Oud Noord-Bevelandpolder


Context VN set links: model = Oud Noord-Bevelandpolder


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Oud Noord-Bevelandpolder

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Breuksteen patroongepenetreerd, Overlaging met ecotop
Specifieke constructie 
Keersluis
Voorland 
Stroomgeul
Ruimtegebruik 

Jaar 
2009
Locatie 
Noord-Beveland
Coördinaten 
51° 36' 6", 3° 51' 7"
Dijktraject 
1797 - 1834De Oud Noord-Bevelandpolder ligt aan de zuidkant van de Oosterschelde, op het eiland en in de gemeente Noord-Beveland, direct ten westen van de Zeelandbrug. Het beheer was in handen van het voormalige waterschap Zeeuwse Eilanden, dat nu deel uitmaakt van het waterschap Scheldestromen. Ook het havengebied van Colijnsplaat wordt meegenomen.

Bijzonderheden:

  • In het havengebied zorgen de havendammen voor een golfreductie in het havenbekken, waardoor de achterliggende dijk (dp1810 - dp1818) minder zwaar wordt belast. Dankzij de aanwezigheid van de dammen is de kruinhoogte van de achterliggende dijk voldoende. Daarom behoren de dammen tot de primaire waterkering en worden binnen dit ontwerp aangepast.
  • Ter plaatse van dit dijkvak is onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om Passieve Radartechnieken te kunnen toepassen.

Kaart werkgebied

Werkgebied Oud Noord-Bevelandpolder.jpg


Omgevingsmanagement werkprocessen

Ecologie
scherm ter bescherming rugstreeppad

In het detailadvies wordt de op de bekleding aanwezige vegetatie geïnventariseerd, zowel in de getijzone als daar boven. Op basis van de resultaten hiervan wordt geadviseerd welke nieuwe bekledingen kunnen worden toegepast waarbij het doel is dat de toekomstige vegetatie minimaal van dezelfde kwaliteit zal zijn als de geïnventariseerde.

Op 3 juni heeft een veldbezoek plaatsgevonden aan het dijktraject. Het veldbezoek is gedaan vanuit ecologisch oogpunt. In het bijzonder is gelet op de mitigerende maatregelen zoals deze zijn voorgesteld in de Soortenbeschermingstoets (Flora- en faunawet) en de Passende beoordeling (Natuurbeschermingswet 1998). De mitigerende maatregelen worden aan de hand van waarnemingen die zijn gedaan in het veld, behandeld. Verschillende delen van de dijk zijn niet gemaaid. Langs het hele dijktraject vindt wel verstoring plaats door langsrijdend transport en werkzaamheden aan de dijkbekleding. Dit moet blijven gebeuren, om te voorkomen dat broedvogels zich alsnog op de dijk vestigen. Ter plaatse van het depot is een nest van een Scholekster waargenomen. Dit dient tijdens de werkzaamheden te worden gespaard.

Op 4 augustus 2010 heeft de ecoloog van het projectbureau de binnenzijde van de westelijke havendam geïnspecteerd. De dijk maakte op enige afstand een groene en begroeide indruk. De vegetatie bestaat echter hoofdzakelijk uit ruigtekruiden, zoals Melganzenvoet, Strandmelde, Ridderzuring, Reukeloze kamille, Echte kamille, Grote weegbree. Hier en daar Dubbelkelk, Akkermelkdistel, Groot Kaasjeskruid, Stippelganzenvoet, Veenwortel etc. De totale vegetatiebedekking was minder dan 50%. Naar verwachting zullen de ruigtekruiden na verloop van tijd grotendeels worden vervangen door andere soorten, met name grassen. Zeker als hier een maaibeheer zal worden toegepast.Referenties

Vergunningen

Voordat een project kan worden aangemeld in het kader van een mer procedure en voordat vergunningen kunnen worden aangevraagd, wordt door het projectbureau een planbeschrijving opgesteld. Deze wordt door het waterschap aan de provincie, de gemeente en Vogelbescherming Nederland verzonden. Een mer procedure is niet nodig en de goedkeuring in het kader van de Wet op de waterkering wordt verleend.

Ter voorbereiding van een aanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet wordt een passende beoordeling opgesteld. De aanvraag wordt door het waterschap verzorgd. Bij het afgeven van de vergunning worden voorwaarden gesteld die er zorg voor dragen dat milieueffecten zo veel mogelijk worden beperkt.

Parallel aan deze passende beoordeling wordt in het kader van de Flora- en faunawet een soortenbeschermingstoets uitgevoerd. Op basis van de mitigerende maatregelen die in de Soortenbeschermingstoets worden genoemd is geen ontheffing nodig in het kader van de Flora en faunawet.
Referenties

Communicatie
teenconstructie met verlengde palen
nieuwe bekleding met verlengde palen teenconstructie
trap
Standbeeld Johannis de Rijke
Westnol voor dijkverbetering
Westnol na dijkverbetering
Oosthavendam, vissersgereedschap
bezoek van lagere school

Om omwonenden en andere belangstellenden te informeren over de werkzaamheden, verspreidt het projectbureau een huis-aan-huiskrant in het voorjaar en in het najaar.

Om de communicatie met de regio te stroomlijnen wordt een communicatieplan opgesteld.

Op 15 mei 2008 wordt de dorpsraad van Colijnsplaat bijgepraat over de komende dijkverbetering. De raad spreekt zijn tevredenheid uit over de publieksgerichtheid van het projectbureau. Begin 2009 vindt weer een gesprek plaats. Hierin worden nog enige aanpassingen besproken. Onder andere wordt door de Dorpsraad het voorstel geopperd om ongeveer 40 stuks vierkante palen aan te leveren (afmetingen 2000x100x100). Deze worden dan door de Dorpsraad rond gemaakt en door de aannemer in de teenconstructie worden geplaatst tussen de Oost- en Westnol. Later had de dorpsraad nog enige ideeën over verbreding van een voetgangersstrook en handhaving van een deel van de oude bekleding. Verbreding valt buiten het project en de gewenste handhaving van de oude bekleding is niet mogelijk omdat deze is afgekeurd. In mei 2009 liet de dorpsraad weten niet content te zijn met de uitstraling van de werkzaamheden.

Op dinsdag 25 november 2008 heeft een informatiebijeenkomst over het werk plaatsgevonden in zaal " De Brug" te Colijnsplaat. Tijdens deze informatieavond geeft het projectbureau uitleg over de werkzaamheden en over wat de omwonende daarvan gaan merken. Vanzelfsprekend is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen. De aannemer is overeenkomstig het bestek aanwezig om een bijdrage te leveren.

Met betrekking tot de invulling van het werk is een groot aantal ideeën naar voren gekomen. Vanaf het begin is de gemeente Noord-Beveland een betrokken gemeente geweest. Er vindt een gesprek plaats waarin alle belangrijke punten aan de orde komen. Later wordt op verzoek van omwonenden een trap aangelegd om zwemmers in de gelegenheid te stellen op een veilige manier het water te bereiken. De gemeente heeft hierop een verheugde reactie gegeven.

In het overleg met Delta Yacht wordt duidelijk dat er tijdens de uitvoering van het werk veel jachten te water worden gelaten, hiermee zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden.

In het overleg met watersportvereniging Noord Beveland (WSVNB) komt aan de orde dat de bevaarbaarheid in de krappe haven wordt verminderd door de overlagingen. Daarom wordt toegezegd de overlaging van de kreukelberm onder een helling uit te voeren. De bekleding van de binnenzijde van de Westelijke havendam bestaat volgens het ontwerp uit gepenetreerde breuksteen. Dit wordt als een minder fraaie constructie gezien dan het huidige, groene talud. Na terugkoppeling wordt de bekleding aangepast en bestaat uit open steenasfalt, afgewerkt met een laagje grond en ingestrooid met gras. Later stelde de vereniging voor om ook de bekleding van ingegoten breuksteen aan de landzijde van de haven met grond te overlagen. Dit voorstel is niet gehonoreerd omdat grasgroei op een dichte bekleding problematisch is. Wel wordt de bekleding met een licht materiaal afgestrooid.

In het overleg met de penningmeester van de stichting Johannis de Rijke ging het over het over het tijdelijk verwijderen van het standbeeld van Johannis de Rijke, voorafgaand aan de werkzaamheden. Dit wordt opgenomen in het bestek van projectbureau Zeeweringen.

In het overleg met de eigenaar van Camping Orisant blijkt dat men zich kan vinden in fasering en planning zoals die nu is opgesteld. Het projectbureau Zeeweringen zal voor informatiefolders zorgen om de campinggasten op de hoogte te houden. Verder verzoekt men om een oprit over de dijk te realiseren, hierover was reeds een toezegging gedaan door het waterschap. Het projectbureau zal deze oprit ontwerptechnisch uitwerken. Verder wordt verwacht dat het strandje weer in zijn oorspronkelijke staat wordt opgeleverd.

In het overleg met Technische Handelsonderneming en Marienecultuur BV (THM) wordt aangegeven dat de activiteiten van THM op het haventerrein bestaan uit het in en uit het water halen van boten op de loswal van de Oosthavendam. De boten worden getransporteerd van en naar de opslagloodsen van THM. Piek van deze werkzaamheden ligt in maart-mei en september-oktober. Het hijsjuk dat THM gebruikt voor het uit het water halen en te water laten moet tijdens de werkzaamheden tijdelijk worden verplaatst. Dit geldt ook voor de container van THM.

In het overleg met de eigenaar van restaurant De Schelde wordt aangestipt dat men eigenaar is van een zoutwater-inlaatleiding op de kop van de Oosthavendam. Deze wordt eveneens gebruikt door AquaSense. Deze leiding moet uiteraard intact blijven.

In het overleg met de vissers gaat het over de aanwezige spullen van vissers op de Oosthavendam. Deze worden vooraf zoveel mogelijk door de vissers verwijderd. Voorwaarde is dat de vissers de spullen met een heftruck kunnen bereiken. Bij het gebruik van de transportroute en de loskade op donderdag en vrijdag moet de aannemer rekening houden met de vissers en deze niet hinderen. Op de Oosthavendam staan lantaarnpalen met (kracht)stroomvoorziening. Deze lichtmasten moeten terug komen en de stroomvoorziening moet ook tijdens de werkzaamheden gewaarborgd zijn.

In het overleg met Camping Mattemburgh blijkt dat men blij is met de fasering en planning zoals die nu is opgesteld. Om de campinggasten op de hoogte te houden zal voor informatiefolders worden gezorgd (Nederlands en Duits). Het hek voor de toegang tot de camping wordt tijdelijk in depot gezet. Er wordt verzocht om dit voorzichtig te doen, omdat dit een vrij duur, handgemaakt en uniek hekwerk betreft.

Op vrijdagochtend 15 mei 2009 hebben de groepen 6, 7 en 8 (ca. 40 kinderen) van de basisschool van Colijnsplaat het werk bezocht..


Referenties

Juridische zaken

Een verzoek tot bouwkundige vooropname is afgewezen, het pand stond op meer dan twintig meter vanaf de weg. Tijdens de uitvoering van het werk is een aantal schademeldingen binnengekomen. Bij alle gevallen betreft het schade die bij de vooropname reeds aanwezig was en waarvan niet aantoonbaar kon worden vastgesteld dat de schade in ernstige mate was toegenomen. Omdat één schadegeval voor de eigenaar niet overtuigend was weerlegd is een trillingsmeter aan hun woning bevestigd. Hiermede werd aangetoond dat de kans op schade door de werkzaamheden nihil was. Desondanks kon de eigenaar niet worden overtuigd.Munitie

De eigenaar van camping Orisant wijst er op dat bij dp 1822, ongeveer 17m uit de bestaande teen van de dijk een scheepswrak ligt. Dit is net buiten de werkgrens, maar er dient wel rekening te worden gehouden met mogelijk aanwezige munitie.
Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
afgekeurde bekledingen, beton, basalt, graniet

Het gedeelte tussen dp 1797 en dp 1810 is grotendeels voorzien van Haringmanblokken in de boventafel, en in de ondertafel Basalt. Onder de basalt komt gedeeltelijk (met asfalt gepenetreerde) Vilvoordse steen of Doornikse steen voor. Alle bekledingen zijn in dit gedeelte afgekeurd. Tussen dp 1810 en dp 1818 ligt de haven van Colijnsplaat. Deze ligt beschut achter twee havendammen, nl. de vrij korte Oosthavendam en de Westhavendam. Beide havendammen zijn grotendeels bekleed met Haringmanblokken. Op de kruin van de Oosthavendam ligt een pad van asfalt, en de binnenzijde bestaat uit een stalen damwand.Toetsing
diverse bekledingen, afgekeurd
breekonderzoek voor nieuw ontwerp
onderzoek ingegoten basalt

De actualisatie door het waterschap is uitgevoerd en gecontroleerd door het projectbureau. Deze controle heeft in meerdere fasen plaatsgevonden, onder andere omdat er nader uitgebreid onderzoek is gepleegd naar de sterkte van met asfaltmastiek ingegoten basaltbekledingen. In de laatste rapportage is rekening gehouden met temperatuur gecorrigeerde stijfheden van ingegoten basaltzuilen. Ondanks alle inspanningen is ook dit deel van de bekledingen niet goed gekeurd. Ten slotte is het deel binnen de haven getoetst indien de havenmonding versmald zou worden. Uit deze toetsing zijn geen significante voordelen naar voren gekomen, waarvoor de havenmonding versmald zou moeten worden.

Apart is een tweetal notities verschenen waarin de damwanden ter plaatse van de oostelijke havendam en het gemaal De Valle zijn getoetst. Deze constructies zijn goed bevonden.

Het asfalt en de damwand zijn in de toetsing goedgekeurd. De kruinhoogte van de havendammen is circa NAP +5m. Het aanwezige asfalt op de weg langs de haven is ook goedgekeurd. De hoogte van deze weg ligt rond het ontwerppeil van +3,45m. De bekleding in het havengebied (graniet, vlakke betonblokken e.d.) is verder afgekeurd. Ten westen van de westhavendam, dp 1818 tot dp 1834, ligt een gebied met een betrekkelijk hoog voorland. Hier liggen ook de Oostnol en de Westnol. De nollen buiten beschouwing latend, bestaat het grootste gedeelte van de boventafel uit Haringmanblokken en basalt. De ondertafel voor het grootste deel uit Vilvoordse steen, overlaagd met breuksteen en bitumen. Deze laatste bekleding wordt ook wel Grauwacke genoemd, en wordt overal in dit dijkvak goedgekeurd. Behalve een gedeelte basalt worden de overige bekledingen allen afgekeurd.


Referenties

Ontwerp
nieuwe bekleding Basaltonzuilen
boothelling
museumbekleding systeem Leendertse

De randvoorwaarden zijn in drie detailadviezen aangeleverd, Oud-Noord-Bevelandpolder, incl. Colijnsplaat, havenmonding Colijnsplaat en binnen de haven van Colijnsplaat Verder is nog onderzocht of een eventuele versmalling van de havenmond zal leiden tot verdere golfreducering binnen de haven, dit bleek niet het geval. De toetsgroep heeft zich over de ontwerpnota gebogen, hun opmerkingen zijn verwerkt. De ondertafel wordt voorzien van een overlaging van gepenetreerde breuksteen, afgestrooid met breuksteen 45/125mm, de boven tafel wordt bekleed met betonzuilen. De ondertafel aan de binnenzijde van de westelijke havendam wordt met gepenetreerde breuksteen, afgestrooid met lavasteen. Hierboven ligt open steenasfalt, afgedekt met grond (in de ontwerpfase was gepenetreerde breuksteen voorzien).

Tijdens de besteksfase heeft het Projectbureau besloten de sortering 10-60 met patroonpenetratie in zijn algemeenheid niet meer in de kreukelberm toe te passen. Voor het ontwerp van de kreukelberm in de Oud Noord-Bevelandpolder wordt de sortering 40-200kg met stroken penetratie toegepast. Uitzondering hierop is het dijkvak van dp1818+50m tot dp1820 waar een sortering van 10-60kg toepasbaar en vanwege de aanwezigheid van het strand ook wenselijk is. Alle overlagingen van breuksteen, gepenetreerd met gietasfalt, bestaan uit sortering 10-60kg i.p.v. 5-40kg.Referenties

Revisietoetsing en overdracht
overgang verschillende zuil bekledingen

Het waterschap heeft het werk getoetst en in orde bevonden. Het projectbureau heeft de toetsing gecontroleerd en in orde bevonden. Hierna is het werk overgedragen aan het waterschap, dit is vastgelegd in het overdrachtsprotocol.

Contractmanagement werkprocessen

Contract
aanbrengen overlaging (links) en open steenasfalt (rechts)

Dit bestek wijkt in belangrijke mate af van de traditioneel door de Rijkswaterstaat te gebruiken activiteit- of productgerichte bestekken. In het kader van innovatief aanbesteden wil de Rijkswaterstaat het bedrijfsleven op andere wijze betrekken bij het realiseren van projecten ten behoeve van de Nederlandse infrastructuur. Door de toepassing van andere contractvormen dan de traditionele wenst de Rijkswaterstaat het bedrijfsleven bij de uitvoering van werken in staat te stellen tot het doorvoeren van product- en procesinnovaties. Deze innovaties leiden tot nieuwe acties die door de aannemer zelfstandig dienen te worden verricht, het gaat dan om het maken van afwijkingen en dergelijke. De directie heeft hierop toegezien, onder andere door het uitvoeren van toetsen. Zo benadrukt de directie dat de aannemer extra aandacht dient te besteden aan het penetreren van de overlaging en het waterslot en wijst zo de aannemer op zijn taak om zijn eigen kwaliteit goed te controleren.

De aanbesteding van het werk volgens dit bestek vindt plaats onder toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005).

Het komt voor dat tijdens de werkzaamheden onvoorziene kosten worden gemaakt. Deze worden vastgelegd in afwijkingsrapporten. Na overeenstemming met de directie over de gemaakte kosten wordt een vatstellingsovereenkomst gesloten, waarna de betaling kan worden uitgevoerd.Uitvoering
overlaging oude bekleding
aanbrengen sets betonzuilen
opslag betonzuilen
overlaging gepenetreerde breuksteen binnenzijde havendam
lossen breuksteen op oost havendam
overlaging, afgestrooid met parelgrind

Tijdens de eerste bouwvergadering zijn de ecologen van het projectbureau aanwezig. Zij geven achtergrond informatie over de wetgeving in het algemeen en de maatregelen die daaruit voortkomen voor dit project in het bijzonder. De Directie UAV wordt verzocht tijdig een start werk-melding te verrichten bij de Provincie (eis vanuit de NB-wetvergunning). Ook wordt de Directie verzocht een interne melding te doen als het paddenscherm gereed is.

De directie meldt dat de Commissaris van de Koningin op 13 oktober 2009 een monument van de Verdronken Polders zal onthullen en vraagt de aannemer om de directe omgeving van het monument dan netjes opgeruimd te hebben.

De aannemer meldt last te ondervinden van vandalisme. Er zijn meerdere keren ruiten van graafmachines ingegooid.

Door de Inspectie Verkeer en Waterstaat is een vooraankondiging bestuurlijke sanctie overtreding Besluit Bodemkwaliteit zeedijk Colijnsplaat verzonden. De regiohandhaver van afdeling vergunningverlening en handhaving (AXE) van Rijkswaterstaat Zeeland heeft geconstateerd dat grond is toegepast langs de zeedijk te Colijnsplaat. Bij navraag bleek dat deze toepassing niet via de site van Senternovem is gemeld, conform het Besluit Bodemkwaliteit. Verder bleek de kwaliteit van de grond niet voldoende om toe te kunnen passen. De grond is in opdracht van de directie verwijderd en de aannemers is nogmaals gewezen op de nieuwe werkwijze ten aanzien van het Besluit bodemkwaliteit. Hiermee is de overtreding beëindigd en wordt het bestuurlijke handhavingstraject afgesloten. De Inspectie Verkeer en Waterstaat spreekt dank uit voor de snelle en adequate handelwijze met betrekking tot het beëindigen van de overtreding.

Bij het verbeteren van het dijkvak Vierbannenpolder komen grote delen Systeem Leendertse vrij. Het idee is ontstaan om hiervan een museumglooiing te maken bij Colijnsplaat over een lengte van tenminste 50m. Systeem Leendertse bestaat uit geschakelde betonblokken. De blokken pakken zowel aan de zijkanten als aan de boven- en onderkant in elkaar. Omdat deze bekleding niet voldoet aan de huidige veiligheidsnorm wordt onder de zetting een laag waterbouw asfaltbeton gelegd om de veiligheid te garanderen. Ook aan de aansluitingen met omliggende bekledingen wordt de nodige aandacht besteed.

Gedurende het werk worden meerdere meldingen in het kader van het Besluit bodem kwaliteit (Bbk) verzonden. Het gaat dan over toepassing van schone grond en toepassen van parelgrind en basalt.

Na afloop van het werk heeft een evaluatie plaatsgevonden. In deze fase van het projectbureau werd omgeschakeld van de oude vertrouwde manier van samenwerken tussen de directie en de aannemer naar een manier waarbij van de aannemer meer verantwoordelijkheden werden verwacht. Daarbij speelde dat de opdrachtgever vreesde dat hierdoor de grip op het door hen gewenste resultaat zou afnemen. Verder werd geconcludeerd dat de combinatie van de nieuwe werkwijze met de door de directie geformuleerde eisen niet tot grote innovaties te kunnen leiden. Wat haast zeker lijkt is dat er een algemeen gunningcriterium m.b.t. duurzaam bouwen (beperken CO2-uitstoot) zal komen. Voor Zeewering bestekken zal dat betekenen dat andere materialen zullen gaan scoren. Deze materialen zijn aanzienlijk duurder (tot zelfs 30%) dan de gewone materialen en het is de vraag of de (rijks)overheid dat er voor over heeft. Komende jaren zal Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) bij de meeste werken belangrijker worden en verder doorgevoerd worden. De aannemer zal (in de nabije toekomst) zoveel mogelijk producttoetsen moeten doen. De opdrachtgever beperkt zich tot proces- en systeemtoetsen. De aannemer merkt op dat de directies en toetsers worstelen met de nieuwe manier van werken. Voor hen betekent het meer afstand nemen van het werk. Het gezamenlijk uitvoeren van producttoetsen (uitvoerder met toetser) zou misschien beter zijn, echter is dit in tegenspraak met SCB.

Referenties


Projectbeheer controleprocessen


Kerndocumenten

Referenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares