Projectbeheersing


Context VN set links: model = IPM Projectbeheersing


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = IPM Projectbeheersing

Result = GT PBZ VN, IPM VN

End Set VN link


PB.gif

Zorgvuldig projectmanagement betekent inzicht in de status van scope, tijd en geld op ieder moment in het project. Dit betekent dus sturen, beheersen en verantwoorden op basis van een grondige risico-analyse. Van iedere activiteit moet kunnen worden aangetoond wat het heeft opgeleverd, hoe lang het heeft geduurd en wat het heeft gekost. De manager projectbeheersing is verantwoordelijk voor de integrale projectbeheersing van het project en het beheerst verloop van de risicomanagementprocessen. Daar waar de grootste risico’s zijn, worden extra maatregelen getroffen.

Bij projectbureau Zeeweringen waren de volgende werkprocessen van belang:

Financieel beheer

Projectbureau Zeeweringen was een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen. Uitgangspunt bij de financiering was dat het Rijk de dijkversterkingen betaalde, inclusief tegenvallers, en het waterschap uitvoerde. De afhandeling van financiën, zoals meerwerk, vond plaats volgens Rijkswaterstaat richtlijnen. Het project werd in 1997 geraamd op €1 miljard. De uiteindelijke kosten waren €740 miljoen.

Meer recente projecten op gebied van waterveiligheid, zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma, zijn op een andere manier gefinancierd. Het huidige beleid is dat de waterschappen uitvoeren en het Rijk onder voorwaarden subsidie verstrekt, waarover de waterschappen dan weer voortgang rapporteren.


Aanvullende werkzaamheden

Zeeweringen had regelmatig te maken met werkzaamheden op verzoek van bijvoorbeeld gemeenten, waterschap en watersportverenigingen. Zo werden oude haventjes opgeknapt of extra voorzieningen aangelegd voor recreanten. Voorwaarde van het meenemen van dit soort werkzaamheden tijdens de dijkversterkingen, was dat het verzoek tijdig werd ingediend (in verband met de benodigde vergunningen). De kosten werden gedragen door de desbetreffende instantie.

Planning

Projectbureau Zeeweringen werkte in een complexe omgeving. Om tegemoet te komen aan de eisen vanuit natuurbeheer, werd een Intergrale Beoordeling Oosterschelde (IBOS) opgezet. Op basis van deze beoordeling werd een planning gemaakt voor de gehele Oosterschelde.

In de beginjaren van het project werd de planning voornamelijk bepaald door noodzaak en een evenredige verdeling tussen boven en onder de Westerschelde. Later speelden andere zaken, zoals broedgebieden en hoogwatervluchtplaatsen, een belangrijke rol.

Voor elke dijkvak werd een aparte planning opgesteld van inventarisatie t/m revisie. Uitvoering mocht alleen plaatsvinden tussen 1 april en 1 oktober, buiten het stormseizoen. In latere jaren mocht bij hoge uitzondering eerder worden gestart, in maart of februari. Voorwaarde was dan wel dat de primaire kering niet werd opengebroken, of - mocht er geen andere mogelijkheid zijn - de aannemer maatregelen trof om het achterland voldoende te beschermen tegen een eventuele overstroming.

Risicobeheer

Het projectbureau kende een uitgebreide, projectbrede risico-inventarisatie. Deze werd regelmatig ge-update en besproken in het projectbureau-overleg.

In de loop der jaren verschoven de risico’s. In de eerste risicosessie van 1998 speelden factoren zoals gebrek aan technische kennis, beperkte financiële beschikkingen en onduidelijke taakverdelingen een grote rol. Later kwamen daar bijvoorbeeld capaciteit, marktwerking en IBOS bij.


Risico's bij dijktrajecten

Daarnaast werd voor elk dijkvak een aparte risico-inventarisatie uitgevoerd bij aanvang van het uitvoering. Ook de aannemer maakte een dergelijke risico-inventarisatie. Beide inventarisaties werden door de projectleider van het dijkwerk met elkaar vergeleken. Op basis hiervan werd het werk beheersbaar.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares