Natuurwaardenverhogende hoogwaterbescherming


Context VN set links: model = Natuurwaardenverhogende hoogwaterbescherming


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Natuurwaardenverhogende hoogwaterbescherming

Result = Building with Nature-interventies op het systeem VN

End Set VN link


De Nederlandse kust, en met name die in de Zuidwestelijke Delta, biedt een enorm potentieel van vele honderden kilometers versterkte vooroevers en dijken die een ‘rotskust’ vormen met ecologisch interessante en zeer diverse soortengemeenschappen, zoals algen, schaaldieren en foeragerende vogels. Deze zogenaamde 'harde dijken' kunnen zo ingericht worden dat ze door toepassing van de juiste bekleding de natuurwaarden van de hoogwaterbescherming doen toenemen. In het RAAK-PRO-project BfN wordt onderzoek gedaan naar welke materialen daarvoor de hoogste natuurwinst genereren. Meer informatie leest u op de pagina RAAK-PRO-project Building for Nature (BfN).

Ook een zogenaamde 'zachte dijk', een dijk met een buitentalud van klei of gras kan van hoge waarde voor flora en fauna zijn en sluit in vorm en functie aan bij het ongerepte buitendijkse landschap. Een voorbeeld hiervan is uitgewerkt op de pagina Ontwerpen van een kleidijk.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares