Oud Kempenshofstedepolder


Context VN set links: model = Oud Kempenshofstedepolder


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Oud Kempenshofstedepolder

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Betonzuil met ecotop, Overlaging met ecotop
Specifieke constructie 
Strekdam, Nol
Voorland 
Slik, Stroomgeul
Ruimtegebruik 

Jaar 
2008
Locatie 
Tholen
Coördinaten 
51° 35' 52", 4° 1' 35"
Dijktraject 
836 - 869Het dijktraject langs de Oud Kempenshofstede- en Margarethapolder was in beheer bij het Waterschap Zeeuwse Eilanden, dat nu deel uitmaakt van het Waterschap Scheldestromen. Het ligt aan de noordwest zijde van het eiland Tholen aan het Mastgat, dat deel uitmaakt van het Oosterschelde bekken en heeft een lengte van 3,3 km. De westkant van het dijkvak wordt begrensd door het hart van de keersluis in het havenkanaal naar Stavenisse.

Bijzonderheden:

  • Dijkval gevoelig gebied


Omgevingsmanagement werkprocessen

Ecologie

In het detailadvies wordt de bestaande vegetatie geïnventariseerd en wordt advies gegeven over de nieuw aan te leggen bekleding. Deze moet minstens in staat zijn om een gelijkwaardige vegetatie te huisvesten. Voor de gevonden vegetatie tussen dp 853 en 861, inclusief de nollen is veel aandacht. Dit gedeelte bestond uit een basalt glooiing met een laag gelegen werkweg, bestaande uit vlakke blokken en een rand Vilvoordse steen. De lage ligging van de werkweg net boven GHW zorgde voor een ongekend rijke zoutflora op deze weg. Alle spleten zijn volgegroeid met een breed scala aan zoutplanten. In totaal zijn er 15 zoutsoorten en 7 zout tolerante soorten aangetroffen. Om deze vegetatie weer te herstellen wordt geadviseerd om zo mogelijk een doorgroeibare werkweg op dezelfde hoogte aan te leggen. De aanwezige vegetatie op de nollen zal grotendeels gespaard blijven als daar d.m.v. een blinde glooiing achterlangs wordt gegaan.

Op basis van eerdere onderzoeken bleek de bijenorchis lokaal aanwezig. Ook de rugstreeppad was gesignaleerd. Voordat de werkzaamheden werden uitgevoerd is de aanwezigheid van deze beschermde planten- en dierensoort nader onderzocht. De bijenorchis is niet meer waargenomen en de leefomstandigheden zijn ongunstig, een terugkeer wordt niet verwacht. De rugstreeppad is wel waargenomen, hun leefgebied is in kaart gebracht en tijdens de uitvoer zijn beschermende maatregelen getroffen.


Referenties

Vergunningen

Voordat een project kan worden aangemeld in het kader van een mer procedure en voordat vergunningen kunnen worden aangevraagd, wordt door het projectbureau een planbeschrijving opgesteld. Deze wordt door het waterschap aan de provincie verzonden. Een mer procedure is niet nodig en de goedkeuring in het kader van de Wet op de waterkering wordt verleend.Dit op basis van een Natuurtoets realisatie tweede onderwaterdepot en een Passende beoordeling realisatie eerste onderwaterdepot Stavenisse.

Ter voorbereiding van een aanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet wordt een passende beoordeling opgesteld. De aanvraag wordt door het waterschap verzorgd. De vergunning Natuurbeschermingswet wordt verleend. Alle onderdelen uit de vergunning zijn gecontroleerd op 5 november 2008 of bij een eerder controlebezoek tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Ten aanzien van vergunningsvoorschrift nummer 5 van de vergunning wordt aangetekend dat de schelpenstrandjes niet in de oorspronkelijke staat zijn hersteld. Zo te zien op dit dijktraject komen de schelpenstrandjes weer op een natuurlijke wijze terug. Afgesproken is om na het winterseizoen te kijken naar de ontwikkeling hiervan, om deze zo nodig toch nog te herstellen, met voorkeur nog voor het broedseizoen 2009. Het natuurlijk herstel heeft verder plaatsgevonden.

Voor de aanleg van een tweetal buitendijkse onderwater depots wordt apart een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet verleend.Dit op basis van een Natuurtoets realisatie tweede onderwaterdepot en een Passende beoordeling realisatie eerste onderwaterdepot Stavenisse.

Parallel aan deze passende beoordeling wordt in het kader van de Flora- en faunawet een soortenbeschermingstoets uitgevoerd. Ten aanzien van broedvogels (diverse soorten), rugstreeppadden en mogelijk de beschermde Bijenorchis zijn aanvullende mitigerende maatregelen noodzakelijk om aan de eis van zorgvuldig handelen die de Flora- en fauna wet stelt te kunnen voldoen. Op basis van deze maatregelen die in de Soortenbeschermingstoets worden genoemd is geen ontheffing nodig in het kader van de Flora en faunawet.

Referenties

Communicatie
voorlichtingsbijeenkomst Oud Kempenshofstedepolder

Om omwonenden en andere belangstellenden te informeren over de werkzaamheden, verspreidt het projectbureau een huis-aan-huiskrant in het voorjaar en in het najaar.

Belanghebbenden t.a.v. mossel- en vispercelen worden voor aanvang van het werk op de hoogte gebracht.

Bij de woningen die eventueel beschadigd kunnen worden ten gevolge van de werkzaamheden is begin 2008 een 0-metinge uitgevoerd. Van diverse bewoners worden verzoeken voor een 0-meting ontvangen. Het gaat onder andere om bewoners van bungalowpark Oud Kempen. Op basis van eerder opgestelde criteria was niet te verwachten dat hier gelegen woningen schade zullen oplopen ten gevolge van de dijkverbetering. Ook bij andere woningen wordt de dijkverbetering als mogelijke oorzaak afgewezen. Dit is gebeurd op basis van vergelijken van foto’s tijdens de 0-meting en foto’s die zijn genomen nadat schade was gemeld.

Richting recreatieparken wordt gecommuniceerd dat de werkzaamheden binnen de geplande periode zijn afgerond. Wel is na afloop van het werk nog een vraag gekomen over herstel van strandjes en een trap over de dijk. Het herstel van de strandjes heeft op natuurlijke wijze plaatsgevonden.


Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
havenkanaal Stavenisse, oude bekleding
nol met te handhaven bekleding

Bijna de helft van de bekleding bestond uit basaltzuilen. Nog eens bijna een derde bestond uit andere natuursteen als Vilvoordse, Lessinesche en graniet. De rest bestond uit betonblokken en –zuilen. De berm lag deels onder, deels boven en deels op het ontwerp peil en is bekleed met klei en gras. Het basismateriaal onder de bekleding is grotendeels klei en voor een deel mijnsteen. De laagdikte varieert van 0,30 m tot meer dan 2,00 m.Toetsing
breek onderzoek tbv toetsing en ontwerp

De actualisatie van de toetsing wordt uitgevoerd door het Waterschap. Het projectbureau heeft deze gecontroleerd en heeft het dijkvak vrijgegeven om aan te passen. Bij de toetsing is een klein aantal van de bekledingen goed getoetst. Deze stukjes zijn niet te handhaven waardoor de gehele bekleding dient te worden vervangen.


Referenties

Ontwerp
nieuwe bekleding, basalton en trap

De golfrandvoorwaarden worden nog een keer nauwkeurig onderzocht. Het detailadvies dient als basis voor het ontwerp en wordt samengevat in de ontwerpnota.

Direct voor de dijk liggen enkele slikken met daarna een diepe geul, het Mastgat. Deze geul is een van de oorzaken van enkele dijkvallen rond de Margarethapolder. Een andere oorzaak is de ligging van oude geulen onder de aangelegde zeedijken. In het dijkvak bevinden zich ter hoogte van dp855 en dp858 twee nollen. Deze nollen maken geen deel uit van de waterkering en worden door middel van een verborgen glooiing achterlangs gepasseerd. De strekdammen voor de dijk van dp839 tot en met dp852 sluiten aan op de bestaande kreukelberm en vormen eveneens geen onderdeel van de waterkering.

Tussen dp 855 en dp 861 wordt een afwijkende constructie ten opzichte van de rest van het dijkvak toegepast. Reden hiervoor is de grote ecologische waarde van de begroeiing op de bestaande lage berm. In het nieuwe ontwerp is wederom een lage berm aangelegd met een helling van 1:8. Op de rand van de boventafel met de berm stonden over een grote lengte een rij perkoenpalen. Deze hebben geen functie meer en worden niet opgenomen in het nieuwe ontwerp.


Referenties

Revisietoetsing en overdracht

Het Waterschap heeft de revisietoetsing uitgevoerd. De steenbekledingen zijn goed getoetst. Tussen dp 865 en dp 870 bestaat de bekleding uit een overlaging ingegoten met asfalt. De horizontale overgang naar basalton is niet ingegoten. Een ander punt van zorg is de slecht begroeide grasmat langs het onderhoudspad. Deze grasmat is verontreinigd met slakken en grote en kleine steentjes. Dit geldt voor de gehele lengte van het traject.

Contractmanagement werkprocessen

Contract

Bij het uitvoeren van een dergelijk groot werk zijn er altijd enige onderdelen die afwijken van het oorspronkelijk bestek. Dit leidt tot meer- en minderwerk. Deze afwijkingen worden door de aannemer schriftelijk vastgelegd in afwijkingsrapporten. Nadat deze zijn goedgekeurd door de directie worden vaststellingsovereenkomsten opgesteld waarna de kosten worden verrekend. Hier ging het onder andere om kosten van de bebording van de transportroute en het aanbrengen van extra steen in de kreukelberm vanwege een slappe ondergrond.

Op uitdrukkelijk verzoek van de aannemer wordt door de directie een getuigschrift afgegeven met betrekking tot dit werk.Uitvoering
tijdelijke aanlegsteiger
verwerken basalton zuilen
diverse werkzaamheden

Om te voldoen aan het bouwstoffenbesluit worden meldingen opgesteld met betrekking to de toegepaste materialen en hun herkomst. De gemeente Tholen verleent toestemming tot de aanleg van een tijdelijk opslag depot aan de Oudelandsedijk te Stavenisse.

De ecologen hebben een lijstje opgesteld met maatregelen die dienen te worden uitgevoerd. Er is een paddenscherm geplaatst rond het natuurgebied Margaretha. De begroeiing op het buiten- en binnentalud van de dijk dient vanaf half maart kort te worden gehouden. De schelpenstrandjes dienen te worden opgenomen en na het werk te worden teruggebracht in oude staat.

Er zijn klachten geweest over de snelheid van het vrachtverkeer over de kruising Oudelandsedijk / Stoofdijk en verkeersoverlast tpv de Keetenweg. Hierop is besloten om de buurtbewoners bij elkaar te roepen en gezamenlijk te kijken wat hiertegen kan worden gedaan. Er is afgesproken dat te hard rijden gelijk gemeld wordt aan de aannemer. Hierdoor kan snel actie ondernomen worden tegen chauffeurs. Verder zijn voor de woningen aan de Keetenweg veiligheidsmaatregelen genomen door de aannemer door er geluidsbeperkende maatregelen te nemen en een extra afrit te maken.

De directie zal samen met een vertegenwoordiger van het bureau dat de 0 meting naar schade aan bebouwing heeft verricht langs een aantal adressen gaan langs de transportroute en het projectgebied waar klachten zijn gekomen van verzakkingen en scheuren in de huizen.

In week 24 is een vrachtauto van de Oudelandsedijk gereden en op zijn kop in de sloot beland. De vrachtwagen was op weg naar het project om materieel te lossen. De vrachtwagen is in de berm geraakt en omdat deze zacht en nat was is het de chauffeur niet meer gelukt de vrachtwagen te corrigeren.

Projectbeheer controleprocessen


KerndocumentenReferenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares