering kan dit gebouwtje niet op de huidige plaats worden gehandhaafd. Om een oplossing te vinden heeft uitgebreid overleg plaatsgevonden met als uitkomst dat het gebouw wordt herplaatst. De interessante ontwikkeling van dit proces is in de bijlagen te volgen, enige tijd werd uitgegaan van sloop omdat de financiering van herplaatsing en restauratie niet rond leek te komen. Eind januari 2012 werd bekend dat vrijwilligers van de Stichting Stoomtrein Goes-Borsele en Watersportvereniging De Val het wachtlokaal gaan verplaatsen naar een andere locatie op het haventerrein. Zo wordt er aanzienlijk bespaard. De kosten worden samen opgebracht door provincie Zeeland, gemeente Borssele, Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen. Het havenplateau is ter plaatse van het wachthuisje versterkt met een laag GeoCrete met een dikte van 1,00 meter. Na aanbrengen van de laag GeoCrete is het voormalige wachthuisje geplaatst.


Referenties

Ecologie

Voorafgaand aan het werk is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Ten behoeve van de proef met versterkt sediment is een aanvullend advies uitgebracht. Na afloop van het werk heeft een ecologische eindcontrole plaatsgevonden van de dijkwerkzaamheden Hoedekenskerke-restant. Hierbij zijn geen ongewenste zaken aan het licht gekomen.


Referenties

Vergunningen en projectplan

Met het verbeteren van dit deel van de waterkering is gewacht tot het einde van de pachttermijn van café de Steiger. Dit café kan niet op de huidige locatie worden gehandhaafd en dient te worden gesloopt. De gemeente Borssele heeft een omgevingsvergunning verleend, zodat de sloop kan plaatsvinden. Het waterschap verleent de benodigde Watervergunning omdat sloop verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in de Waterwet. In de huidige situatie wordt het havenplateau aan de havenzijde omsloten door een damwand. De damwand zal volgens het oorspronkelijk ontwerp behouden blijven, maar zal verstevigd worden door voor de damwand slakken met een overlaging van breuksteen aan te brengen, De bodem waar de slakken worden aangebracht bestaat uit een dunne laag steenrijk slib materiaal met daar onder een pakket van zandige klei. De bodem heeft een lage stabiliteit, naar verwachting zal de breuksteen hier deels in wegzakken. Door het aanbrengen van een stabiliserende onderlaag kan het verzakken van de slakken voorkomen worden, De stabiliserende laag wordt op ongeveer twee meter diepte in de slib- en kleilaag ingegraven, De aan te brengen laag is ongeveer een meter dik en bestaat uit een mengsel van de vrijkomende baggerspecie met waterglas en cement. Het mengsel hardt vervolgens uit en vormt een stabiele laag. Een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet is niet benodigd terwijl in het kader van de Waterwet een vergunning wordt verleend. Ook voor de realisatie van een tijdelijke horecagelegenheid behoeft geen vergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 te worden verkregen. Op 29 november 2011 heeft het Projectbureau een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verzonden aan de gemeente Borssele. Deze heeft betrekking op het oprichten van een inrichting voor het op- en overslaan van goederen aan de Kapuinhoekweg in Hoedekenskerke. Het Projectbureau moet voldoen aan de regels van het betreffende besluit.


Communicatie en stakeholders

In het omgevingsplan zijn alle stakeholders met bijbehorende communicatiemiddelen en deadlines opgenomen. Het projectbureau heeft voor dit dijktraject verschillende communicatiemiddelen ingezet, zoals informatieborden, social media, huis-aan-huiskranten en persoonlijke gesprekken.

De watersportvereniging wordt middels persoonlijke gesprekken op de hoogte gebracht van de komende werkzaamheden. Met de gemeente Borssele wordt overlegd over het werk en de benodigde aandacht aan medegebruikers op deze locatie.


Referenties

Transportroutes

Over de eventuele overlast op de transportwegen werd met de bewoners gecommuniceerd, evenals over de vooropname van schade aan huizen nabij de weg.


Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
oude situatie met paviljoen en wachtlokaal
oude situatie met damwand

De bekleding bestaat uit klinkerverharding op het plateau met daaronder zand. Het talud voor het plateau tussen dp 373(+62m) en dp 374 (+25m) is bekleed met basalt en voor het resterende deel staat een damwandconstructie die in een slechte staat verkeert. Het overige deel van de boventafel en de berm en het bovenbeloop zijn met klei en gras bekleed. De berm op het deel naast het havenplateau begint op circa NAP + 5,8m. De dijk achter het terrein is afgedekt met klei en begroeid met gras. Het havenplateau ligt erg laag tussen NAP + 3,30m en NAP + 3,80 m ten opzichte van de berm en onderhoudswegen van de reeds vernieuwde constructie er omheen.Toetsing
sloop paviljoen

Het waterschap Zeeuwse Eilanden heeft de gezette bekledingen langs het gehele dijkvak geïnventariseerd, en globale en gedetailleerde toetsingen uitgevoerd. Bij deze toetsingen is alle bekleding als 'onvoldoende' beoordeeld. De toetsing is uitgevoerd voor het verharde deel van het haventerrein inclusief de bekleding op de achterliggende kering. In de bekleding van de gebakken klinkers op het haventerrein direct achter de damwand zijn verzakkingen geconstateerd. Alle aanwezige bekledingen zijn onvoldoende getoetst. De aanwezige damwand is eveneens afgekeurd. Uit de toetsing van de beheerder blijkt dat er geen kruinhoogte tekort is. Echter, het dijkprofiel heeft ter plaatse van het haven plateau en de bebouwing een te geringe massa met een steil binnentalud en steil buitentalud. De massa van het dijklichaam dient te worden vergroot. In het ontwerp zal om deze reden een berm aangelegd worden om extra ruimte te reserveren voor een toekomstige dijkverhoging aan de zeezijde van het dijkprofiel. Hierdoor kunnen het paviljoen en het wachtlokaal niet op de huidige locatie worden gehandhaafd. Het Projectbureau Zeeweringen heeft de toetsingen gecontroleerd en vrijgegeven voor het ontwerp.


Referenties

Ontwerp
aanbrengen grondverbetering t.p.v. nieuw aan te brengen talud
haventerrein van asfalt met streetprint
nieuwe situatie met breuksteen voor de damwand en verplaatst wachtlokaal

De overlagingen van de ondertafel worden uitgevoerd met breuksteen van 10-60 kg, die met een minimale laagdikte van 0,40 m aangebracht dient te worden. Deze minimale laag moet over de volledige hoogte met gietasfalt worden ingegoten en worden afgestrooid met lavasteen. Ter plaatse van de damwand wordt een aanvulling van mijnsteen gestort, die eveneens wordt overlaagd met gepenetreerde breuksteen. Hier vindt een grondverbetering plaats omdat het aanwezige slib niet voldoende draagkrachtig is om het nieuwe talud te dragen. Op het havenplateau wordt een bekleding aangebracht van steenslagasfaltbeton omdat waterbouwasfalt minder bestand is tegen parkeerbelastingen. Volgens de handleiding ontwerpen dient de mengselsamenstelling van steenslagasfaltbeton onder ontwerppeil te worden aangepast en te worden voorzien van een extra hoeveelheid bitumen om bestand te zijn tegen de golfaanval. De asfaltbekleding wordt afgewerkt met streetprint om zo veel mogelijk de oude situatie met klinkers terug te brengen. Aan de bovenzijde van het plateau worden zuilen geplaatst tot aan de berm op NAP+6,40 m, waar een onderhoudsweg van asfalt wordt aangelegd. Het te verbeteren traject is 300 meter lang. Dit wordt veroorzaakt doordat de naastliggende reeds verbeterde bekleding in 2006 niet tot ontwerppeil is aangebracht. Het wachtlokaal wordt geplaatst op een plateau. Om dit plateau te beschermen tegen hoogwater en golven wordt het uitgebouwd met behulp van GeoCrete.


Referenties

Revisietoetsing

De revisie toetsing heeft iom het waterschap plaatsgevonden.


Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract

Er wordt een Project Start-up georganiseerd om de kans op succes van dit project te bevorderen. In een spiegelsessie wordt de lijst met kritieke punten doorgenomen met de contractgemachtigden, ontwerper en de aannemer. Eén van de aandachtspunten blijft het aantoonbaar maken van de verdichtingen van de grondverbeteringen. Een ander punt is de aanwezigheid van kabels en leidingen. Dit blijft een lastige zaak in verband met de planning van Delta Nuts.
Referenties

Uitvoering
overzicht nieuwe situatie
omheining locatie met verontreiniging
aanleg zuilenbekleding en bekisting nieuwe trap

Ten behoeve van de nuts aansluitingen zullen mantelbuizen aangebracht worden, vlak onder de funderingsrand van het Wachthuisje en de funderingsplaat. Er is vervuilde grond aangetroffen. Conform de regelgeving zijn hier hekken geplaatst, de grond wordt ontgraven. Er heeft een CBT overleg plaatsgevonden. Hier worden de door de directie gehouden toetsingen besproken. Ook wordt een inschatting gemaakt van de grootte van de risico’s. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft op 22 juni 2012 een melding ontvangen over het verwerken van grond. Rekening houdend met de meldingstermijn betekent dit dat Indien de werkzaamheden vóór 29 juni 2012 aanvangen er niet wordt voldaan aan de bepalingen van artikel 42, lid 1 van het Bbk. Bij navraag bleek dat hiermee reeds op 22 juni 2012 was gestart. Dit is daarmee een overtreding van artikel 42, lid 1 van het Bbk. De inspectie is voornemens een last onder dwangsom op te leggen.

Projectbeheer controleprocessen


Kerndocumenten

Referenties

Context VN set links: model =

Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares