Oesterdam Zuid


Context VN set links: model = Oesterdam Zuid


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Oesterdam Zuid

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Asfalt, Koperslakblokken, Open steenasfalt, Gekantelde blokken
Specifieke constructie 

Voorland 
Schor, Slik, Strand
Ruimtegebruik 

Jaar 
2012
Locatie 
Zuid-Beveland
Coördinaten 
51° 27' 52", 4° 13' 21"
Dijktraject 
dp 1140 - dp 1186Het dijkvak betreft het zuidelijke deel van de verbindingsdam tussen Zuid Bevelend en het eiland Tholen en valt onder het beheer van Rijkswaterstaat Zeeland, Waterdistrict Zeeuwse Delta en ligt in de gemeente Reimerswaal. Het dijkvak ligt tussen dp1140 en dp1186+50m en heeft een totale lengte van 4,65 km. Het voorland voor het dijkvak bestaat voor het grootste deel uit bij laagwater droogvallend slik. Het dijktraject grenst in het noorden aan het traject Oesterdam Noord (uitvoering 2011) en in het zuiden aan het traject Eerste Bathpolder, Tweede Bathpolder (uitvoering 2009).

Bijzonderheden:

Oesterdam Zuid luchtfoto.jpg
  • De zoutminnende vegetatie is uitsluitend aan de bovenzijde te vinden, daarom wordt het deel, aansluitend aan de koperslakblokken aangelegd in asfalt, daarboven komen blokken op hun kant.
  • Omdat provincie Zeeland als wegbeheerder wilde dat het fietsverkeer over de Oesterdam mogelijk zou blijven, is een pendeldienst ingesteld. Deze pendeldienst hield in een personenbusje met aanhanger, die volgens een dienstregeling heen en weer reed tussen Tholen en Zuid-Beveland. Deze optie was aanmerkelijk goedkoper dan het verbreden van de parallelweg en aanvullende maatregelen als voertuigkerende barriers.
  • Onverwacht hoge concentraties cadmium in de klei.
  • Zand dat vrij vrij kwam bij de grondverbetering in de Oesterdam, werd vervoerd naar de Flaauwersinlaag (Schouwen Duiveland). Hiervoor werd een aparte Waterwetvergunning aangevraagd. Ook voor het depot op het terrein van de Bergse Diepsluis werd een Waterwetvergunning aangevraagd.

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Nadat de Oesterdam door Projectbureau Zeeweringen was versterkt, is de veiligheidsbuffer eind 2013 aangelegd. Deze zandsuppletie van ruim 400.000 m3 is versterkt met kunstmatige oesterriffen.

Kaart werkgebied

Werkgebied Oesterdam Zuid.jpg

Lessons learned
Lesson learned: Fietsers werkgebied

Bij aanvang werk te weinig aandacht geschonken aan weren/begeleiden fietsers
In 2013 en 2014 had Zeeweringen regelmatig problemen met recreanten: wandelaars en fietsers die afzettingen negeerden en toch het werkgebied in gingen. Dit leidde soms tot gevaarlijke situaties. Om ongelukken te voorkomen, zette aannemers in overleg met het projectbureau bijvoorbeeld verkeersregelaars in of aanvullende hekken en waarschuwigsborden.


Andere pagina's met deze lesson learned: Nieuw Noord-Bevelandpolder, Zierikzee

Omgevingsmanagement werkprocessen

Ecologie

In 2009 worden voorlopige aandachtspunten aangedragen. Hier wordt aanbevolen om voordat de uitvoering begint regelmatig te maaien om te voorkomen dat broedvogels zich op het werkterrein nestelen. In de ‘Passende beoordeling Oesterdam zuid’ wordt uitgebreid ingegaan op de aanwezigheid van diverse groepen vogels. De eindconclusie luidt dat er geen blijvende nadelige effecten zijn te verwachten ten gevolge van de dijkverbetering. Het is daarom niet nodig een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet aan te vragen.


Er komen ook geen planten langs het dijktraject voor die beschermd zijn in het kader van de Flora en faunawet. De voorgenomen werkzaamheden leiden niet tot ruimtebeslag op groeiplaatsen van dergelijke soorten. De meeste zoutminnende planten komen voor op de boventafel, daarom wordt in een advies de mogelijkheid om lager op het talud een strook asfalt toe te passen.


Er vindt geen ruimtebeslag plaats in het kwalificerende habitattype Grote, ondiepe kreken en baaien. De kreukelberm en bekleding van de ondertafel zijn 'goed' getoetst en blijven behouden. Een verplaatsing van de teenconstructie is niet aan de orde. De werkzaamheden richten zich alleen op de boven tafel, waarvan de bekleding wordt vervangen. De aanwezige zoutvegetatie gaat grotendeels verloren door werkzaamheden aan de boventafel, evenals de groeiplaatsen van zoutplanten. De werkzaamheden doen geen afbreuk aan de herstelmogelijkheden, die langs het gehele dijktraject aanwezig zijn. Negatieve effecten zijn niet significant.


Ook zijn er geen significant negatieve effecten op broedvogels en niet-broedvogels als gevolg van de dijkverbeteringwerkzaamheden. Vanwege het beperkte belang voor vogels van de verstoorde zone langs het dijktraject als foerageergebied en de uitwijkmogelijkheden zijn geen negatieve effecten te verwachten. De voorgenomen werkzaamheden leiden ook niet tot negatieve effecten op zoogdieren of beschermde soorten amfibieën, reptielen, vissen en ongewervelden. In 2011 wordt een aanvraag voor de vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Oesterdam Zuid ingediend, deze wordt verleend. Tegen het einde van de werkzaamheden heeft een ecologische eindcontrole van de werkzaamheden op het dijktraject Oesterdam-Zuid plaatsgevonden. Er is geconstateerd dat er geen feiten zijn gepleegd die niet stroken met de afgegeven voorwaarden.Referenties

Vergunningen

Om een aanmelding voor een mer beoordeling te doen en diverse vergunningen te bekomen wordt door het projectbureau een planbeschrijving opgesteld. In de Planbeschrijving wordt de afweging samengevat ten aanzien van ecologische waarden.

Omdat de dammen, die in het kader van de Deltawerken zijn aangelegd, rijks objecten zijn, geldt dat beslissingen en vergunningen niet meer door de provincie kunnen worden afgehandeld. Dit is een gevolg van het in werking treden van de Crisis en herstelwet (april 2010). Rijkswaterstaat beslist dat een mer procedure niet hoeft te worden opgestart. Ook de watervergunning wordt verleend.

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is in deze het bevoegd gezag voor het afgeven van de NB-wet vergunning. Om de aanvraag voor de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet te onderbouwen wordt een habitat natuurtoets uitgevoerd. De vergunning is verleend, waarbij een aantal voorwaarden wordt gesteld die eerder in de natuurtoets zijn opgesteld.

Om te bezien of een vergunning in het kader van de Flora- en faunawet benodigd is wordt een passende beoordeling opgesteld. Hierin wordt onder andere uitgebreid ingegaan op de aanwezigheid van diverse groepen vogels. De eindconclusie luidt dat er geen blijvende nadelige effecten zijn te verwachten ten gevolge van de dijkverbetering. Het is daarom niet nodig een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet aan te vragen. Er komen ook geen planten langs het dijktraject voor die beschermd zijn in het kader van de Flora en faunawet. De voorgenomen werkzaamheden leiden niet tot ruimtebeslag op groeiplaatsen van dergelijke soorten. De meeste zoutminnende planten komen voor op de boventafel, daarom wordt in een advies de mogelijkheid om lager op het talud een strook asfalt toe te passen. Geconcludeerd wordt dat geen vergunning wordt verlangd mits de mitigerende maatregelen in acht worden gehouden.

Tegen het einde van de werkzaamheden heeft een ecologische eindcontrole van de werkzaamheden op het dijktraject Oesterdam-Zuid plaatsgevonden. Er is geconstateerd dat er geen feiten zijn gepleegd die niet stroken met de afgegeven voorwaarden.

Middels een ontheffing krijgt het projectbureau ontheffing om de Parallelweg te gebruiken voor werkverkeer. Naast de vergunningen om het werk te mogen uitvoeren, zijn er ook vergunningen nodig om andere werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Zo is er vergunning nodig om bomen te kappen en om tijdelijke depots te mogen aanleggen. Nadat de periode is verstreken dat de depots zijn gebruikt worden ze in de oorspronkelijke staat hersteld en volgt een schriftelijke afmelding.


Referenties

Communicatie
pendeldienst
verkeersbord pendeldienst

Omleiding en pendeldienst

De parallelweg was tijdens de werkzaamheden afgesloten. Gebruikers werden op twee manieren op een veilige manier langs het werk geleid: een omleidingsroute en een pendeldienst (omdat de omleidingsroute erg lang was). De pendeldienst bestond uit een busje voor passagiers en een aanhanger voor fietsen en brommers. Het begin- en eindpunt va de pendeldienst had een abri. Vanaf de start van de pendeldienst was het aantal passagiers minimaal. Daarom werd besloten geen aanvullende spitsbussen in te zetten.

lesson learned

Tijdens de uitvoering ontvangen het projectbureau en aannemer verschillende klachten over het ontbreken van omleidingsbordjes, waardoor fietsers de weg kwijt raken. Ook komen er behoorlijk veel fietsers in het werkgebied, ondanks afzettingen. Er worden extra borden geplaatst en aanvullende maatregelen (rijplaten, bouwhekken) getroffen om recreanten uit het werkgebied te weren. Deze problemen hadden voorkomen kunnen worden als er in de voorbereiding meer aandacht aan was besteed.

Oesterpercelen

In de Oosterschelde liggen oesterpercelen. Vanwege werkzaamheden aan de kreukelberm werd de eigenaar op de hoogte gebracht.

Veilige oversteek naar water

Er vond overleg plaats met een surfvereniging en een naturistenverenging die graag beloopbare paadjes wilden over de kreukelberm.

Aanvullende werkzaamheden

Na afronding van de werkzaamheden moest de Parallelweg gedeeltelijk opnieuw worden geasfalteerd en dus enkele dagen worden afgesloten. Hierover verzond het projectbureau een persbericht.


Referenties

Juridische zaken


Transportroutes

Projectbureau Zeeweringen stelde een transportroute op over de hoofdrijbaan en de parallelweg.
Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie

Op de ondertafel bestond het gehele dijkvak uit koperslakblokken op een filterconstructie van 5 centimeter met een mijnsteen onderlaag. De boventafel van het betreffende dijkvak had over de gehele lengte dezelfde opbouw van de toplaag, namelijk Haringmanblokken op klei, met daarboven vlakke blokken op klei met aansluitend doorgroeistenen.Toetsing

De toetsing is uitgevoerd door het Waterschap Zeeuwse Eilanden. De kreukelberm is goed getoetst en kan worden gehandhaafd. De gehele ondertafel, bestaande uit koperslakblokken is goed getoetst op basis van een geavanceerde toets waarbij trekproeven zijn uitgevoerd om de onderlinge wrijving aan te tonen. Het bleek dat alle blokken waaraan is getrokken de maximale trekkracht hebben weerstaan. Deze bekleding kan worden gehandhaafd. De gehele boventafel is onvoldoende getoetst. Als laatste actie van de toetsingsprocedure is een getekende vrijgave toetsing opgesteld, op basis waarvan het ontwerp kon worden gemaakt.Referenties

Ontwerp
strook asfalt tussen koperslakblokken en gekantelde betonblokken
aanbrengen open steenasfalt

Het ontwerp is gelijk aan het ontwerp van Oesterdam Noord. De kreukelberm wordt aangevuld. In de ontwerpfase is er een discussie geweest over de nieuwe bekleding boven de goed getoetste koperslakblokken. Uiteindelijk is een oplossing gekozen, waarbij de Haringmanblokken vanaf een niveau van NAP +3,00 m (ongeveer het niveau van waaraf zoutplanten groeien) gekanteld zijn teruggebracht, De ruimte tussen de Haringmanblokken en de koperslakblokken is opgevuld met waterbouwasfalt. De overgang naar de berm wordt bekleed met open steenasfalt. Dit sluit aan op de onderhoudsweg van asfalt. Op basis van de ontwerpberekeningen leek het dat de veiligheid van de beoogde blokken enigszins te kort schiet. In het memo dat naar aanleiding hiervan is opgesteld wordt aangegeven dat de blokken wel geschikt zijn voor hergebruik ter plaatse.

Referenties

Revisietoetsing en overdracht

De revisietoetsing is uitgevoerd door het projectbureau. De overdracht heeft in 2013 plaatsgevonden. In 2015 zijn asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd aan de Parallelweg van de Oesterdam, dit is opgenomen in de revisietekeningen.Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract

In het startoverleg wordt door de opdrachtgever aangegeven dat de controle op basis van toetsingen wordt uitgevoerd. Gedurende het werk zal er een mix van toetsen plaatsvinden, bestaande uit systeem-, proces-, en producttoetsen. De frequentie is afhankelijk van de bevindingen. De kwaliteit dient in hoge mate door de aannemer te worden gegarandeerd. De uitvoerder is primair verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging. Hij zal worden bijgestaan door de projectcoördinator en indien nodig nog aanvullend door andere personen. Bevindingen van interne kwaliteitscontroles worden rechtstreeks gerapporteerd aan de projectleider. Na aanvang van het werk wordt gecontroleerd of de aannemer voldoende aandacht besteed aan de aangeduide werkmethode. Dit is inderdaad het geval.
Referenties

Uitvoering
verwijderen Haringmanblokken
aanbrengen gekantelde blokken

ON meldt dat ze, op een gedeelte van het dijktraject, een onderzoek hebben verricht naar de kleikdikte van de bestaande klei. Uit dit onderzoek blijkt dat de kleidikte minder is dan de kleidikte aangegeven op de tekeningen behorende bij het contract. Hier is al eerder contact over geweest, OG geeft aan de werktekeningen uit te werken conform contract. Daarna zal één en ander bekeken worden. De kleilaagdiktes op het laatste gedeelte van het werk zijn, zoals voorzien, te dun, een grondverbetering dient te worden uitgevoerd.


ON meldt dat de staat van de asfaltconstructie van de parallelweg niet overal afdoende is om de scheuren in het asfalt te repareren. Op sommige locaties moet meer gedaan worden dan alleen scheuren repareren. OG verzoekt ON aan met een passend voorstel te komen om de parallelweg op een juiste wijze te herstellen.


ON gaat uit van 2 werkvakken van elk 400 meter, DG van 2 werkvakken waarbij de totale lengte van de opgebroken steenbekleding maximaal van elk 400 meter bedraagt. Voor de OG gaat het erom dat in geval van calamiteiten de werkvakken snel kunnen worden dichtgezet om schade te voorkomen. OG voorziet hier een probleem gezien de beperkte hoeveelheid vrijkomend materiaal. ON geeft aan nog een depot met ca. 2500 ton breuksteen in eigendom te hebben nabij de Kreekraksluizen dat in geval van calamiteiten eventueel kan worden ingezet. Een voorstel hiervoor zal door de ON worden opgenomen in het calamiteitenplan.

Bij het aanbrengen van de palen van de overgangsconstructie lukt het niet om deze dieper dan 1 meter de constructie in te werken, daarna breken de palen af. OG vraagt of er al d.m.v. een stalen pen wordt voorgeprikt? ON werkt nu met een trilblok. Gekeken zal worden wat er onder zit, eventueel is afzagen van de palen een optie, mochten andere oplossingen niet werken.Projectbeheer controleprocessen

Financieel beheer

Tijdens de uitvoering komen er vaak extra werkzaamheden die niet waren voorzien. Hier gaat het om de aanschaf van abri’s, vrijgekomen klei die is verontreinigd en daardoor niet aan de opdrachtnemer vervalt, het uitvoeren van diverse werkzaamheden waaronder het verwijderen en afvoeren van betonband onder blokken en het aangieten van de opsluiting koperslakblokken.

Kerndocumenten
Referenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares