De Oosterschelde


Context VN set links: model = OS De Oosterschelde


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = OS De Oosterschelde

Result = ZWD De Zuidwestelijke Delta VN

End Set VN linkFiguur 1: De Roggenplaat met op de achtergrond de stormvloedkering en de kop van Schouwen. De bouw van de stormvloedkering heeft ervoor gezorgd dat het voorbestaan van dit soort platen wordt bedreigd (foto: Edwin Paree).

De Oosterschelde was voor de aanleg van de Deltawerken onderdeel van het veel grotere getijdengebied van de Zuidwestelijke Delta, samen met het Veerse Gat, de Zandkreek, de Grevelingen, het Haringvliet, het Krammer- Volkerak en het Hollands Diep. Sinds de uitvoering van het Deltaplan is de Oosterschelde afgesneden van deze wateren.
Met het sluiten van de Philipsdam in 1987 veranderde de Oosterschelde van een estuarium, met zijn karakteristieke zout-zoetgradiënt in een zeearm met een gelijkmatig zoutgehalte. Ze werd door de bouw van de stormvloedkering niet volledig afgesloten van de zee zoals andere deltawateren, waardoor het zoute getijdenmilieu met de bijbehorende natuurwaarden en de mogelijkheden voor de visserij grotendeels gespaard bleven. In 2002 is de Oosterschelde aangewezen als nationaal park, waarmee ze met bijna 40.000 ha het grootste nationale park in Nederland is. De Oosterschelde is een belangrijke schakel in de keten van waterrijke gebieden waar trekvogels eten zoeken en rusten. Vooral in het voor- en najaar en de winter verblijven grote aantallen steltlopers in dit gebied.

Het huidige Oosterscheldelandschap is in zijn ruimtelijkheid, cultuurhistorie, ecologie en economische exploitatie een uniek, modern cultuurlandschap. Naast een Natura2000-gebied is de Oosterschelde van belang voor schelpdierteelt en toerisme, met name watersport en duiken. De complexe uitdaging om deze functies ook in de toekomst op een duurzame wijze te behouden wordt bijvoorbeeld beschreven in de Oosterscheldevisie 2018-2024.

Figuur 2: Zeehonden op de Galgeplaat (foto: Edwin Paree).

Kerndocumenten

  • De nieuwste digitale watersysteemrapportage Systeemrapportage Oosterschelde (Deltares, 2022) beschrijft het watersysteem op een integrale wijze. De rapportage zal met enige regelmaat ge-update worden zodra nieuwe meetgegevens beschikbaar zijn.
  • De voorlaatste bekken- of watersysteemrapportage uit 2008 heeft als titel Verminderd getij (Van Zanten en Adriaanse 2008), met de brochure Verminderd getij;
  • Het rapport Verlopend getij is de bekkenrapportage van de Oosterschelde uit 2004 (Geurts van Kessel 2004);
  • De Autonome Negatieve Trend (ANT)studie Oosterschelde uit 2013 richt zich vooral op de instandhoudingsdoelen met betrekking tot de steltlopers (De Ronde et al. 2013);
  • Het milieueffectrapport uit 2013 van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) dat moet leiden tot een voorkeursaanpak voor het beperken van verlies van platen en slikken (Helder en Sluis 2013).
  • Hier mag ook de eerste bekkenrapportage Veilig getij niet onvermeld blijven die gaat over het Oosterscheldesysteem na aanleg van de stormvloedkering. Dit rapport bespreekt alle relevante ontwikkelingen, zoals de zandhonger die ook in de latere rapporten uitgebreid aan bod komen.Verder lezen

Onder de referenties vindt u een zogenaamde conceptmap die als navigatiemiddel fungeert om toegang te krijgen tot de informatie over de Oosterschelde. De onderdelen van de conceptmap zijn aan te klikken waardoor de onderliggende pagina’s met informatie beschikbaar komen. Uitleg over het gebruik van de conceptmaps vindt u op de deze pagina.Referenties
OS Ontwikkeling van de vogelpopulatie VN OS Ontwikkeling van het benthos VN OS Zoutgehalte VN OS Watertemperatuur VN OS Ontwikkeling populatie nieuwe soorten VN OS Ontwikkeling populatie Japanse oester VN OS Ontwikkeling van het sublitorale hardsubstraat VN OS Ontwikkeling van het fytoplankton VN OS Doorzicht VN OS Ontwikkeling van het areaal zeegras VN OS Verstoring VN OS Erosie van platen en slikken VN OS Droogvalduur VN OS Zeespiegelstijging VN OS Foerageertijd VN OS Erosie van de schorren VN OS Ontwikkeling vispopulatie VN OS Recreatiedruk VN OS Zandhonger VN OS Ontwikkeling populatie zeehonden VN OS Ontwerpen van dijken en vooroevers VN OS Hoogwatervluchtplaatsen VN OS Instroom van zoet water VN OS Suppletie van zandplaten VN OS Waterkwaliteit VN OS Draagkracht van het systeem VN OS Kweek van schelpdieren VN OS De constructie en het functioneren van de stormvloedkering VN OS De ontwikkeling van het watersysteem na aanleg Oosterscheldewerken VN OS Natura2000-doelstellingen VN OS Ecosysteemdiensten VN OS KaderRichtlijn Water VN OS De Oosterschelde VNOosterschelde conceptmap
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares