Oesterdam Noord


Context VN set links: model = Oesterdam Noord


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Oesterdam Noord

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Koperslakblokken, Open steenasfalt, Gekantelde blokken, Betonzuil
Specifieke constructie 
Keersluis
Voorland 
Slik
Ruimtegebruik 

Jaar 
2011
Locatie 
Tholen
Coördinaten 
51° 30' 14", 4° 10' 27"
Dijktraject 
dp 1079,7 - dp 1140Het dijkvak Oesterdam Noord betreft het noordelijke deel van de verbindingsdam tussen Zuid Beveland en het eiland Tholen en valt onder het beheer van Rijkswaterstaat Zeeland, Waterdistrict Zeeuwse Delta en ligt in de gemeente Tholen. Het dijkvak ligt tussen dp1079+75m en dp1140 en heeft een totale lengte van ongeveer 6 km. Tussen dp1084 en dp1089 bevindt zich de Bergschediepsluis.

Bijzonderheden:

  • Bij het ontwerp is de boventafel in twee delen verdeeld. Om de aanwezigheid van zout minnende planten te bevorderen is het deel waar zij in het verleden voorkwamen uitgevoerd in gekantelde betonblokken en betonzuilen. Daaronder is een plaatbekleding van waterbouwasfalt aangelegd om de inklemming in de onderliggende bekleding van koperslakblokken niet te verstoren.
  • Bij de uitvoering is de parallel weg over de lengte in twee delen gesplitst, een deel voor het werkverkeer en een deel voor doorgaand langzaam verkeer.


Omgevingsmanagement werkprocessen

Landschap

In het landschapsadvies wordt verwoord dat de gekozen oplossing met de strook asfalt niet overeenkomt met het meest gewenste beeld. Aangezien het landschappelijk profiel wordt omschreven als “Technisch profiel” zijn er geen gronden om een andere oplossing nadrukkelijk te prefereren.

Referenties

Ecologie
oude haringmanblokken met veel vegetatie

Het voorland van het dijktraject maakt deel uit het Natura 2000 gebied Oosterschelde. In het dijktraject komen veel broedvogels voor. Daarnaast geldt het gebied als hoogwatervluchtplaats en foerageergebied. Voordat de ontwerp werkzaamheden starten wordt in een korte notitie duidelijk gemaakt welke voorlopige aandachtspunten voor de fauna gelden voor het traject Oesterdam Noord.

Het ecologisch detail advies is als bijlage bij de ontwerpnota toegevoegd. Hierin wordt de aanwezige vegetatie geïnventariseerd en op basis hiervan wordt advies verstrekt over de nieuw aan te leggen bekledingen. Deze dienen een minstens vergelijkbare vegetatie te stimuleren.

Om de mogelijkheid te behouden voor de terugkeer van zout minnende planten is besloten om de boventafel deels te voorzien van een open bekleding. Daarom is de asfaltbekleding beperkt tot de zone waar ook in het verleden geen begroeiing plaatsvond.
Referenties

Vergunningen en projectplanVergunningen

Door het projectbureau is een planbeschrijving opgesteld. Op basis van de planbeschrijving wordt een aanmelding gedaan bij de Provincie voor een mer beoordeling. Ook wordt Verzoek tot goedkeuring Waterwet aan de provincie verzonden. De provincie acht een Milieueffectrapport niet noodzakelijk en geeft goedkeuring in het kader van de Waterwet.

Door de Zeeuwse Milieufederatie is een zienswijze ingediend waarin bezwaar wordt gemaakt tegen het gebruik van slakken in het algemeen en fosforslakken in het bijzonder. Ook de toepassing van gietasfalt dient in hun ogen te worden beperkt. De ZMf verzoekt om in de plannen meer rekening te houden met gevolgen van het gebruik van slakken en gietasfalt en te kiezen voor alternatieven en waar nodig mitigerende maatregelen. De reactie van rijkswaterstaat op deze zienswijze geeft voldoende aanleiding om de plannen niet aan te passen. Deze reactie wordt door de provincie onderschreven.

Het is niet gelukt om het strand bij de Bergse Diepsluis (Oesterdam) binnen de looptijd van de vergunning op te hogen, de oorzaak hiervan was de realisatie van zwemtrappen op het talud. Verzocht wordt om deze werkzaamheden te mogen uitvoeren tijdens de onderhoudsperiode van het contract Oesterdam Noord.

Verder wordt de planbeschrijving gebruikt bij de aanvraag van vergunningen in het kader van verschillende wetgeving. In het kader van de Natuurbeschermingswet wordt een Passende beoordeling natuurtoets opgesteld. De provincie heeft de benodigde vergunning verleend. Tijdens en na afloop van het werk zijn bezoeken gebracht ter controle van het naleven door de aannemer van de in de vergunning omschreven voorwaarden. De bevindingen zijn weergegeven in een ecologische eindoplevering.

Verder wordt in het kader van een mogelijk benodigde vergunning in het kader van de Flora- en faunawet een Soortenbeschermingstoets opgesteld. In deze toets is geconstateerd dat bij uitvoering van de aangegeven mitigerende maatregelen geen ontheffing behoeft te worden aangevraagd in het kader van de Flora- en faunawet.

Ook zijn vergunningen benodigd voor het gebruik van de parallelweg als transportroute, voor het kappen van een aantal bomen en voor het inrichten van een tijdelijk depot.

Referenties

Communicatie
nieuwe trappen ten noorden van Bergsediepsluis
gescheiden rijbaan voor werkverkeer

Om omwonenden en andere belangstellenden te informeren over de werkzaamheden, verspreidt het projectbureau een huis-aan-huiskrant in het voorjaar en in het najaar.

In het omgevingsplan zijn alle stakeholders met bijbehorende communicatiemiddelen en deadlines opgenomen. Het projectbureau heeft voor dit dijktraject verschillende communicatiemiddelen ingezet, zoals informatieborden, social media, huis-aan-huiskranten en persoonlijke gesprekken.

Er vindt veel recreatie plaats langs de Oesterdam. De parallelweg is gedeeltelijk open voor auto’s. Veel mensen parkeren hier en gaan op de dijk of op bankjes zitten. Verder wordt het slik van de Speelmansplaten gebruikt door pierenstekers. Vanaf windkracht vier zijn er op het dijktraject veel (kite)surfers te vinden. De rest van het dijktraject tot aan de Bergschediepsluis is alleen toegankelijk voor fietsers en wandelaars. Hier loopt een fietsknooppuntenroute. Aan de oostelijke zijde van Oesterdam ligt Speelmansplaten, een bedrijf dat Outdoor activiteiten organiseert.

In het meest noordelijk gelegen gedeelte van het werk ligt een groot recreatiegebied. Tussen dijkpalen 1080 en 1085 ligt een strand, een grote parkeerplaats en verschillende picknickplekken. De gemeente Tholen heeft aangegeven dat het strand tijdens het zomerseizoen open moet blijven.

In een persbericht wordt gemeld dat recreëren op de Oesterdam van maart tot november 2011 beperkt mogelijk is. Projectbureau Zeeweringen versterkt dan het noordelijke deel van de Oesterdam. Vanwege de veiligheid is het niet toegestaan om het werkterrein te betreden.

Er is contact opgenomen met de Oesterdam Boardriders Club (OBC). De leden van de OBC surfen aan de Oosterscheldezijde van de Oesterdam. In overleg met Rijkswaterstaat heeft de club een aantal paadjes gemarkeerd op de Oesterdam waarlangs gemakkelijk te water gegaan kan worden. Op deze locaties is de kreukelberm beloopbaar gemaakt door het plaatsen van betonblokken. Het gedeelte tussen de Bergsediepsluis en dijkpaal 1140 is afgesloten voor recreanten. Surfers en andere recreanten zullen dan ook niet direct last hebben van de werkzaamheden, maar zullen wel te maken krijgen met transport bewegingen door werkverkeer. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken zullen er op een aantal locaties passeerplaatsen aangelegd worden op de onderhoudsweg. Verder is er contact met de eigenaar van Outdoorbedrijf Speelmansplaten om hem op de hoogte te brengen van de werkzaamheden die zullen plaatsvinden.

De Naturisten Federatie Nederland maakt zich zorgen over de onveilige situatie voor recreanten op de zuidzijde van de Bergsediepsluis. Men pleit voor aanpassingen waardoor de kreukelberm gepasseerd kan worden bij het baden in de Oosterschelde. Er wordt een drietal trapjes aangelegd. Later is er een discussie over het schoon houden van deze trapjes.Referenties

Transportroute

Voor elk dijktraject is een vaste transportroute opgesteld. Hierbij heeft het projectbureau rekening gehouden met de omgeving.Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
Bergsediepsluis
goedgekeurde koperslakblokken en afgekeurde haringmanblokken

Op de ondertafel bestond het gehele dijkvak uit koperslakblokken op een filterconstructie van 5 centimeter met een mijnsteen onderlaag. De boventafel van het betreffende dijkvak had over de gehele lengte dezelfde opbouw van de toplaag, namelijk Haringmanblokken op klei, met daarboven vlakke blokken op klei met aansluitend doorgroeistenen.Toetsing
oude situatie Oesterdam Noord
overgang met reeds verbeterde bekleding op Tholen

In 2007 heeft een eerste bezoek aan de dam plaatsgevonden. Op basis hiervan is op verzoek van rijkswaterstaat door het waterschap de actualisatie van de toetsing uitgevoerd. Hieruit bleek dat nader aandacht moest worden besteed aan de koperslakblokken in de ondertafel. Deze zijn nader onderzocht. Dit onderzoek bestond uit het steekproefsgewijs uitvoeren van trekproeven aan de koperslakblokken. Hierbij is een trekkracht gecontroleerd aangebracht op koperslakblokken waarbij nauwkeurig de verplaatsingen ten opzichte van de omliggende stenen is geregistreerd. Op basis van de meetresultaten is geconcludeerd dat geen van de geteste stenen de van te voren bepaalde grenswaarde heeft overschreden. Op basis van dit rapport is door het projectbureau een geavanceerde toetsing uitgevoerd waarmee de blokken zijn goed getoetst.

De gehele ondertafel, bestaande uit koperslakblokken is goed getoetst en kan worden gehandhaafd. Aan de bovenzijde van de koperslakblokken dient de aansluitende nieuwe bekleding tegen de koperslakbekleding te leunen om de aanwezige inklemming te handhaven. De kreukelberm is goed getoetst en kan worden gehandhaafd. De resterende bekleding is onvoldoende getoetst.

Referenties

Ontwerp
oppakken oude bekleding voor hergebruik
asfaltstrook tussen koperslakblokken en gekantelde betonblokken
beeindiging bekleding bij verborgen glooiing havendam
aanleg verborgen glooiing

In het detailadvies worden de eerder afgegeven hydraulische randvoorwaarden gecontroleerd.

Omdat de ondertafel van koperslakblokken behouden kan worden ontstaat voor de keuze van de bekleding op de boventafel een probleem. Het is niet doenlijk om direct boven de koperslakblokken een ontgraving te plegen om daar een bekleding van betonzuilen op filter te kunnen aanleggen. Daarom werd in eerste instantie gekozen om boven de koperslakblokken een plaatbekleding aan te leggen op de oorspronkelijke grondslag. Om de keuze tussen verschillende plaatbekledingen mogelijk te maken is een kennisnotitie verschenen waarin van verschillende bekledingen de stand van zaken van de technische, ecologische en uitvoeringstechnische kennis is weergegeven. In het ontwerp is gekozen voor een oplossing met waterbouwasfalt. Het bekleden van de boventafel met asfalt stuitte echter op bezwaren omdat op een deel van de oorspronkelijke blokkenbekleding veel zout minnende planten aanwezig waren, die bij het aanbrengen van een gesloten plaatbekleding geen kans hebben om weer terug te komen. Daarom is in het uiteindelijke ontwerp gekozen om de boventafel uit te voeren in gekantelde blokken en zuilen. In de zone boven de koperslakblokken waren geen zoutminnende planten aanwezig en is wel gekozen voor een plaat van waterbouwasfalt zodat de koperslakblokken kunnen worden behouden.

In het kwartet overleg worden de concept mitigerende maatregelen besproken.

Op de ondertafel bestaat een deel uit gepenetreerde breuksteen, het grootste deel blijft buiten beschouwing omdat de huidige bekleding is goed getoetst. Op de boventafel komt een strook waterbouwasfalt waarboven een bekledingen van gekantelde blokken of betonzuilen. Ter plaatse van de dammen van de Bergsediepsluis wordt een verborgen glooiing aangebracht.

Op de stormvloedberm wordt een nieuwe onderhoudsstrook aangelegd. Op het traject dat aansluit aan het werk op Tholen wordt de onderhoudsstrook uitgevoerd in asfalt en wordt opengesteld voor het fietsverkeer. De overige stroken worden fietsonvriendelijk aangelegd, hier kan het fietsverkeer over de huidige parallelweg plaatsvinden.Referenties

Revisietoetsing en overdracht

Na afloop van het werk is de bekleding getoetst door het projectbureau. Daarna is het dijkvak overgedragen aan Rijkswaterstaat Waterdistrict Zeeuwse Delta.Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract
Oesterdam Noord overzicht
overzicht na aanleg bekleding

Zoals reeds medegedeeld in een bouwvergadering wordt de aannemer geconfronteerd met extra kosten die het gevolg zijn van sterk gestegen brandstofprijzen en grondstofprijzen.

Tijdens uitgevoerde toetsen is een aantal negatieve bevindingen gedaan. Het gaat om het verkeerd om leggen van het geotextiel en het niet voldoende overlappen van het geotextiel. Deze bevindingen zijn niet opgemerkt tijdens de keuringen door de aannemer, er zijn geen afwijkingen ingediend. Er wordt een tekortkoming opgelegd, er zal niet eerder worden overgegaan tot betaling totdat voor de tekortkoming een correctieve maatregel is voorgesteld en door de directie UAV is geaccepteerd. Ook wordt een korting opgelegd.

Tijdens de uitvoering zijn er altijd onvoorziene omstandigheden die het nodig maken dat wordt afgeweken van het bestek. Deze wijzigingen worden door de aannemer vastgelegd in afwijkingsrapporten. Na goedkeuring van de directie wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld de kosten van meer- en minderwerk worden benoemd. Hierna kan de aannemer een rekening indienen. In dit geval gaat het voornamelijk over het verbreden van de parallelweg.Uitvoering
herplaatsen gekantelde haringmanblokken
De asfaltlaag is nog niet aangebracht, de gekantelde blokken wel
aanbrengen asfaltlaag

Tijdens de project start-up wordt aangegeven dat contacten met de pers in principe door de afdeling communicatie van het projectbureau worden verzorgd.

De project ecoloog geeft een samenvatting van de mitigerende maatregelen die zijn verwoord in de opgestelde passende beoordeling. Ter plaatse van de hoogwatervluchtplaats voor scholeksters tussen dp 1096 en dp 1104 mag in de maanden augustus, september en oktober niet gewerkt worden. Uitzondering hierop is het aanbrengen van de asfaltverharding voor de onderhoudsstrook. Dit dient dan wel in één aaneengesloten periode te gebeuren. Op het traject zijn bijenorchissen aangetroffen. Deze groeien echter op het binnenbeloop van de dijk. Omdat hier geen werkzaamheden worden uitgevoerd zijn hier geen aanvullende maatregelen noodzakelijk. Nabij de Bergsediepsluis is een populatie konijnen aangetroffen. Op deze betreffende locatie dienen voor 1 maart bomen gekapt te worden om het aanleggen van een verborgen glooiing mogelijk te maken.

De aannemer zal worden gehouden aan de punten die opgenomen zijn in het plan van aanpak en waarop tijdens de EMVI-beoordeling gescoord is. Indien de aannemer zich niet houdt aan de toezeggingen uit het plan, zal een boete worden opgelegd van 1,5 maal de gescoorde kwaliteitswaarde.

De procedure met betrekking tot de kwaliteitsborging komt uitgebreid aan de orde. Er volgt een uitleg over SCB in relatie tot het kwaliteitssysteem bij de aannemer. Er wordt getoetst op basis van risico's en de processen die de aannemer heeft opgesteld voor het specifieke proces. Er wordt gebruik gemaakt van 3 soorten toetsen: systeem-, proces- en producttoetsen. Positieve en negatieve bevindingen van toetsen kunnen leiden tot aanbevelingen voor verbetering van de processen. Negatieve bevindingen leiden niet altijd tot een tekortkoming. Wanneer dit wel het geval is, bijvoorbeeld bij regelmatige herhaling, heeft dit financiële consequenties in de vorm van een boete, opschorten betaling of stilleggen van het werk. Negatieve bevindingen dienen te worden behandeld als een afwijking. Hieruit zullen corrigerende en/of preventieve maatregelen volgen. Op basis van de toetsen zal het risicodossier aangepast worden. Risico's kunnen toe- of afnemen wat tot meer of minder toetsen kan leiden.

Zoals als eerder is gemeld door de aannemer is de leverantie van fosforslakken een groot probleem. Deze zijn nodig als fundering van het onderhoudspad. De aannemer heeft alternatieven aangedragen, die onderzocht moeten worden op waterdoorlaatbaarheid. Dit onderzoek kan 3 maanden duren. De aannemer zal navraag doen of er echt geen fosforslakken meer te leveren zijn, zodat misschien alvast een gedeelte kan worden aangebracht in afwachting van de uitslag van het onderzoek. Later blijkt dat levering van fosforslakken voor dit werk geen probleem is.

Op 3 maart is een eksternest geconstateerd in een te rooien boom. Omdat het ging om een nest in aanbouw is deze boom, in overleg met de ecoloog gerooid, zodat de ekster er niet kan gaan broeden. Er wordt d.m.v. linten gepoogd om de vogels zo veel mogelijk te verstoren. Aan de traject ecoloog zal worden gevraagd hoe ze het best kunnen worden verjaagd.RevisieProjectbeheer controleprocessen


Kerndocumenten
Referenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares