EcosysteemdienstenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = OS Ecosysteemdiensten

Result = OS De Oosterschelde VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = OS Ecosysteemdiensten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = OS Ecosysteemdiensten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = OS Ecosysteemdiensten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = OS Ecosysteemdiensten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = OS Ecosysteemdiensten

Result =

End Set VN link
Figuur 1: Rustende zeehonden op een zandplaat in de Voordelta (Foto: Sander Lilipaly)

Mensen zijn in hoge mate afhankelijk van goed functionerende ecosystemen. Een ecosysteem wordt gevormd door het geheel van organismen en hun abiotische omgeving. Zowel vissen, algen en mosselen als ook de geulen, de platen en de slikken maken deel uit van het ecosysteem van de Oosterschelde. Ecosysteemdiensten zijn de diensten (baten) die geleverd worden door ecosystemen aan de mens, zoals:

  • een product (bv. mosselen die gekweekt worden)
  • een regulerende dienst (waterbeschikbaarheid, veiligheid tegen overstroming)
  • esthetische of culturele meerwaarde (natuurbeleving, toerisme)
  • een dienst die alle overige ecosysteemdiensten ondersteunt, zoals de kringlopen van water, sediment en voedingsstoffen.

De mate waarin ecosysteemdiensten door een systeem worden geleverd hangt samen met de kwaliteit van het ecosysteem. De kwaliteit van een systeem kan op verschillende wijzen worden bepaald, bijvoorbeeld door de biodiversiteit te meten. In toenemende mate wordt het begrip ecologische veerkracht gebruikt, zijnde de capaciteit van een ecosysteem om verstoringen op te vangen zonder dat de ecologische processen verloren gaan (Tangelder et al. 2012).

Verstoringen in de Oosterschelde zouden bijvoorbeeld zijn: aantasting van de nutriƫntencyclus met negatieve gevolgen voor de hoeveelheid mosselen die we per jaar oogsten of aantasting van de sedimentkringloop (zandhonger) die leidt tot erosie van het intergetijdengebied in de buurt van dijken waardoor de golfaanval wordt vergroot en onze veiligheid wordt bedreigd (De Ronde et al. 2013).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares