Natuurwaardenverhogende dijk

Context VN set links: model =


Context VN set links: model = Natuurwaardenverhogende dijk


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Natuurwaardenverhogende dijk

Result = Natuurwaardenverhogende hoogwaterbescherming VN

End Set VN link


Het ontwerp van een dijk kan zodanig zijn dat de natuurwaarden verhoogd worden. Dat kan enerzijds zijn door een zogenaamde zachte dijk te maken die met gras of klei wordt verstevigd of anderzijds door bij een harde dijk te kiezen voor een steenbekleding die de aanhechting van organismen faciliteert en daarmee de biodiversiteit doet toenemen.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares