HoogwaterbeschermingContext VN set links: model = Hoogwaterbescherming


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Hoogwaterbescherming

Result = Ruimtelijke ordening en waterbeleid VN

End Set VN link


In de DeltaExpertise-site staan tot nu toe drie hoofdprocessen beschreven in de hoogwaterbescherming.

  1. Met Building with Nature wordt onderzocht hoe (levende) natuur wordt ingezet voor het beschermen tegen hoogwater of hoe de natuurwaarden worden verhoogd in de hoogwaterbescherming door gebruikt te maken van specifieke materialen en technieken. Een voorbeeld hiervan is het inzetten van oesterriffen die een dempende golfwerking hebben waardoor een achterliggende waterkering minder zwaar wordt belast.
  2. Projectbureau Zeeweringen (PBZ) heeft van 1994-2009 de dijken in Zeeland versterkt, met name de dijkbekleding. Alle expertise en ervaring van PBZ zijn in deze context bijeengebracht.
  3. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt kennis over alle aspecten van het verbeteren van de primaire waterkeringen gedeeld. Dit draagt bij aan een doelmatigere realisatie en leidt uiteindelijk tot besparing van maatschappelijke kosten. Het gaat om kennis van projectmanagement, innovatieve ontwerpen en contracten, toepassing van nieuwe normering, omgevingsmanagement, beheersing van risico’s, ramingen en planningen.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares