Projectmanagement


Context VN set links: model = IPM Projectmanagement


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = IPM Projectmanagement

Result = IPM VN

End Set VN link

PM.jpg

Projectmanagement omvat de kennis die nodig is voor een beheersmatige en publieksvriendelijke uitvoering van projecten. Projectmanagement is nodig om de projectopdracht te realiseren binnen de vooraf gestelde randvoorwaarden ten aanzien van capaciteit, tijd en geld. Het projectmanagement is opgebouwd uit de volgende werkprocessen:

  • Opdracht
  • Kwaliteit (en projectevaluatie)
  • Samenwerking

Opdracht

De opdracht van projectbureau Zeeweringen was 'het, waar nodig, (doen) verbeteren van de gezette steenbekledingen op het buitentalud van de zeeweringen in Zeeland'. De opdracht was vastgelegd in het projectplan. In 1998 werd de scope als volgt omschreven:

Na discussie in de Tweede Kamer over de consequenties van nieuwe inzichten in de sterkte van gezette steenbekledingen op de primaire waterkeringen in Nederland in oktober 1996, heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat een drieledige opdracht verstrekt:

  • het in kaart brengen van de totale omvang van de problematiek van de gezette steenbekleding;
  • het i.s.m. de beheerders opstellen van een plan voor uitvoering van de verbetering van deze werken (prioritering en werkwijze) en het in 1997 en de jaren daaropvolgend in uitvoering nemen van de meest urgente dijkvakken in Zeeland;
  • het ontwerpen van een financiĆ«le regeling.


De scope is tussen 1997 en 2015 verschillende keren aangepast. Zo werden bijvoorbeeld de zandsuppleties van het Sophiastrand en de Oesterdam toegevoegd, 'zachte' oplossingen in plaats van 'harde' dijkversterkingen. Ook werd het budget verschillende keren naar beneden bijgesteld en mochten aanvullende werkzaamheden van het waterschap worden uitgevoerd in het kader van efficiency en beperking van verstoring van flora en fauna.

Kwaliteit (en projectevaluatie)

Om het proces van toetsen, ontwerpen en uitvoeren soepel te laten verlopen, werd bij de oprichting van het projectbureau een kwaliteitssysteem opgezet. Onderdeel van dit kwaliteitssysteem was het kwaliteitshandboek. Hierin werden de belangrijkste processen beschreven, inclusief de beslismomenten en de te raadplegen en op te leveren documenten. De beschrijvingen waren opgebouwd uit tekst en stroomschema's.

Elk jaar werd vanuit kwaliteitszorg aan o.a. de IPM-rolhouders en vertegenwoordigers van het waterschap gevraagd om hun bevindingen van het afgelopen jaar aan het papier toe te vertrouwen. Deze vaak uitgebreide teksten werden vertaald naar aandachts- en verbeterpunten. Deze laatste werden weer omgezet in acties voor het komende jaar. Op die manier probeerde projectbureau Zeeweringen zichzelf elk jaar te verbeteren.

Om de projectresultaten te borgen, werden gedurende het project toetsen op deelproducten en risico-gestuurde audits uitgevoerd.

Een jaar werd afgesloten met een evaluatie over het gehele project:

Lessons Learned

Daarnaast volgde het projectbureau de voortgang van de uitvoering kritisch.Sommige dijktrajecten verliepen vlot, bij andere waren er leermomenten. Deze Lessons Learned staan genoemd bij de desbetreffende dijktrajecten en zijn verzameld in een totaaloverzicht.

Samenwerking

In 1997 ging het projectbureau officieel van start als een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat de (toen nog) vier waterschappen. Deze samenwerking kwam mede tot uiting doordat het projectbureau onderdak vond bij een van de waterschappen (later waterschap Scheldestromen. Daarnaast werd intensief samengewerkt bij toetsing, ontwerp en uitvoering van alle dijkvakken. De samenwerking was vastgelegd in een bestuursovereenkomst en een samenwerkingsovereenkomst.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares