Natuurwaardenverhogende kleidijk


Context VN set links: model = Natuurwaardenverhogende kleidijk


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Natuurwaardenverhogende kleidijk

Result = Natuurwaardenverhogende hoogwaterbescherming VN

End Set VN link


Een dijk met een buitentalud van klei of gras kan van hoge waarde voor flora en fauna zijn en sluit in vorm en functie aan bij het ongerepte buitendijkse landschap.

Een kleidijk is een voorbeeld van een dijk met natuurwaardenverhogende eigenschappen. Het ontwerpen van een kleidijk is uitgewerkt op de pagina Ontwerpen van een kleidijk.

Conceptmap

Hieronder ziet u een zogenaamde conceptmap die de kennis over dit onderwerp structureert en tevens als navigatiemiddel fungeert. Om toegang te krijgen tot de achterliggende pagina's klikt u de onderdelen van de conceptmap aan waardoor de onderliggende informatie beschikbaar komt. Meer uitleg over het gebruik van de conceptmaps vindt u op deze pagina: Leeswijzer conceptmap.


Bepalen maatgevende hydraulische randvoorwaarden VN Bepalen van de dikte van de kleilagen VN Kwaliteitseisen klei VN Opbouw van de kleidijk VN Bepalen van de taludhelling VN Toeslag voor structuurvorming VN Dimensioneren op weerstand tegen afschuiving VN Maken van overgangsconstructies VN Ontwerpen van een kleidijk VN Randvoorwaarden aanleg kleidijk VN Doelstelling kleidijk VN Spreadsheet ontwerp kleidijk VN Randvoorwaarden ontwerp kleidijk VN Natuurwaardenverhogende kleidijk VN Ecologische functies BwN VN Menselijk- en ecosysteem VNOntwerpen kleidijk
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares