Onrustpolder


Context VN set links: model = Onrustpolder


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Onrustpolder

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Breuksteen gepenetreerd, Open steenasfalt
Specifieke constructie 

Voorland 
Strand
Ruimtegebruik 

Jaar 
2008
Locatie 
Noord-Beveland
Coördinaten 
51° 35' 51", 3° 40' 34"
Dijktraject 
Noordzee 0,0 - Noordzee 11,0Het dijktraject langs de Onrustpolder ligt aan de Noordzeezijde op het eiland Noord-Beveland tussen de Veersegatdam en de aansluiting op de Oosterscheldekering. Het was in beheer bij het Waterschap Zeeuwse Eilanden, dat nu onderdeel is van het Waterschap Scheldestromen. De totale lengte van het projectgebied bedraagt ca. 1,1 km.

Bijzonderheden:

  • Dit dijkvak oogt als een duingebied.
  • Omdat er onder maatgevende omstandigheden een kruinhoogte tekort optreedt, waardoor de hoeveelheid overslag groter is dan de toegestane overslag, rekening houdend met de grondslag van zand, is de kruin en het binnentalud bekleed met een laag open steenasfalt.


Omgevingsmanagement werkprocessen

Landschap

Dit dijktraject grenst aan de Noordzee, de Landschapsvisie van de Oosterschelde is hier niet van toepassing. Landschappelijk kan het huidige gebied omschreven worden als een strand- en duinengebied, waarbij de Oosterscheldekering en de Veersegatdam indrukwekkende waterstaatswerken op de achtergrond vormen.

Referenties

Ecologie

Op basis van het detail advies wordt een nieuwe bekleding gekozen die de ecologische waarden minimaal in stand houdt. Aangezien de begroeiing niet afhankelijk is van de soort bekleding wordt hiervoor geen voorkeur uitgesproken.

Referenties

Vergunningen

Voordat een project kan worden aangemeld in het kader van een mer procedure en voordat vergunningen kunnen worden aangevraagd, wordt door het projectbureau een planbeschrijving opgesteld. Deze wordt door het waterschap aan de provincie verzonden. Een mer procedure is niet nodig en de goedkeuring in het kader van de Wet op de waterkering wordt verleend.

Ter voorbereiding van een aanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet wordt een passende beoordeling opgesteld. De aanvraag wordt door het waterschap verzorgd.

Parallel aan deze passende beoordeling wordt in het kader van de Flora- en faunawet een soortenbeschermingstoets uitgevoerd. Op basis van de mitigerende maatregelen die in de Soortenbeschermingstoets worden genoemd is geen ontheffing nodig in het kader van de Flora en faunawet.
Referenties

Communicatie

Om omwonenden en andere belangstellenden te informeren over de werkzaamheden, verspreidt het projectbureau een huis-aan-huiskrant in het voorjaar en in het najaar.

Al geruime tijd voordat de werken zullen plaatsvinden wordt aandacht besteed aan de mogelijke overlast voor de Roompotparken: resp. camping "de Roompot" en "de Banjaard. Er vindt een aantal overleggen plaats. Op verzoek zal in de week van 28 april tot en met 2 mei het werk worden stilgelegd, in die week verwacht De Banjaard veel gasten in verband met vrije dagen als Koninginnedag en hemelvaartdag. Tijdens de werkzaamheden aan het dijkvak recht voor het park kan met name de aanpak van de binnenzijde van de dijk geluidsoverlast betekenen. Om de gasten te ontzien wordt verzocht of het mogelijk is na 09.00 uur te beginnen en uiterlijk 19.00 te stoppen. Ook dit verzoek wordt ingewilligd. Met uitzondering van het deel dat na juni wordt uitgevoerd, zal om de toegankelijkheid gaandeweg te vergroten ieder gereedkomen deel zo spoedig mogelijk worden vrijgegeven. Ook met andere belanghebbenden wordt overleg gepleegd, zoals met de secretaris van de vereniging van eigenaren van bungalowpark De Banjaard.


Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
2008 Onrustpolder oude situatie noordzijde

Tussen de Oosterscheldekering en dijkpaal NZ00 bestond de bekleding uit ingegoten breuksteen. Van dijkpaal NZ02 tot dijkpaal NZ11 was de bekleding vanaf de teen tot ca. NAP +3,0 m opgebouwd uit Haringmanblokken met gaten erin. Daarboven bestond de bekleding van dijkpaal NZ03 tot dijkpaal NZ08 en van dijkpaal NZ10 tot dijkpaal NZ11 uit waterbouwasfaltbeton met een laagdikte van 0,20 m. De overige bekleding bestond uit ingegoten breuksteen (vol en zat gepenetreerd met gietasfalt) met sortering 10-60 kg in een laagdikte van 0,30 m. Het grootste gedeelte van de bekleding was bedekt met een laag zand variërend van enkele centimeters tot ruim 7,0 m. De kruin van de dijk lag over het gehele traject op ca. NAP +12,0 m. De asfaltbekleding was overal doorgezet tot op de kruin. Tussen dijkpaal NZ02 en dijkpaal NZ11 was op ca. NAP +8,0 m een buitenberm aanwezig. De breedte van deze berm was ca. 10m. Deze buitenberm was eveneens bedekt onder een laag zand. Daarom werd de kruin van de dijk gebruikt als onderhoudsstrook.Toetsing
2008 Onrustpolder oude situatie zuidzijde

Door het Waterschap is de actualisatie van de toetsing uitgevoerd. Deze is door het Projectbureau gecontroleerd, waarna dit dijkgedeelte is vrijgegeven om te verbeteren. De aanwezige asfaltbekleding is overal goedgekeurd. De ingegoten breuksteen is op de meeste plaatsen afgekeurd, met uitzondering van een gedeelte tussen de Oosterscheldekering en dijkpaal NZ00. De Haringmanblokken zijn overal afgekeurd.


Referenties

Ontwerp
2008 Onrustpolder open steenasfalt op binnentalud
2008 Onrustpolder gepenetreerde breuksteen op buitentalud
2008 Onrustpolder overzicht nieuwe werk

Voor de randvoorwaarden is een detail advies opgesteld waarvan de resultaten in de ontwerpnota worden weergegeven.

Voor dit dijktraject is één nieuw ontwerp ontwikkeld: het overlagen van de afgekeurde Haringmanblokken met gepenetreerde breuksteen in de sortering 10- 60 kg met een laagdikte van 0,50 m. Hiertoe dient het aanwezige zand weg gegraven te worden alvorens de overlaging aangebracht kan worden. Na aanbrengen van de overlaging wordt het zand weer terug aangebracht. De overlaging van de haringmanblokken dient tot dp 11 te worden uitgevoerd. Tussen dp 11 en 12 is zoveel zand op de bekleding aanwezig dat, ook bij een maatgevende storm, de bekleding hier niet bloot komt te liggen. Dit is aangetoond in een memo van het Waterschap.

Tijdens het opstellen van de ontwerpnota lag het in de bedoeling om waar nodig de bestaande kreukelberm te versterken met breuksteen in de sortering 40 - 200 kg in combinatie met stroken penetratie, met een laagdikte van 0,70 m. Een nadere analyse door het Waterschap gaf aan dat de reeds aanwezige kreukelberm voldoet. De belangrijkste reden hiervoor is dat de kreukelberm door een laag zand bedekt wordt. Bij ontgronding van het zand is er nog voldoende zand in het profiel aanwezig waardoor sterke golfreductie op zal treden en de golfbelasting minimaal is. Een en ander is vastgelegd in een memo van waterschap Zeeuwse Eilanden aan het projectbureau Zeeweringen, die in de Aanvulling op de ontwerpnota is weergegeven.

Naast het verbeteren van de bekleding speelt op dit dijkvak ook een kruinhoogte tekort. De hoeveelheid overslag tijdens maatgevende omstandigheden is groter dan toelaatbaar. Om dit probleem op te lossen heeft het waterschap de voorkeur om de dijk overslagbestendig te maken. Daartoe dienen kruin en binnentalud te worden versterkt met een bekleding van open steenasfalt die wordt afgedekt met een laag grond ten behoeve van de landschappelijke inpassing. Deze oplossing levert een veilige dijk op, is relatief goedkoop en vraagt geen extra ruimte. De kosten van voorbereiding en uitvoering van het overslagbestendig maken van de dijk langs de Onrustpolder dienen ten laste te komen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Daarom wordt door het Waterschap aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat om goedkeuring. Vooruitlopend op een positieve beslissing van het Ministerie heeft het projectbureau zijn medewerking toegezegd.


Referenties

Revisietoetsing en overdracht
2008 Onrustpolder revisie

De rapportage van de revisietoetsing is opgesteld door het waterschap en goedgekeurd door het projectbureau. Daarna is het overdrachtsprotocol ondertekend, dat gelijk geldt voor Westkapelle fase 2, omdat dit in hetzelfde bestek is uitgevoerd.
Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract
2008 Onrustpolder werkzaamheden

Voor meer- en minderwerk worden door de aannemer afwijkingsrapporten opgesteld. Na goedkeuring door de directie wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld, waarna de extra kosten kunnen worden gedeclareerd.

Referenties

Uitvoering
2008 Onrustpolder verwijderen begroeiing
2008 Onrustpolder werkzaamheden binnentalud

De directie deelt in het afstemmingsoverleg mede dat het tijdig en juist melden van bouwstoffen in het kader van het bouwstoffen besluit een aandachtspunt zal zijn. Aangegeven wordt dat dit in het verleden op meerdere werken niet geheel vlekkeloos is verlopen en dat er een verbeterslag noodzakelijk is.

Tijdens de eerste bouwvergadering zijn de ecologen aanwezig die een nadere toelichting zullen geven op de mitigerende maatregelen welke zijn opgenomen in het bestek. Voor de werkzaamheden binnen de Onrustpolder is geen NB-vergunning noodzakelijk. In het aangrenzende natuurgebied komt de Rugstreeppad voor en dienen maatregelen te worden getroffen om te voorkomen dat vogels binnen het werkgebied gaan broeden. Hiervoor dient o.a. de aanwezige begroeiing te worden gemaaid voor 15 maart. Daarnaast dient er een paddenscherm te worden geplaatst om te voorkomen dat de rugstreeppad zijn leefgebied gaat uitbreiden. Het is niet toegestaan het aangrenzende natuurgebied te betreden. Ter plaatse van het depot Anna Jacoba zijn Bijenorchissen aangetroffen. De Bijenorchis is een beschermde orchideeënsoort die aan de rand van het terrein voor komt. Er dienen maatregelen te worden genomen zodat dit terrein niet wordt betreden of gebruikt wordt voor opslag van goederen.

Windpark Roompotsluis BV is eigenaresse van enige elektriciteitskabels en glasvezelkabels. In verband met de noodzakelijke warmteafvoer van de 20 kV elektriciteitstransportkabel, is in de kabelsleuf KEMA-Backfill toegepast. Indien deze kabelsleuf wordt geroerd zal bij herstel aandacht worden besteed aan toepassing van het juiste zand-leem mengsel.

Referenties


Projectbeheer controleprocessen


Kerndocumenten

Referenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares