Nieuw Neuzenpolder Oost


Context VN set links: model = Nieuw Neuzen


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Nieuw Neuzen

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Basalt, Breuksteen gepenetreerd
Specifieke constructie 
Nol
Voorland 
Stroomgeul
Ruimtegebruik 

Jaar 
2000
Locatie 
West-Zeeuws-Vlaanderen
Coördinaten 
51° 20' 44", 3° 47' 45"
Dijktraject 
456,1 - 465Het dijkvak van de Nieuw Neuzenpolder Oost ligt aan de Wester Schelde ten westen van Terneuzen, in het beheersgebied van het voormalige Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, nu onderdeel van het Waterschap Scheldestromen. Het gedeelte dat is geselecteerd voor verbetering heeft een lengte van ongeveer 1700 m.

Bijzonderheden

  • Om het historisch aanzicht van de nollen niet aan te tasten zijn ze zo veel mogelijk ongemoeid gelaten. Dit heeft geleid tot het ontwerp van een verborgen glooiing achterom de nollen.
  • De zuilhoogte van de aanwezige basalt was op sommige locaties onvoldoende.
  • De onderliggende klei is wisselend van laagdikte. Afkeuring werd overwogen in verband met een eventuele instabiliteit van de bekleding.
  • Er is een overlaging van gepenetreerde breuksteen toegepast op het benedengedeelte van de ondertafel. Hieronder lag een afgekeurde bekleding van doornikse steen. Om overdrukken in het onderliggende filter te voorkomen waardoor de gehele bekleding kan opdrukken werd een waterslot toegepast.
Omgevingsmanagement werkprocessen

Ecologie

Om herstel van de flora te bevorderen wordt de gepenetreerde breuksteen afgestrooid met steenslag. De overgang tussen de boventafel en de berm wordt uitgevoerd in asfalt, in tegenstelling tot wat in de ontwerpnota was voorzien. Hierover is overleg gepleegd met betrekking tot de natuurwaarden.

Referenties

Vergunningen

De planbeschrijving geeft een vertaling en een samenvatting van onderliggende studies en technische uitwerkingen van het ontwerp van de aangepaste steenbekledingen en dient als onderbouwing van het aanvragen van goedkeuring. De provincie deelt mede dat de verbetering van de gezette steenbekleding dijkvak Nieuw-Neuzenpolder-oost volgens artikel 7 van de Wet op de waterkering is goedgekeurd.


Referenties

Communicatie

Bij de terinzagelegging van dit werk is een korte samenvatting van het ontwerpplan opgesteld. Na afloop van de beroepstermijn is door het waterschap gemeld, dat er geen commentaar op het plan zijn ontvangen. Eerder had het waterschap een reactie op het dijkplan aan het Projectbureau doen toekomen.


Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie

De bekleding van de boventafel bestond uit betonblokken, de ondertafel was opgebouwd uit basalt, lager op het talud uit doornikse bloksteen en graniet.Toetsing
goedgetoetste basalt wordt gehandhaafd

Zowel de betonblokken, de graniet en de doornikse bloksteen zijn afgekeurd. Het toetsen van de basalt was problematisch. De zuilhoogte bleek niet eenduidig. Dit werd geweten aan de wijze van transport die vroeger was toegepast. De basalt was per schip aangevoerd en het verhaal ging dat sommige scheepjes een lading hadden met kleinere zuiltjes. Daarna is intensief uitgezocht waar kleinere zuiltjes zijn toegepast. Op basis van de uitkomsten van deze metingen zijn de volgende toets resultaten tot stand gekomen: Over het gehele traject is de basalt beoordeeld als 'goed', behalve in het gedeelte van dp 4 tot 4,9 boven het niveau van NAP + 2,5 m, waar de basalt 'onvoldoende’ is getoetst. Door de werkgroep kennis zijn meerdere rapporten uitgebracht over dit probleem, waarvan de meest interessante hier zijn vermeld. De wisselende kleidikte onder de bekleding was de reden dat dit gedeelte van de Nieuw Neuzenpolder niet in 1999 is meegenomen. Op een aantal dijktafels was de veiligheid tegen afschuiving twijfelachtig. Het was de bedoeling om in korte tijd het kennisniveau over dit schade mechanisme aanzienlijk te verhogen zodat er meer zekerheid zou zijn.

Referenties

Ontwerp
nieuwe kreukelberm, breuksteen als overlaging voor penetratie met asfalt

De boventafel wordt uitgevoerd met betonzuilen. De basalt blijft grotendeels gehandhaafd, alleen op locaties waar de huidige bekleding niet voldoet wordt deze vervangen door zwaardere zuilen. Het benedengedeelte bestaat uit gepenetreerde breuksteen, afgedekt met steenslag. In de voorontwerpfase was er een discussie over de wijze waarop de ondertafel moet worden verbeterd. In bijgaande notities wordt een goede afweging gegeven die leidde tot een overlaging met gepenetreerde breuksteen op de ondertafel en aanvulling van de kreukelberm met losse breuksteen.Referenties

Revisie en overdracht

Revisie

In 2002 is enige schade opgetreden aan de basalt. Deze is geanalyseerd. Het is onwaarschijnlijk dat de opgetreden storm in staat was om deze schade te veroorzaken. Er wordt uitgegaan van een niet nader genoemde oorzaak. In 2003 heeft een toetsing plaatsgevonden van het nieuwe werk. Er waren enige afwijkingen ten opzichte van de ontwerpnota geconstateerd, waaronder de overgang tussen de boventafel en de berm, waar geen zuilen zijn toegepast maar waterbouwasfalt. Deze toetsing heeft niet direct geleid tot overdracht. Pas in 2006 vond de revisietoetsing plaats. Bij deze toetsing waren bij het mechanisme “afschuiving” enige gedeelten twijfelachtig. De werkgroep Kennis kwam, geavanceerd, tot de conclusie dat de bekleding kon worden goed getoetst. Deze conclusie is verwoord in notitie K-02-01-02, “Controleren benodigde kleidikte Nieuw Neuzenpolder km 45,607-45,800”, die in de controle toetsing is bijgevoegd. Deze is ondertekend.

Overdracht

Het overdrachtsprotocol is daarna eveneens ondertekend.
Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract

Nadat de inschrijvingen voor dit contract waren ontvangen bleek dat de twee goedkoopste inschrijvers niet voldeden aan de geldende voorwaarden. Beiden waren niet in staat om aan te tonen dat ze voldoende ervaring hadden om dit werk succesvol uit te voeren. Het passeren van deze aannemers is in overleg met de directie UAV uitgevoerd.Uitvoering

De directie constateert dat door de arbitrage die aan de gunning vooraf ging, het werk bijna 2 maanden later van start gaat. Het werk wordt met ± 170 m1 uitgebreid, de bijbehorende tekening wordt tijdens de vergadering aan de aannemer overhandigd.

De uitvoer is onderworpen aan een audit. Het commentaar is vastgelegd in een verslag. De belangrijkste conclusies zijn: 1. Volg nog meer dan nu het geval is het eigen handboek Kwaliteitszorg omwille van uniformiteit en volledigheid. 2. Nog meer aandacht voor naleving van bestek eisen en daaraan gekoppeld aandacht voor noodzaak en haalbaarheid van in bestek gestelde eisen bij de voorbereiding 3. Nog meer aandacht voor naleving van bestek eisen door de aannemer. Dit betreft m.n. de beschikbaarheid van controlegegevens bij de directie UAV. Als gevolg van deze audit is een KAM-coördinator binnen de afdeling Nieuwe Werken (NWJ) aangesteld om meer aandacht te hebben voor bovengenoemde aspecten.


Referenties


Projectbeheer controleprocessen

Financieel beheer

Grenzend aan het binnenkort in uitvoering te nemen werk ligt oostelijk daarvan een glooiing, die in beheer is bij Rijkswaterstaat. De steenbekleding daarop is identiek aan die van het volgens het bestek te verbeteren vak. Ook de hydraulische randvoorwaarden zijn gelijk. Ter afronding van het traject Nieuw-Neuzenpolder wordt dit deel van de glooiing tegelijk met het uit te voeren werk meegenomen. Dit deel wordt door middel van een staat van meer werk opgedragen.

Referenties

Risicobeheer

Het zetten van basalt is arbeidsintensief, het blijkt dat het vinden van voldoende steenzetters een probleem is.

Kerndocumenten

Referenties

Context VN set links: model =

Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares