Oostelijke Sloehavendam


Context VN set links: model = Oostelijke Sloehavendam


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Oostelijke Sloehavendam

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Breuksteen gepenetreerd
Specifieke constructie 
Havendam
Voorland 
Stroomgeul, Strand
Ruimtegebruik 

Jaar 
2012
Locatie 
Zuid-Beveland
Coördinaten 
51° 26' 24", 3° 42' 0"
Dijktraject 
dp 0 +85m - dp 29Oostelijke Sloehavendam

Dijkvak Oostelijke Sloehavendam / Kaloot ligt aan de Westerschelde, ten westen van de kern Borssele in het industriegebied Vlissingen-Oost. Het dijkvak betreft een havendam met een lengte van ongeveer 3,2km. Deze maakt geen onderdeel uit van een gesloten dijkring, maar behoort wel tot de primaire waterkering. Naast het bieden van bescherming aan de direct achter de dam gelegen industrie, heeft de Oostelijke Sloehavendam een golfreducerende werking voor de achterliggende dijkring. De havendam kent een eigen dijkpaalnummering, waarvan de oorsprong (dp 0) ligt tussen dp 573 en dp 574 van de achterliggende dijkring. Het dijkvak wordt beheerd door waterschap Scheldestromen. Bij de aanzet van de dam bevindt zich een duingebied van geringe omvang, natuurgebied de Kaloot, dat de aanwezige steenbekleding deels bedekt. Direct achter de dijk ligt de Europaweg-Zuid, die in beheer is bij het havenschap Zeeland Seaports.

Van Citterspolder

Oostelijke Sloehavendam luchtfoto.jpg

Het dijkvak Van Citterspolder 2 ligt aan de Westerschelde, op het zuidwestelijke puntje van Zuid-Beveland tussen dijkpaal 565,8 en 573 en heeft een lengte van ongeveer 720m. Het valt onder het beheer van het waterschap Scheldestromen. Achter de dijk ligt de kerncentrale van Borsele.

Bijzonderheden:

  • De Oostelijke Sloehavendam - Kaloot en de Van Citterspolder zijn apart ontworpen, maar in de uitvoering was het een gezamenlijk project.
  • Hoewel de Oostelijke Sloehavendam - Kaloot geen primaire waterkering is heeft Projectbureau Zeeweringen in overleg met Waterschap Zeeuwse Eilanden besloten de bekleding wel te versterken. Redenen zijn de volgende: 1 Bij het niet reduceren van golfbelasting door de Oostelijke Sloehavendam wordt grote schade aangericht op het buitendijkse haventerrein wat leidt tot grote economische schade. 2 De primaire waterkering van de Borsselepolder (deels), Kraaijertpolder en Quarlespolder (dp 573 tot dp 719) zijn allen berekend met de reducerende belastingen veroorzaakt door de golfreducerende werking van de Oostelijke Sloehavendam. 3 In 1998 is na een storm zware schade geconstateerd.
  • De Van Citterspolder viel in eerste instantie niet binnen de scope van het Project Zeeweringen, omdat er geen bekleding van gezette steen aanwezig was. Later is officieel toestemming verkregen om dit dijkvak mee te nemen in het project.
  • De ontwerpen van zowel de Oostelijke Sloehavendam als de Van Citterspolder leiden tot een procedure bij de Raad van State. Deze vond de bezwaren niet voldoende zwaarwegend om de uitvoering te verbieden.

Kaartjes werkgebied

Werkgebied Oostelijke Sloehavendam1.jpg
Oostelijke Sloehavendam2.jpg

Lessons learned
Lesson learned: Toepassing colloïdaal beton

Proef met colloïdaal beton niet geslaagd.
De proef van met open colloïdaal beton gepenetreerde breuksteen heeft geen bevredigend resultaat opgeleverd. Ondanks geslaagde projecten in bv Zeebrugge bleek het op deze locatie niet mogelijk om een goed product op de dijk aan te brengen. Het getij, de golven en de regen bleken een te grote invloed te hebben op de kwaliteit van de beton. Ook de voorbereiding bleek een cruciale factor te zijn.

Omgevingsmanagement werkprocessen

Landschap

Oostelijke Sloehavendam, Kaloot

De gekozen oplossing van gepenetreerde breuksteen past niet in de algemeen geldende landschapsvisie. Om het boven talud van de dijk zo groen mogelijk af te werken dient de open steenasfalt met grond te worden afgestrooid en ingezaaid met gras over een maximale breedte. Het is gewenst dat de dijk makkelijk over te gaan is door recreanten, in ieder geval aan de westelijke en oostelijke zijde van het strand. Aan de meest westelijke en oostelijke (overgangszijde ) kant duintjes creëren en helm inplanten teneinde op deze plekken een beschutter gebied voor bezoekers te maken en om verstuiving te voorkomen met name naar de binnenzijde, richting de Europaweg Zuid. De grenspaal moet zoveel mogelijk gehandhaafd op dezelfde plek en zoveel mogelijk zichtbaar blijven. Hiertoe moet de paal minimaal 1.00 meter boven maaiveld uit blijven steken.

Van Citterspolder

Er moet naar gestreefd worden het dijkbeeld zo groen mogelijk te houden. Door voorgestelde maatregelen wordt hieraan grotendeels voldaan. Een geasfalteerd onderhoudspad wordt hier landschappelijk minder gewenst gevonden, in verband met benodigd onderhoud zal er wel een onderhoudspad worden aangelegd.


Referenties

Ecologie

Oostelijke Sloehavendam, Kaloot

In 2009 is een overzicht verstrekt over eventuele aanwezigheid van beschermde dieren en aanwezige habitattypen. In 2010 heeft een “Passende beoordeling Oostelijke Sloehavendam – Kaloot” plaatsgevonden door het uitvoeren van de “Toetsing van de voorgenomen dijkverbetering langs de Westerschelde aan de Natuurbeschermingswet 1998”. In 2011 wordt onder de gebruikelijke voorwaarden de vergunning ex artikel 19d Natuurbeschermingswet verleend.

Een eerdere gedachte om een paddenscherm te plaatsen wordt niet uitgevoerd. In plaats van het scherm vinden checks plaats door een ter zake kundige trajectecoloog.

Op 19 juni is gebleken dat geen op grond van de Natuurbeschermingswet of Flora en faunawet beschermde natuurwaarden op dit dijkdeel aanwezig zijn. Daarom is het projectbureau voornemens om het dijkvak vervroegd vrij te geven en het starten van de werkzaamheden daar toe te staan.

Na afloop van de werkzaamheden heeft een ecologische eindcontrole plaatsgevonden. Alle werkzaamheden zijn op een goede wijze uitgevoerd en er zijn reeds nu al tekenen van herstel van de natuur.

Lessons Learned

Nest bontbekplevier2.JPG
Nest bontbekplevier.JPG

In het voorjaar vestigden broedvogels zich op de depotlocatie, ondanks preventieve maatregelen en verjagingsmiddelen. Om bontbekplevieren en scholeksters te weren, werden stokken met linten geplaatst. Beide soorten waren niet onder de indruk en broedden met succes. Het depot kon daardoor enige tijd niet helemaal gebruikt worden. Preventieve maatregelen om de vestiging van grasland- en struweelvogels te voorkomen, scheppen gunstige condities voor kustbroedvogels. Stokken met wapperende linten werken niet voor alle soorten (mogelijk wel voor meeuwen). Afspannen met linten zou beter kunnen werken. Met name bontbekken schrikken niet van wat extra dynamiek. Dagelijkse verstoring of ploegen/slepen voorafgaand aan de start van werkzaamheden werkt het best.

Van Citterspolder

De natuurwaarden van het traject Van Citterspolder worden geïnventariseerd en de benodigde mitigerende maatregelen vastgesteld. Ook worden een “Passende beoordeling” en een “Soortenbeschermingstoets” opgesteld. Hierna wordt de vergunning op grond van Natuurbeschermingswet aangevraagd, die onder voorwaarden wordt verstrekt. Er was onduidelijkheid over het terugplaatsen van hekwerk en camera’s na afloop van de werkzaamheden, met name was er zorg over het verstoren van de rust van vogels die in het afvoerkanaaltje naast de koelwaterinlaat foerageren. Dit levert geen problemen op.

Vergunningen

Oostelijke Sloehavendam

Voor het gebruik van de weg en een depot aan het einde van de Oostelijke Sloehavendam is toestemming vereist van de eigenaar, Zeeland Seaports. Deze wenst aanvankelijk een vergoeding voor het gebruik van de weg en het depot. Gezien het algemeen belang van de werkzaamheden aan de dam wordt hier in tweede instantie van afgezien. De gemeente Vlissingen heeft een verzoek ingediend over het uitvoeren van een mitigerende maatregel, het geschikt maken van een terrein aan het einde van de Sloedam t.b.v broedende bontbekplevieren. Ook hiervoor is toestemming nodig van de eigenaar, die wordt geweigerd.

Omdat in het bestemmingsplan van de gemeente Borssele de Oostelijke Sloehavendam is aangemerkt als 'Buitendijks natuurgebied' en 'Buitendijks gebied met waterstaatkundige functie en natuurwetenschappelijke waarde' heeft de gemeente gevraagd om een omgevingsvergunning aan te vragen.

In 2010 is een toetsing opgesteld, die als onderbouwing dient voor de Mer vergunningsaanvraag. Deze toetsing maakt deel uit van de formele vergunningenprocedure ex. Artikel 19 lid 1 met de Provincie Zeeland als bevoegd gezag.

Een melding Activiteitenbesluit met betrekking tot het depot op de kop van de dam is niet benodigd omdat het gaat om een inrichting van een tijdelijke aard.

Van Citterspolder

Ten aanzien van de vergunning voor de Natuurbeschermingswet wordt vermeld dat deze onder voorwaarden zal worden verleend.

Ook goedkeuring volgens artikel 5.7 van de Waterwet wordt verkregen.

De verbeteringswerken van de dijktrajecten Oostelijke Sloehavendam/Kaloot en Van Citterspolder fase 2 (kerncentrale) maken deel uit van een projectplan in het kader van de Waterwet. Daarom is een aanvraag van een omgevingsvergunning niet noodzakelijk.Communicatie

Oostelijke Sloehavendam, Kaloot

Met de gemeenten Borssele en Vlissingen wordt overleg gepleegd over het uit te voeren project. Ook de bedrijven die achter de dijk zijn gevestigd worden benaderd om ze op de hoogte te brengen van de werkzaamheden.

Tijdens de uitvoering dient de beveiligingsinstallatie bij Kerncentrale Borssele (EPZ) te worden aangepast. De uitvoering hiervan wordt in opdracht van het waterschap en in overleg met EPZ uitgevoerd.

Oorspronkelijk zou het strandje De Kaloot worden afgesloten, met uitzondering de vakantieperiode. De vereniging Redt de Kaloot verzocht om openstelling, met name met het oog op excursies aan groepen kinderen. Afgesproken werd dat de vereniging rondleidingen kon organiseren in overleg met de projectleider.

Op twee basisscholen in Borssele werden gastlessen georganiseerd en rondleidingen op het werk.

Van Citterspolder

Voordat de werkzaamheden aanvangen zijn er nog twee besprekingen met EPZ over zaken die voor hen van belang zijn en detaillering van het ontwerp.
Referenties

Juridische zaken

Oostelijke Sloehavendam, Kaloot

In 2010 wordt de vereniging Redt de Kaloot ingelicht over de komende dijkversterking. Middels een zienswijze geeft de vereniging geeft aan geen begrip te hebben voor de noodzaak van en de wijze waarop de havendam zal worden versterkt. Het komt tot een zaak bij de Raad van State, Bestuursrechtspraak. De Raad van State besluit dat er geen gegronde redenen zijn om de geplande werkzaamheden niet uit te voeren. Ondanks de nog lopende procedure, wordt gestart met de geplande werkzaamheden. Ook het beroep van de vereniging wordt niet gegrond bevonden. Tijdens de uitvoering werd de vereniging uitgenodigd voor een werkbezoek. Men was hoopvol ten aanzien van het uiteindelijke resultaat.

Van Citterspolder

Ook ten aanzien van de verbetering van de Van Citterspolder heeft de vereniging Redt de Kaloot bezwaren.

Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie

Oostelijke Sloehavendam, Kaloot

Voor het gehele traject is een hoog voorland van zand en resten schorklei aanwezig. De steenbekleding op de dijk bestond voornamelijk uit granietblokken met een gemiddelde taludhelling van 1:3,9. Deze bekleding lag vanaf teen niveau tot een hoogte van gemiddeld NAP +4,7 m. Boven de granietblokken bevonden zich plaatselijk Haringmanblokken tot een gemiddelde hoogte van NAP +6,1 m. De helling van deze blokken varieerde van 1:2,1 tot 1:3,4. Voor de aanwezige teenconstructie is slechts over een deel een kreukelberm aanwezig.

Van Citterspolder

De dijk was vrijwel volledig bekleed met gras met een talud helling van ca. 1:4. Alleen rondom de uitstroombuizen voor koelwater van de kerncentrale waren twee vakken met Haringmanblokken aanwezig. De visuele teen varieerde in hoogte tussen ca. NAP +2,5 m en NAP +3,5 m. De buitenberm lag op een hoogte van NAP +5,5 m tot NAP +6,2 m.Toetsing
schade aan oude bekleding van graniet

Oostelijke Sloehavendam, Kaloot

Uit de inventarisatie is gebleken dat een deel van de harde bekledingen van de Oostelijke Sloehavendam aan de zuidwestzijde van het eiland Zuid-Beveland niet voldoet aan de gestelde veiligheidseis. De onvoldoende glooiingsvlakken van dit traject zullen worden vervangen. Voor verschillende vlakken kon in de inventarisatie nog geen eindoordeel worden gegeven omdat de gegevens ontoereikend of onbekend waren. In het jaar voor uitvoer van de werken is op verzoek van het Projectbureau Zeeweringen de toetsing geactualiseerd door middel van een "hertoetsing". Conclusie van de toetsing van de bekleding is dat de gehele steenbekleding afgekeurd is en dus moet worden verbeterd.

Van Citterspolder

Conclusie van de toetsing van de bekleding is dat alle grasbekleding tot het niveau van het ontwerppeil onvoldoende is getoetst.


Referenties

Ontwerp
Proefvak open colloidaal beton
patroonpenetratie om waterdruk in de dijk te voorkomen
aanbrengen penetratie van breuksteen
Aanbrengen open steen asfalt op binnentalud.JPG

Oostelijke Sloehavendam, Kaloot

De ondertafel wordt uitgevoerd in breuksteen, patroon gepenetreerd met gietasfalt. Deze bekleding is gekozen omdat in het dijklichaam een hoge grondwaterstand aanwezig is ten gevolge van het hoge achterland. Een gesloten bekleding leidt dan snel tot schade. Hierna zijn proeven gedaan met een bekleding van breuksteen, gepenetreerd met open colloïdaal beton. De resultaten van deze proeven hebben niet geleid tot grootschalige toepassing. De boventafel zal bestaan uit breuksteen, vol-en-zat gepenetreerd met gietasfalt Nadat de ontwerpen zijn gemaakt zijn de golfrandvoorwaarden gewijzigd. Voor de ondertafels zijn geen aanpassingen benodigd. Op de boventafel, van NAP+2,80 m tot NAP+6,80 m, wordt een bekleding van breuksteen 10-60 kg toegepast, vol-en-zat gepenetreerd met gietasfalt. In de ontwerpnota is uitgegaan van de standaard toe te passen laagdikte van 0,40 m. Omdat de golfhoogte Hs op ontwerppeil bij beide randvoorwaarden vakken groter is dan 3,0 m wordt deze laagdikte aangepast tot 0,50 m. Kruin en binnentalud worden bekleed met open steenasfalt, afgedekt met grond en ingezaaid met gras.

Van Citterspolder

De nieuwe bekleding bestaat uit gepenetreerde breuksteen. Deze wordt afgedekt met een laag grond en ingezaaid, waardoor het aanzicht van de dijk niet zal veranderen. Gezien de breedte en de hoge ligging van het voorland is geen kreukelberm benodigd. De nieuwe bekleding wordt afgedekt met een laag grond en ingezaaid, waardoor het aanzicht van de dijk niet zal veranderen. Op de stormvloedberm wordt een nieuwe onderhoudsstrook aangelegd. De toplaag wordt uitgevoerd in dichtasfaltbeton. De onderhoudsstrook wordt opengesteld voor fietsers. Het bovenbeloop wordt tot een niveau van NAP +8,00 m bekleed met opensteenasfalt. Het Waterschap Scheldestromen heeft voor het onderhavige dijkvak een tekort aan kleidikte geconstateerd voor het boven beloop, kruin en binnenbeloop. De kleilagen worden binnen dit project aangevuld tot de gewenste laagdikte van tenminste 1,40 m. De kruin van de dijk wordt verhoogd tot NAP +10,60m . Tijdens de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden zal NV EPZ als exploitant van de kerncentrale en direct belanghebbende nauw worden betrokken.


Referenties

Revisie en overdracht

De revisietoetsing is gecontroleerd waarna de overdracht heeft plaatsgevonden.
Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract

Voordat het werk begint wordt een Project Start Up (PSU) gehouden. Het doel hiervan is het uitspreken van wederzijdse verwachtingen betreffende het project. Daarnaast is het doel om deze verwachtingen vast te leggen in een intentieverklaring: Een gezamenlijk managementstatement van ON en OG.

Van Citterspolder

Omdat er op de waterkering van de Van Citterspolder te Borssele geen gezette steenbekleding ligt, maar een bekleding van gras, valt dit deel buiten de grenzen van het project Zeeweringen. Daarom heeft de Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat opdracht gegeven om de scope van het deelproject Sloehaven uit te breiden met het herstellen van de waterkering in de directe omgeving van de kerncentrale Borssele, daar waar sprake is van een afgekeurde grasbekleding. De uitbreiding omvat een traject van circa 900 meter en betreft onder andere het vervangen van de bestaande grasbekleding door het aanbrengen van een steenbekleding. Later wordt de eerder opgestelde kostenraming gewijzigd zonder dat dit van invloed is op de eerder gemaakte afspraken. De financiële afwikkeling vindt in onderling overleg plaats.Uitvoering
overlagen oude bekleding met gepenetreerde breuksteen
overzicht, overlaging op buitentalud
eindsituatie binnentalud
helm planten om duinvorming te bevorderen

Er is een klacht binnen gekomen van een fietser: het betreft zand op het fietspad. De directie vraagt aan ON om te trachten het stuiven van het zand te voorkomen door bijvoorbeeld tijdelijk snoeihout neer te leggen. Bij het uitgraven van een eerste stuk van de teen zijn in het voorland van dijktraject Oostelijke Sloehavendam - Kaloot veel stenen te voorschijn gekomen. De verwachting is dat dit ook verder langs het traject het geval zal zijn. Dat betekent dat een 'schone' oplevering van het voorland conform de voorwaarde in de verleende vergunning Nbwet, vrij van stenen, niet altijd en overal mogelijk is. De aannemer zal de stenen zoveel als mogelijk diep terug aanbrengen. Daarmee wordt in elk geval voldaan aan de wens om de situatie in de oude staat te herstellen. Waarschijnlijk is zelfs sprake van een lichte verbetering daarvan. Negatieve effecten op de aanwezige en potentiële natuurwaarden van de Westerschelde worden niet verwacht. In het CBT overleg wordt op basis van toetsen de kwaliteit van het werk vastgelegd. Er zijn in de afgelopen periode 4 procestoetsen gehouden waarin enkele aandachtspuntjes naar voren zijn gekomen, die allemaal zijn opgelost, op één na, te weten: "vastleggen overeengekomen wijziging m.b.t. kabels en leidingen voor de lichtmasten met Zeeland Seaports". Uit de producttoetsen zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. De contractbeheersing loopt goed. Een klein deel van het werk wordt niet in 2012 uitgevoerd. Van de asfaltverharding zal de oppervlaktebehandeling over een lengte van 300 m worden uitgesteld naar het voorjaar 2013.

Referenties


Projectbeheer controleprocessen

Risicobeheer

Oostelijke Sloehavendam

Sloecentrale Beheer heeft zijn zorg geuit ten aanzien van beschadiging van 380 kV leidingen die de dijk kruisen binnen het werkgebied. Tijdens de uitvoering worden leidingen ter plaatse van de transportroute beschermd, er worden overkluizingen aangebracht door het plaatsen van dragline schotten.

Van Citterspolder

Ook ten aanzien van de Van Citterspolder wordt een overleg met betrokken beheerders gehouden.


Referenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares