De Oesterboorder


Context VN set links: model = OB Oesterboorder


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = OB Oesterboorder

Result = BU Buitendijkse productie VN

End Set VN link
Figuur 1: Experimenteel plot in de ondergaande zon.

De Japanse oesterboorder (Ocinebrellus inornatus) is een roofslak die afkomstig is uit Noordoost-Azië. Deze exoot wordt sinds 2007 gevonden in de Oosterschelde, waar hij waarschijnlijk terechtgekomen is via schelpdiertransporten. De laatste jaren is de omvang van de populatie oesterboorders sterk gegroeid en worden ze ook in het Grevelingenmeer en het Veerse Meer aangetroffen. De oesterboorders maken een gaatje in de oesterschelp en waardoorheen ze het vlees van de oester opzuigen. Er wordt in de literatuur vermeld dat ze voornamelijk jongere oesters prederen (Lützen et al. 2011). Tijdens de geslachtelijke voortplantingcyclus van de oesterboorder zet het vrouwtje de eieren in pakketten af.

De Zeeuwse oestersector kampt sinds enkele jaren met sterk teruglopende opbrengsten van bodemoesterkweek als gevolg van de predatie van de Japanse oesterboorder. Zonder extra maatregelen loopt de productie verder terug, wat een enorme impact heeft op de Nederlandse oestersector, en zelfs kan leiden tot het staken van bedrijven.

RAAK MKB-project

Deze context beschrijft de resultaten van het RAAK MKB onderzoeksproject Leren Leven met de oesterboorder, uitgevoerd van 1 februari 2018 tot 1 juli 2020, gefinancierd door het Nationaal Regie-orgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Anon. 2017). Het doel van het project was om Zeeuwse oesterkwekers gevalideerde handelingsperspectieven aan te reiken die hen in staat stellen kweekmaatregelen te nemen waarmee de Japanse oesterboorder wordt weggehouden, vermeden of bestreden teneinde de overleving en groei van oesters op de kweekpercelen te vergroten en daarmee de opbrengst te verhogen.

Factsheets

De resultaten van het project Leren leven met de oesterboorder zijn samengevat in een viertal factsheets:

Verder lezen

Onder de referenties vindt u een zogenaamde ‘conceptmap’ die zowel de relaties tussen de onderdelen van de context beschrijft, maar ook als navigatiemiddel fungeert om toegang te krijgen tot verdere informatie over de oesterboorder. De onderdelen van de conceptmap zijn aan te klikken waardoor de onderliggende pagina’s met informatie beschikbaar komen. Uitleg over het gebruik van de conceptmaps vindt u op de deze pagina.Referenties
OB Voortplanting VN OB Verspreiding VN OB Predatie VN OB Voedselvoorkeur VN OB Fysieke barrières VN OB Temperatuur VN OB Behandeling van eipakketten VN OB Stroming VN OB Ontwikkeling van de oesterboorder in relatie tot de schelpdierteelt VN OB Oesterboorder VNConceptmap oesterboorder
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares