Mosselbanken


Context VN set links: model = Mosselbanken


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Mosselbanken

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Gekantelde blokken
Specifieke constructie 
Haven
Voorland 
Slik, Stroomgeul, Strand
Ruimtegebruik 

Jaar 
2002
Locatie 
West-Zeeuws-Vlaanderen
Coördinaten 
51° 20' 53", 3° 44' 52"
Dijktraject 
502 - 531



Het traject van de Mosselbanken ligt aan de zuidzijde van de Westerschelde, ten westen van Terneuzen, en heeft een lengte van circa 2900 m. Het omvat het volledige dijkvak van de Mosselbanken en ruim 200 m van de Paulinapolder. Het dijkvak was in beheer bij het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, dat tegenwoordig deel uitmaakt van Waterschap Scheldestromen. In het kader van het Project Zeeweringen zijn de aangrenzende dijktrajecten ten zuiden en ten oosten van de Braakmanhaven en de Nieuw Neuzenpolder verbeterd in 1999 en 2000.

Bijzonderheden:

  • De kwaliteit van de geavanceerde toetsing is verbeterd, waardoor een groot deel van de aanwezige graniet kon worden behouden.

Lessons learned




Lesson learned: Nader onderzoek loont

Nader onderzoek op de dijk tbv hertoetsing betaalt zich uit
In is een geavanceerde toetsing uitgevoerd, bestaande uit een locatie bezoek, een getij meting en een stormmeting. Op basis van de voorspelling van de stabiliteit van de granieten steenzetting bij maatgevende omstandigheden wordt deze in zijn geheel afgekeurd. Dit bleek echter een te snel gemaakte conclusie. In 2001 is een gedetailleerde toetsing uitgevoerd, gebruikmakend van de meest recente informatie over de onderhavige glooiingen. In tegenstelling tot bij de eerder uitgevoerde geavanceerde toets heeft het Projectbureau het graniet op verschillende hoogtes op het talud getoetst, niet alleen ter hoogte van de bovengrens. Hieruit is geconcludeerd dat de graniet tenminste op de lagere delen van de glooiingen gehandhaafd kan worden. Hierna is de toetsing vrijgegeven om het nieuwe ontwerp te maken. In 2002 zijn door het projectbureau twee infiltratieproeven gehouden. Deze leidden niet tot conclusies dat de bekleding onvoldoende zou zijn.

Omgevingsmanagement werkprocessen





Ecologie

In het detailadvies worden geen bijzonderheden gemeld.





Referenties





Vergunningen

Deze planbeschrijving is een samenvatting van het ontwerp en hieronder liggende studies. De planbeschrijving bevat de nodige informatie waarop inspraak en besluitvorming kan plaatsvinden. De provincie keurt het plan goed volgens artikel 7 van de Wet op de waterkering.






Referenties





Communicatie

Voor de terinzagelegging op het kantoor van waterschap Zeeuws-Vlaanderen is een kort overzicht van de dijkverbetering opgesteld. Het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij heeft een reactie gestuurd aan het waterschap naar aanleiding van het plan betreffende Mosselbanken. Men vond dat er alternatieven bedacht moesten worden voor de dijkverbetering. Het waterschap heef in een antwoord op passende wijze aangegeven dat er geen alternatieven kunnen worden ontwikkeld en dat met de huidige plannen de ecologische aspecten zijn meegenomen.







Referenties


Technisch management werkprocessen





Inventarisatie
luchtfoto

De kern van de dijk bestond uit zand, dat tot een bepaalde hoogte is afgedekt met een laag mijnsteen en daarboven met een kleilaag. De ondertafel van het gehele traject, tussen circa NAP - 1 m en NAP + 3,8 m was bekleed met granietblokken. Hierboven lagen vlakke betonblokken, tot aan de berm op NAP + 5,8 m en op een gedeelte van de berm. Op het resterende deel van de berm en het bovenbeloop bevond zich een grasbekleding.







Toetsing
oude bekleding
infiltratieproef

Verschillende toetsingen zijn uitgevoerd om vast te stellen welke delen van de huidige bekleding moeten worden verbeterd. In 1998 heeft het Projectbureau Zeeweringen een globale toetsing uitgevoerd. Hierbij zijn de vlakke betonblokken, zowel op de boventafel als op de berm, afgekeurd en is geadviseerd de bekleding met graniet geavanceerd te toetsen. In 2000 heeft GeoDelft een geavanceerde toetsing uitgevoerd, bestaande uit een locatie bezoek, een getij meting en een stormmeting. Op basis van de voorspelling van de stabiliteit van de granieten steenzetting bij maatgevende omstandigheden worden deze in zijn geheel afgekeurd. Dit bleek echter een te snel gemaakte conclusie. In 2001 hebben zowel het Projectbureau als het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen een gedetailleerde toetsing uitgevoerd, gebruikmakend van de meest recente informatie over de onderhavige glooiingen. In tegenstelling tot bij de eerder uitgevoerde geavanceerde toets heeft het Projectbureau het graniet op verschillende hoogtes op het talud getoetst, niet alleen ter hoogte van de bovengrens. Hieruit is geconcludeerd dat de graniet tenminste op de lagere delen van de glooiingen gehandhaafd kan worden. Hierna is de toetsing vrijgegeven om het nieuwe ontwerp te maken. In 2002 zijn door het projectbureau twee infiltratieproeven gehouden. Deze leidden niet tot conclusies dat de bekleding onvoldoende zou zijn.











Referenties





Ontwerp

Over de gehele lengte kan een groot deel van de graniet worden gehandhaafd. Om één hoogtelijn te creëren wordt de graniet aan de noordzijde op één hoogte gehandhaafd. Dit houd in dat plaatselijk de graniet over een grotere hoogte moet worden verwijderd en dat er plaatselijk graniet moet worden herzet. Hierboven komen in het middelste deel zuilen tot aan de berm. Zowel aan de oostzijde, ter plaatse van de haven, als aan de westzijde zijn de golfrandvoorwaarden zodanig dat blokken op hun kant mogelijk zijn. De overgang naar de berm wordt hier bekleed met zuilen omdat het aanleggen van de taludhelling naar de vlakke berm met blokken moeizaam is. In memo k-01-06-44 heeft de werkgroep Kennis een advies uitgebracht over de beleidswijziging ten aanzien van het ontwerppeil en wat dit betekent voor de ontwerpen binnen het projectbureau. De consequentie is dat de ontwerppeilen 2060 met 0,30 m dienen te worden verhoogd en dat de ontwerpberekeningen voor Mosselbanken moeten worden herzien. De zuilhoogten en blokdikten zijn aangepast en de berm is verhoogd. Op de berm wordt een onderhoudsweg gepland om recreatief medegebruik te beperken. Nadat het ontwerp gereed was, is er een wijziging opgetreden. Het ligt in de bedoeling dat er een steiger wordt aangelegd aan de westzijde van de Braakmanhaven. Daarom wordt de verharding van de onderhoudsweg aangepast. Er komt een verharding van asfaltbeton. Toestemming wordt aan de provincie gevraagd en tijdens een vergadering van het Ambtelijk Overleg wordt een besluit genomen. Om de rust voor de vogels zeker te stellen wordt het dijkvak aan weerszijden afgesloten met een hekwerk. Tevens zal aan het begin en het eind over enkele honderden meters de granietverharding als extra markering worden aangebracht en zal aan de westzijde de afsluiting nog benadrukt worden door de duintjes tegen de dijk aan te sluiten.














Referenties





Revisietoetsing en overdracht

Revisietoetsing

De revisietoetsing is in 2006 uitgevoerd. De gehele constructie is goedgekeurd en het verslag is ondertekend.

Overdracht

De overdracht heeft eveneens in 2006 plaatsgevonden.







Referenties


Contractmanagement werkprocessen





Contract

Het werk wordt volgens bestek uitgevoerd. Een alternatief met asfaltberm wordt afgewezen, met name omdat aan het aspect van de fietsonvriendelijkheid van de onderhoudsstrook veel waarde wordt gehecht, aangezien recreatief medegebruik van de onderhoudsstrook (gebruik door fietsers) door het waterschap niet wordt toegestaan vanwege de belangrijke hoogwatervluchtplaatsen voor steltlopers.







Referenties





Uitvoering

Direct na de bouwvakvakantie zal men beginnen met het aanbrengen van de verhardingslaag van koperslakgranulaat gemengd met schuimbeton en cement. De directie deelt mee dat het koperslakgranulaat in week 33 beschikbaar is. In de besteksomschrijving wordt de aanleg beschreven. Het koperslak granulaat is geheel in de funderingsconstructie van de onderhoudsstrook verwerkt, en men is begonnen met het aanbrengen van de graniet blokken, er is inmiddels ca. 250 m2 aangebracht.





Referenties


Projectbeheer controleprocessen


Kerndocumenten













































Referenties

Context VN set links: model =

Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares