Contractmanagement


Context VN set links: model = IPM Contractmanagement


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = IPM Contractmanagement

Result = GT PBZ VN, IPM VN

End Set VN link


Belasting.jpg

Contractmanagement is alles wat met inkoop en aanbesteding te maken heeft. Contractmanagement is verantwoordelijk voor:

  • procesmatige beheersing van het vaststellen van de inkoopbehoefte;
  • opstellen van het inkoopplan;
  • contractvoorbereiding;
  • aanbesteding
  • contractbeheersing binnen de randvoorwaarden van tijd, geld, kwaliteit en risico.

Conceptmap Contractmanagement

Contract

Alle werkzaamheden die de aannemer moet uitvoeren, worden vastgelegd in een contract (of bestek). Hierin staat wat de taken van de aannemer zijn en aan welke eisen het werk moet voldoen. Afhankelijk van de omgeving staat er ook in wanneer een aannemer ergens niet of juist wel kan werken.


EMVI

Sommige contracten worden opgesteld onder EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Het is een beoordelingsinstrument om inschrijvingen te beoordelen op objectieve en van tevoren beschreven criteria. Deze systematiek, die met het toekennen van punten werkt, is objectief en transparant en voorkomt dat alleen de laagste inschrijver de opdracht krijgt. Behalve de prijs is bij de EMVI-systematiek ook de kwaliteit van belang. Bij projectbureau Zeeweringen konden aannemers scoren op bijvoorbeeld duurzaamheid of voorkomen van overlast.

Uitvoering

De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats tussen 1 april en 1 oktober, buiten het stormseizoen en is in handen van de aannemer. Aanvullende verantwoordelijkheden van de aannemer:

  • Het nemen van de juiste maatregelen ten aanzien van de veiligheid van de omgeving.
  • Het nemen van de in het contract voorgeschreven maatregelen ter behoud en bescherming van de aanwezige flora en fauna.

Per dijktraject werd een risico-analyse opgesteld. [aanvullen]

Revisie

Om verschillende redenen kan het uitgevoerde werk afwijken van het gemaakte ontwerp. Deze wijzigingen worden in de revisiedocumenten vastgelegd zodat ook later nog bekend is wat waar is uitgevoerd. Deze gegevens worden ook gebruikt om de revisietoetsing (zie Technisch management) uit te voeren.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares