Koude- en Kaarspolder


Context VN set links: model = Koude- en Kaarspolder


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Koude- en Kaarspolder

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Open steenasfalt, Betonzuil met ecotop, Overlaging met ecotop
Specifieke constructie 
Havendam
Voorland 
Slik, Stroomgeul
Ruimtegebruik 
Ecologie
Jaar 
2008
Locatie 
Zuid-Beveland
Coördinaten 
51° 30' 44", 4° 1' 17"
Dijktraject 
1396 - 1409Dit project betreft de nieuwe dijkbekleding voor het dijktraject langs de Koude- en Kaarspolder. Het was in beheer bij het waterschap Zeeuwse Eilanden, dat nu deel uitmaakt van Waterschap Scheldestromen. Het ligt aan de oostzijde van de noordelijke ingang van het Kanaal door Zuid-Beveland aan de Oosterschelde. Het projectgebied loopt van dijkpaal 1396 aan de oostzijde tot dijkpaal 1409 aan de westzijde.

Bij deze dijkversterking werd een deel van de kreukelberm uitgevoerd als Rijke Dijken project. Zeeweringen trof voorzieningen waarin de natuur zich optimaal kan ontwikkelen.


Omgevingsmanagement werkprocessen

Landschap

Voor dit dijkvak zijn geen specifieke landschappelijke randvoorwaarden gegeven. Wel dient gestreefd te worden naar een groene stook tussen de nieuwe harde bekleding en het hooggelegen onderhoudspad.Ecologie
inlaag
aanbrengen bassin Rijke Dijk
bassin Rijke Dijk

In het detailadvies wordt aangegeven welke bekleding nodig is om de kwaliteit van de flora terug te krijgen, zoals die bij de oude bekleding aanwezig was. Hier wordt geadviseerd om een bekleding van zuilen toe te passen. Ook vanuit de Grontmij wordt een lijst met aandachtspunten op het gebied van ecologie aangereikt om bij het opstellen van de ontwerpnota rekening mee te houden. Onder andere wordt geadviseerd om zo weinig mogelijk over de kruin van de dijk te rijden om vogels in de achterliggende inlaag niet te verstoren.

Project Rijke Dijk

In 2007 is besloten om een deel van de kreukelberm van de Koude- en Kaarspolde uit te voeren als een project voor het project Rijke Dijk. Het is de bedoeling om in de kreukelberm voorzieningen te treffen waar de natuur zich optimaal kan ontwikkelen. Er zijn bassins ontworpen waar ook tijdens lage waterstand water zal achterblijven. Hiertoe zal de breuksteen worden gepenetreerd. Een sortering 60-300kg is echter niet goed vol en zat in te gieten. Het deel van de kreukelberm ter plaatse van het project zal worden uitgevoerd met breuksteen 10-60kg, die volledig zal worden ingegoten.

Naast deze adviezen met betrekking tot de aanpassing van de bekledingen is er een Inventarisatie van broedvogels, amfibieën, reptielen en zoogdieren uit 2005.
Referenties

Vergunningen

Voordat een project kan worden aangemeld in het kader van een mer procedure en voordat vergunningen kunnen worden aangevraagd, wordt door het projectbureau een planbeschrijving opgesteld. Deze wordt door het waterschap aan de provincie verzonden. Een mer procedure is niet nodig en de goedkeuring in het kader van de Wet op de waterkering wordt verleend.

Ook de gemeente Reimerswaal heeft de planbeschrijvingen voor de verbetering van de gezette steenbekleding voor het dijkvak Koude- en Kaarspolder ontvangen met het verzoek deze ter inzage te leggen en eventueel een zienswijze te formuleren. Na de ter inzage legging was het is niet nodig een zienswijze te formuleren, wel had de gemeente enige zorg, onder andere over de veiligheid. Het waterschap heeft hierop gereageerd en deze zorg weggenomen.

Ter voorbereiding van een aanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet wordt een passende beoordeling opgesteld. De aanvraag wordt door het waterschap verzorgd.

Parallel aan deze passende beoordeling wordt in het kader van de Flora- en faunawet een soortenbeschermingstoets uitgevoerd. Op basis van de mitigerende maatregelen die in de Soortenbeschermingstoets worden genoemd is geen ontheffing nodig in het kader van de Flora en faunawet.Referenties

Communicatie

Enkele mosselkwekers worden op de hoogte gebracht van de werkzaamheden. Er wordt gemeld dat zoveel als mogelijk rekening met hun aanwezigheid zal worden gehouden.

Om omwonenden en andere belangstellenden te informeren over de werkzaamheden, verspreidt het projectbureau een huis-aan-huiskrant in het voorjaar en in het najaar.
Referenties

Juridische zaken

Een bewoner heeft contact gehad met het projectbureau Zeeweringen omtrent de bouwkundige vooropnames naast de transportroute voor de dijkwerkzaamheden aan het traject. Er is medegedeeld dat ook het betreffende pand wordt meegenomen bij de vooropname.
Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
oude bekleding van betonzuilen

Ruim de helft van de bekleding bestond uit Vilvoordse steen, al dan niet ingegoten met asfalt of beton. Een deel van de ondertafel bestond uit betonzuilen, de boventafel had voor een deel een bekleding van open steenasfalt, de rest bestond uit klei met gras. De berm lag overal boven het ontwerppeil en bestond uit gras.Toetsing
onderzoek tbv toetsing en ontwerp
oude bekleding van ingegoten Vilvoordse steen

Door het waterschap is de actualisering uitgevoerd. Daarna is deze gecontroleerd door het projectbureau. Ook de vrijgave is in dit document geregeld, waarna dit dijkvak kan worden verbeterd. De bekleding dient in zijn geheel te worden vervangen.


Referenties

Ontwerp
overlaging gepenetreerde breuksteen met eco toplaag
beeindiging werk in Kanaal door Zuid Beveland
open steenasfalt op berm en bovenste deel boventafel

Door het stagnante peil als gevolg van het sluiten van de Oosterscheldekering wordt de bekleding gedurende een langere tijd aangevallen. Daarom wordt op de laagdikte of de soortelijke massa een factor in rekening gebracht ter compensatie.

De toekomstige onderhoudsweg wordt niet opengesteld voor recreatie. Deze wordt uitgevoerd in open steenasfalt. Wellicht is hergebruik van vrijkomende open steenasfalt mogelijk.

De toegepaste hydraulische randvoorwaarden, op basis van een nieuwe randvoorwaarden tabel, zijn in een detailadvies verstrekt door RIKZ (Rijksinstituut voor Kust en Zee). Later volgde nog een aanpassing, nodig omdat de westelijke kanaaldam niet is meegenomen in het project zeeweringen. In de eerdere versie van het detailadvies zijn de situaties beschouwd met en zonder beide kanaalhoofden van het Kanaal door Zuid- Beveland. Later is besloten dat het oostelijke kanaalhoofd wel onderdeel wordt van de primaire waterkering en het westelijke havenhoofd niet. Hierop moeten de randvoorwaarden worden aangepast. In de ontwerpfase bleek aanvullende informatie benodigd voor het ontwerp voor het deel waar de dijk langs het oostelijke kanaalhoofd van het Kanaal door Zuid-Beveland is gelegen.

De ondertafel wordt deels uitgevoerd als overlaging met schone koppen, deels wordt een bekleding van betonzuilen met eco toplaag aangebracht. De boventafel bestaat uit betonzuilen, aan de bovenzijde ligt een strook open steenasfalt.
Referenties

Revisietoetsing en overdracht

De rapportage van de toetsing na oplevering van het werk is uitgevoerd door het waterschap. Alle bekledingen zijn goed getoetst. Deze rapportage diende als basis voor de revisietoetsing die door het projectbureau is opgesteld. Hierna is het overdrachtsprotocol ondertekend, waarna het dijkvak weer in beheer en onderhoud aan het waterschap is teruggegeven.
Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract
aanvoer breuksteen per schip

Niet geplande werkzaamheden worden in afwijkingsrapporten gemeld. Van de door de directie goedgekeurde afwijkingen wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Bij de eerste gaat het voornamelijk over grondverbetering en een hagedissenschuilplaats De Val bij Zierikzee. De tweede ging over een deel waar volgens het ontwerp een overlaging van de Vilvoordse steen zou moeten plaatsvinden, maar de aanwezige bekleding was zodanig slecht dat dit niet mogelijk bleek. Hier is de bekleding van zuilen uitgebreid.


Referenties

Uitvoering
menginstallatie asfalt
schoon borstelen te overlagen bekleding
schoon spoelen te overlagen bekleding
nazakking kreukelberm

Er worden meldingen verricht in het kader van het bouwstoffenbesluit. In de beantwoording wordt aangegeven dat bouwstoffen zoals in deze melding genoemd niet meer gemeld hoeven te worden bij het bevoegde gezag. Wel dient van de bouwstoffen de samenstelling en emissie bekend te zijn.

Bij de eerste bouwvergadering zijn ecologen aanwezig om een toelichting te geven op de mitigerende maatregelen en overige ecologische aangelegenheden i.v.m. de Natuurbeschermingswet. Gevraagd wordt om de kruin van de dijk zo weinig mogelijk te betreden om verstoring van de broedvogels in de inlaag te beperken. Door de vroege start van het werk en de daarbij horende activiteiten zullen de broedvogels naar verwachting op ruime afstand van de dijk een broedplaats zoeken. De opdrachtnemer doet het verzoek om gebruik te mogen maken van het onderhoudspad achter de dijk als parkeerplaats voor de wagens van de machinisten. Hiertegen is geen bezwaar.

In het kader van het project Rijke Dijk zijn in de kreukelberm bassins aangelegd om bij laag water met water gevulde poelen te creëren. Deze zijn ondanks de optimale inzet niet goed waterdicht te maken. De verwachting is dat de lekkage door dichtgroeien en dichtslibben in de toekomst wordt opgeheven waardoor toch nog zal worden voldaan aan de verwachtingen.

Er worden betonzuilen geplaatst die nog niet voldoende zijn uitgehard, eventuele schade zal worden gerepareerd. Verder dient de zuilenbekleding te worden nagelopen om plaatselijk aanwezige grote voegen aan te passen.


Referenties


Projectbeheer controleprocessen


KerndocumentenReferenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares