Hoofdplaatpolder


Context VN set links: model = Hoofdplaatpolder


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Hoofdplaatpolder

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Gekantelde blokken
Specifieke constructie 
Strekdam
Voorland 
Slik
Ruimtegebruik 

Jaar 
1998
Locatie 
West-Zeeuws-Vlaanderen
Coördinaten 
51° 22' 24", 3° 39' 47"
Dijktraject 
dp 574 - dp 609Het dijkvak van de Hoofdplaatpolder is in beheer bij het Waterschap Scheldestromen, in het gebied van het voormalige waterschap Het Vrije van Sluis, ten oosten van Breskens. De lengte van het vak is ongeveer 3500m.

Belangrijke bijzonderheden

  • Ter plaatse van Hoofdplaat ligt een havendam. De haven is verdwenen, maar de dam heeft wel een functie om de geul op afstand te houden. De dam is niet meegenomen in dit project en is niet verbeterd. Om de veiligheid te waarborgen is de bekleding achter de dam wel op sterkte gebracht. Dit is gebeurd door het aanbrengen van een verborgen bekleding. Na aanleg is de bekleding van de dam hierop aangesloten.
  • De bekleding van blokken op hun kant is uitgevoerd met afstandhouders. Het ontwerpinstrument was inmiddels gereed.

Lessons learned
Lesson learned: Contracttekst is leidend tov tekeningen

Contracttekst is leidend tov tekeningen
De helling is steiler aangelegd dan voorzien. De gerealiseerde helling is gelukkig dusdanig dat de glooiing bij de volgende toetsing goed is. De fout is in de hand gewerkt door een fout op de bestektekening. Deze fout is in eerste instantie een fout van de directie. De aannemer gaat hierbij echter niet vrijuit, de aannemer dient de directie te wijzen op fouten en onvolkomenheden. In het contract gaat conform UAV het bestek boven de tekeningen. De aannemer heeft zich niet gehouden aan de in het bestek voorgeschreven taludhelling. Aangezien er geen gevolgen zijn voor de veiligheid, zijn geen aanpassingen nodig. Doch laat dit een waarschuwing zijn voor de combinatie, waarbij beide aannemers in principe hoofdelijk aansprakelijk zijn en derhalve ieder de plicht hebben de opdrachtgever te waarschuwen voor onvolkomenheden.

Omgevingsmanagement werkprocessen

Ecologie

Ten aanzien van flora en fauna is een korte notitie opgesteld, op basis waarvan plaatselijk eco zuilen zijn toegepast.

Referenties

Vergunningen

Het ontwerpplan geeft een vertaling en samenvatting van onderliggende studies en technische uitwerkingen van het ontwerp. Het wordt gebruikt om de benodigde goedkeuring van de provincie te verkrijgen. Door Natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje wordt een zienswijze opgesteld.

Referenties

Transportroutes

Met betrekking tot het gebruik van wegen als transportroutes zijn enige beperkingen opgelegd. De Dorpsstraat in Hoofdplaat mag niet worden gebruikt. Verder wordt éénrichtingsverkeer ingesteld op de route in verband met de geringe breedte van de weg. Tijdens het werk zijn er bewoners uit Hoofdplaat die hebben geklaagd dat er werkverkeer door de Dorpsstraat rijdt. Dit is tegen de afspraken. De aannemer heeft al het mogelijke gedaan om te voorkomen dat er bouwverkeer door de dorpskern rijdt. De leveranciers krijgen vooraf een routebeschrijving toegestuurd met een duidelijke aanrijroute melde waarschuwing niet door de kern van Hoofdplaat te rijden. Maar volgens de aannemer gebruiken de chauffeurs deze informatie nauwelijks. De aannemer zegt dat hij de leverancier een fax zal sturen waarin hij verantwoordelijk wordt gesteld voor de eventuele schade.

Referenties

Communicatie

Voordat een werk wordt uitgevoerd worden de plannen ter inzage gelegd bij het waterschap. Zo kunnen de burgers op de hoogte worden gebracht van de plannen. Op de ter inzage legging is gereageerd door Natuurbeschermingsvereniging 't Duumpje West Zeeuws Vlaanderen. In dagblad De Stem wordt melding gemaakt van de op komst zijnde dijkversterking. De dorpsraad van Hoofdplaat heeft enige opmerkingen en wenst een onderhoud met het projectbureau Het strandje bij Hoofdplaat wordt hersteld, er wordt nieuw zand aangebracht.
Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
Blokken op klei (onvoldoende) en basalt (goed)

De ondertafel was bekleed met basaltzuilen op een granulaire laag, de boventafel was bekleed met betonblokken op klei. Een klein deel van het dijkvak heeft een afwijkend profiel met alleen maar een boventafel, die bekleed was met deels betonblokken en deels diaboolblokken. In de glooiing van het dijkvak bevonden zich bovendien een dijkovergang met onderhoudsstrook en de aansluiting op een havendam.Toetsing

De bekleding is getoetst door het Projectbureau Zeeweringen, een vrijgavedocument behoorde in 1998 nog niet tot de procedure. De toetsing is weergegeven in de ontwerpnota. De ondertafel van basaltzuilen was beoordeeld als 'goed' en kon worden gehandhaafd. De boventafel van betonblokken en diaboolblokken was beoordeeld als 'onvoldoende' en moest worden verbeterd. De grasbekleding van het bovenbeloop boven de berm is beoordeeld als 'goed'. Op de glooiing onder de aansluiting met de havendam werd de bekleding van de ondertafel doorgetrokken, dit is gebaseerd op de algemene lijn die op dit gebied binnen het Project Zeeweringen wordt gevolgd.Ontwerp

Voor het westelijke deel van de boventafel gold, dat moest worden gekozen tussen hergebruik van gekantelde betonblokken en nieuwe betonzuilen. Uit ecologisch oogpunt bestond geen voorkeur, zodat op grond van het uitgangspunt van hergebruik en uit het oogpunt van kosten werd gekozen voor een bekleding van gekantelde betonblokken. Het bovenste deel van de bekleding, de afgeronde overgang van glooiing naar berm, kon niet goed worden uitgevoerd in gekantelde blokken. Voor dat deel van de glooiing werden betonzuilen gebruikt. Ter plaatse van de dijkovergang, met daarbinnen een berijdbare onderhoudsstrook van teen naar berm werd de bestaande bekleding van basaltzuilen en basaltbetonblokken vervangen door een bekleding van betonzuilen. Gekantelde blokken konden hier niet worden toegepast omdat daarmee de benodigde variaties in taludhellingen niet konden worden aangebracht. Voor het oostelijke deel werd gekozen voor toepassing van betonzuilen, omdat gekantelde blokken in constructieve zin alleen in het onderste deel van de boventafel konden worden toegepast (tot ongeveer NAP+3,5 m), terwijl bovendien gold dat toepassing van betonzuilen leidt tot verbetering van de natuurwaarden. Toepassing van een ecotop heeft alleen ecologische meerwaarde in de spatwaterzone van de meest oostelijke kilometer van het dijkvak. Alleen voor dat gedeelte werd daarom gekozen voor betonzuilen met ecotops, de overige betonzuilen worden uit kostenoogpunt uitgevoerd zonder ecotop. Voor de glooiing onder de aansluiting met de havendam werd de beschikbare graniet gebruikt met een minimale dikte van 0,30 m, op dezelfde onderlagen als onder de overige nieuwe bekledingsgedeelten. Deze bekleding wordt ondersteund door een kreukelberm van vrijkomend bekledingsmateriaal en een rij azobépalen. Over de nieuwe bekleding heen werd de bestaande havendam hersteld, waarbij de bestaande bekleding van basaltzuilen werd herzet op nieuwe onderlagen, conform het ontwerp van de nieuwe bekledingsgedeelten.

Referenties

Revisietoetsing en overdracht

Het toetsen van de bekledingen, voorafgaand aan de overdracht van het dijkvak aan het waterschap, verliep in meerdere fasen. Dit kwam gedeeltelijk omdat er nieuwe ontwerpregels waren gereedgekomen om blokken met afstandhouders te dimensioneren.

Van het nieuwe werk zijn revisiemetingen en revisietekeningen gemaakt. Het waterschap heeft de nieuwe constructies getoetst. Bij deze toetsing worden een aantal dijkvakken als twijfelachtig of fout beoordeeld, verder wordt een aantal bestaande ondertafels niet beoordeeld. In vervolg hierop zijn de bestaande ondertafels eveneens niet getoetst en is een voorbehoud gemaakt t.a.v. de toepasbaarheid van de toen geldende versie van Steentoets. De nieuwe ontwerpregel voor blokken met afstandhouders is. Tevens zijn de nieuwste toetsregels voor afschuiving toegepast. Aanvullend zijn de 6 niet vervangen ondertafels bestaande uit basalt op klei of mijnsteen goed getoetst. Aanvullend daarop worden o.a. een aantal niet getoetste glooiingen nader bekeken. De verborgen glooiing en de zuilen rond de oprit worden goed getoetst. Alleen de verharding van de dijkoprit blijkt onvoldoende te zijn. Met genoemde vier notities zijn de ontbrekende toetsgegevens uit de waterschaptoetsing ingevuld

Eindconclusie. De nieuw gemaakte glooiingen van de Hoofdplaatpolder worden op basis van de beschikbare toetsrapporten goed getoetst met uitzondering van de basaltbetonblokken in de dijkoprit t.h.v. dp 33; deze zullen in het aansluitende bestek voor de verbetering van Voorland Nummer Een definitief aangepast worden.

De overdracht heeft in 2003 plaatsgevonden.

Contractmanagement werkprocessen

Contract

Het bestek en de uitvoering zijn gecontroleerd door de stafafdeling Control. Er zijn geen negatieve bevindingen aangetroffen.Uitvoering
Ecotop naast gewone betonzuil

De aannemer gaat voortvarend te werk en komt tijdens de eerste bouwvergadering met de nodige voorstellen. De belangrijkste zijn: De aannemer is van plan een geheel vrijliggende werkweg aan te leggen. Deze werkweg bestaat uit doek dat na gebruik op een milieuvriendelijke manier zal worden verwerkt. Op dit doek komt de fosforslak die de aannemer later in het werk wil verwerken. De aannemer is van plan eerst de havendam aan te pakken dit met het oog op de recreatie rond de havendam. De aannemer gaat de blokken opnemen met een vacuümmachine, hij haalt tijdens het uitbreken de blokken over een rooster zodat deze gelijk schoon gemaakt worden. Van dit rooster heeft de aannemer een schets aan de directie overhandigd. De afstandhouders worden aan de onderzijde voorzien van een lip zodat deze niet kunnen opdrijven.

Vanaf de Hogeweg is begonnen met het zetten van blokken op z'n kant. Het resultaat is bevredigend. Er moeten echter een aantal kleine oneffenheden weggewerkt worden zoals: kapotte blokken, verkeerd geplaatste afstandhouders, klei tussen de naden, ongelijk bovenvlak enz. De directie stelt dat de correctie van deze oneffenheden z. s. m. moet plaatsvinden en dat de aannemer daar niet mee mag wachten tot op het einde. Het inwassen van de glooiing mag pas plaatsvinden nadat alle oneffenheden zijn weggewerkt en de directie de glooiing goedkeurt. In afwijking van het bestek wordt besloten het inwassen van de glooiing voorlopig om veiligheidsreden uit te stellen. De glooiing is dusdanig steil dat aanwezigheid van inwasmateriaal het veilig werken belemmert. De aanwezige kleidikte onder de blokkenglooiing is dusdanig, dat gehele afgraving tot op het zand (en daarna het terug aanbrengen van 0,80 m klei) niet nodig is. De directie wijst de aannemer er nogmaals op dat de afwerking van de klei zorgvuldig moet gebeuren en dat eventuele correcties niet in de laagdikte van het filtermateriaal mogen worden gezocht. Het aanbrengen van tonrondte in de blokken zal tot gevolg hebben dat de langsnaden meer open gaan staan. Besloten wordt deze tonrondte te minimaliseren tot max. 3-5cm (enkel visueel).

De helling is steiler aangelegd dan voorzien. De gerealiseerde helling is gelukkig dusdanig dat de glooiing bij de volgende toetsing goed is. De fout is in de hand gewerkt door een fout op de bestektekening. Deze fout is in eerste instantie een fout van de directie. De aannemer gaat hierbij echter niet vrijuit, de aannemer dient de directie te wijzen op fouten en onvolkomenheden. In het contract gaat conform UAV het bestek boven de tekeningen. De aannemer heeft zich niet gehouden aan de in het bestek voorgeschreven taludhelling. Aangezien er geen gevolgen zijn voor de veiligheid, zijn geen aanpassingen nodig. Doch laat dit een waarschuwing zijn voor de combinatie, waarbij beide aannemers in principe hoofdelijk aansprakelijk zijn en derhalve ieder de plicht hebben de opdrachtgever te waarschuwen voor onvolkomenheden. Indien de glooiing zou worden afgekeurd, zou dit voor de aannemer ook nog wel eens een vervelend staartje kunnen hebben gehad.Projectbeheer controleprocessen


Kerndocumenten
Referenties

Context VN set links: model =

Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares